NL EN
DONEER NU!

Op 1 januari 2024 treden diverse wijzigingen alcoholregelgeving in werking

28 december 2023

Op 1 januari 2024 treden diverse wijzigingen alcoholregelgeving in werking Op 1 januari a.s. verandert de Alcoholwet als gevolg van de inwerkingtreding van de Verzamelwet VWS 2022 en de Omgevingswet. De wijziging van de Alcoholwet betreft de artikelen 10, 11c, 20a, 24, 25a, 27, 44, 44a en 44aa.

Bovendien wordt artikel 1 van de Wet op de economische delicten uitgebreid met de artikelen 25e, 25f en 25g van de Alcoholwet. Deze wetsartikelen worden ook toegevoegd aan Bijlage I van het Alcoholbesluit. Tevens worden alle boetebedragen voor overtredingen begaan na 1 januari 2024 met ruim 15% verhoogd.

De belangrijkste wijziging per 1 januari 2024 betreft de zogenaamde “3-strikes-out”-maatregel die kan worden opgelegd als een ondernemer in één jaar driemaal de regels met betrekking tot alcoholverstrekking aan jongeren overtreedt. Enkele grote gemeenten hebben aangegeven dat sommige winkeliers deze sanctie weten te ontlopen, door de zaak na twee overtredingen (tijdelijk) op een andere naam te zetten, bijvoorbeeld van een familielid. Nu schrijft de Alcoholwet voor dat de overtreding op dezelfde locatie moet zijn vastgesteld én de overtreding moest zijn begaan door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon. Deze laatste eis komt 1 januari a.s. te vervallen.

De Verzamelwet VWS 2022 stelt verder een eerdere wijziging van artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht opnieuw vast. Daarin wordt het dronken maken van een kind beneden de leeftijd van 18 jaar strafbaar gesteld. Hierdoor spoort het Wetboek van Strafrecht weer met de leeftijdsgrens van de Alcoholwet.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent ook dat het Bouwbesluit wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In het Bbl staan enkele regels specifiek voor horecabedrijven met een Alcoholwetvergunning. Zo moeten grote alcoholverstrekkende horecagelegenheden met meer dan 150m² gebruiksoppervlakte een invalidentoilet hebben. Binnenkort wordt in het Bbl ook opgenomen dat de ventilatie in alcoholverstrekkende horecagelegenheden ten minste 3,8 dm³/s per m² vloeroppervlakte moet zijn en dat de aan- of afvoer van lucht mechanisch moet geschieden.

De nieuwe Omgevingswet heeft ook gevolgen voor de Domeinlijst voor boa’s. Die is aangepast.

Het was de bedoeling dat op 1 januari 2024 ook het amendement Bolkestein (35 337, nr. 42) en een wijziging van het Alcoholbesluit in werking zouden treden. Die wijziging betreft de gemeentelijke toetsing en het bijschrijven op het aanhangsel bij de vergunning van personen die onmiddellijk leiding geven in slijterijen. Die verplichting zou met ingang van 1 januari a.s. komen te vervallen. Dat is evenwel niet gelukt omdat de advisering door de Raad van State meer tijd dan voorzien blijkt te vergen.

In een eerdere versie van dit bericht was de wijziging van artikel 11c van de Alcoholwet abusievelijk niet vermeld.

Laatste nieuws