NL EN
DONEER NU!

ANBI

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Conform de transparantievoorwaarden van ANBI vindt u hier een overzicht van onze gegevens.

Standaardformulier ANBI Standaardformulier ANBI (253 kB)

-

Officiële naam

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Kamer van Koophandel nummer: 411 872 38
RSIN/ fiscaal nummer: 8041.94.324
Bankrekeningnummer: NL 19 INGB 0000 291 066

Doelstelling

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich er specifiek voor inzet dat effectief gebleken alcoholbeleidsmaatregelen die leiden tot een afname van alcoholgerelateerde schade worden ingevoerd dan wel worden gehandhaafd. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik, als andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

De officiële doelstelling, zoals vermeld in de statuten, vindt u via deze link

Beknopt beleidsplan

STAP richt zich in 2022 op de volgende concrete zaken:

1. Verspreiden van kennis over de gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid.
STAP streeft naar maatschappelijke bewustwording van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid, met name voor het ontstaan van kanker, in het bijzonder borstkanker. Weinig mensen zijn zich bijvoorbeeld bewust van het risico op het ontstaan van kanker als gevolg van zelfs matig alcoholgebruik. Ook beheert STAP een website met actuele informatie en tien themapagina’s, waaronder 'alcohol en kanker', 'alcohol en hersenen' en 'alcohol en zwangerschap'. Maandelijks verschijnt Alcohol Actueel met de belangrijkste nieuwsberichten. Wat de richtlijn voor alcoholgebruik betreft sluit STAP zich aan bij die van de Gezondheidsraad: 'drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag'.

2. Lobby tegen blurring met alcohol.
Voor zowel tabak als voor alcohol geldt dat als het aantal verkooppunten wordt beperkt het aantal gebruikers afneemt. En andersom: als het aantal verkooppunten stijgt, neemt het aantal gebruikers toe. En een toename van het aantal gebruikers, leidt per definitie tot een toename van de problematiek. Daarom verzet STAP (maar ook andere gezondheidsorganisaties) zich al enkele jaren tegen blurring met alcohol, zoals voorgesteld in het initiatiefwetsvoorstel van het Kamerlid Erik Ziengs, inmiddels overgenomen door Thierry Aartsen. Als dat wetsvoorstel wordt aangenomen komen er op veel plaatsen mengvormen van retail en horeca (wijntje bij de kapper, proeverijen in de supermarkt, een wasserette met bar etc.). Helaas is in het Coalitieakkoord 2021-2025 regulering van blurring in winkelgebieden opgenomen. Wat precies de plannen zijn van het kabinet Rutte IV is nog niet duidelijk.

3. Pleiten voor informatie en waarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken.
STAP is van mening dat alcohol een bijzonder product is waarvoor extra zware wettelijke etiketteringsregels zouden moeten gelden. STAP kiest voor een aparte wettelijke Europese regeling (lex specialis) specifiek voor alcoholhoudende dranken. Daarin moet geregeld worden dat op het etiket komt te staan:
- de ingrediënten en de voedingswaarde;
- het alcoholgehalte en - indien ven toepassing - de allergenen;
- opvallende gezondheidsinformatie over bijv. alcohol en zwangerschap, alcohol en kanker en rijden onder invloed.

4. Bijdragen aan een betere naleving en handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar.
STAP ondersteunt de Nederlandse Vereniging voor Drank en Horeca Inspecteurs (NVDI) die o.m. is opgericht om de handhavingsdeskundigheid te verbeteren, o.a. door uitwisseling van kennis en ervaring.
STAP draagt ook bij aan goede handhaving van de leeftijdsgrens door het uitvoeren van onderzoek naar de mate van de naleving ervan door alcoholverstrekkers. Het onderzoek wordt in opdracht van gemeenten uitgevoerd in samenwerking met de Twente Research.

5. Bevorderen dat alcohol niet te goedkoop wordt aangeboden.
STAP voert een krachtig pleidooi voor invoering van een minimumprijs voor alcohol (MUP). Onderzoek van het RIVM, waaraan ook het Trimbos-instituut heeft bijgedragen, toont aan dat het alcoholgebruik van overmatige, zware en problematische drinkers door introductie van een MUP afneemt. Zij drinken namelijk een groot deel van de hele goedkope alcohol. De matige drinker wordt nauwelijks geraakt bij het invoeren van een minimumprijs. Daarnaast blijkt uit modelstudies dat MUP leidt tot minder alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames, sterfgevallen, verkeersovertredingen, misdrijven, zorgkosten, productieverliezen en kosten voor inzet van politie en justitie.

6. Pleiten voor een verbod op alcoholreclame en alcoholsportsponsoring.
STAP pleit op landelijk en Europees niveau voor een totaalverbod op alcoholreclame en een verbod op sportsponsoring door de drankindustrie. Wetenschappelijk studies hebben aangetoond dat alcoholgebruik onder jongeren wordt gestimuleerd door reclame via radio, tv en billboard en in toenemende mate via sociale media. STAP dient ook op gezette tijden klachten in over alcoholreclame en -marketing bij de Reclame Code Commissie en het Commissariaat voor de Media. Inmiddels is duidelijk geworden dat de vrijwillige regelgeving m.b.t. alcoholreclame van de alcoholindustrie (zelfregulering) niet effectief is. Daarom moet er wettelijk verankerde regelgeving komen.
STAP tracht zoveel mogelijk te traceren of men zich bij onlineverkoop van alcohol en onlinealcoholreclame aan de geldende regels houdt. Het betreft met name de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar en het beperken van prijsacties conform de sinds 1 juli 2021 geldende voorschriften.

7. Bijdragen aan enkele uitvoeringsregels van de Alcoholwet.
In december 2020 is de wijziging van de Drank- en Horecawet door de Tweede en de Eerste Kamer aanvaard. De meeste bepalingen van de nieuwe Alcoholwet zijn 1 juli 2021 in werking treden. Enkele onderdelen komen later. Daartoe moeten nog de nodige uitvoeringsregels opgesteld worden. De belangrijkste zijn die over leeftijdsverificatiesystemen en die over bijschrijving van beheerders op de vergunning. STAP is voornemens aan de discussie over deze uitvoeringsregels een actieve bijdrage te leveren.

8. Samen met AAN-partners vergroten van het draagvlak in de samenleving voor effectieve beleidsmaatregelen.
STAP adviseert overheden prioriteit te geven aan de 3 Best Buys, dat zijn beleidsmaatregelen die - internationaal erkend - betaalbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief zijn, te weten: een verhoging van de prijs van alcohol, een beperking van het aantal verkooppunten en een verbod op alcoholreclame.
STAP probeert regelmatig via de media en contacten met de politiek en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Preventieakkoord) te wijzen op het belang van deze maatregelen. Ook heeft STAP het initiatief genomen om deze boodschap samen met andere gezondheidsorganisaties actief uit te gaan dragen. Zij werken sinds 1 januari 2020 samen als AAN: Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Bij dit initiatief hebben diverse maatschappelijke organisaties zich aangesloten. De eerste gezamenlijke actie was de organisatie van de Alcoholactieweek 'Zien drinken, doet drinken', uitgevoerd in zowel 2020 als 2021.

Bestuursleden en medewerkers

STAP heeft een bestuur bestaande uit drie personen. Zij ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet.
De medewerkers van STAP worden bezoldigd conform de CAO Sociaal Werk.

Een overzicht van bestuursleden en medewerkers is hieronder te vinden.

Bestuursleden en medewerkers juli 2021Bestuursleden en medewerkers juli 2021 (217 kB)

-

Jaaroverzicht STAP

Informatie over het werk van STAP in 2020 is te vinden in het Jaaroverzicht.

Jaaroverzicht 2020Jaaroverzicht 2020 (213 kB)

-

Kernprofiel van STAP

- Kennis van effectieve beleidsmaatregelen voor landelijk en lokaal beleid
- Jarenlange ervaring met gedegen onderzoek ten behoeve van lokaal beleid
- Beschikking over breed lokaal, landelijk en internationaal netwerk
- Samenwerking met universiteiten, met name de Universiteit Twente
- Specialistische kennis met betrekking tot de Alcoholwet, alcoholmarketing, jongeren en alcohol, alcohol & gezondheid.

Financiële verantwoording

In onderstaande documenten vindt u het overzicht van baten en lasten en de balans:

Staat van baten en lasten 2020Staat van baten en lasten 2020 (134 kB)

Balans 2020Balans 2020 (146 kB)

-

Privacybeleid STAP

In onderstaand document kunt u meer lezen over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

Opdrachtgevers

STAP verricht(te) werk voor: het Ministerie van VWS (monitoring-functie, inventarisatie gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (project in Roemenië), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), DG SANCO (Europese Commissie); DG Research & Innovation (Europese Commissie), ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland), ca. 120 Nederlandse gemeenten, diverse regionale overheden en verschillende universiteiten bijvoorbeeld die van Maastricht, Nijmegen, Wageningen, Amsterdam en Twente.

Geschiedenis

STAP is opgericht in 1994. De oprichters waren vanuit diverse invalshoeken begaan met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Een van de eerste aandachtsgebieden van STAP betrof het thema Alcohol en Zwangerschap. Aanvankelijk beschikte STAP over een beperkt budget. Vanaf 1998 ontving STAP een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidie was bedoeld om alcoholreclame en alle andere vormen van alcoholmarketing op systematische wijze in beeld te brengen. Inmiddels is die subsidie stopgezet.

Vanaf 2002 is STAP op beperkte schaal een beroep gaan doen op bijdragen van fondsen. Daardoor was STAP vanaf toen in staat academisch opgeleide mensen aan te trekken. Dit heeft er toe geleid dat STAP kon uitgroeien van een bescheiden stichting met het karakter van een vrijwilligersorganisatie tot een professionele NGO, met lokale, nationale en internationale projecten/onderzoeksopdrachten en goede netwerken in zowel binnen- als buitenland. In 2009 heeft STAP, conform de identiteit van haar werkzaamheden, haar naam veranderd in Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

In 2015 heeft STAP voor het beleidsondersteunend onderzoek in opdracht van gemeenten en regio's een samenwerkingsafspraak gemaakt met de Universiteit Twente/Twente Research. Dat biedt STAP de ruimte om zich weer meer te gaan toeleggen op pleitbezorging van effectief alcoholbeleid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Sinds 2016 wordt de promotie van effectieve beleidsmaatregelen in Nederland regelmatig gezamenlijk uitgevoerd met andere gezondheidsorganisaties. Het bekendste voorbeeld is het eind 2016 gepubliceerde Alcoholmanifest. Een deel van de organisaties achter het Alcoholmanifest werkt sinds 2020 samen als AAN: Alliantie Alcoholbeleid Nederland om ook in de toekomst op gezette tijden een gezamenlijk geluid te kunnen laten horen.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl