NL EN
DONEER NU!

Onderzoek stand van zaken lokaal toezicht naleving Drank- en Horecawet

27 oktober 2016

Vandaag heeft staatssecretaris Martin van Rijn een onderzoek naar de stand van zaken v.w.b. het lokaal toezicht op de naleving Drank- en Horecawet naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het rapport Zicht op toezicht, Onderzoek stand van zaken lokaal toezicht naleving DHW voorjaar 2016 van bureau Intraval geeft inzicht in de stand van zaken van het toezicht op de Drank- en Horecawet door gemeenten en van de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen.

Van de in totaal 390 Nederlandse gemeenten hebben 350 (89,7%) gemeenten inmiddels een preventie- en handhavingsplan vastgesteld. De overige 40 gemeenten (10,3%) hebben (nog) geen plan.
Gemeenten met een preventie- en handhavingsplan geven aan dat het plan enigszins helpt om gezondheidsschade door alcoholgebruik bij jongeren tegen te gaan. In totaal beoordelen 202 (62,5%) gemeenten dit met een voldoende (rapportcijfer 6 of hoger). De mate waarin het plan helpt om verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik van jongeren tegen te gaan is beperkter. De invloed van het plan wordt door 163 (50,3%) gemeenten met een voldoende beoordeeld (rapportcijfer 6 of hoger).

De inzet die gemeenten besteden aan c.q. beschikbaar hebben voor het houden van toezicht varieert van nul tot twaalf fte. 33 gemeenten hebben geen fte’s beschikbaar. Het regionaal samenwerken gebeurt voornamelijk door de kleinere gemeenten. Zo zegt ruim twee derde (72; 68,6%) van de kleinste gemeenten die toezicht houden dat zij samenwerken, terwijl dit voor twee van de zeven grootste gemeenten geldt.

De controles op de naleving van de leeftijdsgrens zeggen de gemeenten vooral te doen door middel van onaangekondigde controles door toezichthouders (293; 83,2%), gevolgd door controles door toezichthouders na meldingen (243; 69,0%) en onopvallende controles door toezichthouders in burgerkleding (222; 63,1%).

Uit de gegevens die zijn aangeleverd blijkt dat de gemeenten verreweg het meest een bestuurlijke waarschuwing geven. Dit is in de periode 2013 tot en met april 2016 5.232 keer gedaan. De maatregel three strikes out is in dezelfde periode slechts zes keer toegepast. De gemeenten hebben sinds 1 januari 2013 494 boetes opgelegd aan de verschillende soorten verstrekkers, terwijl 114 keer een vergunning is ingetrokken en 39 keer een vergunning is geschorst. Het opleggen van een last onder dwangsom is 381 keer toegepast.

Een groot deel (290; 82,4%) van de gemeenten vindt dat zij over voldoende (adequate) instrumenten beschikken om de naleving van de DHW te handhaven. Volgens de 60 gemeenten die zeggen niet over voldoende instrumenten te beschikken komt dat met name door het gebrek aan middelen. De meest genoemde knelpunten: weinig tijd (89; 46,8%); weinig financiële middelen (88; 46,3%); (te) weinig BOA’s (62; 32,6%); en (te) weinig BOA’s met de juiste bevoegdheden en competenties (50; 26,3%).

zicht-op-toezicht.pdfzicht-op-toezicht.pdf (872 kB)

Laatste nieuws