NL EN
Steun het werk van STAP!

Feiten en cijfers

Op deze themapagina staan enkele belangrijke bronnen met cijfers over het alcoholgebruik en alcoholgerelateerde problemen in Nederland. Het beoogt geen compleet overzicht te geven van het beschikbare cijfermateriaal.

Aan de orde komen:
- Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking
- Alcoholgebruik schoolgaande jongeren
- Gebruik van alcohol door jongeren en de rol van hun ouders
- Opvattingen van ouders
- Bestedingen aan alcohol door jongeren
- Bezoeken SEH en ziekenhuisopnames (o.m. voor comadrinken) bij jongeren
- Alcoholgerelateerde ongevallen en incidenten met jongeren
- Jongeren in de verslavingszorg
- Ouderen in de verslavingszorg
- Zware drinkers per GGD-regio
- Zware drinkers onder bevolking van 12 jaar en ouder
- Prevalentie van probleemdrinken
- Alcoholgerelateerde sterfte
- Alcoholaccijnzen
- Rijden onder invloed 1999/2002 - 2013
- Alcoholverstrekking jongeren
- Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid
- Links
- Recent nieuws

1. Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking

Grafiek: Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking vanaf 0 jaar, 1960-2013 (bier, wijn, gedistilleerd en totaal, allemaal in liters pure alcohol)

Deze grafiek geeft de gemiddelde alcoholconsumptie weer in liters pure alcohol. Voor bier, wijn en gedistilleerde drank is berekend hoeveel pure alcohol de gemiddelde Nederlander in totaal binnenkrijgt door die drank te consumeren. Deze drie cijfers zijn ook opgeteld: dat cijfer geeft dus aan de totale hoeveelheid pure alcohol die de gemiddelde Nederlander tot zich neemt.

Alcoholconsumptie 0+ 1960-2013 grafiek (44,4 kB)

-

Grafiek: Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking vanaf 0 jaar en vanaf 15 jaar, 1960-2013 (totaal in liters pure alcohol)

Alcoholconsumptie 0+ en 15+ 1960-2013 grafiek (43,4 kB)

-

Tabel: Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking vanaf 0 jaar, 1990-2013 (bier en wijn in consumptiesterkte, gedistilleerd en totaal in liters pure alcohol)

Jaar Bier(consumptiesterkte) Wijn(consumptiesterkte) Gedistilleerd(liters pure alcohol) Totaal(liters pure alcohol)
1990 87,7 14,5 1,98 8,1
1991 88,5 15,3 2,02 8,2
1992 90,2 15,9 1,90 8,2
1993 85,2 15,2 1,88 7,9
1994 86,0 15,7 1,77 7,9
1995 85,8 16,6 1,74 8,0
1996 85,5 17,1 1,76 8,1
1997 86,3 17,5 1,72 8,2
1998 84,2 18,4 1,66 8,1
1999 84,2 18,6 1,68 8,2
2000 82,4 18,8 1,68 8,2
2001 80,5 18,9 1,71 8,1
2002 79,8 19,0 1,66 8,0
2003 79,5 19,6 1,50 7,9
2004 79,4 20,6 1,37 7,9
2005 78,1 21,3 1,29 7,9
2006 79,4 21,5 1,28 7,9
2007 77,5 21,6 1,29 7,8
2008 78,5 21,6 1,29 7,9
2009 72,8 21,7 1,27 7,5
2010 72,0 21,8 1,26 7,5
2011 71,7 21,8 1,23 7,4
2012 72,3 21,8 1,26 7,5
2013 69,6 20,5 1,20 7,1

Bronnen: Nederlandse Brouwers, Productschap Wijn, Productschap Dranken, SlijtersUnie

2. Alcoholgebruik schoolgaande jongeren

Het Trimbos-instituut peilt sinds het midden van de jaren tachtig in hoeverre leerlingen van 12 tot en met 18 jaar op reguliere middelbare scholen ervaring hebben met alcohol, tabak, drugs en gokken. Dit gebeurt via het landelijke Peilstationsonderzoek scholieren, waarvan tussen 1988 en 2011 vierjaarlijks peilingen zijn verricht.
Het alcoholgebruik onder de schoolgaande jeugd van 11 tot en met 16 jaar is in 2001, 2005, 2009, 2011 en 2013 ook gemeten in de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoeken. Deze studie maakt deel uit van het internationale HBSC-onderzoek waaraan zo'n 40 Europese landen, de VS, Canada en Israël participeren. Door de internationale inbedding is het mogelijk om de gegevens van Nederlandse kinderen systematisch te vergelijken met die van kinderen in het buitenland. De vragenlijst van dit onderzoek komt deels overeen met die van het Peilstationsonderzoek.

Uit het onderzoek uit 2013 (dus vóór de leeftijdsgrensverhoging naar 18 jaar) blijkt dat van de scholieren van 12 t/m 16 jaar:
- 46,1% ooit alcohol heeft gedronken.
- 26,7% ook de laatste maand heeft gedronken.
- Voor de groep 16-jarige scholieren deze cijfers hoger liggen: 79,3% drinkt en 66,3% heeft de laatste maand gedronken.
- Onder de jongeren die alcohol drinken dronkenschap regelmatig voorkomt. 25% was tenminste één keer dronken gedurende de laatste maand. 72% drinkt 5 glazen of meer bij één gelegenheid. 5% drinkt méér dan 10 glazen alcohol op een weekenddag.
- Allochtone jongeren een lagere kans hebben om dagelijks alcohol te gebruiken in vergelijking met autochtone jongeren.
- Meisjes en jongens opvallend weinig verschillen m.b.t. laatste maand alcoholgebruik en drinken van 5 of meer glazen alcohol bij één gelegenheid.
- Voorverpakte en zelf gemixte mixdrankjes naast bier de meest populaire dranken onder scholieren zijn.

Trends:
- Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken is de laatste 10 jaar sterk gedaald van 83,5% naar 46,1%.
- Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat de laatste maand alcohol zegt te hebben dronken is in diezelfde periode ook scherp gedaald van 55,3% naar 26,7%.
- De daling in alcoholgebruik is het sterkst onder de jongste scholieren van 12, 13 en 14 jaar.
- Hoewel het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit gedronken heeft of maandelijks drinkt sterk gedaald is, is er onder hen die wél drinken geen sprake van een afname van de hoeveelheid die gedronken wordt. Het aantal drinkers dat 5 of meer glazen drinkt op één gelegenheid nam zelfs tussen 2011 en 2013 toe, van 64,3 naar 72,1%.

De hiervoor genoemde cijfers 2013 uit Nederland zijn nog niet vergeleken met de andere landen. Er zijn thans dus alleen oudere vergelijkende internationale studies beschikbaar (zie ESPAD-studie en studie Verwey-Jonker instituut).

Tabel: Trendgegevens 2003-2013 voor "ooit alcohol gedronken" naar leeftijd (in %)

  2003 2005 2007 2009 2011 2013
12 jaar 71,1 60,5 55,8 41,1 35,4 17,0
13 jaar 79,6 70,0 66,1 53,9 53,4 29,0
14 jaar 87,7 81,6 80,8 69,8 69,2 48,9
15 jaar 90,2 88,0 89,4 83,8 82,9 68,8
16 jaar 89,8 86,3 90,8 84,6 87,1 79,3
Totaal 83,5 76,9 76,1 65,7 64,4 46,1

-

HBSC 2013 (9,9 MB)

Jeugd en riskant gedrag 2011 (2,89 MB)

Factsheet ESPAD 2011 (332 kB)

Verwey-Jonker Instituut: Alcohol Use among Adolescents in Europe (6,48 MB)

-

3. Gebruik van alcohol door jongeren en de rol van hun ouders

In het najaar van 2006 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de aankoop en het gebruik van alcoholhoudende dranken door jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Eerder vergelijkbaar onderzoek maakt het mogelijk om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen opvoeding en alcoholgebruik, hetgeen essentieel is voor het geven van betrouwbare adviezen aan ouders.

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van hun ouders (1,11 MB)

-

4. Opvattingen van ouders

Uit de HBSC-studie 2013 blijkt:
- Dat bijna alle ouders het drinken van grote hoeveelheden alcohol door jongeren schadelijk vinden. Grote hoeveelheden is ieder weekend vijf of meer drankjes of iedere dag één of twee drankjes.
- Dat "ieder weekend drinken" door wat minder ouders schadelijk gevonden wordt.
- Dat de verhoging van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol naar 18 jaar door vier van de vijf ouders wordt ondersteund.
- Dat ouders v.w.b. het alcoholgebruik van hun kind even streng zijn voor zonen als voor dochters.
- Dat ouders toegeeflijker worden naarmate hun kind ouder wordt: ongeveer de helft van de jongeren van 16 jaar mag thuis één glas op een feestje drinken.
- Dat ruim de helft van de ouders denkt dat de maatregelen die zij zelf nemen effect hebben op het alcoholgebruik van hun kind.

HBSC 2013 (9,9 MB)

-

5. Bestedingen aan alcohol door jongeren

In 2010-2011 gaf 21% van de Nederlandse jongens geld uit aan alcohol, gemiddeld zo'n € 67 per maand. Van de meisjes gaf 17% daaraan geld uit, gemiddeld € 39 per maand. Dat bleek uit scholierenonderzoek van het NIBUD.

Het meest recente scholierenonderzoek 2012-2013 geeft alleen het percentage 17/18 jarige scholieren dat geld uitgeeft aan alcoholhoudende dranken: 72%. Verder blijkt uit deze studie dat jongens die alcohol kopen in de supermarkt daar maandelijks gemiddeld € 21 aan besteden, bij meisjes is dat € 10.

NSO 2010-2011 (1,36 MB)

NSO 2012-2013 (1,24 MB)

-

6. Bezoeken SEH en ziekenhuisopnames (o.m. voor comadrinken) bij jongeren

Er zijn drie bronnen met data over alcoholgerelateerde bezoeken aan afdelingen Spoedeisende Eerste Hulp en ziekenhuisopnames bij jongeren.

- In 2012 vonden er 1.097 ziekenhuisopnames plaats bij jongeren van 16 jaar of jonger vanwege een alcoholgerelateerde problematiek. Van deze opnames vonden er 599 plaats onder de jongens (55%) en 498 onder de meisjes (45%). Deze gegevens zijn te lezen in de Nationale Drug Monitor.

- Kijken we naar de gegevens m.b.t. alcoholvergiftigingen dan zien we dat in 2013 1.400 jongeren onder de 18 jaar daarvoor behandeld werden op de Spoedeisende Eerste Hulp van een ziekenhuis. Dit cijfer is afkomstig van VeiligheidNL.

- Bekend is ook dat in 2014 783 jongeren onder de 18 jaar in een ziekenhuis werd opgenomen na overmatig alcoholgebruik. Het betrof in 545 gevallen ernstige alcoholvergiftigingen ("comadrinken"). Dit cijfer is afkomstig van kinderarts Nico van der Lely en zijn collega’s.

Nationale Drug Monitor 2013 (13,5 MB)

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol - 2013 (2,20 MB)

Factsheet alcoholintoxicaties 2007 - 2014 (571 kB)

-

7. Alcoholgerelateerde ongevallen en incidenten met jongeren

VeiligheidNL telde in 2013 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 420 behandelingen in verband met alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar.

Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een recente studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio. Het betrof onderzoek waarbij incidentgegevens van de politie Gelderland-Midden nader zijn geanalyseerd. In de helft van de incidenten ging het om agressief gedrag. Ruzie en inbraak scoorden ook hoog. De meeste incidenten vonden plaats op zaterdag en tussen 12 uur ’s nachts en 3 uur ’s nachts.

Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol - 2013 (2,20 MB)

Politie Registratie Onderzoek (372 kB)

-

8. Jongeren in de verslavingszorg

Relatief weinig jongeren komen met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg. Het aandeel alcoholhulpvragers onder de 25 jaar in de verslavingszorg bedraagt dan ook maar 5%. De laatste jaren is er een lichte stijging. Beneden de 20 jaar meldden zich in 2012 ongeveer 500 jongeren.

Kerncijfers verslavingszorg 2012 (3,62 MB)

-

9. Ouderen in de verslavingszorg

In 2004 waren er in de verslavingszorg 4.987 55-plussers met een alcoholhulpvraag, dit aantal ligt nu boven de 8.000 (8.034 in 2013). Deze stijging wordt maar voor een deel verklaard door de vergrijzing: als hiervoor gecorrigeerd wordt is de stijging nog steeds 33%.
In 2004 is 19,7% van de cliënten in de verslavingszorg die kampen met alcohol als primaire problematiek 55 jaar of ouder. In 2013 is dat 26,5%. Dit geeft aan dat het aandeel ouderen binnen de verslavingszorg groter is geworden.

Factsheet Alcohol en ouderen 2014 (458 kB)

-

10. Zware drinkers per GGD-regio

Uit cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) per GGD-regio blijken "Hollands Noorden", "Twente" en "Hart van Brabant" het hoogste percentage zware drinkers te kennen. Daarvan is sprake als iemand minstens één keer per week ten minste vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) glazen per dag drinkt. De regio Flevoland scoort het laagste percentage zware drinkers.

Zware drinkers per GGD-regio 2012 (6,35 kB)

-

11. Zware drinkers onder bevolking van 12 jaar en ouder

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2013 één op de acht Nederlanders van 12 jaar en ouder (12,4%) kan worden aangeduid als zware drinker. Een zware drinker is iemand die zelf zegt minstens één keer per week ten minste vier (bij vrouwen) of zes (bij mannen) glazen alcoholhoudende drank te drinken.

Zware drinkers onder de bevolking van 12 jaar en ouder, 2012 en 2013 (38,8 kB)

-

12. Prevalentie van probleemdrinken

Dit zeer grootschalige algemene bevolkingsonderzoek onderzoek naar probleemdrinken is in 2003/4 uitgevoerd door de Universiteit Maastricht in opdracht van met ministerie van VWS. De respondenten waren bijna 8.000 Nederlanders van 16 tot en met 69 jaar.
Enkele conclusies:
- In 2003/4 is 10,3% van de Nederlandse bevolking van 16 t/m 69 jaar probleemdrinker.
- Het percentage probleemdrinkers onder de mannen (16,8%) is vier keer zo hoog als onder de vrouwen (4,2%).

De prevalentie van probleemdrinken in Nederland, een algemeen bevolkingsonderzoek (1,03 MB)

-

13. Alcoholgerelateerde sterfte 2012

Alcoholgerelateerde sterfte in Nederland in 2012 (mannen, vrouwen, totaal) in absolute aantallen en in percentage van alle sterfgevallen

  Mannen Vrouwen Totaal
Totaal aantal doden 67.796 72.013 139.809
Alcoholgerelateerde doden 2.647 1.104 3.751
  3,9% 1,5% 2,7%

WHO Global Status Report on Alcohol and Health 2014 (5,68 MB)

-

14. Alcoholaccijnzen

Bij bier bepaalt het extractgehalte hoeveel bieraccijns betaald moet worden. Het extractgehalte wordt uitgedrukt in graden Plato.
Bij wijn zijn er verschillende accijnstarieven voor mousserende wijn (als champagne) en niet-mousserende wijn (ook wel stille wijn genoemd). Het alcoholpercentage van wijn bepaalt de uiteindelijke accijnsafdracht.
Bij gedistilleerde dranken wordt de accijns geheven als een vast bedrag per hectoliter zuivere alcohol.
Er is een speciale accijns voor tussenproducten zoals port, sherry en vermout.

Zowel het Ministerie van Financiën als het CBS publiceren gegevens over accijnsopbrengsten. Het Ministerie van Financiën registreert de kasontvangsten, de cijfers van het CBS betreffen de ontvangsten op transactiebasis, dat wil zeggen op het moment waarop de activiteit plaatsvindt die tot de belastingschuld leidt.
In bijgaande tabel zijn de CBS-cijfers opgenomen!

Accijnstarieven 2012, 2013 en 2014/2015 (49,5 kB)

Opbrengsten accijnzen 2000-2013 volgens CBS (26,6 kB)

-

De stijging van de accijnsopbrengsten heeft zich in de eerste drie kwartalen van 2014 voortgezet (+ €43.000.000).

-

15. Rijden onder invloed 1999/2002 - 2013

Het aantal door de politie geregistreerde gevallen van rijden onder invloed neemt af. Hieruit blijkt dat er sprake is van een opvallende daling: in 2002 waren er nog 52.445 geregistreerde gevallen van rijden onder invloed, in 2013 was dat gedaald naar 39.374. Dit weten we onder meer uit het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 2013.

Jaarlijks laat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek doen naar het aantal automobilisten dat in weekendnachten met alcohol op achter het stuur kruipt. Hieruit blijkt dat het percentage rijders met een bloedalcoholgehalte van 0,5 promille of meer, de afgelopen jaren flink is afgenomen. Sinds 2002 is dat percentage gedaald van 4,1% naar 1,8%.

Houwing e.a. van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) hebben enkele jaren terug op basis van deze (en andere) cijfers een schatting gemaakt van het aandeel verkeersslachtoffers als gevolg van rijden onder invloed.
Recent hebben zij hun schattingsmethodiek aangepast en nieuwe cijfers gepresenteerd van het werkelijk aandeel verkeersdoden (en gewonden) als gevolg van alcohol in 2013, nu met betrouwbaarheidsintervallen. Zie de tabel op het einde van deze paragraaf.

Het rapport "Criminaliteit en Rechtshandhaving 2013" (16 MB groot) en de bijbehorende tabellen zijn hier te raadplegen.

Rijden onder invloed 2002-2013 (305 kB)

Houwing - Schatting van het aandeel verkeersdoden als gevolg van rijden onder invloed van alcohol (247 kB)

Houwing - Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol (1,01 MB)

-

Tabel: Door de politie geregistreerde gevallen van rijden onder invloed 2002-2013

Jaar Aantal gevallen
2002 52.445
2003 57.863
2004 58.732
2005 57.985
2006 60.501
2007 61.003
2008 59.433
2009 56.793
2010 51.126
2011 50.029
2012 44.185
2013 39.374

-

Tabel: Schatting verkeersslachtoffers a.g.v. alcohol 1999-2013
(cijfers vooral o.b.v. studies van Houwing e.a.)

Jaar Doden Ernstig gewonden
1999 370 5.600
2000 345 4.886
2001 310 4.580
2002 295 4.441
2003 294 4.460
2004 242 4.450
2005 212 4.143
2006 182 3.455
2007 176 3.711
2008 180 4.226
2009 n.b. n.b.
2010 128 3.820
2011 132 3.940
2012 123 3.705
2013 tussen 60 en 135 tussen 2.049 en 4.493

-

16. Alcoholverstrekking jongeren

Om inzicht te krijgen in de naleving van de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2011 en in 2013 een landelijk mystery-shop onderzoek laten uitvoeren, waarbij jongeren van 15 jaar aankooppogingen deden.
Uit de cijfers blijkt dat in 2013 bij gemiddeld 47% van het totaal aantal aankooppogingen de leeftijdsgrenzenregels van de Drank- en Horecawet goed werden nageleefd. Dat is een verbetering in vergelijking met 2011, toen een gemiddeld nalevingspercentage van 28% werd geconstateerd.

Het ministerie van VWS laat in het najaar van 2014 opnieuw een groot landelijk mystery-shop onderzoek uitvoeren. Daarna zal duidelijk zijn hoe de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar wordt nageleefd. Recent niet openbaar gemaakt onderzoek zou als uitkomst hebben dat de de naleving nu iets beter is (50%).

Alcoholverkoop aan jongeren 2011 (666 kB)

Alcoholverkoop aan jongeren 2013 (950 kB)

-

17. Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid

In november 2007 stuurden de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Jeugd en Gezin de Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid naar de Tweede Kamer.
In de eerste hoofdstuk van deze brief zijn veel cijfers opgenomen m.b.t. alcoholgebruik en alcoholproblemen.

Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid (69,2 kB)

Links

data WHO
bag.admin.ch
www.hp-source.net
www.alcoholinfo.nl
www.niaaa.nih.gov
www.espad.org
www.emcdda.europa.eu/html.cfm/indexEN.html

-

Recent nieuws

Nederlanders zeggen minder te drinken (5 maart 2015)
Flink meer champagne naar Nederland (4 maart 2015)
CBS: 2014 was beste horecajaar sinds 2008 (27 februari 2015)
In Noord-Brabant tijdens carnaval 165 alcoholvergiftigingen (18 februari 2015)
Meer jongeren in ziekenhuis na te veel drank (16 februari 2015)
Carnaval: gemiddeld meer dan 25 biertjes per persoon (13 februari 2015)
Aandelen alcohol en tabak zijn winstmachines voor beleggers (12 februari 2015)
Heineken besteedt 12-13% omzet aan marketing (11 februari 2015)
Alcoholgebruik leerlingen Noord-Holland Noord tussen 2009 en 2013 gedaald (26 januari 2015)
Meeste brouwerijen verhogen horecapilsprijzen (26 januari 2015)
Biernet: krat bier in één maand 3 euro duurder(19 januari 2015)
Nieuwe alcoholgebruikscijfers leerlingen primair en voortgezet onderwijs (19 januari 2015)
Harde werkers drinken meer (15 januari 2015)
Grensbewoners: 4% bierbestedingen in buitenland (15 januari 2015)
Horecaaanbod wijzigt: minder bruine kregen, meer coffeebars (14 januari 2015)
Amerikaans onderzoek onder niet-drinkende werknemers (12 januari 2015)
Alcoholvergiftigingen Utrecht rond jaarwisseling gestegen (5 januari 2015)
Aantal jonge comazuipers Noord-Holland Noord stabiel (30 december 2014)
65-plussers in Amsterdam Centrum grootste alcoholverbruikers (23 december 2014)
Bierprijs AH en Dirk onder niveau 2012 (22 december 2014)
Drinkende collega wekt ergernis (17 december 2014)
Wijn vaker via internet besteld (17 december 2014)
Verwachting ING: omzet horeca stabiel/licht groeiend, cafés dalend (13 december 2014)
Jaarlijks zo'n 2.900 kankergevallen in Nederland alcoholgerelateerd (11 december 2014)
Goedkoopste bier bij Go Ahead Eagles (8 december 2014)
Nieuwe opzet leefstijlmonitoring (8 december 2014)
Ook in Nederland méér alcoholmsibruik dan alcoholafhankelijkheid (1 december 2014)
Na positief kwartaal weer verkoopdaling bij cafés(28 november 2014)
Henk Krol vraagt kabinet om onderzoek overmatig alcoholgebruik ouderen (19 november 2014)
CBL-onderzoek naleving leeftijdsgrenzen geeft vertekend beeld (19 november 2014)
Nederlanders weten niet hoeveel alcohol er in hun glas zit (19 november 2014)
CBL onderzoek: Naleving leeftijdsgrens door supermarkten sterk verbeterd (18 november 2014)
Vrouwen lopen groter risico op letsel na alcoholgebruik dan mannen (6 november 2014)
Daling aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren in Noord-Holland Noord zet voorzichtig door (5 november 2014)
Bieroorlog in supers (5 november 2014)
Nieuwe NDM verschenen (4 november 2014)
Verslaafde werknemers kosten werkgevers 1,9 miljard (1 november 2014)
1 op de 10 mannen bestelt weleens online onder invloed van drank of drugs (30 oktober 2014)
Kosten reguliere verslavingszorg gedaald (24 oktober 2014)
Geen afname comazuipers in regio Eindhoven (24 oktober 2014)
Dronken fietsers lopen bij ongeval vaak hoofdwond op (19 oktober 2014)
Wim van Dalen reageert of DailyMail bericht (16 oktober 2014)
Meer dan de helft van de mysterykids krijgt alcohol mee (14 oktober 2014)
Meer veertigers met Korsakov (9 oktober 2014)
Reactie Van Rijn op HBSC-rapport (9 oktober 2014)
Aantal (jonge) alcoholrijders in 12 jaar gehalveerd (9 oktober 2014)
Aandeel 55-plussers in verslavingszorg stijgt (8 oktober 2014)
Amerikaans onderzoek: mensen drinken meer alcohol op dagen dat ze sporten (3 oktober 2014)
Aantal alcoholvergiftigingen op Spoedeisende Hulp in 2013 onverminderd hoog (3 oktober 2013)
Nachtelijke stadsfietser vrijwel altijd onder invloed (25 september 2014)
Meer wijn dan bier (20 september 2014)
Nederlandse ouderen drinken gestaag meer (9 september 2013)
Cultuuromslag in alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren < 16 jaar (8 september 2014)
Cafés hebben geprofiteerd van mooi voorjaar en WK (4 september 2014)
Verschuiving distributie-aandeel bier in horeca (1 september 2014)
40% Friese jongeren van 16 en 17 jaar zegt minder alcohol te kopen/drinken (28 augustus 2014)
Accijnzen op alcohol leverden 1e kwartaal circa 7% meer op (26 augustus 2014)
Steun nieuwe alcoholleeftijd vooral bij niet drinkende jongeren (25 augustus 2014)
Zo'n 12% Utrechters zware drinker (21 augustus 2014)
Heineken profiteert van weer en WK (20 augustus 2014)
Kleine brouwers zijn in trek (20 augustus 2014)
'17-jarige zonder bier roept medelijden met ons op. Wie is er nou sneu?' (15 augustus 2014)
36% Amsterdamse studenten drinkt zelden of nooit (15 augustus 2014)
Metro besteedt aandacht aan STAP-cijfers over alcoholgebruik (6 augustus 2014)
Minder mensen met drank op achter het stuur (5 augustus 2014)
Alcoholconsumptie per hoofd van de bevolking in 2013 gedaald (3 augustus 2014)
Nederlander zegt gemiddeld 3,3 glazen alcohol per vakantiedag te drinken (31 juli 2014)
Door tal van oorzaken minder discotheken (26 juli 2014)
Bier in detailhandel 8,3% duurder, in horeca 5,3% (8 juli 2014)
Minder zware drinkers onder jongvolwassen vrouwen (3 juli 2014)
Bierafzet daalt met 3,6% (1 juli 2014)
Horeca algemeen omzetstijging, cafés lichte omzetdaling (5 juni 2014)
Wiebes: bier België 4% goedkoper, bier Duitsland 23% duurder (28 mei 2014)
48% ouders laat 16- en 17-jarige kinderen nog drinken (27 mei 2014)
Geen duidelijk beeld comadrinken eerste kwartaal 2014 (27 mei 2014)
Persbericht: Daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren stagneert (27 mei 2014)
Grolsch ziet verkopen in Nederland stijgen (22 mei 2014)
Meer brouwerijen en meer speciaalbier (18 mei 2014)
Ruim 3 miljoen doden door alcohol in 2012 (12 mei 2014)
Heineken verkocht in eerste kwartaal 2014 méér bier, ook in Nederland (24 april 2014)
39% van de bevolking in Caribisch Nederlands drinkt geen alcohol (11 april 2014)
Voetbalwedstrijd overdag betekent minder geweld (11 april 2014)
Alcohol zorgt voor veel ruzie in relaties (25 maart 2014)
Supermarktpersoneel vaak in een lastig parket (24 maart 2014)
41% drinkt alcohol vóór slapengaan (10 maart 2014)
5.300 patiënten op eerstehulp met alcoholvergiftiging (11 maart 2014)
Fors drugs- en alcoholmisbruik onder PIJ-jongeren (3 maart 2014)
Accijnzen op alcoholhoudende dranken leveren meer op dan 11 jaar terug (3 maart 2014)
Matige omzetgroei horeca behalve in cafés (27 februari 2014)
Verkenning Jeugdgezondheidszorg gepubliceerd (20 februari 2014)
Volume Heineken bier in Europa gedaald (12 februari 2014)
Nu ook bierindex (7 februari 2014)
Wijnverkoop in Nederland gedaald (7 februari 2014)
Werknemers zeggen door de crisis minder te drinken (4 februari 2014)
Eurocare: relatie tussen alcohol en kanker bij burgers onbekend (4 februari 2014)
WHO waarschuwt voor alarmerende toename nieuwe kankergevallen (4 februari 2014)
Alcohol of drugs in 't spel? Dan eerder hermelding huiselijk geweld (3 februari 2014)
Uitgaansgeweld neemt af mede dankzij betere leeftijdscontrole en weigeren dronken klanten (22 januari 2014)
Van Rijn stuurt nieuwe nalevingscijfers leeftijdsgrenzen naar Tweede Kamer; slijterijen scoorden het beste; thuisbezorgers het slechtste (21 januari 2014)
Vaak aanbiedingen bier in supermarkt (15 januari 2014)
RTL-enquête: alcoholwet maakt ouders strenger (30 december 2013)
Enquête BNdeStem: jeugd 16/17 jaar zegt door te zullen drinken (28 december 2013)
Ouders vinden 18+ goede zaak, maar verbieden 16- en 17 jarigen niet te drinken (24 december 2013)
Hoog gebruik alcohol, tabak en ecstasy door partygangers (3 december 2013)
Psychische stoornissen grootste kostenpost in de zorg (28 november 2013)
Amsterdammer rookt drinkt en blowt meer (26 november 2013)
Nieuw jaarbericht NDM: alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames stijgen (5 november 2013)
Minder jongeren in Noord-Holland Noord met alcoholvergiftiging naar ziekenhuis (29 oktober 2013)
Daling alcoholverkoop in slijterij en café (22 oktober 2013)
Strengere alcohol-opvoeding: daling risicogedrag (18 oktober 2013)
Probleemdrinken schadelijk voor Europese economieën (11 oktober 2013)
Meeste drankrijders laten geen alcoholslot inbouwen (2 oktober 2013)
Relatief veel drankgelegenheden op de Wadden (28 september 2013)
Verkoop sterke drank flink gedaald (7 september 2013)
Meer dronken fietsslachtoffers in het weekend (29 augustus 2013)
China grootste bierproducent ter wereld (10 juli 2013)
Consumptie alcoholvrij bier groeit sterk (9 juli 2013)
Persbericht: Aantal kinderen met alcoholvergiftiging licht gedaald (21 juni 2013)
Daling van drankritten in Noord-Holland Noord (15 maart 2013)
Meer jongeren en jongvolwassenen met alcoholvergiftiging en alcoholongevallen op spoedeisende hulp (10 maart 2013)
Carnaval en comazuipen (15 februari 2013)
SEH-afdelingen behandelden tijdens jaarwisseling meer patiënten door alcohol dan door vuurwerk (5 januari 2013)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl