NL EN
DONEER NU!

Vanaf vandaag soepeler regels slijterijen

1 april 2024

Vanaf vandaag soepeler regels slijterijen Vandaag wijzigt de Alcoholwet en gelden voor slijterijen soepelere regels. Dat is een gevolg van de inwerkingtreding van het amendement van VVD-kamerlid Martijn Bolkestein.

De wijziging betreft de eisen die gesteld worden aan 'onmiddellijk leidinggevenden' (ofwel dagleidinggevenden) van slijterijen. Vanaf nu toetst de burgemeester niet meer of deze personen onder curatele staan of van slecht levensgedrag zijn en de laatste vijf jaar ernstige misdaden hebben begaan of meermalen veroordeeld zijn voor minder ernstige misdrijven, bijvoorbeeld rijden onder invloed. Ook worden hun namen niet meer bijgeschreven op het aanhangsel bij de vergunning.
Voor 'onmiddellijk leidinggevenden' van slijterijen geldt nog wel de eis dat ze 21 jaar of ouder zijn en dat ze zijn ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne. In dat register staan alle mensen die in het bezit bent zijn van een Diploma Sociale Hygiëne. De leeftijd en het Diploma Sociale Hygiëne kunnen worden gecontroleerd door bevoegde toezichthouders.

De Alcoholwet bepaalde tot nu toe dat er in een horecabedrijf en een slijterij tijdens openingsuren altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn die op het aanhangsel van de vergunning staat. Nu is daaraan toegevoegd dat dat in een slijterij ook een 'onmiddellijk leidinggevende' mag zijn die niet op het aanhangsel bij de vergunning staat, op voorwaarde dat die aan de genoemde eisen voldoet. Voor paracommerciële horecabedrijven gold al een uitzondering.

Het voordeel van de nieuwe regels is dat slijterijen makkelijker uitzendkrachten in kunnen zetten, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie. Ook vervallen de legeskosten voor vermelding op het aanhangsel bij de vergunning.

Een nadeel is dat ondernemers het risico lopen de dagelijkse gang van zaken en de verstrekking van alcohol (de corebusiness van een slijterij) over te laten aan een 'onmiddellijk leidinggevende' met 'slecht levensgedrag' of die bijvoorbeeld meermalen veroordeeld is voor rijden onder invloed. De onmiddellijk leidinggevende' heeft een belangrijke rol in een slijterij. Hij/zij moet overlast voorkomen, de overige personeelsleden en de klanten zo nodig aanspreken, zorgen dat de leeftijdsgrensbepalingen worden nageleefd en dat er niemand in de zaak aanwezig is in kennelijke staat van dronkenschap. Omdat de 'onmiddellijk leidinggevende' beschikt over een Diploma Sociale Hygiëne hoeft niet getwijfeld te worden aan zijn of haar kennis hieromtrent, maar of hij/zij ook daadwerkelijk een schoon verleden heeft, weet de ondernemer niet. Dat kan hij ook niet toetsen, met alle risico’s van dien.

Voor de toezichthouders zijn de nieuwe regels ook lastiger. Zij moeten immers controleren of de 'onmiddellijk leidinggevende' aan de wettelijke eisen voldoet, terwijl dat vroeger automatisch bleek uit de vergunning. Bovendien is het een omissie dat de wet geen begripsbepaling van 'onmiddellijk leidinggevende' meer kent.

De soepelere eisen gelden niet voor ondernemers en bedrijfsleiders van slijterijen. Ook niet als zij tevens 'onmiddellijk leidinggevende' zijn. Ook gelden deze regels niet voor horecabedrijven. Dat laatste is geregeld in het eveneens gewijzigde Alcoholbesluit.

Laatste nieuws