NL EN
DONEER NU!

Van Rijn beantwoordt vragen over overlast van alcoholgebruikers op de spoedeisende hulp

14 juni 2016

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de vragen beantwoord van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het bericht dat artsen dronken patiënten zat zijn en strengere regels eisen.

De staatssecretaris geeft in zijn antwoord aan dat hij het heel goed vindt dat de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) aan de bel heeft getrokken vanwege de alcoholoverlast waarmee ze geregeld te maken hebben. Ook laat hij weten dat de ministeries van VWS en van Veiligheid en Justitie overleg gevoerd hebben met de voorzitter van de NVSHA. Tijdens dat gesprek is uitgebreid stilgestaan bij de problemen waar de SEH’s mee te maken hebben, het feit dat alcoholgebruik (onder volwassenen) zo genormaliseerd is in onze samenleving, en over mogelijke oplossingsrichtingen.

Uit het antwoord van de staatssecretaris blijkt dat de handhaving van het voor de horeca geldende verbod op doorschenken bij dronkenschap door gemeentelijke toezichthouders lastig te handhaven is omdat het moeilijk is om vast te stellen wanneer iemand in beschonken toestand verkeert. De staatssecretaris wil dit meenemen in de evaluatie van de wet.

Ook geeft de staatssecretaris aan dat er zijns inziens hard moet worden opgetreden tegen alcoholoverlastgevers op de SEH’s en dat de schade die zij veroorzaken bij hen in rekening gebracht moet worden. Hiertoe kunnen de ziekenhuizen zich voegen in een strafproces dan wel langs civielrechtelijke weg de schade verhalen.

In antwoord op de vraag van Van der Staaij of er wettelijke mogelijkheden zijn om dronken mensen die zich op de spoedeisende hulp melden een verplicht vervolgtraject van nazorg en voorlichting te geven, laat Van Rijn weten dat het voor het tegengaan van geweldpleging onder invloed voorwaardelijke sancties bestaan, waaronder het alcoholverbod, locatieverbod, locatiegebod en specifieke gedragsinterventies die ingrijpen op het middelengebruik. Het aanbieden van een vervolgtraject van nazorg en voorlichting is een maatregel die de staatssecretaris graag, samen met de door de NVSHA voorgestelde maatregelen, meeneemt in de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws