NL EN
DONEER NU!

Nieuw uitvoeringsbesluit onder meer voor LADIS

12 juli 2021

Het ministerie van VWS heeft een concept Uitvoeringsbesluit van de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg’ (Wkkgz) ter consultatie voorgelegd. Dit besluit strekt er onder meer toe het Landelijk Alcohol Drugs Informatie Systeem (LADIS), het registratiesysteem van de verslavingszorg, een wettelijke grondslag te bieden, zodat het voldoet aan de privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

In het conceptbesluit is opgenomen welke gegevens LADIS (ook zonder toestemming van de patiënt) mag verwerken en wat de bewaartermijn is van deze gegevens. LADIS is een zogenaamd gepseudonimiseerde kwaliteitsregistratie.

De wettelijke basis voor dit besluit is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wkkgz dat in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Om de kwaliteit van zorg in Nederland te verbeteren worden er gegevens verzameld onder meer in het LADIS. Bij de verzameling van gegevens t.b.v. deze kwaliteitsregistratie worden ook gepseudonimiseerde persoonsgegevens verwerkt. Op grond van de AVG dienen er in het bijzonder met betrekking tot de verwerking van gezondheidsgegevens passende waarborgen te zijn geboden. En hoewel LADIS (en de Landelijke Trauma Registratie, die ook onder deze nieuwe regeling gaat vallen) een belangrijk doel dienen, wordt aan de andere kant grote waarde gehecht aan de persoonlijke levenssfeer van een patiënt. De kwaliteitsregistraties maken een inbreuk op dit recht. Een rechtvaardiging van deze inbreuk ligt in het feit dat de zorg voor deze kwetsbare groep van patiënten kwalitatief (nog) altijd verbetering behoeft. Deze verbetering draagt bij aan goede zorg voor deze of andere patiënten (in soms zelfs gezondheids- of levensbedreigende situaties).

Om de beoogde verbetering te realiseren is het noodzakelijk dat deze kwaliteitsregistraties niet afhankelijk zijn van verleende toestemming (met het risico van selectie bias). Om dat mogelijk te maken is een wettelijke grondslag vereist. De in behandeling zijde wet Wkkgz en dit Uitvoeringsbesluit bieden die grondslag voor de betrokken registratiesystemen.

Bron: internetconsultatie.

Laatste nieuws