NL EN
DONEER NU!

Advies en onderzoek voor gemeenten

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is wat het lokale alcoholbeleid betreft één van de meest ervaren advies- en onderzoeksorganisaties van Nederland. STAP heeft de afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd voor meer dan 100 regio’s, grote én kleinere gemeenten (zie portfolio gemeenten). STAP werkt daartoe sinds 2016 samen met de Universiteit Twente/Twente Research. De taakverdeling is thans als volgt: Twente Research verzorgt het veldwerk. Op basis van hun rapportage - of soms op basis van een casus die de gemeente aanreikt - geeft STAP dan beleidsadvies aan de gemeente.

Mystery-shop onderzoek naleving leeftijdsgrens
Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor minderjarigen is één van de belangrijkste maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Daarom is het van belang om te weten of alcoholverkopers zich houden aan de bepalingen over leeftijdsgrenscontrole (Alcoholwet, artikel 20). Om die naleving in een gemeente of een hele regio in kaart te brengen, worden met behulp van getrainde minderjarige ‘mystery-shoppers’ bij verschillende verstrekkingspunten pogingen gedaan om alcohol te kopen. Deze aankooppogingen worden volgens een beproefd wetenschappelijk protocol uitgevoerd. Het voordeel van een wetenschappelijk protocol is dat elk bezoek op dezelfde manier wordt uitgevoerd, wat resulteert in betrouwbare en goed vergelijkbare onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld tussen regio’s, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, of vergelijkingen en trendanalyses tussen verschillende jaren binnen één regio of gemeente). Het protocol waarmee de onderzoekers van de Twente Research werken is aan de leeftijdsgrens van 18 jaar aangepast en wordt zodanig uitgevoerd dat de jonge mystery-shoppers zelf geen strafbare feiten plegen

Aankoopgedrag van jongeren
De onderzoekers van Twente Research kunnen ook het aankoopgedrag van jongeren nauwkeurig in beeld brengen. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar, zoals via kwantitatieve vragenlijsten, of via kwalitatieve interviews of focusgroepen. Maar ook (sociale) media analyse behoort tot de mogelijkheden. Op basis daarvan kan STAP dan aan gemeenten een advies geven hoe de naleving te verbeteren. Uit dit type onderzoek kunnen gemeenten opmaken welk percentage jongeren onder de 18 op welke locaties zelf alcohol weet te kopen. Deze gegevens zijn van belang om de lokale handhavingscapaciteit doelgericht in te kunnen zetten.

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@stap.nl.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl