NL EN
DONEER NU!

Onderzoek evaluatie Landelijke Examen Commissie Verklaring Sociale Hygiëne

27 oktober 2016

Onderzoek evaluatie Landelijke Examen Commissie Verklaring Sociale Hygiëne  Profacto heeft onderzoek gedaan naar de Landelijke Examen Commissie (LEC) die de bewijsstukken Verklaring Sociale Hygiëne verstrekt.

Sinds 1996 is een door de LEC afgegeven verklaring het bewijsstuk dat de betrokkene voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor een leidinggevende van een horeca- of slijterijbedrijf. In het kader van de wetsevaluatie is ook de LEC geëvalueerd, mede gezien de bestaande discussie met derde partijen over de onafhankelijkheid en geschiktheid van de huidige LEC.

Uit de evaluatie blijkt dat er nog steeds sprake is van een vervlechting van de LEC en de SVH. Op personeelsvlak is er overlap, de directeur kan betrokken zijn bij de benoeming van leden van de LEC-SVH, en er is sprake van personele en, meer belangwekkend, financiële ondersteuning. Dit laatste komt ook omdat de LEC-SVH geen wettelijke grondslag heeft voor het vergaren van financiële middelen. Ten aanzien van de relatie met stakeholders valt op dat contacten van de LEC-SVH veelal via SVH verlopen.

Profacto beveelt onder meer het volgende aan:
1. De minister moet de regie nemen en een aantal belangrijke zaken, zowel randvoorwaarden als inhoudelijke eisen, neerleggen in (lagere) wet- en regelgeving.
2. De SVH moet de activiteiten op het gebied van examens sociale hygiëne staken. Daarmee kan SVH de dienstverlening naar en samenwerking met LEC-SVH optimaal inrichten, zonder dat er sprake kan zijn van belangenverstrengeling.
3. De minister dient in de regelgeving aan te geven welke taken hij laat uitvoeren door de LEC-SVH. Geregeld moet worden welke bevoegdheden deze instantie hiertoe verkrijgt. Daarbij gaat het in elk geval om het erkennen van diploma’s van exameninstellingen en het bijhouden van het register.

evaluatie-lec-svh.pdfevaluatie-lec-svh.pdf (1,02 MB)

Laatste nieuws