NL EN
Steun het werk van STAP!

ANBI

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Conform de transparantievoorwaarden van ANBI vindt u hier een overzicht van onze gegevens.

Officiële naam

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Kamer van Koophandel nummer: 411 872 38
RSIN/ fiscaal nummer: 8041.94.324

Doelstelling

STAP wil ertoe bijdragen dat de schade als gevolg van alcoholgebruik aantoonbaar wordt teruggedrongen door zich in te zetten voor effectief alcoholbeleid en publieke bewustwording van de risico's van alcoholgebruik. Daarbij telt vooral het terugdringen van gezondheidsschade, naast andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

Op basis van evidence-based onderzoek pleit STAP ervoor de omvangrijke alcoholproblematiek in Nederland en in Europa terug te dringen door de beschikbaarheid van alcohol te beperken. Ingezet wordt op minder verkoop- en verstrekkingspunten, vroegere sluitingstijden, invoeren van prijsmaatregelen en van minimum leeftijdsgrenzen. STAP is verder voorstander van een algeheel alcoholreclameverbod. Goede wettelijke regelgeving en handhaving daarvan zijn belangrijke instrumenten voor een succesvol beleid. Daarnaast zet STAP zich er voor in de risico’s van alcoholgebruik onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.

De officiële doelstelling, zoals vermeld in de statuten, vindt u via deze link

Beknopt beleidsplan

Onze plannen voor 2015 en daarna vindt u via deze link

Organisatie

Bestuur
STAP is een stichting met een bestuur van (op dit moment) 5 leden:
- Dr. Ed Pennings, waarnemend voorzitter en secretaris, toxicoloog o.a. werkzaam voor LUMC te Leiden en de Gezondheidsraad;
- Cor Zeeman, penningmeester, directeur Pensioenfonds;
- Drs. Cees Goos, Europees consultant en o.m. voormalig medewerker WHO;
- Dr. Corrie Hermann, voormalig directeur GGD en voormalig lid Tweede Kamer;
- Drs. Leen Verweij, voormalig wethouder Gemeente Barneveld en directeur scholengemeenschap voortgezet onderwijs.

De bestuurders van STAP ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet.

Medewerkers
Een overzicht van de medewerkers en vaste adviseurs van STAP is hier te vinden.

Bezoldiging van directeur, medewerkers en vaste adviseurs vindt plaats conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Globaal overzicht van activiteiten van STAP in 2013

De activiteiten van STAP in 2013 kunnen worden ingedeeld in:
1. Activiteiten ten behoeve van een effectief landelijk en Europees alcoholbeleid
2. Activiteiten ten behoeve van een grotere bekendheid van de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik
3. Activiteiten voor regio’s en gemeenten ter ondersteuning van een effectief lokaal alcoholbeleid

Meer informatie over de activiteiten van STAP vindt u via, deze link

Kernprofiel van STAP

- Kennis van effectieve beleidsmaatregelen voor landelijk en lokaal beleid
- Jarenlange ervaring met gedegen onderzoek ten behoeve van lokaal beleid
- Beschikking over breed lokaal, landelijk en internationaal netwerk
- Samenwerking met universiteiten
- Specialistische kennis met betrekking tot de Drank- en Horecawet, alcoholmarketing, 'jongeren en alcohol', alcohol & kanker, - hersenen en - zwangerschap.

Financiële verantwoording

Onder onderstaande link vindt u de balans van 2012-2013.

Balans STAP 2012-2013Balans STAP 2012-2013 (418 kB)

Opdrachtgevers

STAP verricht(te) werk voor: het Ministerie van VWS (monitoring-functie, inventarisatie gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (project in Roemenië), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), DG SANCO (Europese Commissie); DG Research & Innovation (Europese Commissie), ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland), ca. 120 Nederlandse gemeenten, diverse regionale overheden en verschillende universiteiten bijvoorbeeld die van Maastricht, Nijmegen, Wageningen, Amsterdam en Twente.

Geschiedenis

STAP is opgericht in 1994 onder de naam Stichting Alcoholpreventie. De oprichters waren vanuit diverse invalshoeken begaan met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Een van de eerste aandachtsgebieden van STAP betrof het thema Alcohol en Zwangerschap. Aanvankelijk beschikte STAP over een beperkt budget. Vanaf 1998 ontving STAP een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidie was bedoeld om alcoholreclame en alle andere vormen van alcoholmarketing op systematische wijze in beeld te brengen. Vanaf 2002 is deze monitoring-functie uitgebreid. Ook is STAP rond die tijd op bescheiden schaal een beroep gaan doen op bijdragen van fondsen. Daardoor was STAP vanaf toen in staat academisch opgeleide mensen aan te trekken. Dit heeft er toe geleid dat STAP vanaf 2002 is uitgegroeid van een bescheiden NGO met het karakter van een vrijwilligersorganisatie tot een professionele NGO met een kleine wetenschappelijk opgeleide staf, een keur van nationale en internationale projecten/onderzoeksopdrachten en goede netwerken in zowel binnen- als buitenland. Sinds 2013 geeft VWS overigens geen subsidie meer voor de monitoring-functie.
In 2009 heeft STAP, conform de identiteit van haar werkzaamheden, haar naam veranderd in Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl