NL EN
DONEER NU!

Voorzieningenrechter: "Sluiten café niet in strijd met Protocol Rechten van de Mens"

22 maart 2019

Voorzieningenrechter: "Sluiten café niet in strijd met Protocol Rechten van de Mens" De voorzieningenrechter in Gelderland heeft geoordeeld dat het intrekken van een Drank- en Horecawetvergunning niet in strijd is met artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het Protocol).

De burgemeester van Nijmegen heeft een Drank- en Horecawetvergunning ingetrokken omdat er incidenten in of nabij een café waren. Er heeft een steekpartij in het café plaatsgevonden, er was overlast van de klanten en de gemeente bereikten signalen van geweld en alcoholmisbruik. Verder werd niet voldaan aan een voorschrift dat op grond van een advies van het Landelijk Bureau BIBOB aan de vergunning was verbonden. Ook heeft meegewogen dat in het café grote hoeveelheden lachgas in ballonnen werden verkocht aan klanten. Dat kan als kleinhandel worden aangemerkt en dus in strijd met de Drank- en Horecawet. Bovendien heeft verkoop van lachgas nadelige gevolgen voor de openbare orde, gelet op de aantrekkingskracht op jongeren en de overlast die dit oplevert voor de omgeving.

Eén van de zaken die namens de cafébaas naar voren worden gebracht is dat intrekking van de vergunning in strijd is met artikel 1 van het Protocol. Op grond van dit artikel dienen inbreuken op het eigendomsrecht evenredig en proportioneel te zijn. De economische belangen van de cafébaas zijn groot en hij vindt dat de burgemeester had moeten kiezen voor een minder ingrijpende straf.

De rechter wijst erop dat volgens het Protocol niemand zijn eigendom mag worden ontnomen, behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht. Inmengingen in het eigendomsrecht zijn toegestaan, mits deze "bij wet" zijn voorzien en door het algemeen belang worden gerechtvaardigd. De bevoegdheid tot intrekking van een horecavergunning is neergelegd in artikel 31 van de Drank- en Horecawet en is aldus “bij wet” voorzien. Voorts is in dit geval het algemeen belang gediend met de toepassing van deze bevoegdheid.

Het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen. Dit betekent dat het café niet voor publiek geopend mag zijn.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws