NL EN
DONEER NU!

Vragen van Kamerfracties over wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet

2 januari 2020

Vragen van Kamerfracties over wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek naar het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS), heeft de vragen van zeven Kamerfracties gebundeld in een zogenaamd verslag.

Vragen Kamerfracties
De vragen hebben met name betrekking op de volgende 8 voorgestelde wetsaanpassingen:

I. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan.
De vragen hebben met name betrekking op de effectiviteit en de handhaving van deze nieuwe landelijke bepaling. De PVV wijst op de mogelijke gevolgen van dit verbod in grensregio's. Sommige fracties vragen waarom de regulering van happy hours een gemeentelijke bevoegdheid blijft.

II. Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken.
De vragen hebben betrekking op het leeftijdsverificatiesysteem dat wordt ontwikkeld, de overgangstermijn waarin gewerkt mag worden met een leeftijdsvraag en op verkoop op afstand via de telefoon. D66 heeft zorgen dat de nieuwe regels Nederlandse aanbieders uit de markt zullen prijzen. Ook de SP heeft vragen over grensoverschrijdende verkoop van alcohol. Die partij wil verder een nadere toelichting op het gebruik van een fictieve identiteit door toezichthouders.

III. Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen.
De vragen hebben met name betrekking op de boetes die opgelegd kunnen gaan worden. Bij enkele Kamerfracties zijn zorgen over de handhaafbaarheid.

IV. Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.
De vragen hebben betrekking op de voorwaarden waaronder minderjarige testkopers ingezet kunnen worden. Wie vult die in? Sommige fracties vragen ook waarom de uitzondering niet van toepassing is op nalevingsonderzoek.

V. Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage.
Het CDA vraagt of de uitzondering van de strafbaarstelling ook gaat gelden voor het bedrijf waar de jongere stage loopt.

VI. Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie.
De VVD- en de CDA-fractie vragen beide naar de kosten voor inschrijving.

VII. Intrekken Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.
Drie fracties (VVD, ChristenUnie, SGP) stellen vragen over de minimale vloeroppervlakte van 35 m2 voor horecalokaliteiten. Waarom is dat geen onderdeel van de wet gebleven? Ook de SP wil een nadere toelichting op de mogelijke gevolgen van het schrappen van de inrichtingseisen. De PVV wil slijters ruimte geven andere bedrijfsactiviteiten te ontplooien. D66 heeft vragen over verstrekkingspunten in de open lucht.

VIII. Opheffen verbod op toegang slijterij door minderjarige zonder begeleiding 21+.
De SP-fractie vindt dit voorstel niet wenselijk.

Met name in reactie op de HUF-toets hebben de diverse fracties ook nog de nodige vragen over de handhaving. De VVD-fractie vraagt daarnaast een toelichting van de regering op haar besluit de verplichte bijschrijving van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning NIET te schrappen.

Deels overlap met kritiek STAP op wetsvoorstel
Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP juicht het toe dat verschillende fracties vraagtekens zetten bij het schrappen van de inrichtingseisen, meer in het bijzonder van de minimumvloeroppervlakte-eis voor horecalokaliteiten. Dat is immers één van de twee hoofdbezwaren van STAP tegen dit wetsvoorstel.
De kritiek van STAP op het feit dat er geen uitzondering is op de strafbaarstelling van jonge testkopers in het kader van nalevingsonderzoek is door zowel de CDA-, als de ChristenUnie-fractie aan de orde gesteld. De SP-fractie heeft aangegeven het opheffen van het toegangsverbod tot slijterijen door minderjarigen zonder begeleiding 21+ niet wenselijk te vinden. STAP is daar ook tegen.
STAP kan zich goed vinden in de opmerkingen van resp. de ChristenUnie en de SGP-fractie over Holland Heineken House en de noodzakelijkheid van een Reclamebesluit op grond van de Drank- en Horecawet.

Vervolg
De volgende stap in het wetgevingsproces zal zijn de beantwoording van de regering van de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen. Normaliter zal dit één of enkele maanden vergen. Daarna zal de Tweede Kamer besluiten of het wetsvoorstel geagendeerd wordt voor plenaire mondelinge behandeling.

wijziging-drank--en-horecawet-in-verband-met-het-nationaal-preventieakkoord-en-evaluatie-van-de-wet---verslag-.pdfwijziging-drank--en-horecawet-in-verband-met-het-nationaal-preventieakkoord-en-evaluatie-van-de-wet---verslag-.pdf (87,3 kB)

Laatste nieuws