NL EN
Steun het werk van STAP!-

Alcohol & Jongeren

Op deze themapagina vindt u:
- Feiten over alcohol & jongeren
- Leeftijdsgrenzen in EU-lidstaten
- Effecten van alcohol op jongeren
- Meer over het project Alcoholvrije omgeving

Feiten over alcohol & jongeren

1. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan drinken was in 2015 13,2 jaar

2. Jongeren gaan rond het 16de jaar méér drinken
- 13% van de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs heeft ooit alcoholhoudende drank gedronken, waarvan 78% enkel een paar slokjes en 22% een heel glas of meer.
- Van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs heeft 45,4% ooit alcohol gedronken, 25,5% drinkt maandelijks.
- Voor de groep 16-jarige scholieren van het voortgezet onderwijs liggen deze cijfers hoger: 76,2% heeft ooit gedronken, 59,3% de laatste maand.
- Bier is verreweg de meest populaire drank onder jongens in het voortgezet, gevolgd door mixdranken. Voor meisjes is dit wijn, ook gevolgd door mixdranken.
- Bijna vier op de tien 16-jarige- en de helft van de 17-jarige studenten MBO en HBO geven aan wel eens alcohol te kopen. 
- Van de 17- jarige HBO-ers heeft 80% de afgelopen maand alcohol gedronken; dit is significant hoger dan op het MBO, waar bijna twee-derde van de 17-jarigen de afgelopen maand alcohol heeft gedronken. 

3. Jongeren die drinken drinken ook veel
- 11,1% van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar uit de CBS-Gezondheidsenquête 2015 was - volgens het CBS - een zware drinker.
- 23% van de drinkende scholieren van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs is gedurende de laatste maand één keer dronken geweest, 20,1% twee- of driemaal en 5,8% nog vaker.
- Bij 17-jarige studenten is er tussen de schoolniveaus (voortgezet onderwijs, MBO en HBO) geen verschil in het aantal glazen dat in het weekend wordt gedronken. Ruim een kwart van de 17-jarigen die drinken, drinkt in het weekend meer dan 10 glazen alcohol.

4. Vergeleken met 2003 drinken veel minder scholieren
- Tussen 2003 en 2015 is het percentage leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs dat ooit heeft gedronken sterk afgenomen van de helft naar 13%.
- Het percentage scholieren van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs dat ooit alcohol heeft gedronken is tussen 2003 en 2015 ook spectaculair gedaald van 83,7% naar 45,4%. Het maandelijks drinken is gedaald van 56,2% naar 25,5%.
- De verschillen tussen jongens en meisjes zijn verder afgenomen.
- Het percentage drinkende scholieren van 12 t/m 16 jaar dat zegt de laatste maand bij minstens één gelegenheid 5 glazen drank of meer gedronken te hebben is hoog en is sinds 2003 zelfs toegenomen. Was in 2003 64,1% en in 2015 69,5%.

5. Nederlandse jongeren drinken later dan gemiddeld in Europa, maar drinken vaker en meer per keer dan hun leeftijdsgenoten elders in Europa
- Van de Nederlandse 15-16 jarige scholieren heeft 26% voor hun 14e jaar al eens gedronken, terwijl het in de andere Europese landen gemiddeld 47% is.
- Het ooit gebruik is in Nederland met 73% ook lager dan het Europese gemiddelde van 80%, terwijl het gebruik in de afgelopen maand ongeveer gelijk is.
- Nederlandse drinkers van 15/16 jaar scoren hoog v.w.b. 'het aantal keren alcohol gedronken in de afgelopen maand'. Met drinkende leeftijdgenoten uit Liechtenstein, Cyprus, Vlaanderen en Malta staan ze in de top 5.
- Dat geldt ook voor 'de hoeveelheid alcohol gedronken op de laatste drink-dag'. Nederlandse jongeren staan op plaats 6 met boven ons Denemarken (hoogste frequentie), Estland, Zweden, Finland en Ierland.

6. Onder jongeren veel behandelingen voor comadrinken; de gemiddelde leeftijd van de comadrinker stijgt iets
- In 2015 zijn 931 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik (in 691 gevallen i.v.m. "comadrinken”). Dat blijkt uit cijfers van kinderartsen. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren lag in 2015 op 15,4 jaar. In 2007, toen de registratie van alcoholopnames bij jongeren begon, was de gemiddelde leeftijd 14,9 jaar. Toen betrof het slechts 297 jongeren.
- In 2015 werden 1.600 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL. De leeftijd van de jongeren met een alcoholvergiftiging op de Spoedeisende hulp was in 2015 gemiddeld 15,3 jaar.

7. Tot 2014 steeg in de verslavingszorg het aandeel jongeren onder de 25 jaar met alcoholproblematiek; in 2015 is er voor het eerst een daling
- Een kleine 1.800 jongeren onder de 25 jaar (1.794) meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg.
- Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers onder de 25 jaar bijna verdubbeld van 20/100.000 naar 37/100.000 leeftijdsgenoten.
- In 2015 is het aandeel jongeren onder de 25 jaar in de totale groep alcoholhulpvragen in de verslavingszorg voor het eerst gedaald.
- In vergelijking met 2014 waren er in 2015 20% minder jongeren onder de 25 jaar met een alcoholhulpvraag.

8. Alcohol speelt rol bij ongevallen en incidenten
- Veiligheid NL telde in 2015 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 400 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar. Verder werden 200 jongeren onder de 18 jaar behandeld in verband met alcoholgerelateerde zelfbeschadiging/suïcide.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio.

9. Ouders zijn niet soepel meer
- 82% van de ouders weet dat alcohol schadelijk is.
- 57% van de ouders vindt het niet goed dat hun kinderen thuis drinken.
- 64% is het eens met de alcoholleeftijd van 18 jaar.

10. Duizenden jongeren krijgen jaarlijks een sanctie opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (voor alcohol aanwezig hebben op een voor publiek toegankelijke plaats)
- in 2013 kregen 137 jongeren daarvoor een boete. In 2015 waren het 1.104 jongeren.
- in 2013 werden 727 jongeren daarvoor naar Halt gestuurd. In 2015 betrof het 902 jongeren.
- In 2013 kregen 176 jongeren daarvoor een waarschuwing. In 2015 ging het om 1.075 jongeren.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers.
-

Leeftijdsgrenzen in EU lidstaten

Overzicht leeftijdsgrenzen alcohol in EU-lidstaten 01-07-2015 (115 kB)

-

Effecten van alcohol op jongeren

Alcohol is een verslavende drug en brengt daarom flink wat risico's met zich mee.

Alcohol verstoort doorgave van prikkels
Net zoals andere drugs, beïnvloedt alcohol de werking van de hersenen. Veel van de alcohol die we drinken, gaat via het bloed naar de hersenen. Via de dunne darm komt alcohol in het bloed. Via de bloedbaan komt het in de hersenen. De hersenen zijn extra gevoelig voor alcohol, omdat dit orgaan veel bloed bevat. Alcohol werkt op verschillende manieren in op de hersenen. Ten eerste stimuleert alcohol een remmend systeem in de hersenen en remt alcohol een stimulerend systeem in de hersenen. Door deze dubbele werking resulteert het drinken van alcohol in minder hersenactiviteit. Zo zien we bij een relatief lage dosis al een verminderd reactievermogen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot ernstige verkeersongelukken. De ontremmende werking van alcohol is ook een aspect van deze dubbele werking.

Black-out
Als een kind te veel drinkt kan een black-out het gevolg zijn. Meisjes kunnen vanaf 5 glazen een black-out krijgen, jongens vanaf 9 glazen (Zeigler, 2004; Hunt, 1993). Bij volwassenen kan dit ook gebeuren, maar bij grotere hoeveelheden alcohol. Een black-out betekent dat gegevens uit het korte termijngeheugen niet worden doorgegeven aan het lange termijngeheugen. De persoon die gedronken heeft, weet dan niet meer wat er gebeurd is tijdens (een deel van) de periode waarin gedronken werd.

Alcoholvergiftiging
We spreken van een alcoholvergiftiging als iemand bewusteloos is geraakt als gevolg van het drinken van alcohol. Bij zeer hoge doses worden ook basale hersenfuncties uitgeschakeld en kan een levensbedreigende situatie optreden waarbij de hersenen niet meer op omgevingsprikkels reageren. Bij volwassenen is deze grens bereikt bij een bloedalcoholgehalte vanaf vier à vijf promille (vanaf 20 glazen). Bij kinderen en jongeren is het alcoholgehalte in het bloed bij eenzelfde hoeveelheid alcohol over het algemeen veel hoger, omdat ze meestal een kleiner lichaam hebben. Bij hen kan de fatale grens daarom bij veel minder glazen worden bereikt (Van Dalen et al, 1998).

Binge-drinken
Binge-drinken, voor jongens 5 of meer glazen* in 2 uur en voor meisjes 4 of meer glazen in 2 uur, kan leiden tot geheugenproblemen met als mogelijk gevolg verminderde schoolprestaties. Ook kan binge-drinken leiden tot acuut nierfalen, hartaandoeningen en hersenbeschadigingen (Poppelier et al, 2002).
* 1 glas = 10 gram of 12 cc alcohol. Dat is de alcohol in een glas bier van 250 cc óf in een glas wijn van 100 cc óf in een glaasje van 35 cc jenever of andere gedistilleerde drank met 35% alcohol.

Ongelukken
Bij hogere doses wordt het vermogen om het eigen gedrag te reguleren slechter. Hierdoor kunnen jongeren losser worden in hun gedrag en misschien dingen doen die ze niet zouden durven of willen doen in nuchtere toestand. Denk hierbij aan ruzies en vernieling, maar ook op seksueel gebied kunnen jongeren verder gaan dan ze eigenlijk willen.

Hersenschade
De hersenen ontwikkelen zich tot je eind twintig, begin dertig bent. Door vroeg te beginnen met het drinken van alcohol kan de ontwikkeling van de hersenen geremd worden.
- Jongeren die gedurende 4 tot 10 jaar binge drinken laten een verstoorde ontwikkeling zien in werkgeheugen, verbaal geheugen en aandacht.
- De witte stof verbindingen (zenuwuitlopers) in de hersenen van drinkende adolescenten zijn verslechterd vergeleken met die van niet-drinkende adolescenten (verminderde ‘witte stof integriteit’).
- De hersenen van een jonge binge drinker verwerken informatie tot 20% langzamer dan de hersenen van een jongere die niet of weinig drinkt.
- Een effect van binge drinken is wellicht een kleinere hippocampus, althans in jongens (persoonlijke communicatie Susan Tapert – deze data zijn nog niet gepubliceerd).
- Er zijn ook aanwijzingen dat jongeren met een kleinere prefrontale cortex eerder geneigd zijn om alcohol te gaan drinken en te gaan binge drinken, juist doordat ze minder complexere functies kunnen uitoefenen door hun kleinere hersenschors.
Meer informatie hierover in het rapport De invloed van binge drinken op de hersenen van jongeren van J. Witteman.

Jong drinken: meer kans op verslaving
Alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt tot een grotere kans op alcoholverslaving. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die beginnen met drinken op een leeftijd onder de 15 een viermaal hoger risico op alcoholverslaving hebben dan jongeren die beginnen met drinken op de leeftijd van 19 jaar of ouder. Van de jongeren die voor hun 13e beginnen met drinken, is 40% op een bepaald moment in hun leven alcoholverslaafd (Grant en Dawson, 1997). Factoren die meespelen bij het op jonge leeftijd beginnen met drinken, zijn impulsiviteit, een sterke drang naar nieuwe ervaringen, erfelijke factoren en alcoholmisbruik door gezinsleden (Dawson, 2000; Rose, 1998; Kono et al, 1997; Virkkunen et al, 1997).
Hoe jonger tieners aan alcohol beginnen des te groter ook is de kans dat zij ook gaan roken of drugs gaan gebruiken.

Kinderen van verslaafde ouders: meer kans op verslaving
Kinderen van verslaafde ouders hebben eveneens meer kans op verslaving. Ze lopen extra risico om verslaafd te raken, als ze een zogenaamde lage respons hebben op alcoholgebruik. (Cotton, 1979; Windle, 1997). Deze kinderen geven aan dat ze minder last lijken te hebben van alcohol dan andere kinderen. Dat houdt in dat je zonder duidelijk zichtbare effecten veel kunt drinken, waardoor je gemakkelijk overmatig alcohol gaat gebruiken. Voor mensen met een lage respons op alcohol is overmatig alcoholgebruik echter even slecht als voor mensen die normaal op alcohol reageren.

Andere gezondheidsschade
- Bij meisjes en jonge vrouwen is met name het risico op ontwikkeling van borstkanker zorgwekkend. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer en hoe vaker jonge vrouwen alcohol gebruiken tijdens de adolescentie, des te groter de kans is op goedaardige borstaandoeningen. Goedaardige borstaandoeningen zijn een belangrijke voorspeller voor borstkanker. Ook het risico op andere vormen van kanker wordt verhoogd.
Verder geldt dat:
- Organen als lever, maag en darmen beschadigd kunnen raken.
- De kans op het krijgen van een hartinfarct toeneemt.
- Het risico op een bepaald type herseninfarcten wordt verhoogd.
- Het zenuwstelsel kan worden aangetast.

Bronnen effecten van alcohol op jongeren (12,0 kB)

-

Alcoholvrije omgeving

Jongeren komen op verschillende plaatsen in aanraking met alcohol. Het aanbod van drank op schoolfeestjes, thuis, in de horeca en de invloed van reclame dragen bij aan de populariteit ervan bij jongeren. Daarom is STAP gestart met het project Alcoholvrije omgeving, dat heel concreet gericht is op het terugdringen van de aanwezigheid van alcohol in de leefomgeving van jongeren. Deze visie is gebaseerd op wetenschappelijke studies die het belang van de beïnvloeding van de omgeving van jongeren bepleiten (Jolder, 1998; Dekker et al., 2006).

De informatie die het project oplevert wordt geïnventariseerd en gebundeld. De bevindingen worden samengevat in de website www.alcoholvrijeomgeving.nl, waar scholen en ouders dan ook inspirerende voorbeelden kunnen lezen over het alcoholvrij maken van de leefomgeving van jongeren. Bijvoorbeeld van scholen in het voortgezet onderwijs die alcoholvrije schoolfeesten en werkweken organiseren. Hoe pakken de scholen dit aan? Tevens worden de ervaringen met indrinken en het gebruik van alcoholtesters beschreven. Op de website staat ook informatie voor ouders die kiezen voor een alcoholvrije opvoeding. Zo zijn er tips over de do’s en dont’s van alcohol tijdens de opvoeding te vinden.

De website www.alcoholvrijeomgeving.nl is een inspiratiebron voor iedereen die een alcoholvrije omgeving voor kinderen wenst. Het is de bedoeling dat u op de site binnenkort ook gegevens vindt over alcoholvrije vakanties en over horecaondernemers die leuke alcoholvrije evenementen organiseren.

HIER is de directe link naar onze speciale site alcoholvrijeomgeving.nl

-

Factsheets

Alcoholgebruik door nederlandse jongeren (12 september 2011)
Alcohol gezondheidsrisico's voor kinderen (12 september 2011)
Drinken op school (13 mei 2009)
Blootstelling aan alcoholpromotie tijdens EK (3 feb 2009)
Merkbekendheid (19 dec 2008)
Hoe organiseer ik een ouderavond over alcohol? (21 jan 2008)
Wat maakt alcohol aantrekkelijk voor jongeren? (7 feb 2007)
Invloed alcoholincidenten op drinkgedrag jongeren (30 mrt 2007)
Prijsacties in de Nederlandse horeca (21 mrt 2007)
Wat maakt alcohol aantrekkelijk voor jongeren? (7 feb 2007)
Alcohol in soaps gerelateerd aan drinkgedrag van jongeren (6 sep 2006)
Jongeren onder de 16 jaar en het aanbod van alcohol (28 mrt 2006)

Recent nieuws

Ouders brengen aangeschoten kinderen naar een horecagelegenheid (11 maart 2017)
Tytsjerksteradiel maakt zich zorgen over alcoholgebruik onder minderjarigen (9 maart 2017)
Serious gaming voor grip op alcoholgebruik (8 maart 2017)
Bredase discotheek: geen minderjarigen meer (2 maart 2017)
Jongeren bieden spelende kinder alcohol aan (2 maart 2017)
Stratumseind Eindhoven weert tieners (23 februari 2017)
Alcoholgebruik Bladelse jongeren hoog (22 februari 2017)
Burgemeester van Pijnacker-Nootdorp: heel veel dronken jeugd (21 februari 2017)
Jongeren zien vaker alcoholmarketing dan volwassenen (20 februari 2017)
Limburgse jongeren drinken veel meer dan niet-Limburgse jongeren (14 februari 2017)
Dronken meisje op alcoholvrij feestje Breda (13 feruari 2017)
Scholen scherpen regels over roken en alcohol drinken verder aan (1 februari 2017)
Hoogleraar: "Puberbrein werkt nou eenmaal anders" (26 januari 2017)
Jongvolwassenen drinken, roken en blowen meer dan 25-plussers (26 januari 2017)
Politie Amersfoort confronteert jongeren met hun dronkenschap (5 januari 2017)

Nieuwe campagne FrisValley (28 december 2016)
Gezondheidsincidenten uitgaande jongeren vaan alcoholgerelateerd (22 december 2016)
Engelse kinderen proberen minder vaak dan ooit alcohol uit (15 december 2016)
Meisjes met verkeerd lichaamsbeeld nuttigen vaker veel alcohol (14 december 2016)
GGD Amsterdam: Havo en Vwo-leerlingen onderschatten schade drank en drugs (13 december 2016)
Vijf scholen Rijnstreek ontvangen keurmerk Alcoholvrije School (9 december 2016)
Had ophoging alcoholleeftijd invloed op drugsgebruik? (5 december 2016)
Verband tussen zwaar drinken in tienerjaren en abnormale hersenontwikkeling (5 december 2016)
Zuipfeest in zwembad Den Bosch maakt tongen los (3 december 2016)
Groningse jongere vaak en veel aan drank na eenmaal proeven alcohol (23 november 2016)
Nog steeds veel alcoholopnames jongeren in Westfriesgasthuis (21 november 2016)
Minderjarige bestelt sterke drank bij zogenaamde wodka-boys (18 november 2016)
Van veel drinken als je jong bent kun je levenslang last houden (4 november 2016)
GGD Hart voor Brabant: minder jongeren drinken alcohol (1 november 2016)
Rapport Bureau Youngworks naar drinksetting jongeren (27 oktober 2016)
Meer alcoholvergiftigingen op SEH-afdelingen (27 oktober 2016)
Halt-straf Alcohol verbeterd (24 oktober 2016)
Kroegverbod voor pubers na drinken alcohol (23 oktober 2016)
Dronken vrienden kopen veulen (19 oktober 2016)
100 Apeldoornse jongeren met alcohol betrapt (18 oktober 2016)
ESPAD: Nederlandse jongeren drinken vaker en meer per keer dan Europese leeftijdsgenoten (20 september 2016)
NIX18 heeft helemaal niet gefaald (14 september 2016)
Wim van Dalen in Uitgelicht over het drankgebruik van studenten (14 september 2016)
Van Rijn zendt Kamer brief over nieuw Trimbos-onderzoek (14 september 2016)
Van Rijn bezorgd over middelengebruik studenten (14 september 2016)
Veel 17-jarige HBO-studenten drinken (14 september 2016)
Frisfeesten in vier nieuwe steden (7 september 2016)
Ook Amersfoort werkt nu met camerabeelden (5 september 2016)
Verzet vanuit Universiteit tegen 'waterboarding met bier'(1 september 2016)
Hoeksch Lyceum krijgt keurmerk alcoholvrije school (24 augustus 2016)
Naaldwijkse jeugd gaat helemaal kapot aan de alcohol (23 augustus 2016)
Fiks alcoholgebruik tijdens introfeest Nijmegen (20 augustus 2016)
Lochemse jeugd drinkt veel (20 augustus 2016)
Kwart jeugd Den Helder is binge drinker (18 augustus 2016)
Minder alcohol tijdens introductie (9 augustus 2016)
Politie filmt dronken jongeren (31 juli 2016)
Jongeren mijden Nederlandse camping, volgens Recron mede wegens alcoholverbod onder 18 jaar (24 juli 2016)
Eén comadrinker per week bij GGD IJsselland (20 juli 2016)
Weer minder tieners beboet voor drinken alcohol (16 juli 2016)
Uitvallers Halt gaan vaker de fout in dan jongeren die straf wèl afronden (15 juli 2016)
Alcoholgebruik groep 7 en 8 basisschool spectaculair gedaald (5 juli 2016)
Leerlingen op het voortgezet onderwijs drinken minder (5 juli 2016)
Alcoholgebruik jongeren Noord-Holland Noord blijft om aandacht vragen (23 juni 2016)
Zeeuwse jongeren beginnen later te drinken (20 juni 2016)
Nul boetes en toch heeft alcoholproblematiek prioriteit in Dronten (19 juni 2016)
GGD Utrecht: "Jongeren in de regio leven steeds gezonder" (14 juni 2016)
Minderjarigen gepakt met sterke drank (14 juni 2016)
Geen controles of geen overtredingen? (13 juni 2016)
Drinkende minderjarigen in Lingewaard hard aangepakt (9 juni 2016)
Terschelling aan kop bij boetes voor minderjarige drinkers (8 juni 2016)
Zwolle heeft jongste minderjarige drinkers van Nederland (8 juni 2016)
In veel gemeenten geen boetes voor minderjarige drinkers (8 juni 2016)
Jonge drinkers krijgen vaker een boete, grote verschillen in Overijssel (8 juni 2016)
Oerlese jeugd drinkt zich in het ziekenhuis (30 mei 2016)
Naar het schoolfeest, dan eerst even blazen (29 mei 2016)
Zegers: "Maak een filmpje van je laveloze kind" (23 mei 2016)
RTL: meeste jongeren mogen thuis niet drinken (7 mei 2016)
Ouders kunnen beter hun kind geen slokje geven (27 april 2016)
D66 wil dat kabinet advies RVS vraagt over leeftijdsgrenzen (27 april 2016)
Rotterdam deelde in 2015 méér boetes uit aan alcoholdrinkende tieners (26 april 2016)
Dronken Bergse tieners hoeven niet naar Halt (22 april 2016)
Bus vol zeer dronken jongeren strandt (22 april 2016)
Meer Halt-straffen voor drinkende jongeren (18 april 2016)
Groninger jongeren zijn gezonder gaan leven (15 april 2016)
Meeste jongeren vinden wettelijke leeftijdsgrens goed (15 april 2016)
Van Dalen: "Ouders maken afspraken over drugs, niet over drank (12 april 2016)
Jongeren over de schreef met drank op schoolfeest (11 april 2016)
Alcoholvrije feesten voor jongeren uit de Drechtsteden (8 april 2016)
Utrechtse alcoholvrije feesten aan alcohol ten onder (7 april 2016)
Jonge comadrinkers uit Bergen op Zoom krijgen Halt-straf (7 april 2016)
Van Rijn beantwoordt 4 sets Kamervragen over alcoholintoxicaties (5 april 2016)
West-Brabantse jongeren drinken stevig in (5 april 2016)
Moeder na comazuipfeestje: 'Wat kon er gebeuren?' (4 april 2016)
Jongeren meestal nuchter in de auto, maar vaak dronken op de fiets (4 april 2016)
Vier kinderen met alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis (3 april 2016)
Walcherse jongeren mogen niet mee met partybus (30 maart 2016)
11% jongeren omzeilt strenge regels horeca met valse ID's (29 maart 2016)
Urker café gaat strijd aan met illegale horeca (23 maart 2016)
Staatssecretaris Van Rijn beantwoordt vragen over comadrinken (21 maart 2016)
Scholieren van 15/16 jaar dronken in 2015 minder dan in 2011 (15 maart 2016)
Europese scholieren dronken in 2013/2014 significant minder alcohol dan voorheen (15
Jongeren onderschatten hoeveel hun vrienden roken en drinken (10 maart 2016)
Vloggen om jongeren van de drank te houden (10 maart 2016)
Uitslag Stelling Telegraaf: 'Ouders zijn verantwoordelijk, maar doe mixdrankjes in de ban (10 maart 2016)
Bijna twee op de drie ouders in Woudenberg stelt grenzen aan alcoholgebruik kinderen (29 februari 2016)
Kinderen laten proeven blijkt geen effectieve preventie-strategie (22 februari 2016)
Jongeren Interventie Team nu ook actief in Den Helder (17 februari 2016)
Jongeren onder de 18 jaar kopen moeiteloos alcohol in Putten (12 februari 2016)
Jongeren met weinig regels van ouders drinken meer alcohol (11 februari 2016)
Carnaval in Noordwijkerhout: extra aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren noodzakelijk (10 februari 2016)
Alcoholvrij feest slaat aan bij jongeren (7 februari 2016)
'Verrassend' veel tieners met alcohol in Tienertent Nuenen (6 februari 2016)
Editie NL over bier kopen tijdens carnaval (5 februari 2016)
Moeder beboet om dronken meisje op feestje van dochter (29 januari 2016)
Van Rijn beantwoordt vragen van Voordewind (25 januari 2016)
Promovenda: 'Ouders hebben invloed op drinkende pubers' (22 januari 2016)
Jongeren Amersfoort proberen drank te kopen met valse ID-kaart (18 januari 2016)
Meeste deuren met carnaval dicht voor 18-minners (18 januari 2016)
Jong drinken verhoogt risico om later regelmatige drinker te worden (2 januari 2016)

Voordewind stelt spoedvragen over all-in feesten (30 december 2015)
Jonge Brabanders en Limburgers drinken het meest tijdens carnaval (29 december 2015)
Meerderheid bezorgd om gezuip op all-in feesten (29 december 2015)
Zorgen om gebruik energiedrankjes met alcohol (28 december 2015)
Dascha was dronken, café moet dat gezien hebben (9 december 2015)
Alcohol en jongeren: animatie van Jellinek (8 december 2015)
Van Dalen: "Blaastesten beter dan polsbandjes" (8 december 2015)
Alcoholverbod voor studieverenigingen? (13 november 2015)
Drie jongeren met alcohol in nachtbus Renesse (27 oktober 2015)
Jongeren Kuitaart blazen tijdens alcoholcampagne (25 oktober 2015)
Intraval-rapport: slechts 10% jongeren 16/17 jaar doet aankooppogingen (22 oktober 2015)
Gebruikt een derde van de jongeren meer drugs door alcoholverbod? (24 september 2015)
Van Rijn reageert op resultaten BNN-onderzoek (22 september 2015)
Van drank naar drugs? (22 september 2015)
Brabantse ziekenhuizen bezorgd (26 augustus 2015)
Trimbos: 'Campuscantus is een fout signaal' (25 augustus 2015)
Studenten TU/e feesten met water in plaats van bier (22 augustus 2015)
Van Rijn beantwoordt Kamervragen over effectiviteit schoolvoorlichting (17 augustus 2015)
41 kinderen met alcohol bij evenement in Dronten (15 augustus 2015)
Identiteitsfraude in Renesse om aan alcohol te komen (12 augustus 2015)
Wim van Dalen vindt meebetalen door jonge veeldrinkers geen goed idee (29 juli 2015)
CBS: Meerderheid wil dat jonge veeldrinkers meebetalen aan hulp (29 juli 2015)
Utrecht krijgt Disconnected jongerenfeesten (18 juni 2015)
Proefschrift over het voorspellen van verslavingsgedrag bij jongeren (9 juni 2015)
Meeste Brabantse eindexamenfeesten zonder alcohol (29 mei 2015)
Ouders niet aansprakelijk voor vandalisme pubers (19 mei 2015)
Alcoholvrije feesten in Roosendaal (8 mei 2015)
Kleinere groep jonge drinkers in Staphorst nuttigt meer (6 mei 2015)
STAP is het oneens met kinderombudsman (4 mei 2015)
Kinderombudsman tegen inzet minderjarigen (2 mei 2015)
Ouders strenger over alcoholgebruik tieners (2 mei 2015)
18 jaar? Rijles en alcohol kopen! (1 mei 2015)
Kinderen van overmatig drinkende ouders drinken zelf ook meer (1 mei 2015)
Leerlingen mogen van de rijdende rechter tijdens schoolactiviteiten niet drinken (28 april 2015)
Blaasactie Zoutelande: helft jongeren onder de 18 heeft ingedronken (28 april 2015)
Leerlingen dienen klacht in tegen Drachster Lyceum (25 april 2015)
Feestje Drachtster Lyceum afgelast om alcohol (23 april 2015)
Aan de slag met het thema alcohol en puberhersenen (9 april 2015)
Kind dat slokje mag 'drinkt éérder en is váker dronken' (31 maart 2015)
Slecht slapen voorteken voor alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (26 maart 2015)
Effectonderzoek NIX18-campagne: 18-minners drinken minder (17 maart 2015)
Student doet 25 shots wodka in minuut en sterft (17 maart 2015)
Met hoe meer vrienden je drinkt, hoe meer je drinkt (15 maart 2015)
Staatssecretaris Van Rijn geeft antwoord op Kamervragen over comadrinken (9 maart 2015)
Drents jeugdonderzoek laat minder jonge drinkers zien (9 maart 2015)
PAS effectieve psychologische interventie gericht op uitstel begin alcoholgebruik (5 maart 2015)
Oldenzaalse jeugd organiseet zelf disco-avonden (27 februari 2015)
Beantwoording Kamervragen over de opkomst van drunkorexia (25 februari 2015)
'Youtube-filmpjes schetsen positief beeld van alcoholgebruik' (21 februari 2015)
Een 17-jarige jongen over de alcoholleeftijd van 18 jaar (19 februari 2015)
De Looze: "Méér ziekenhuisopnamen na overmatig alcoholgebruik omdat ouders alerter zijn" (16 februari 2015)
Nico van der Lely: "Bij kinderen is alcohol in één keer te veel (16 februari 2015)
Van Rijn gaat toename comadrinkende kinderen onderzoeken (16 februari 2015)
Meer jongeren in ziekenhuis na te veel drank (16 februari 2015)
Blaastest bij entree schoolfeest (13 februari 2015)
'Drunkorexia groeiend fenomeen' (4 februari 2015)
Aantal jonge comazuipers Noord-Holland Noord stabiel (30 december 2014)
Alcoholgebruik bij pubers terugdringen via sociale marketing (17 december 2014)
Overmatig drinken door ouders heeft invloed op alcoholgebruik van hun kind (9 december 2014)
Verslavingszorg moet zich meer op kinderen van verslaafde ouders richten (2 december 2014)
Alcoholcontrole voorafgaand aan scholierenfeest in Nieuw Amsterdam (29 november 2014)
Rijdende Rechter beslist over alcoholgebruik door 18+ leerlingen op feest Valuascollege (27 november 2014)
Udense jeugd regelt zelf nieuw vertier (18 november 2014)
Eerste vignet Gezonde School VO voor preventie roken, alcohol en drugsgebruik (14 november 2014)
Vader furieus over wijnproeverij op school (13 november 2014)
Daling aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren in Noord-Holland Noord zet voorzichtig door (5 november 2014)
Nieuwe NDM verschenen (4 november 2014)
Trimbos-studie naar middelengebruik bij jongeren in risicosettingen (30 oktober 2014)
Oratie Van den Putte over effectieve gezondheidspreventie (30 oktober 2014)
Drie op vier ouders positief over verhoging leeftijdsgrens alcohol, maar één op vier stelt regels (28 oktober 2014)
Jeugd smokkelt drank in yoghurtverpakking (28 oktober 2014)
Keurmerk-100% alcoholvrij voor Dordts Dalton lyceum (19 oktober 2014)
C1000 in Klundert introduceert gezichtsherkenning bij leeftijdscontrole (15 oktober 2014)
Meer dan de helft van de mysterykids krijgt alcohol mee (14 oktober 2014)
Reactie Van Rijn op HBSC-rapport (9 oktober 2014)
Aantal (jonge) alcoholrijders in 12 jaar gehalveerd (9 oktober 2014)
Aantal alcoholvergiftigingen op Spoedeisende Hulp in 2013 onverminderd hoog (3 oktober 2013)
Bitterheid kan rol spelen bij alcoholconsumptie jongeren (25 september 2014)
Regelmatig alcoholgebruik bij jongeren is te voorspellen (15 september 2014)
Van Dalen: "Mooi dat jongste groep minder drinkt" (8 september 2014)
Cultuuromslag in alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren < 16 jaar (8 september 2014)
40% Friese jongeren van 16 en 17 jaar zegt minder alcohol te kopen/drinken (28 augustus 2014)
Knevel & Van den Brink over drinkgelag op camping Appelhof (27 augustus 2014)
Studentenverenigingen weren eerstejaars onder de 18 jaar (26 augustus 2014)
Steun nieuwe alcoholleeftijd vooral bij niet drinkende jongeren (25 augustus 2014)
Telegraaf: jongerenreisclubs lappen regels aan hun laars (22 augustus 2014)
'17-jarige zonder bier roept medelijden met ons op. Wie is er nou sneu?' (15 augustus 2014)
36% Amsterdamse studenten drinkt zelden of nooit (15 augustus 2014)
Minderjarige jongeren naar campings in België (1 augustus 2014)
Jongeren zeer kwetsbaar voor advertenties van alcoholmerken (18 juli 2014)
Jongeren boeken - slecht geïnformeerd - drankreizen naar buitenland (4 juni 2014)
WK Voetbal risicosituatie voor overmatige alcoholconsumptie jongeren (4 juni 2014)
48% ouders laat 16- en 17-jarige kinderen nog drinken (27 mei 2014)
Geen duidelijk beeld comadrinken eerste kwartaal 2014 (27 mei 2014)
Persbericht: Daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren stagneert (27 mei 2014)
CSW in Vlissingen nu alcoholvrije school (16 mei 2014)
Jongere drinkt minder na veranderen stereotype beeld over drinken (31 maart 2014)
Docenten hebben moeite met alcoholvrije school (28 maart 2014)
5.300 patiënten op eerstehulp met alcoholvergiftiging (11 maart 2014)
ChristenUnie wil campagne over gevaren Neknomination (20 februari 2014)
Veel likes voor meisje dat drankspel 'Neknomination' weigert (19 februari 2014)
Geen angst voor Neknomination (14 februari 2014)
Horecaondernemers organiseren Project NiX-feesten (11 februari 2014)
Neknomination gevaarlijk drankspel (10 februari 2014)
Persbericht: Alcohol verdwijnt op schoolfeesten (10 februari 2014)
Café zonder alcohol voor jeugd in Oosterhout (15 januari 2014)
Next checkt: 'Alcohol thuis kun je als ouder beter helemaal verbieden' (13 januari 2014)
RTL-enquête: alcoholwet maakt ouders strenger (30 december 2013)
Enquête BNdeStem: jeugd 16/17 jaar zegt door te zullen drinken (28 december 2013)
Ouders vinden 18+ goede zaak, maar verbieden 16- en 17 jarigen niet te drinken (24 december 2013)
Verkapte marketing van Grolsch (24 december 2013)
Grolsch gaat drie doelgroepen waarschuwen voor alcohol (23 december 2013)
PARTYcetamol: alcoholvrij feesten voor jongeren (11 december 2013)
Hoog gebruik alchol, tabak en ecstasy door partygangers (3 december 2013)
Ouders comazuipende pubers worden gemeld bij AMK (7 november 2013)
Strenge alcohol-opvoeding: daling risicogedrag (18 oktober 2013)
Basisschoolleerlingen leren hoe je een "zuipkeet" opricht (18 oktober 2013)
Comazuipen treft jonge vrouwen het hardst (23 september 2013)
Peers hebben invloed op alcoholgebruik adolescenten (20 september 2013)
Zwaar drinken op jeugdige leeftijd risicofactor voor vroege dementie (13 augustus 2013)
Jongeren jeugdzorg drinken en blowen minder dan voorheen (28 juni 2013)
Persbericht: Aantal kinderen met alcoholvergiftiging licht gedaald (21 juni 2013)
Alcohol tijdens puberteit verhoogt kans op verslaving (21 mei 2013)
Meer jongeren en jongvolwassenen met alcoholvergiftiging en alcoholongevallen op spoedeisende hulp (10 maart 2013)
Persbericht: Wettelijke leeftijdsgrens definitief naar 18 jaar (1 maart 2013)
Carnaval en comazuipen (15 februari 2013)
SEH-afdelingen behandelden tijdens jaarwisseling meer patiënten door alcohol dan door vuurwerk (5 januari 2013)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl