NL EN
DONEER NU!

Ventilatie-eisen horeca per 1 juli 2024 weer op oude niveau

29 december 2023

Met ingang van 1 juli 2021 is het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet ingetrokken. Daarin stonden diverse bouwkundige eisen, onder meer ten aanzien van luchtverversing in horecalokaliteiten.

De reden om het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet in te trekken was dat de regels overbodig werden gevonden, omdat er in het Bouwbesluit 2012 afdoende eisen voor de horeca werden gesteld. Die waren wat betreft luchtverversing overigens wel beduidend lager.

Vanwege corona is vervolgens met ingang van 14 augustus 2021 de oude strengere ventilatie-eis (3,8 dm³/s per m² vloeroppervlakte) uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet van stal gehaald en in de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 (Trm) opgenomen. De geldigheid van laatstgenoemde regeling is op 20 mei 2022 vervallen. Het Outbreak Management Team heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd de strengere ventilatie-eis desondanks te handhaven. Dat advies is door het kabinet overgenomen.

Daarom wordt in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het Bouwbesluit 2012, opgenomen dat de ventilatie in horecalokaliteiten ten minste 3,8 dm³/s per m² vloeroppervlakte moet zijn voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en dat de aan- en afvoer van lucht mechanisch moet geschieden. Deze aanscherping van het Bbl treedt in werking op 1 juli a.s. Dat heeft minister Hugo de Jong in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

In de praktijk betekent dit geen verzwaring voor de horeca, omdat men voor 20 mei 2022 al aan deze eis moest voldoen op grond van eerst het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet en later de Trm. Horeca die op of na 20 mei 2022 is geopend hoeft strikt genomen niet aan deze eis te voldoen, maar is onder meer door Koninklijke Horeca Nederland er wel op gewezen dat deze eis (opnieuw) in de regelgeving zou worden opgenomen en geadviseerd de ventilatievoorzieningen daar reeds op af te stemmen.

Bronnen: officielebekendmakingen.nl en officielebekendmakingen.nl.

Laatste nieuws