NL EN
Steun het werk van STAP!


-

Lokaal alcoholbeleid

Directe link naar het ondersteuningsaanbod aan gemeenten

HIER is de directe link naar het speciale deel van onze website waar nadere informatie te vinden is over hetgeen STAP gemeenten kan bieden, zoals mystery-shop onderzoek, doortap-onderzoek en onderzoek op maat, alsmede advisering bij beleid en toezicht op het gebied van de Drank- en Horecawet.

Pijlers effectief lokaal alcoholbeleid

Effectief lokaal alcoholbeleid levert zowel gezondheidswinst als economische winst op. Het kenmerkt zich door een samenhangend geheel van maatregelen en interventies op het terrein van volksgezondheid en veiligheid. Een strategisch alcoholbeleid is gebouwd op interventies die gedurende een langere tijd worden uitgevoerd. Lokaal alcoholbeleid beoogt primair de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen, die niet alleen de gezondheid van een individu betreffen maar ook de veiligheid en de openbare orde binnen een gemeente. Het gaat bij alcoholbeleid om een combinatie van veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen. Daarom is een integrale benadering vanuit verschillende beleidsdisciplines binnen de gemeente essentieel voor het voeren van effectief alcoholbeleid. Veelbelovende alcoholpreventieprojecten in Nederland geven inmiddels invulling aan een combinatie van beleidsterreinen.

Cirkels3

Drie beleidspijlers
Een effectief preventief lokaal alcoholbeleid kent drie pijlers:
1. Regelgeving
2. Handhaving
3. Educatie en bewustwording
Hoe effectief de pijler ‘regelgeving’ wetenschappelijk gezien ook is, het is vrijwel onmogelijk de pijler ‘regelgeving’ lokaal goed in te zetten zonder hulp van de pijler ‘educatie en bewustwording’ en de pijler ‘handhaving’. Een regel zonder voldoende handhaving is een loze regel. Handhaving is essentieel om de regelgeving effectief te maken.
Hetzelfde geldt voor educatie. Het reguleren van de alcoholverkoop is vaak niet populair onder het grote publiek en onder alcoholverstrekkers. Educatie en bewustwording is dan vooral ook nodig om draagvlak te creëren voor de te nemen maatregelen. Het omgekeerde geldt echter ook: aandacht voor educatie en bewustwording zonder duidelijke regels en toezicht op de naleving van deze regels is zinloos. Zo is alleen het inzetten van educatie in de vorm van voorlichting niet voldoende om schadelijk drinkgedrag effectief te veranderen en dat geldt des te meer voor de nog niet volwassen jonge drinker.

Toegenomen aandacht
De aandacht voor lokaal alcoholbeleid is sterk toegenomen sinds het begin van deze eeuw. Mede door de toegenomen jeugdproblematiek zagen steeds meer gemeenten zich genoodzaakt een adequaat lokaal alcoholbeleid te voeren. De wijzigingen van de Drank- en Horecawet met ingang van 1 januari 2013 en 1 januari 2014 hebben de gemeentelijke taken en bevoegdheden op dit terrein aanzienlijk uitgebreid.

Handleiding Lokaal Alcoholbeleid en Handreiking Gezonde Gemeente
In de Handleiding Lokaal Alcoholbeleid en de opvolger daarvan de Handreiking Gezonde Gemeente (alcoholdeel) is meer informatie over de pijlers van het lokale alcoholbeleid te vinden.

Handleiding Lokaal Alcoholbeleid deel 1 (471 kB)

Handleiding Lokaal Alcoholbeleid deel II (419 kB)

Leeflijn behorende bij Handleiding Lokaal Alcoholbeleid (394 kB)

Hier een link naar het alcoholdeel van de Handreiking Gezonde Gemeente.

1. Regelgeving

Voor invulling van de pijler ‘regelgeving’ gebruiken de meeste gemeenten hun bevoegdheden op grond van de Drank- en Horecawet en die op grond van de Gemeentewet (daarin is de autonome bevoegdheid van de gemeente geregeld).

Burgemeester
De burgemeester voert op lokaal niveau de Drank- en Horecawet in medebewind uit. Hij/zij verleent ook de vergunningen aan slijterijen en horecabedrijven. De algemene vergunningsvoorwaarden zijn landelijk geregeld (zie paragraaf Drank- en Horecawet op themapagina Nationaal beleid).

Alhoewel op het terrein van vergunningen en ontheffingen het meeste nationaal bepaald is, kan de burgemeester, als bevoegd gezag, toch invulling geven aan het lokale alcoholbeleid. Hij/zij kan bijvoorbeeld een aanvraag weigeren om een ontheffing waarmee tijdens evenementen (maximaal 12 dagen) zwak-alcoholhoudende drank kan worden geschonken. Ook kan hij/zij besluiten wel zo’n evenementenontheffing te verlenen, maar die te beperken of er voorschriften aan te verbinden.

Verordenende bevoegdheden
Op grond van de Drank- en Horecawet kunnen (en in enkele gevallen moeten) gemeenteraden verordeningen vaststellen ter aanscherping van de landelijke regels. Het gaat om de volgende verordenende bevoegdheden:
- (Tijdelijk) verbieden/beperken alcoholverkoop horeca/slijterij
- Voorschriften aan vergunning verbinden
- Vergunning beperken tot zwak-alcoholhoudende drank
- Tijdelijk verbieden alcoholverkoop supermarkten, snackbars, bierkoeriers etc.
- Vaststellen schenktijden paracommercie (verplicht)
- Reguleren privé bijeenkomsten paracommercie (verplicht)
- Reguleren bijeenkomsten van derden paracommercie (verplicht)
- Toelatingsleeftijden bepalen voor horecalokaliteiten/terrassen (≤ 21 jaar)
- Toelatingsleeftijden koppelen aan tijdstippen (≤ 21 jaar)
- Verplichten van ID-check bij vaststellen toelatingsleeftijden horeca
- Verbod instellen extreme prijsacties in horeca (> 40%)
- Verbod instellen extreme prijsacties in detailhandel (> 30%)

Veel gemeenten leggen hun lokale aanvullende regels vast in één lokale Drank- en Horecaverordening.

De verordenende bevoegdheid op grond van de Drank- en Horecawet is overigens wel beperkt. Artikel 40 van de Drank- en Horecawet zegt immers: “Voor zover in [de Drank- en Horecawet] niet anders is bepaald, kunnen ten aanzien van de onderwerpen, waarin zij voorziet, geen [ ] gemeentelijke verordeningen worden gemaakt”. Dat betekent simpelweg dat de gemeente alleen verordeningen op grond van de Drank- en Horecawet mag maken voor zover de wet dat uitdrukkelijk toestaat. Zo mag de gemeente bijvoorbeeld niet middels een verordening een leeftijdsgrens van 21 jaar voor de verstrekking van alcohol vaststellen, maar weer wel in een verordening bepalen dat de toelatingsleeftijd tot cafés in de gemeente 21 jaar is.

De meeste gemeenten hebben in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) óók alcoholregels opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels m.b.t.:
- Horecasluitingstijden en koopavonden/zondagen
- Terrassen (bijvoorbeeld: niet plaatsen van buitentaps)
- Exploitatievergunningen voor horeca-inrichtingen
- Alcoholreclame in de openbare ruimte
- Hinderlijk drankgebruik in het openbaar in een bepaald gebied binnen de gemeente

Effectiviteit mee laten wegen
Bij het maken van een keuze tussen de vele verordenende bevoegdheden kan de gemeenteraad mee laten wegen dat inmiddels veel bekend is over de effectiviteit van alcoholbeleidsmaatregelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten.

Overzicht effectiviteit alcoholbeleidsmaatregelen

  Effectiviteit Hoeveelheid onderzoek
Verhogen van de prijs +++ +++
Verkoopverboden +++ +++
Minimum verkoopleeftijd +++ +++
Beperken openingstijden ++ ++
Beperken aantal verkooppunten ++ +++
Meer handhaving bij verkooppunten ++ ++
Beperken alcoholreclame +/++ +++
Trainen barpersoneel 0/+ +++

Bron: Babor a.o. (2010) Alcohol, no ordinary commodity. Oxford University Press.

2. Handhaving

De pijler ‘handhaving’ is belangrijk geworden nu sinds 1 januari 2013 het toezicht op de naleving van Drank- en Horecawet grotendeels in handen is gekomen van door de burgemeester aangewezen bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s). Die moeten daartoe een extra opleiding met succes hebben afgerond. E.e.a. is neergelegd in een speciale regeling (zie hieronder). In 2012, 2013 en 2014 hebben ongeveer 530 toezichthouders het door de examencommisie van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) goedgekeurde examen behaald. Sinds 1 januari 2015 heeft de Exameninstelling Toezicht en Handhaving dit overgenomen.
De ambtenaren van Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit – die tot 1 januari 2013 ook als enigen toezicht hielden - hebben nu alleen nog maar enkele landelijke toezichtstaken. Zij houden toezicht namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor een overzicht zie: de website van de NVWA.
De politie heeft o.g.v. het Wetboek van Strafvordering algemene opsporingsbevoegdheid. Daarom kunnen politieagenten zo nodig óók handhavend optreden, richting ondernemers, maar ook richting jongeren.

Sancties voor ondernemers
Zowel de burgemeester als de minister kan verstrekkers die de Drank- en Horecawet overtreden een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete ligt vast in het zogenaamde Boetebesluit (zie hieronder). De opbrengst van de boetes die de gemeente oplegt komt in de gemeentekas, de opbrengst van de boetes die de minister oplegt in de schatkist. Maar er zijn méér sancties mogelijk. Zo kan de burgemeester een overtreder tijdelijk of permanent zijn vergunning intrekken en een levensmiddelenwinkel die de leeftijdsgrenzen driemaal in één jaar overtreedt tijdelijk het recht ontnemen om alcohol te verkopen. In bepaalde gevallen (bij ernstige overtredingen) zal de burgemeester of de minister geen bestuurlijke boete opleggen, maar wordt overgegaan tot strafrechtelijke sanctionering op grond van de Wet op de economische delicten.

Jongeren kunnen ook boete krijgen
Jongeren tussen 12 en 18 jaar die alcohol in hun bezit hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen kunnen van de gemeentelijke boa’s (en van de politie) een boete krijgen volgens het commune strafrecht. De boete is momenteel € 45 voor 16-minners en € 90 voor jongeren van 16 en 17 jaar. Beboet worden heeft later geen gevolgen voor het krijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag.
Jongeren worden sinds enige tijd ook verwezen naar HALT.

Aanpak van drankketen
Gemeenten hebben het beste zicht op de lokale problematiek en hebben daarom de regie bij het kiezen van een passende aanpak van schadelijk alcoholgebruik in drankketen. Om gemeenten daarbij te helpen heeft de overheid - met steun van diverse betrokken organisaties - enige jaren geleden een handleiding samengesteld om lokaal ketenbeleid te formuleren en te implementeren. In die handleiding is te vinden: een stappenplan, praktijkvoorbeelden, het bestuurlijk-juridisch kader voor de aanpak van drankketen en definities van de verschillende soorten drankketen.

Preventie- en handhavingsplan alcohol
Sinds kort bepaalt de Drank- en Horecawet dat gemeenten periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten vaststellen. Hierin moet t.a.v. de handhaving zijn opgenomen:
- De hoofdzaken van het handhavingsbeleid
- De doelstellingen van het handhavingsbeleid
- De wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd (hier kan bijvoorbeeld gemeld worden met welke (buur)gemeenten wordt samengewerkt)
- Welke handhavingsacties in de door het plan beschreven periode worden ondernomen

Verder bepaalt de Drank- en Horecawet dat in het lokale plan moet worden opgenomen welke resultaten de gemeente minimaal wil behalen in de jaren die het plan bestrijkt. Het eerste plan moest vóór juli 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Uit een inventarisatie van STAP in opdracht van het Ministerie van VWS is gebleken dat ongeveer de helft van de gemeenten (44%) die datum gehaald heeft. Hier vindt u een database van de gemeentelijke plannen.

Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet vanaf 1 januari 2015 (27,3 kB)

Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet (95,9 kB)

Handleiding ketenbeleid deel 1 (531 kB)

Handleiding ketenbeleid deel 2 (893 kB)

-

3. Educatie en bewustwording

Doel van deze beleidspijler is het creëren van een breed draagvlak voor het gemeentelijke alcoholbeleid. Het is belangrijk dat de gemeente helder communiceert en ook uitdraagt dat de regelgeving niet bedoeld is om het ondernemers, verenigingen, ouders of jongeren lastig te maken, maar ter bescherming van de volksgezondheid en veiligheid. Idealiter zijn zowel ondernemers als burgers bewust van de risico’s van alcoholgebruik, hebben zij begrip voor de maatregelen die op lokaal niveau genomen zijn of worden, en is er bereidheid om de regels (te doen) naleven.

Voorbeelden educatie en bewustwording
Het beleid in deze pijler betreft onder meer:
- Communicatie richting ondernemers, (sport)verenigingen, ouders en jongeren over het lokale beleid en de motieven daarachter
- Opstarten en financieren van lokale alcoholpreventieprojecten
- Zorgen voor aandacht voor de alcoholproblematiek in de media
- Organiseren van debatavonden en studiedagen
- Ondersteunen van burgerinitiatieven op dit terrein
- Bevorderen van een alcoholvrije leefomgeving voor jongeren (vooral binnen het onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk)
- Financiering van training van barvrijwilligers van (sport)verenigingen

Onder de pijler ‘educatie en bewustwording’ kan ook gerekend worden preventie-activiteiten gericht op risicogroepen, zoals:
- Zorgen voor voorlichtingsmateriaal, met name op plekken waar risicogroepen komen
- Bevorderen van vroegsignalering, bijvoorbeeld binnen het onderwijs en de eerste lijn.

Preventie- en handhavingsplan alcohol
In het wettelijk verplichte gemeentelijke preventie- en handhavingsplan alcohol dient, ten aanzien van alcoholpreventie, de volgende zaken te zijn opgenomen:
– De hoofdzaken van het alcoholpreventiebeleid, met name richting jongeren (hier kan bijvoorbeeld gemeld worden op welke subdoelgroepen het beleid zich richt)
– De doelstellingen van het alcoholpreventiebeleid
– Welke acties worden ondernomen (specifiek gericht op alcoholpreventie of in samenhang met andere preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering).

STAP biedt gemeenten ondersteuning

Kennis van effectief preventief lokaal alcoholbeleid en ervaring met het uitvoeren hiervan is van groot belang. STAP geeft adviezen en voert onderzoek uit voor gemeenten in het kader van de ontwikkeling en implementatie van lokaal alcoholbeleid.

Staplogo

STAP kan voor gemeenten onder meer:

- Mystery-shop onderzoek uitvoeren
- Doortap-onderzoek uitvoeren
- Advies geven over de Drank- en Horecawet, het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en de Modelverordening DHW
- Onderzoek op maat uitvoeren

Hier vindt u nadere informatie over hetgeen STAP gemeenten kan bieden.

STAP-publicaties over dit thema

Gemeentelijke uitvoering van de Drank- en Horecawet; analyse stand van zaken 2014 (26 september 2014)
Gemeentelijke organisatie van het alcoholtoezicht (11 juli 2013)
Effectief alcoholbeleid; hoe pakt u dat aan? (27 juni 2013)
Proces in uitvoering; een zoektocht naar de operationalisatie van cruciale procesfactoren in de uitvoering van regionale alcoholprojecten (1 juni 2013)
Keten en hokken (10 juli 2009)
Doorschenken in de Nederlandse horeca (19 december 2008)
Factsheet sluitingstijdenbeleid (27 juni 2008)
Keetbeleid; het hokjesdenken voorbij (1 november 2006)

In deze lijst zijn niet opgenomen de vele onderzoeken in opdracht van individuele gemeenten.

Recent nieuws

Ketenbeleid Zwartewaterland onder de loep (24 maart 2015)
Sportclubs Vianen beloven verantwoord alcohol te schenken (24 maart 2015)
Radioprogramma VARA over drinken in Nederland (23 maart 2015)
Amsterdam hanteert weer alcoholregels tijdens Koningsdag (23 maart 2015)
Slijters bezorgd over experiment minister Kamp (23 maart 2015)
Alcoholbreak: nuttig of niet? (19 maart 2015)
KHN weigert Retailagenda te ondertekenen (18 maart 2015)
Nieuwe winkelconcepten, maar binnen de bestaande Drank- en Horecawet (17 maart 2015)
Jeugddisco zonder alcohol (14 maart 2015)
Latere cafésluiting: 34% meer drankslachtoffers (13 maart 2015)
Supermarkten reageren enthousiast op 'NIX zonder ID' (11 maart 2015)
Sportverenigingen in Etten-Leur positief (10 maart 2015)
BoB in de sportkantine in Zuid-Holland gestart (9 maart 2015)
Alkmaar verbiedt alcoholverkoop op Koningsdag (8 maart 2015)
Twentse gemeenten besteden toezicht op keten uit aan jongeren (8 maart 2015)
Gemeente Nieuwegein controleert op verkoop alcohol aan jongeren (5 maart 2015)
Bierfietsen in Amsterdam aan banden (3 maart 2015)
Sluitingstijdenbeleid horeca Enschede op de schop (3 maart 2015)
Inmiddels al 4.000 deelnemers aan ikPAS (2 maart 2015)
Symposium over preventie- en handhavingsplannen alcohol (2 maart 2015)
Boa's domeinen I en II mogen artikel 45 DHW gaan handhaven (2 maart 2015)
Scholen Groningen laten subsidiegeld liggen (2 maart 2015)
Oldenzaalse jeugd organiseet zelf disco-avonden (27 februari 2015)
Vijf jaar happy ouders (27 februari 2015)
FrisValley richt zich op supermarkten (27 februari 2015)
Regionaal en lokaal integraal alcoholbeleid effectief (26 februari 2015)
Kopje koffie in winkels mag van college Bergen, alcohol niet (25 februari 2015)
Weigerachtige campinghouder niet vervolgd vanwege vormfout (23 februari 2015)
REBELS: 16+ evenementen (19 februari 2015)
Netwerk drankcontroleurs moet snelle herkenning door ondernemers voorkomen (17 februari 2015)
Zo'n 2.000 deelnemers aan ikPAS (17 februari 2015)
Elf jongeren in Dinkelland en Tubbergen op de bon (16 februari 2015)
Pilot met supermarktbars en caféwinkels in de vier grote gemeenten van de baan (16 februari 2015)
Blaastest bij entree schoolfeest (13 februari 2015)
Steekproeven moeten minderjarige carnavalsdrinker ontmaskeren (13 februari 2015)
Slijtersvakblad noemt plannen G4 "de wereld op z'n kop" (13 februari 2015)
Ook Helmond wil regels Drank- en Horecawet opzij zetten (12 februari 2015)
ID-scanners en polsbandjes tijdens carnaval in Druten (12 februari 2015)
In Zuid-Holland Zuid komen jongeren minder makkelijk aan alcohol (12 februari 2015)
Vught krijgt mystery-toezichthouder/adviseur (12 februari 2015)
Utrechtse slijterijen letten slecht op alcoholleeftijd (12 februari 2015)
Voordewind vraagt Van Rijn om reactie op STAP-brief (11 februari 2015)
Regeling boeteopbrengsten deels afgeschaft (11 februari 2015)
Den Helder presenteert nalevingscijfers (10 februari 2015)
Zeeland deelde nog geen boetes uit aan jongeren (10 februari 2015)
STAP bezorgd vanwege plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels (9 februari 2015)
Regio FoodValley: "Bij 45% controles wordt een overtreding geconstateerd" (7 februari 2015)
Nieuwkoop heeft slijter en supermarkt onder de loep (5 februari 2015)
Voetbalverenigingen Dalfsen komen met alcoholplan (4 februari 2015)
Burgemeester Middelburg sluit café Cheerz (3 februari 2015)
Verenigingen in Dalfsen in de fout (28 januari 2015)
Sligro Deventer: géén vergunning en toch detailhandel in sterke drank (28 januari 2015)
Horecaconvenant Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen (27 januari 2015)
Gemeente Urk onderzoekt naleving alcoholleeftijd met mystery-guests (27 januari 2015)
Rem op alcohol in optocht Valkenburg (27 januari 2015)
Alcoholgebruik leerlingen Noord-Holland Noord tussen 2009 en 2013 gedaald (26 januari 2015)
Groninger sportverenigingen worden alcoholbewust (25 januari 2015)
In Zuid-Holland Zuid meer waarschuwingen en boetes voor alcoholverstrekkers (23 januari 2015)
Den Bosch gaat buurgemeenten helpen bij toezicht Drank- en Horecawet (22 januari 2015)
Onderzoek naleving Drank- en Horecawet levert in Rijssen-Holten wisselende resultaten op (21 januari 2015)
Oprichtingsbijeenkomst NVDI op 29 januari 2015 (20 januari 2015)
Dalfsen houdt drankkeet scherp in de gaten (20 januari 2015)
Moerdijk: Driekwart horecazaken schenkt aan minderjarigen (19 januari 2015)
ProVeenendaal wil bij 1ste overtreding waarschuwing (19 januari 2015)
Eijsden-Margraten gaat in overleg over alcohol in optochten (18 januari 2015)
Raad Zwartewaterland wil snelle evaluatie ketenbeleid (15 januari 2015)
Tubbergen opent aanval op horecabedrijven (15 januari 2015)
D66 Eindhoven: 'Controle op leeftijd moet ook bij eigen borrels' (15 januari 2015)
Oldenzaal evalueert handhavingsbeleid Drank- en Horecawet (13 januari 2015)
Noord-Holland Noord roept op tot deelname aan ikPAS (12 januari 2015)
Boetes drankgebruik in Betuwe (10 januari 2015)
Timeless in Zwolle laat voortaan alleen jongeren geboren vóór 1998 toe (8 januari 2015)
G4 willen pilot Drank- en Horecawet, STAP voorziet grote problemen (8 januari 2015)
KHN wil dat Overijsselse gemeenten drankwet handhaven (8 januari 2015)
Kinderen café-eigenaar krijgen drank op nieuwjaarsreceptie gemeente Eindhoven (7 januari 2015)
Naar een periode van 30 of 40 dagen zonder alcohol rond maart 2015 (6 januari 2015)
Alcoholvergiftigingen Utrecht rond jaarwisseling gestegen (5 januari 2015)

Anti-alcoholcampagne met lijkwagen maakt veel los (30 december 2014)
Aantal jonge comazuipers Noord-Holland Noord stabiel (30 december 2014)
65-plussers in Amsterdam Centrum grootste alcoholverbruikers (23 december 2014)
Veel alcoholproblemen rond Serious Request Haarlem (24 december 2014)
Ervaringen van sportverenigingen in Zuid-Holland Zuid met de nieuwe Drank- en Horecawet (23 december 2014)
Wim van Dalen over nieuwe Brabantse handhavingscijfers (22 december 2014)
Leeftijdsgrensverhoging: minder jong publiek en omzetverlies (22 december 2014)
Brabantse jongeren kopen nog steeds makkelijk alcohol (21 december 2014)
Asser jeugd wil alcoholvrij café (19 december 2014)
Vier Brabantse horecazaken lopen tegen de lamp (18 december 2014)
€ 1.360 voor schenken van alcohol aan 15-jarig meisje in Twenterand (18 december 2014)
Leidse supers fout met alcohol (18 december 2014)
Oosterhoutse horecatijden verlengd (17 december 2014)
Convenant sportkantines gemeente Halderberge (17 december 2014)
Slochteren geeft jeugdhonk een gele kaart (10 december 2014)
Jongeren kunnen in Oldebroek eenvoudig aan alcohol komen (6 december 2014)
Zes overtredingen horeca gemeente Opsterland(5 december 2014)
Amsterdam: In ruil voor ruimere openingstijden mag barpersoneel geen alcohol meer drinken (5 december 2014)
Burgemeester van Breda sluit buurthuis vanwege ontbreken DHW-vergunning (4 december 2014)
Mystery guests testen sportkantines Utrecht (3 december 2014)
Alcoholcontrole voorafgaand aan scholierenfeest in Nieuw Amsterdam (29 november 2014)
Arnhem gaat tijdelijke horeca toestaan (28 november 2014)
Zuid-Holland Zuid: drinkende jongeren en hun ouders naar Halt (27 november 2014)
Asielzoekers mogen geen alcohol meer bezitten op terrein Maashegge in Overloon (21 november 2014)
Houten sluit zich aan bij regionale aanpak alcohol- en drugspreventie (20 november 2014)
Supers in Hoogeveen bij eerste controle flink in de fout (20 november 2014)
Woensdrecht kiest voor zelfcontrole (20 november 2014)
Súdwest-Fryslân blijft jeugdketen op particuliere grond toestaan (18 november 2014)
GGD actie "30dagenzonderalcohol" doorbreekt gewoontegedrag (18 november 2014)
Udense jeugd regelt zelf nieuw vertier (18 november 2014)
Terrassen Overbetuwe en Lingewaard scoren slecht (17 november 2014)
Tijdens opening carnavalsseizoen Maastricht 14 tieners bekeurd voor drinken alcohol (12 november 2014)
DOA-pilot geen succes (11 november 2014)
Expertisecentrum Handhaving DHW van de NVWA wordt overgedragen aan Trimbos-instituut (11 november 2014)
Alcohol kopen onder de 25? Laat gewoon je ID zien! (10 november 2014)
In Zeist gratis opleiding alcoholschenken voor barvrijwilligers (7 november 2014)
KBO wil meer gezondheidsvoorlichting aan senioren (6 november 2014)
Daling aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren in Noord-Holland Noord zet voorzichtig door (5 november 2014)
Schouwen-Duiveland: veel bedrijven in de fout (4 november 2014)
Burgemeester Molenwaard vindt handhaven prijskortingsregel praktisch ondoenlijk (31 oktober 2014)
Heemskerk vreest voor rellen bij beboeten jongere met drank (31 oktober 2014)
Zuid-Limburgse gemeenten gaan samenwerken om alcoholgebruik terug te dringen (30 oktober 2014)
Café Frankrijk uit Eindhoven moet twee weken dicht (29 oktober 2014)
Universiteit van Amsterdam legt alcohol drinken aan banden (28 oktober 2014)
Urk moet extra onderzoek doen alcoholverkoop in jeugdhonken (24 oktober 2014)
Geen afname comazuipers in regio Eindhoven (24 oktober 2014)
Naleving Drank- en Horecawet in regio Nijmegen stijgt; sportkantines blijven achter (23 oktober 2014)
Aalten richt controle op supermarkt (21 oktober 2014)
Keurmerk-100% alcoholvrij voor Dordts Dalton lyceum (19 oktober 2014)
VVD-kamerlid komt terug op sluiten keten (15 oktober 2014)
C1000 in Klundert introduceert gezichtsherkenning bij leeftijdscontrole (15 oktober 2014)
Minister Opstelten bezoekt Utrechtse horeca (13 oktober 2014)
Rotterdam: overtreding bij 1 op 6 controles (13 oktober 2014)
Gemeente Súdwest-Fryslân wil mystery-shopper tegen alcoholverkoop (10 oktober 2014)
Friese VVD-ers willen keten juist open houden (10 oktober 2014)
Van Dalen: "Drankkeet ineens uitbannen is illusie" (9 oktober 2014)
Van Rijn zegt Kamer breed onderzoek toe (9 oktober 2014)
17-jarigen in Gooi- en Vechtstreek kunnen nog te makkelijk alcohol kopen (9 oktober 2014)
Bussums café eerder dicht vanwege groep veel drinkende 18-minners (7 oktober 2014)
Bedrijven spannen zaak aan tegen Amsterdam over horecaverboden binnenstad (6 oktober 2014)
Vergunning Amsterdams café geschorst na dronkenschap barvrouw (4 oktober 2014)
Burgemeester Schier: burgers moeten kroegbaas aanspreken (4 oktober 2014)
Burgemeester Wageningen krijgt geen extra geld tegen alcoholgebruik (30 september 2014)
Voetbalteams met NIX18 shirts (30 september 2014)
Handhavings-estafette Drank- en Horecawet in Brabant (30 september 2014)
Terschelling: strenge drankregels betekenen minder omzet, minder agressie (27 september 2014)
Van Rijn: gemeentelijke handhaving alcoholwetgeving moet echt beter (26 september 2014)
Persbericht: Meeste gemeenten houden toezicht op alcoholverstrekking, maar beboeten nauwelijks (26 september 2014)
Van Rijn informeert Tweede Kamer over toezicht Drank- en Horecawet (26 september 2014)
Horeca sluitingstijden in Súdwest Fryslân naar 04.00 uur (25 september 2014)
Burgemeester sluit café wegens ontbreken vergunning (25 september 2014)
Politie Amsterdam-Amstelland vangt liever boeven dan dronken fietsers (25 september 2014)
FrisValley positief over naleving alcoholregelgeving (19 september 2014)
Ede-Veenendaal: Boetes voor horeca-ondernemers die aan tieners schonken (18 september 2014)
Almere: alcoholverstrekking bij evenementen kan niet zonder plan (12 september 2014)
Think before you drink ontwikkelde NIX18 film (10 september 2014)
Arnhem: 16 boetes voor jongeren (10 september 2014)
KHN eist actie tegen illegale barretjes in Urk (9 september 2014)
Honderden minderjarigen tijdens introductieweken verwijderd (5 september 2014)
Koninklijke Horeca Nederland stuurt brief aan "Den Haag" (2 september 2014)
Hilversum gaat sportkantines aanpakken (2 september 2014)
Protest tegen varende bierfiets in Amsterdam (2 september 2014)
Burgemeester Hoorn: jongeren overtreden regels alcohol bewust en massaal (1 september 2014)
Den Haag: minder straatoverlast door alcoholgebruik (1 september 2014)
Edam-Volendam: meer thuisfeesten, minder DHW-overtredingen (28 augustus 2014)
Kamer voert op 11 september a.s. AO over alcoholleeftijd (28 augustus 2014)
40% Friese jongeren van 16 en 17 jaar zegt minder alcohol te kopen/drinken (28 augustus 2014)
Knevel & Van den Brink over drinkgelag op camping Appelhof (27 augustus 2014)
Amsterdam verplicht festivals gratis water aan te bieden (27 augustus 2014)
Studentenverenigingen weren eerstejaars onder de 18 jaar (26 augustus 2014)
Roosendaal zet jonge toezichthouders in (25 augustus 2014)
Zo'n 12% Utrechters zware drinker (21 augustus 2014)
Polsbandjes en ID controle tijdens Flora- en Visserijdagen (19 augustus 2014)
Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch controleren tijdens introductieweek (19 augustus 2014)
Almelo: maar 1.250 uren voor controle DHW (18 augustus 2014)
Gemeenten kiezen soms voor tijdelijke drooglegging bij kermissen (18 augustus 2014)
Redelijke naleving drankregels Terschelling (16 augustus 2014)
Groningse studentes drinken zich bewusteloos tijdens introductieweek (15 augustus 2014)
Studentenorganisaties kiezen voor een polsbandjessysteem (13 augustus 2014)
KHN gaat alcoholcontroles gemeenten onderzoeken (12 augustus 2014)
Friese horeca zegt alcoholleeftijd onmogelijk te kunnen naleven (11 augustus 2014)
Strengere controle op alcohol bij stadion PEC Zwolle (10 augustus 2014)
College B&W Hoorn reageert op brief raadsfracties over handhaven DHW (8 augustus 2014)
Den Helder houdt stevig toezicht op Drank- en Horecawet (7 augustus 2014)
Verschillende partijen Hoorn willen geen alcoholcontroles kermis (7 augustus 2014)
Geen alcohol voor minderjarige studenten tijdens Leidse introductieweken (6 augustus 2014)
Burgemeester Haarlem geeft detailhandelaar laatste waarschuwing (1 augustus 2014)
Partybussen Papendrecht rijden niet meer (29 juli 2014)
Wrevel bij horecaondernemers Bergen-op-Zoom over gratis drankje (25 juli 2014)
Overbetuwe en Lingewaard actief (19 juli 2014)
529 Toezichthouders geslaagd voor DHW-examen (18 juli 2014)
35 Waarschuwingen nieuwe alcohol in Velsen (18 juli 2014)
Hoorn pakt cafés en supermarkten nog niet aan bij overtreding alcoholwet (18 juli 2014)
FrisValley: "Deze zomer controles evenementen" (17 juli 2014)
Alcoholverbod voor recreatiegebieden in Hardenberg (16 juli 2014)
Urker cafébazen slepen gemeente voor rechter (16 juli 2014)
Burgemeester Ahne van Ommen gaat geen toezichthouders inzetten op jongerencampings (16 juli 2014)
Terschelling: geen drankvervoer meer per skelter (16 juli 2014)
Café moet dicht door ontbrekend wasbakje (15 juli 2014)
VNG wijzigt model-APV (14 juli 2014)
Succesvolle ouverture Pure Festivals (12 juli 2014)
Wim van Dalen: gemeenten traag met handhaving (12 juli 2014)
Van Rijn: gemeenten pas net bezig (12 juli 2014)
Gemeenten zien sancties als een middel voor later (12 juli 2014)
Controles in Drechtsteden flink opgevoerd (10 juli 2014)
Handhavingsafspraken Terschelling vastgelegd (4 juli 2014)
In Tiel wordt leeftijdsgrens goed nageleefd (3 juli 2014)
Dancetour Leeuwarden blijft voor alle leeftijden toegankelijk (1 juli 2014)
Meerderheid Zeeuwse horeca verkoopt alcohol zonder leeftijdscontrole (1 juli 2014)
Overgangsregeling examen DHW vervalt in najaar (1 juli 2014)
VNG doet uitvraag naar uitbreiding bevoegdheden BOA openbare ruimte (25 juni 2014)
Alcoholgebruik jongeren op Bonaire en Sint Eustatius alarmerend (24 juni 2014)
Maar 200 controles leeftijdsgrens alcohol Apeldoorn (23 juni 2014)
Sluis blijft actief strijden tegen drinken van alcohol onder de 18 (11 juni 2014)
Constructief gesprek over handhaving alcoholwetgeving Terschelling (11 juni 2014)
Haagse pubers kunnen makkelijk alcohol kopen (10 juni 2014)
Horecagelegenheid in Roosendaal betrapt op alcohol schenken aan minderjarigen (9 juni 2014)
Schouwen-Duiveland handhaaft op campings (6 juni 2012)
Van Rijn trapt niet in creatieve oplossingen campinghouders (5 juni 2014)
Bonussysteem voor ondernemers in Amsterdam (4 juni 2014)
Van Rijn gaat toezien op handhaving Drank- en Horecawet op Terschelling (5 juni 2014)
Mag gemeente exploitatievergunning verlangen van DHW-vergunninghouders? (3 juni 2014)
Katwijk tevreden over eigen alcoholbeleid (2 juni 2014)
Van Rijn: website Appelhof geen onjuist beeld (2 juni 2014)
B&W Westervoort: stoppen met alcohol- en drugsproject jongeren (8 mei 2014)
Oordeel over slecht levensgedrag kan o.g.v. bestuursrechtelijke overtredingen (8 mei 2014)
Proeflokaal bij supermarkt Heino gaat wijnproeverijen organiseren (8 mei 2014)
Nieuwkoop maakt afspraken met horeca over doorverstrekken alcohol (8 mei 2014)
Veel gemeenten in Zuid-Holland Zuid verbieden happy hours in de horeca (7 mei 2014)
PvdA-kamerlid beschuldigt Terschellinger camping Appelhof (1 mei 2014)
Terschelling treedt niet op tegen drankgebruik op jongerencamping (1 mei 2014)
13-jarig Meisje bestelt en krijgt drie glazen bier (29 april 2014)
Koningsdag Eindhoven: 31 mensen naar ziekenhuis, 5 boetes DHW-overtredingen (27 april 2014)
Amsterdam: minder ambulanceritten door alcoholbeleid (27 april 2014)
Onduidelijkheid over handhaving alcoholverbod op Amsterdam CS (26 april 2014)
Drank- en Horecawet wordt in Eindhoven slecht nageleefd (23 april 2012)
Amsterdam gaat méér ruimte bieden aan horeca (18 april 2014)
Horeca Hoorn wil helemaal geen later toegangsuur en onbeperkte sluitingstijd (17 april 2014)
Geen alcohol, geen festival? (16 april 2014)
Geen 18-minners meer bij Walzicht in Woerden (14 april 2014)
Overbetuwe en Lingewaard houden soms controles om drankverstrekkers te helpen (10 april 2014)
Nijkerkse leerlingen winnen FrisValley-wedstrijd (10 april 2014)
Volendamse meiden in ziekenhuis na comazuipen (8 april 2014)
Horeca in Wolvega rustig en inmiddels vooral gericht op 18 (8 april 2014)
KPJ Rucphen-Schijf werkt met polsbandjes (4 april 2014)
Vanaf mei SwipID in kroegen Eindhoven (3 april 2014)
Boa's Tilburg zien weinig overtredingen alcoholleeftijdsgrens (3 april 2014)
'Happy hour' in disco stuit op veto gemeente (3 april 2014)
Hoornse supermarkten gaan elkaar controleren (1 april 2014)
Minderjarigen mogen weer naar de kroeg in Breda (27 maart 2014)
Waddeneilanden maken eigen drankregels (26 maart 2014)
KPJ-feest onder 18-minners toch druk (24 maart 2014)
Teylingen scoort beter dan gemiddeld (20 maart 2014)
KPJ feesten Halsteren alleen nog voor 18+ (18 maart 2014)
Almere start met Jong Proef Preventie Methodiek (18 maart 2014)
Natte Horeca Nederland zoekt steun vanwege wildgroei horeca (18 maart 2014)
Leerlingen willen gala-avond over de grens (14 maart 2014)
Gemeenten willen met loktiener drankverkoop kunnen toetsen (13 maart 2014)
Heerenveen heeft eigen betaalpas (12 maart 2014)
Horeca meer geld kwijt aan vergunningen (12 maart 2014)
Winnaar Valentijnsactie 'In control of alcohol' neemt prijs in ontvangst (7 maart 2014)
Verhoogde alcoholleeftijd maakt APV-wijziging noodzakelijk (7 maart 2014)
Strenge naleving regels achtergrond van Rotterdamse daling gebruik (5 maart 2014)
Roosendaal: 'Man koopt alcohol voor minderjarigen' (5 maart 2014)
Campagnewedstrijd FrisValley van start (5 maart 2014)
Rotterdamse jeugd drinkt en blowt fors minder (5 maart 2014)
Geen extra controle op 18-minners tijdens carnaval; wel in diverse gemeenten polsbandjes (3 maart 2014)
Gedoogzone drankgebruik Bergen op Zoom (28 februari 2014)
Scholieren willen e-mailbom naar Tweede Kamer sturen (25 februari 2014)
Leeftijdscontrole tijdens carnaval vraagt om creatieve oplossingen (25 februari 2014)
Drie cafés Sint Oedenrode krijgen boete (25 februari 2014)
IkPAS.nl: Oproep voor een maand zonder alcohol (24 februari 2014)
Gemeenten Ede en Roosendaal zien geen toename keten (22 februari 2014)
Horeca ziet toename zuipketen (21 februari 2014)
Eindhovense supermarkten gaan zichzelf controleren (20 februari 2014)
Amsterdam: Geen alcoholverstrekking in boekwinkel (19 februari 2014)
Gemeente Roosendaal verstrekt polsbandjes (18 februari 2014)
Geen alcohol tijdens carnavalsoptocht Nijmegen (17 februari 2014)
Alcoholwalm kost raadslid zetel (15 februari 2014)
Helft Utrechtse supermarkten verkoopt alcohol aan minderjarigen (5 februari 2014)
Ageviewers biedt gratis leeftijdscontrole aan na mislukken alcoholpilot Noord-Holland Noord (5 februari 2014)
Naleving leeftijdsgrens alcoholverkoop niet verbeterd in Noord-Holland Noord (5 februari 2014)
Mystery-shopping onderzoek zonder boetes (3 februari 2014)
Geen alcohol in carnavalsoptochten (31 januari 2014)
D!ce new style in Zeeland groot succes (31 januari 2014)
Van der Laan wil mogelijk alcoholverbod bij Champions Leaguewedstrijden (31 januari 2014)
Nieuwe vereniging van en voor toezichthouders Drank- en Horecawet (30 januari 2014)
Breda wil 'kliktieners' inzetten om alcoholregels te controleren (29 januari 2014)
Ouders hoe langer hoe strenger voor 13- en 14-jarigen (27 januari 2014)
Utrechtse Tivoli komt met alcoholvrije clubavond speciaal voor tieners (23 januari 2014)
Utrecht zet voorlopig in horeca geen loktieners meer in (21 januari 2014)
Utrechtse horeca positief over leeftijdscontrole met Ageviewer (21 januari 2014)
Polsbandjes met chip voor Eindhovense Stratumseind (17 januari 2014)
Tot nu toe vrijwel geen boetes voor overtreding verhoogde alcoholleeftijd (16 januari 2014)
Steeds meer gemeenten laten mystery-shop onderzoek doen (16 januari 2014)
Elburg sluit drankketen voor jeugd (15 januari 2014)
Café zonder alcohol voor jeugd in Oosterhout (15 januari 2014)
Nulmeting 2013: jongeren komen gemakkelijk aan alcohol (14 januari 2014)
Advocaat betwijfelt of inzet mystery-shopper toegestaan is (13 januari 2014)
Van Rijn beantwoordt Kamervragen n.a.v. omstreden overgangsregeling Drank- en Horecawet van de gemeente Katwijk (10 januari 2014)
Alcohol drinkende schoolkinderen op nieuwjaarsreceptie gemeente Dordrecht (10 januari 2014)
Particuliere inhuur boa's domein I mogelijk (7 januari 2014)
In Woerden houdt men zich probleemloos aan de nieuwe alcoholregels (6 januari 2014)
Alcoholvrij café in Boxmeer (6 januari 2014)
Burgemeesters: Gemeenten hebben te weinig mankracht en middelen voor controles (6 januari 2014)
Steekproef in Utrecht laat slechte naleving alcoholregels zien (4 januari 2014)
Gemeenten houden data van alcoholcontroles horeca liever geheim (3 januari 2014)

Drankcontroles in Betuwe direct tijdens nieuwsjaarsnacht (24 december 2013)
Camera's in Hoogeveense voetbalkantine om leeftijdscontrole alcohol (23 december 2013)
Ophef om laatste alcoholfeest voor jongeren (19 december 2013)
Weinig gemeenten beboeten in januari openbaar alcoholbezit 16- en 17-jarigen (19 december 2013)
Stijging naleving leeftijdsgrens alcohol supermarkten regio Foodvalley (19 december 2013)
Afspraken horecaontzegging Drachten (18 december 2013)
NEC-café op last van gemeente dicht (17 december 2013)
Gemeenten in Baronie werken samen bij toezicht op Drank- en Horecawet (17 december 2013)
Voetbalvereniging STEVO stopt met verkoop van alcohol in kantines op zaterdag (16 december 2013)
Resultaten NOS-onderzoek naar handhaving DHW18+ (16 december 2013)
In de meeste grote gemeenten geen boetes tijdens nieuwjaarsnacht, mogelijk wel controles (16 december 2013)
Burgemeester Zandvoort kan voortaan prijsacties, ook in supermarkt, verbieden (11 december 2013)
Oude-IJsselstreek stelt Drank- en Horecaverordening vast (11 december 2013)
In Zeeland draagvlak voor leeftijdsverhoging (10 december 2013)
Gemeente Edam-Volendam gaat hard optreden tegen drankfeesten in bedrijfsloodsen (10 december 2013)
In Arnhem lik op stuk beleid bij schenken aan jongere (9 december 2013)
Utrecht zet 18-jarigen in bij controle leeftijdsgrenzen (9 december 2013)
Gemeenten in Vallei regio steunen horeca bij invoering leeftijdsgrens alcohol (5 december 2013)
Wienen bevestigt dat er geen overgangsregeling komt; prioriteit bij handhaving winkelverkoop (3 december 2013)
Overgangsregeling Katwijk voor jongeren uit'96/'97 van de baan (3 december 2013)
Ruimte voor feest in dorpshuis Weststellingwerf (2 december 2013)
Negen aanhoudingen tijdens 'laatste happy hour' Breda (30 november 2013)
Van Rijn blijft bij alcoholverbod; géén overgangsregeling (29 november 2013)
Duizenden willen naar 'laatste happy hour' in Breda (29 november 2013)
Friese horeca boos over dorpshuisfeesten Tytsjerksteradiel (29 november 2013)
Burgemeester Katwijk zet gedoogstrategie door (29 november 2013)
West-Brabant en Tholen kiezen voor regionale samenwerking (27 november 2013)
ChristenUnie Katwijk: burgemeester haal gedoogplan van tafel (26 november 2013)
Hoogleraar: 'Burgemeester Katwijk passeert parlement' (26 november 2013)
Lokale politieke partijen willen - net als Katwijk - drankgebruik jongeren gedogen (26 november 2013)
Van Rijn gaat met Wienen praten (25 november 2013)
Burgemeester Katwijk zet hakken in het zand over drankbeleid (24 november 2013)
Staatssecretaris Van Rijn rekent op verantwoordelijkheid Katwijk (23 november 2013)
Burgemeester Katwijk geeft toelichting op omstreden plannen (23 november 2013)
Gemeente wil geen alcohol op pre-party schoolfeest (22 november 2013)
Inmiddels 253 gediplomeerde DHW-toezichthouders (19 november 2013)
Plannen Katwijk om overgangsregeling te treffen leiden tot Kamervragen (18 november 2013)
De nieuwe Drank- en Horecawet in de praktijk (14 november 2013)
Amsterdam gaat horeca bij overtreding toch eerst waarschuwen (13 november 2013)
Verbod happy hours ook in Kaag en Braassem (12 november 2013)
Gemeente Hoogeveen wil verbod alcohol op zaterdagavond in sportkantines (12 november 2013)
Naleving Drank- en Horecawet in Zuidoost-Brabant verbeterd (7 november 2013)
Horeca Raalte spreekt af: geen happy hours (6 november 2013)
SP wil verplicht afkicken voor dronkaards in centrum Amsterdam (5 november 2013)
Dinkelland wil geen buitensporig gestunt met drankprijzen (5 november 2013)
Drankpilot bij acht Rotterdamse sportclubs (5 november 2013)
Alcoholverbod Centrum Amsterdam (4 november 2013)
Noord- en Midden-Limburg pakken toezicht DHW samen op (1 november 2013)
Horeca Breda vraagt aanpak stuntacties supermarkten (1 november 2013)
Convenant alcoholverkoop in Roermond (31 oktober 2013)
Van 16 naar 18? Maklukzat! (31 oktober 2013)
Roosendaal gaat ook happy hours verbieden (31 oktober 2013)
Ook Hengelo voert verbod happy hour in (28 oktober 2013)
Breda verbiedt happy hours (24 oktober 2013)
Nieuwe boa's DHW voor Brabant (23 oktober 2013)
Burgemeester Enkhuizen wil alcoholleeftijd koppelen aan nachtvergunning (18 oktober 2013)
Persbericht: Nederland scoort in Europa slecht met naleving alcoholleeftijd (18 oktober 2013)
Deventer gaat indrinken op straat controleren (17 oktober 2013)
CDA wil leeftijdscontrole jongeren in Deventer (15 oktober 2013)
Beschonken Amsterdammers protesteren tegen handhaving (12 oktober 2013)
VWS informeert gemeenten over wijzigingen Drank- en Horecawet en begeleidende campagnes (10 oktober 2013)
Horeca Nederland vindt dronken gasten weigeren goed plan (8 oktober 2013)
Staatssecretaris beantwoordt kamervragen van Rebel over gemeentelijk toezicht DHW (8 oktober 2013)
Sluiting dreigt voor Amsterdamse cafés met dronken gasten (5 oktober 2013)
Taken BEM worden overgenomen door KHN Juridisch Advies (2 oktober 2013)
Happy hour Arnhemse horeca aan banden (2 oktober 2013)
Veel gemeenten hebben toezicht Drank- en Horecawet nog niet op orde (1 oktober 2013)
Toezichthouders willen inzet lokjongeren (1 oktober 2013)
Kritiek op Valkenswaardse burgemeester: 'Ederveen onderschat alcoholproblemen bij jongeren' (30 september 2013)
Jongeren onder 16 jaar kunnen ongestraft aan alcohol komen in Brabant (30 september 2013)
Nog dit jaar alcoholvrij café in Hilversum? (29 september 2013)
Happy hours verbod voor paracommercie in Amstelveen (26 september 2013)
Congres Lokaal Toezicht DHW 2013 (26 september 2013)
Amsterdam treedt strenger op bij overtredingen horeca 'Three strikes and you're out' (24 september 2013)
Zeven 'rode kaarten' voor Rotterdamse horeca tijdens mysteryshopactie (24 september 2013)
Katwijk: drempel voor aanschaf alcohol hoger (10 september 2013)
Minderjarigen in Hilversum komen makkelijk aan alcohol (6 september 2013)
Friese horeca bereidt zich voor op drankverbod jeugd (3 september 2013)
Lokale toezichthouders DHW bijgeschoold door Amerikaanse collega (30 augustus 2013)
Nieuwe Goese verordening paracommercie blijkt splijtzwam (29 augustus 2013)
Politieagenten willen niet dat boa's taken overnemen (24 augustus 2013)
Texel streng voor jongeren met alcohol op straat (23 augustus 2013)
Arnhemse discotheek stopt met actie (23 augustus 2013)
Minder alcoholverkoop aan jongeren in Weststellingwerf (23 augustus 2013)
Sportclubs verzetten zich tegen alcoholbeleid gemeente Den Helder (21 augustus 2013)
Controleurs positief over naleving DHW op Terschelling (20 augustus 2013)
Project geeft daklozen bier in ruil voor schoonmaakwerk (16 augustus 2013)
Politie Hardenberg: veel alcohol rondom uitgaan en evenementen (15 augustus 2013)
VVD-Amsterdam: afschaffen van exploitatie- en terrasvergunningen? (9 augustus 2013)
Streep door happy hours op Schouwen-Duiveland (6 augustus 2013)
Boete voor zes schippers met slok op (22 juli 2013)
Gemeente grijpt in bij horeca-actie (22 juli 2013)
Dwangsom voor slijter door comazuipende tieners (18 juli 2013)
Den Helder beperkt 'schenktijden'(sport)kantines (16 juli 2013)
Nijkerk bezig met nieuwe verordening Drank- en Horecawet (16 juli 2013)
Waarschuwing voor supermarkt voor overtreden leeftijdsgrenzen (15 juli 2013)
Themadeel Alcohol van Handreiking Gezonde Gemeente uitgebreid (12 juli 2013)
Jeugdhonken Dongeradeel: geen alcoholverbod, wel grenzen! (11 juli 2013)
Persbericht: Gemeenten hebben zware dobber aan nieuwe toezichtrol Drank- en Horecawet (11 juli 2013)
Groningen start offensief; mogelijk alcoholvrij café voor en door jongeren (10 juli 2013)
Extra controle op alcoholgebruik jongeren Nijmeegse vierdaagse (6 juli 2013)
Dalfsen betrekt burgers bij uitvoering Drank- en Horecawet (5 juli 2013)
Maastricht: slechte naleving leeftijdsgrenzen (2 juli 2013)
Handhaving DHW ook door particuliere boa's (1 juli 2013)
Goes en Hardinxveld-Giessendam willen supermarktacties alcohol verbieden (1 juli 2013)
Eindhoven: nieuwe schenktijden voor kantines en convenant met horeca over happy hour (28 juni 2013)
Dordrecht: schenktijden sportkantines van de baan (27 juni 2013)
In Oosterhout al per 1 juli nieuwe paracommercie-regels (26 juni 2013)
Van Rijn (VWS) roept gemeenten op meer te doen aan alcohol en jeugd (26 juni 2013)
Effectief alcoholbeleid, hoe pakt u dat aan? (26 juni 2013)
Ook KHN Friesland stuurt brandbrief aan gemeenten (25 juni 2013)
Krat bier op straat taboe in Hoogeveen (19 juni 2013)
Gemeenten houden gezamenlijk toezicht op horeca (18 juni 2013)
Eindhoven: veel draagvlak voor handhavingsplan Drank- en Horecawet (18 juni 2013)
IJsselstein: slechte naleving leeftijdsgrenzen (18 juni 2013)
Gemeente Amstelveen wil happy hours verbieden(17 juni 2013)
Actie in Groesbeek: 28 jongeren bekeurd (16 juni 2013)
Gemeente Den Helder komt met informatiekaart (14 juni 2013)
Horeca wantrouwt handhaving DHW in sportkantines (13 juni 2013)
Zuidoost-Brabant: Nog steeds alcoholverstrekking aan dronken jongeren (12 juni 2013)
Eindhovense Stratumseind: afspraken over happy hours (11 juni 2013)
Drinken tijdens derde helft ingeperkt (11 juni 2013)
Geen politieke steun meer voor nieuwbouw drankkeet in Genemuiden (7 juni 2013)
VVD Heerenveen: waarborg privacy bij invoering alcoholpas (3 juni 2013)
Ede: uitroeien drankkeet lukt niet, beheersen wel (29 mei 2013)
Veilig uitgaan in Ermelo met Barcode (29 mei 2013)
Kinderen komen online eenvoudig aan drank (25 mei 2013)
Regionale samenwerking in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (24 mei 2013)
In Rijssen-Holten verdeeldheid over drank- en horecaverordening (15 mei 2013)
Bestuursorgaan mag meteen exploitatievergunning tijdelijk intrekken (2 mei 2013)
Nijmeegse schoolfeesten mogelijk 100% alcoholvrij (26 april 2013)
FoodValley regio: ruim 100 controles, 27 overtredingen (25 april 2013)
Hilversumse horeca moet betalen voor veiligheidsmaatregelen (24 april 2013)
Gemeente Amsterdam ontmoedigt alcoholgebruik op Koninginnedag (24 april 2013)
Den Helder en Texel samen verder met toezicht Drank- en Horecawet (23 april 2013)
Alcoholpas voor jongeren in Heerenveen (19 april 2013)
Rechter acht sluiting café na vechtpartij rechtmatig (18 april 2013)
Hilversum centrumgemeente handhaving Drank- en Horecawet (15 april 2013)
Haarlemse handhavers in burger gaan verder (11 april 2013)
Factsheet alcoholverstrekking tijdens evenementen (11 april 2013)
Rechter: 'Sluiting bar door burgemeester Den Helder terecht' (9 april 2013)
Actie '30 dagen zonder alcohol' succesvol (8 april 2013)
Weststellingwerf maakt met supermarkten afspraken over mystery-shop onderzoeken (4 april 2013)
Burgemeester Urk wil meer controle bars op industrieterrein (4 april 2013)
EO over illegale bars op Urk (3 april 2013)
Zeeuws-Vlaamse gemeenten zetten in op terugdringen alcoholgebruik (30 maart 2013)
Marketingdeskundige Moers staat achter plannen om stunten met bier te verbieden (28 maart 2013)
Dordrecht wil grens aan alcoholaanbiedingen (27 maart 2013)
Alcoholgebruik jongeren één van de veiligheidsprioriteiten van gemeenten (26 maart 2013)
Verantwoord vooruit: nieuw Utrechts convenant sport en alcohol (21 maart 2013)
Regionale aanpak toezicht in FrisValley (20 maart 2013)
B&W Eindhoven wil supermarkten belonen voor drankbeleid (18 maart 2013)
VNG past Modelbepalingen Drank- en Horecawet aan (18 maart 2013)
6% ondernemers heeft controleur Drank- en Horecawet over de vloer gehad (18 maart 2013)
Brummen stelt paal en perk aan happy hours (16 maart 2013)
Alle risicoduels van FC Utrecht voortaan zonder alcohol (15 maart 2013)
Proef met vrije openingstijden in Apeldoorn (11 maart 2013)
Utrecht wil strenger toezicht op alcoholverkoop aan jongeren (8 maart 2013)
Handhavingsactie illegale horeca Dinkelland (27 februari 2013)
Gemeenten moeten binnen 6 maanden preventie- en handhavingsplan vaststellen (25 februari 2013)
College Hilversum drinkt maand geen alcohol (20 februari 2013)
Grote verschillen in leges voor horeca-vergunningen (20 februari 2013)
Renswoude en Veenendaal gaan samenwerken bij toezicht en handhaving (19 februari 2013)
40 dagen zonder alcohol in Best (13 februari 2013)
47 gemeentelijke toezichthouders DHW geslaagd (12 februari 2013)
Brabant controleert jongeren nauwelijks op alcohol (11 februari 2013)
Burgemeester Horst aan de Maas wil geen korting op bier (10 februari 2013)
BOA's FrisValley zijn klaar voor toezichtsrol Drank- en Horecawet (8 februari 2013)
Drooglegging Amsterdam op Koninginnedag? (7 februari 2013)
Ook gemeenten in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden trekken samen op in alcoholbeleid (7 februari 2013)
Staatssecretaris Martin van Rijn beantwoordt vragen over Rotterdamse aanpak middelengebruik (6 februari 2013)
Intergemeentelijke samenwerking Drank- en Horecawet (6 februari 2013)
Wetsvoorstel Voordewind geft raad belangrijke taak (5 februari 2013)
Dalfsen, Ommen en Hardenberg samen Fris over Drank (4 februari 2013)
Raad Eindhoven steunt plan tegengaan stuntprijzen niet (31 januari 2013)
Staatssecretaris Martin van Rijn beantwoordt vragen over DHW-toezicht (31 januari 2013)
Collectieve horecaontzegging Venray (29 januari 2013)
Jongerenraad Roosendaal geeft advies over nieuwe Drank- en Horecawet (25 januari 2013)
Amsterdam past three-strikes-out principe toe op de horeca (22 januari 2013)
In Schiedam worden overlastgevers horeca aangepakt (20 januari 2013)
Online register Svh Verklaring Sociale Hygiëne operationeel (18 januari 2013)
Breda: extra horecacontroles (17 januari 2013)
Lekker Friz stopt (17 januari 2013)
Noord-Holland pakt alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren regionaal aan (15 januari 2013)
Bergen leeft nieuwe horecaregels strikt na (11 januari 2013)
Burgemeesters in Twente nu nog terughoudend (10 januari 2013)
Eindhoven wil supermarkten verbieden te stunten met alcohol (10 januari 2013)
'Think before you drink' op TV bij Omroep Brabant (9 januari 2013)
Zeeuwse gemeenten samen in alcoholbeleid (8 januari 2013)
Onderzoek BHBW: ruim helft gemeenten niet klaar (4 januari 2013)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl