NL EN
Steun het werk van STAP!

ANBI

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Conform de transparantievoorwaarden van ANBI vindt u hier een overzicht van onze gegevens.

Officiële naam

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Kamer van Koophandel nummer: 411 872 38
RSIN/ fiscaal nummer: 8041.94.324
Bankrekeningnummer: NL 19 INGB 0000 291 066

Doelstelling

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich er specifiek voor inzet dat effectief gebleken alcoholbeleidsmaatregelen die leiden tot een afname van alcoholgerelateerde schade worden ingevoerd dan wel worden gehandhaafd. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik, als andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

Op basis van evidence-based onderzoek pleit STAP ervoor de omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland en in Europa terug te dringen door de beschikbaarheid van alcohol te beperken. Ingezet wordt op minder verkoop- en verstrekkingspunten, vroegere sluitingstijden, invoeren van prijsmaatregelen en van minimum leeftijdsgrenzen. STAP is verder voorstander van een algeheel alcoholreclameverbod. Goede wettelijke regelgeving (en handhaving daarvan) zijn belangrijke instrumenten voor een succesvol beleid. Daarnaast zet STAP zich er voor in de risico’s van alcoholgebruik onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.

De officiële doelstelling, zoals vermeld in de statuten, vindt u via deze link

Beknopt beleidsplan

Onze huidige actiepunten vindt u via deze link.

Organisatie

Bestuur
STAP is een stichting met een bestuur met 3 leden:
- Dr. Corrie Hermann, voormalig directeur GGD en voormalig lid Tweede Kamer (voorzitter);
- Drs. Cees Goos, Europees consultant en o.m. voormalig medewerker WHO;
- Ron Weijmans AA MBA, accountant.

De bestuurders van STAP ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet.

Medewerkers
Een overzicht van de medewerkers en vaste adviseurs van STAP is hier te vinden.

Bezoldiging van directeur, medewerkers en vaste adviseurs vindt plaats conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Globaal overzicht van activiteiten van STAP in 2015

STAP heeft in 2015 activiteiten uitgevoerd op zowel lokaal, landelijk als Europees niveau. Alle activiteiten stonden in het licht van het bevorderen van een effectief alcoholbeleid. Een beleid dat leidt tot afname van de alcoholconsumptie in het algemeen, bij bepaalde risicogroepen en in bepaalde risicovolle situaties, zoals bij zwangerschap.

De activiteiten van STAP in 2015 kunnen worden ingedeeld in:
1. Informatie over alcohol en alcoholbeleid via de websites en de media
2. Bewustwording van de gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid
3. Promotie van effectief lokaal alcoholbeleid
4. Promotie van effectief Europees beleid

Meer informatie over de activiteiten van STAP in 2015 vindt u via deze link

Kernprofiel van STAP

- Kennis van effectieve beleidsmaatregelen voor landelijk en lokaal beleid
- Jarenlange ervaring met gedegen onderzoek ten behoeve van lokaal beleid
- Beschikking over breed lokaal, landelijk en internationaal netwerk
- Samenwerking met universiteiten, met name de Universiteit Twente
- Specialistische kennis met betrekking tot de Drank- en Horecawet, alcoholmarketing, 'jongeren en alcohol', alcohol & kanker, - hersenen en - zwangerschap.

Financiële verantwoording

Onder onderstaande link vindt u de jaarrekening 2015.

Jaarrekening STAP 2015Jaarrekening STAP 2015 (20,4 kB)

Opdrachtgevers

STAP verricht(te) werk voor: het Ministerie van VWS (monitoring-functie, inventarisatie gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (project in Roemenië), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), DG SANCO (Europese Commissie); DG Research & Innovation (Europese Commissie), ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland), ca. 120 Nederlandse gemeenten, diverse regionale overheden en verschillende universiteiten bijvoorbeeld die van Maastricht, Nijmegen, Wageningen, Amsterdam en Twente.

Geschiedenis

STAP is opgericht in 1994. De oprichters waren vanuit diverse invalshoeken begaan met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Een van de eerste aandachtsgebieden van STAP betrof het thema Alcohol en Zwangerschap. Aanvankelijk beschikte STAP over een beperkt budget. Vanaf 1998 ontving STAP een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidie (die inmiddels is gestopt) was bedoeld om alcoholreclame en alle andere vormen van alcoholmarketing op systematische wijze in beeld te brengen.

Vanaf 2002 is STAP op bescheiden schaal een beroep gaan doen op bijdragen van fondsen. Daardoor was STAP vanaf toen in staat academisch opgeleide mensen aan te trekken. Dit heeft er toe geleid dat STAP kon uitgroeien van een bescheiden NGO met het karakter van een vrijwilligersorganisatie tot een professionele NGO, met lokale, nationale en internationale projecten/onderzoeksopdrachten en goede netwerken in zowel binnen- als buitenland. In 2009 heeft STAP, conform de identiteit van haar werkzaamheden, haar naam veranderd in Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

In 2015 heeft STAP voor het beleidsondersteunend onderzoek in opdracht van gemeenten en regio's een samenwerkingsafspraak gemaakt met de Universiteit Twente. Dat biedt STAP de ruimte om zich weer meer te gaan toeleggen op pleitbezorging van effectief alcoholbeleid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl