NL EN
DONEER NU!

Blokhuis stuurt Tweede Kamer voortgangsbrief

23 juni 2020

Blokhuis stuurt Tweede Kamer voortgangsbrief Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gisteren de voortgangsrapportage 2019 m.b.t. het Nationaal Preventieakkoord (NPA) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij hoort ook een voortgangsbrief, waar hij onder meer ingaat op de ontwikkelingen in het kader van het deelakkoord problematisch alcoholgebruik.

Onderzoeken

In zijn brief geeft Blokhuis een overzicht van de resultaten van enkele onderzoeken die in het Nationaal Preventieakkoord zijn afgesproken en tussen januari en maart 2020 zijn opgeleverd. Zoals het onderzoek naar het alcoholbeleid binnen hoger onderwijsinstellingen. Ook besteedt hij aandacht aan het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol (SVA) opgericht om de signalering van (beginnende) alcoholproblematiek te verbeteren.

Blokhuis gaat uitgebreid in op het onderzoek naar de effecten van minimum unit pricing (MUP). Hij geeft aan dat MUP voor ons alcoholbeleid een effectieve maatregel is om kwetsbare groepen te beschermen tegen problematisch alcoholgebruik. Daarom maakt VWS de komende tijd een overzicht van de stappen die nodig zijn om MUP in Nederland in te voeren. Hiermee beoogt Blokhuis tot een goede basis te komen voor een toekomstige beleidsbeslissing over invoering van MUP in Nederland.

Deze zomer verwacht Blokhuis de resultaten van het verdiepend onderzoek naar waar jongeren alcoholmarketing waarnemen. In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat verstrekkers vervolgens maatregelen treffen om jongeren te beschermen. Zodra de onderzoeksresultaten er zijn, gaat Blokhuis daarover met verstrekkers in gesprek.

Samen met NOC*NSF heeft Blokhuis een onderzoek naar de invloed van de sportomgeving op normalisering van alcoholgebruik laten uitvoeren. Het onderzoek toont aan dat alcoholgebruik voor een groot deel gewoontegedrag is en dat hoe hoger de beschikbaarheid, hoe hoger en excessiever het alcoholgebruik. Blokhuis ziet het onderzoeksrapport als een handreiking waarmee de huidige inzet van de sector om een gezonde sportomgeving te bereiken verder versterkt kan worden.

Campagnes

Blokhuis meldt ook dat er wordt gewerkt aan een VWS-campagne waarbij de focus ligt op het beïnvloeden van de algemeen geldende sociale norm omtrent alcoholgebruik. Deze campagne richt zich op het algemeen publiek en daarnaast op drie doelgroepen met een relatief hoog alcoholgebruik: studenten, ouderen (55 plussers) en plattelandsjongeren. De campagne zal naar verwachting eind 2020 van start gaan. Voorafgaand aan de campagne vindt najaar 2020 opnieuw een PR-actie plaats om mensen meer bewust te maken van hun alcoholgebruik en om hun kennisniveau van de schadelijke effecten van alcohol te vergroten.

In de brief gaat de staatssecretaris ook in op de intensivering van de IKPas campagne van 2020 (geïnitieerd door de stichting Positieve Leefstijl).

Wetgeving en handhaving

In 2021 treedt naar de verwachting van de staatssecretaris de nieuwe Alcoholwet in werking die wederverstrekking strafbaar stelt. Het doorgeven van alcoholhoudende drank van 18plussers aan 18minners in de openbare ruimte wordt daarmee strafbaar, ook als het een familierelatie betreft. Met de nodige communicatiemiddelen zal deze maatregel worden bekend gemaakt.

Naast het strafbaar stellen van wederverstrekking wordt in het wetsvoorstel geregeld dat prijsacties van meer dan 25% korting niet langer zijn toegestaan. Hiermee komt er een einde aan stuntaanbiedingen met alcohol. Daarnaast worden er, zoals afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord, regels gesteld aan de verkoop van alcohol via internet (verkoop op afstand) en wordt het in het kader van toezicht mogelijk om 16- en 17-jarige testkopers in te zetten.

In het Nationaal Preventieakkoord zijn verschillende acties afgesproken die bijdragen aan het verbeteren van de nalevingscijfers naar 100% in 2030. Begin dit jaar zijn de e-learnings voor de verschillende branches (horeca, slijters, sportverenigingen en studentenverengingen) ter verbetering van de naleving gelanceerd. In juni 2020 hebben al meer dan 6.000 barmedewerkers van alle branches de e-learning met positief resultaat afgerond.

Daarnaast is in januari ook de Handreiking DHW gelanceerd op www.handreikingDHW.nl. De handreiking biedt handvatten voor effectief toezicht op de leeftijdsgrens en dronkenschap. De VNG informeert gemeenten over de handreiking. De handreiking is via de website gratis en laagdrempelig toegankelijk.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws