NL EN
DONEER NU!

Blokhuis informeert Kamer over voortgang Nationaal Preventieakkoord

5 december 2019

Blokhuis informeert Kamer over voortgang Nationaal Preventieakkoord Afgelopen week heeft staatssecretaris Paul Blokhuis de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord.

Ten aanzien van het deelakkoord problematisch alcoholgebruik meldde hij de volgende 15 ontwikkelingen:

1. VeiligheidNL heeft een rapport gepubliceerd over het aantal bezoeken aan spoedeisende hulpdiensten in 2018 vanwege een alcoholvergiftiging of vanwege een ongeval waarbij alcohol mogelijk een rol speelde.
2. Afgelopen zomer is, mede in opdracht van de Vereniging van Samenwerkende Universiteiten en de Vereniging Hogescholen, een verkenning alcoholbeleid bij hoger onderwijsinstellingen van start gegaan. Het onderzoek, gedaan door Tranzo en het Trimbos Instituut, dient handvatten te bieden voor onderwijsinstellingen hoe zij alcoholbeleid kunnen opzetten en implementeren en is gebaseerd op goede voorbeelden.
3. Het RIVM is in de zomer gestart met zijn onderzoek naar de effecten van Minimum Unit Pricing (MUP). Het onderzoek beschrijft aan de hand van de ervaringen met minimum unit prijzen in het buitenland, zoals Schotland, de mogelijkheden van het invoeren van deze maatregel in Nederland.
4. Het CBS brengt momenteel het aantal fysieke en online verkooppunten van alcoholhoudende dranken in Nederland in beeld. Deze inventarisatie zal eind december worden afgerond.
5. Tabula Rasa is opdracht verleend om een analyse te maken van de invloed van de sportomgeving op de normalisering van alcoholgebruik. Dit onderzoek zal februari 2020 afgerond worden.
6. Er is opdracht verleend aan het Mulier Instituut om een onderzoek te doen naar de mate van afhankelijkheid van sponsoring door alcoholproducenten in de sport.
7. De IkPas campagne van 2020 (geïnitieerd door stichting Positieve Leefstijl) om 30 of 40 dagen niet te drinken wordt geïntensiveerd.
8. VWS werkt aan een campagne om mensen bewust te maken van hun eigen alcoholgebruik en het vergroten van de kennis over de schadelijke effecten van alcohol. De start van deze publiekscommunicatie staat gepland voor mei 2020.
9. Verslavingskunde Nederland onderzoekt momenteel de belemmeringen in de vroegsignalering en eventuele doorverwijzing van verschillende doelgroepen (ouderen, zwangeren, jeugd/jongvolwassenen, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg, werknemers/bedrijven). Deze zogenaamde knelpuntenanalyse zal eind dit jaar gereed zijn.
10. Aan het onderzoeksbureau Objectief is opdracht verstrekt om e-learnings op maat te ontwikkelen met en voor de verschillende branches: horeca, slijters, sportverenigingen en studentenverenigingen.
11. Er is met de VNG door VWS opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een handreiking aan gemeenten als instrument om de handhaving van de Drank- en Horecawet. In 2020 zullen 10 gemeenten starten met een pilot om de handreiking te implementeren.
12. Er is subsidie verstrekt aan een ‘pilot procescontrole CBL’. Dit project vindt plaats in Nederlandse (keten)supermarkten om de naleving en handhaving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in deze (keten)supermarkten risicogericht in te richten.
13. VWS is gestart met de Europese aanbesteding van een nieuw landelijk nalevingsonderzoek dat in 2020 en 2022 uitgevoerd zal worden op de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol en voor tabak.
14. Het wetsvoorstel tot ‘Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet’ is bij de Tweede Kamer ingediend.
15. Kort geleden is de voorbereiding gestat van een algemene maatregel van bestuur en een ministeriële regeling waarin nadere regels zullen worden uitgewerkt over onder meer verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws