NL EN
DONEER NU!

Dit jaar bijna €30 mln voor Nationaal Preventieakkoord, waarvan €7 mln voor alcoholpreventie

21 oktober 2019

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Paul Blokhuis laten weten dat hij verwacht dit jaar € 27 mln te verplichten aan activiteiten in het kader van het Nationale Preventieakkoord. Het budget komt uit de middelen die vanuit het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor het Nationaal Preventieakkoord en voor effectieve interventies. De financiële verplichtingen waar in het akkoord afspraken over zijn gemaakt, betreffen deels nieuwe acties en deels een intensivering van goed lopende programma’s.

Voor de aanpak van roken is € 8 mln bestemd. Verder wordt € 9,5 mln besteed aan de strijd tegen overgewicht en € 7 mln gaat naar de aanpak van problematisch alcoholgebruik. Nog eens € 2,5 mln bestaat uit overige uitgaven, zoals lokale afspraken, monitoring en effectieve interventies die niet aan een van de deelakkoorden verbonden zijn.

De middelen voor preventie van problematisch alcoholgebruik worden als volgt verdeeld:

De middelen voor alcohol en de school- en studieomgeving (€ 1,1 mln) worden geïnvesteerd in de Gezonde School en in de verkenning van alcoholbeleid in het hoger onderwijs. Zo worden nieuwe effectieve interventies toegevoegd aan de Gezonde Schoolaanpak en wordt er in het basisonderwijs meer voorlichting aan ouders gegeven. Daarnaast gaan middelbare beroepsopleidingen tijdens hun lessen Vitaal Burgerschap gebruik maken van Test Je Leefstijl en wordt er een landelijke monitor uitgevoerd om het drinkgedrag en de sociale norm hieromtrent onder studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs in kaart te brengen. Ook wordt met brancheorganisaties uit het onderwijs verkend hoe effectief alcoholbeleid in deze sectoren eruit zou moeten zien.

De middelen die verplicht zijn voor bewustwording en vroegsignalering (€ 3,9 mln) worden op verschillende manieren geïnvesteerd. Zo worden de campagnes “NIX zonder ID” van NIX 18 en de IK PAS campagne om 30 of 40 dagen niet te drinken, geïntensiveerd. Daarnaast wordt het samenwerkingsverband vroegsignalering versterkt en worden zorgprofessionals ondersteund bij de inzet van de interventie “Alcoholvrij Zwanger”.

Met de middelen voor marketing van alcoholhoudende drank (€ 0,4 mln) wordt onder andere onderzoek uitgevoerd naar het bereik en de beïnvloeding van jongeren door alcoholreclame en -uitingen, naar de afhankelijkheid van de alcoholindustrie in de sportsectoromgeving, naar de bestaande Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken en naar Minimum Unit Pricing. Ook wordt een onderzoeksagenda opgesteld over het effect van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik.

Voor de naleving en handhaving van de leeftijdsgrens en van de regels rond dronkenschap (€ 0,9 mln) worden dit jaar e-learning modules ontwikkeld voor alcoholverstrekkers en handvatten voor risicogericht toezicht opgesteld voor gemeenten. In horeca en supermarkten worden pilots voorbereid. Tevens is een nalevingsonderzoek uitgevoerd. Bij de uitgaven staat voorop wat de effectiviteit en de draagkracht is van de organisatie. Daarom vindt er bij acties waarbij alcoholverstrekkers of –producenten betrokken zijn, cofinanciering plaats.

De middelen voor een gezonde sportomgeving (€ 0,7 mln) worden geïnvesteerd in modelkantines en de begeleiding van sportverenigingen.

inzet_middelen_nationaal_preventieakkoord_in_2019-1.pdfinzet_middelen_nationaal_preventieakkoord_in_2019-1.pdf (108 kB)

Laatste nieuws