NL EN
DONEER NU!

Europarlement stemt 15 februari over kankerpreventiemaatregelen

10 februari 2022

Een werkgroep van het Europees Parlement heeft vorig jaar een concept-initiatiefadvies opgesteld over wenselijke beleidsmaatregelen in het kader van kankerpreventie. Op 15 februari a.s. wordt gestemd over het (inmiddels aangepaste) concept-initiatiefadvies en enkele amendementen.

De werkgroep die het concept-initiatiefadvies heeft opgesteld is het Special Committee on Beating Cancer (BECA). In de meest recente versie van het document benadrukken zij dat ethanol én aceetaldehyde volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) carcinogeen, ofwel kankerverwekkend, zijn voor de mens. Ook wijzen zij erop dat in Europa naar schatting 10% van alle kankergevallen bij mannen en 3% van alle kankergevallen bij vrouwen toe te schrijven zijn aan alcoholconsumptie en dat er geen veilige grens van alcoholgebruik is voor wat betreft kanker.

De werkgroep steunt het streven van de Commissie om in 2025 een 10% reductie van schadelijk alcoholgebruik gerealiseerd te hebben.

Het concept-initiatiefadvies vraagt om de volgende maatregelen:
1. Acties om alcoholschade te beperken en voorkomen, zoals een beleid gericht op niet-drinken door minderjarigen.
2. Plaatsing van waarschuwingsteksten, ingrediënten en voedingsinformatie op verpakkingen van alcoholhoudende dranken en aanvullend daarop digitale labelling.
3. Acties door de Europese Commissie gericht op zwaar en riskant alcoholgebruik.
4. Bescherming van minderjarigen tegen commerciële alcoholcommunicatie en productplaatsing/sponsoring van alcoholmerken, met name in de digitale omgeving. Alcoholreclame mag immers niet specifiek op minderjarigen zijn gericht en alcoholgebruik bevorderen.
5. Verbieden van alcoholreclame bij sportevenementen waarbij voornamelijk jongeren aanwezig zijn en een verbod op alcoholsponsoring van de sport.
6. Stevig monitoren van de uitvoering van de herziene Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten.
7. Door introductie van de Digital Services Act de lidstaten meer mogelijkheden bieden jongeren en andere risicogroepen te beschermen tegen alcoholreclame.
8. Meer overheidsgeld voor nationale en Europese campagnes.
9. Steun voor herziening van de EU-accijnswetgeving (nieuwe regels accijnsvrij alcohol invoeren uit het buitenland door particulieren, heroverweging van het prijsbeleid voor alcohol, waaronder verhoging van de accijnzen).

Met name tegen voorstel 5 bestaat veel verzet vanuit de Europese brouwers en sportsponsoren. Ze proberen het sponsorverbod te beperken tot sportevenementen waar in meerderheid minderjarigen aanwezig zijn. Daartoe is een amendement geformuleerd. Ook voorstel 2 ontmoet verzet vanuit het belanghebbend bedrijfsleven.

Bronnen: europa.eu en savesportsponsorship.eu.

Dit bericht is een herziene versie van een eerder bericht waarin achterhaalde informatie stond.

strenghtening-europe-in-the-fight-against-cancer---towards-a-comprehensive-and-coordinated-strategy-2.pdfstrenghtening-europe-in-the-fight-against-cancer---towards-a-comprehensive-and-coordinated-strategy-2.pdf (320 kB)

Laatste nieuws