NL EN
DONEER NU!

Kamerfracties stellen kritische vragen over het initiatiefwetsvoorstel (blurring) van Ziengs

30 juli 2020

Afgelopen week verscheen het verslag van de Tweede Kamer met de vragen van vijf Tweede Kamerfracties over het initiatiefwetsvoorstel van Erik Ziengs, dat strekt tot introductie van mengformules (kort gezegd het voorstel tot blurring).

De VVD-fractie vraagt Ziengs of hij een significante toename verwacht van mengformules.

De CDA-fractie heeft begrip voor de doelstelling van de wet, maar merkt op dat die haaks staat op de Drank- en Horecawet. Ook vraagt zij Ziengs om een reactie op het Berenschotrapport van 2019 over het wetsvoorstel.

De SP-fractie merkt op dat de regels m.b.t. schenken van alcohol door het wetsvoorstel soepeler worden, wat in strijd is met het Preventieakkoord. Zij wil ook een reactie van Ziengs op de kritiek van Verslavingskunde Nederland dat het wetsvoorstel gezien kan worden “als een stap achteruit voor de volksgezondheid” en het “extra gevolgen kan hebben voor kwetsbare doelgroepen”. Bovendien wil zij een reactie op het commentaar van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. De SP-fractie verwacht dat met dit wetsvoorstel jongeren vaker blootgesteld worden aan alcoholgebruik. Zij wil weten hoe de indiener dit gegeven beoordeelt. De SP-factie wil ook weten hoe voorkómen gaat worden dat mensen in slijterijen teveel (gratis) drinken.
De SP wijst er verder op dat er concurrentie zal komen voor kleinere horecazaken. Ook heeft zij nog nadere vragen over het vervallen van de grondslag voor het sluisje tussen slijterij en supermarkt.

De fractie van D66 vraagt welke beheersmaatregelen volgens Ziengs in lagere regelgeving vastgelegd dienen te worden ter bescherming van de volksgezondheid. Zij wil ook zijn reactie op de conclusies van het Berenschotrapport van 2019. Zij mist verder in de memorie van toelichting een hoofdstuk over evaluatie.

De PVV-fractie vindt de manier waarop Ziengs mengformules mogelijk maakt nogal omslachtig: er moeten immers vergunningen worden aangevraagd! Zij vraagt zich ook af of het niet simpeler kan.

Drie fracties willen meer informatie over de bevoegdheden die gemeenten krijgen.
De VVD-fractie vraagt of gemeenten de facto naar eigen inzicht kunnen besluiten of en waar mengformules zullen worden toegestaan.
De SP-fractie wil weten of er tussen gemeenten verschillen kunnen ontstaan in het toepassen van mengformules. Is het mogelijk dat mengformules in gemeente A wel mogelijk zijn, maar in de aangrenzende gemeente B niet? En, kunnen er binnen één gemeente verschillende regels komen voor de verschillende winkelgebieden?
De PVV-fractie wil van Ziengs weten hoe hij gaat voorkomen dat er grote verschillen tussen gemeenten onderling ontstaan.

De CDA-fractie en de SP-fractie hebben vragen over de handhaving van de nieuwe regels. De CDA-fractie wil weten hoeveel extra fte nodig is, wat dit gaat kosten en waar deze toezichthouders van worden betaald. De SP-fractie wil weten wat de gevolgen van het wetsvoorstel zijn voor de handhaving van de alcoholleeftijdsgrens.

De fracties van CDA, D66 en SP willen weten wie bij het schrijven van dit wetsvoorstel zijn geconsulteerd, wat de adviezen waren en tot welke wijzigingen dat heeft geleid.

Bron: tweedekamer.nl.

verslag-initiatiefwet-ziengs-gedrukte-versie.pdfverslag-initiatiefwet-ziengs-gedrukte-versie.pdf (69,1 kB)

Laatste nieuws