NL EN
DONEER NU!

Ministers van Gezondheid van de EU roepen Commissie op met nota alcoholstrategie te komen

7 december 2015

Zojuist heeft de EU-Gezondheidsraad ingestemd met de Raadsconclusies over 'Een strategie van de EU ter beperking van aan alcohol gerelateerde schade'. De gezamenlijke ministers van Gezondheid van de EU-lidstaten roepen in dit document de Europese Commissie op om uiterlijk eind volgend jaar met een strategienota over alcoholbeleid te komen.

Tijdens de bijeenkomst van de Raad, die ook werd bijgewoond door Vytenis Andriukaitis, de uit Litouwen afkomstige EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, hebben maar liefst 12 ministers van volksgezondheid hun standpunt dat er een speciale EU-strategienota moet komen kracht bijgezet. Uit hun stemverklaringen en ook uit de Raadsconclusies blijkt dat de ministers van volksgezondheid van oordeel zijn dat de alcoholproblematiek in Europa zó omvangrijk is dat er naast het alcoholbeleid van de Lidstaten, ook maatregelen nodig zijn op EU-niveau. Het gaat dan met name om beleid dat erop gericht is om alcoholgerelateerde schade met een grensoverschrijdende dimensie te verminderen. Te denken valt aan zaken als verplichte etikettering, aanpakken van bepaalde vormen van internetverkoop van alcohol, aanpassen van de regelgeving m.b.t. audiovisuele mediadiensten, regulering van de accijnzen en importquota.

De nieuwe strategienota moet – aldus de EU-Gezondheidsraad - aansluiting zoeken bij de activiteiten die al verricht zijn door het Committee on National Alcohol Policy and Action en de World Health Organization. Opvallend is dat in het document het European Alcohol and Health Forum niet genoemd wordt. Geen enkele minister noemde dit forum ook tijdens de raadsvergadering. Met het vertrek van de gezamenlijke volksgezondheidsorganisaties uit dit Forum heeft die blijkbaar in de ogen van de Lidstaten geen toekomst meer.

Op 29 april 2015 nam het Europese Parlement al een resolutie aan waarin de Commissie werd gevraagd onmiddellijk te beginnen met de voorbereiding van een nieuwe Europese alcoholstrategie-nota. Tot nu toe weigerde de Commissie dat echter. Andriukaitis liet vlak na aanname van de resolutie door het Europese Parlement in een speech weten dat - wat hem betreft - het Europese alcoholbeleid niet opnieuw hoeft te worden vastgelegd in een speciale strategienota, maar dat het kan worden meegenomen in een brede nota over het beleid gericht op chronische leefstijlziekten. De Europese gezondheidsorganisaties vonden die mededeling van de Andriukaitis een kniebuiging voor de alcoholindustrie. Daarom zijn ze afgelopen zomer collectief uit het European Alcohol and Health Forum gestapt. Ook de Luxemburgse Commissievoorzitter Claude Juncker en de Nederlandse Eerste Vice-voorzitter Frans Timmermans, hebben zich tot nu toe niet uitgesproken vóór een alcoholstrategie-nota.

Het ziet er nu echter naar uit dat zij zich moeten bezinnen op de stand van zaken. Nu zowel het Europese Parlement als de EU-Gezondheidsraad zo uitdrukkelijk vragen om een strategisch document rond alcohol, kan de Commissie dat feitelijk niet meer weigeren. In een reactie op de aangenomen Raadsconclusies liet Andriukaitis al meteen weten dat de Commissie nog niet definitief besloten heeft of er wel of niet een nieuwe strategienota zal worden voorbereid.

een-strategie-van-de-eu-ter-beperking-van-aan-alcohol-gerelateerde-schade.pdfeen-strategie-van-de-eu-ter-beperking-van-aan-alcohol-gerelateerde-schade.pdf (234 kB)

Laatste nieuws