NL EN
DONEER NU!

Blokhuis informeert Tweede Kamer over voortgang Preventieakkoord

13 juni 2019

Blokhuis informeert Tweede Kamer over voortgang Preventieakkoord Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord.

Na een korte inleiding volgt per thema welke resultaten het afgelopen half jaar zijn geboekt en wat het komende half jaar gaat gebeuren. Ten aanzien van de afspraken uit het deelakkoord Problematisch Alcoholgebruik schetst de staatssecretaris aan de hand van een aantal voorbeelden, wat er op dat thema gebeurt.

Campagnes
Genoemd worden de IkPas campagne geïnitieerd door Stichting Positieve Leefstijl en de NIX18 campagne. Naast de spotjes op tv, radio en online is onlangs de ‘Zondag van NIX’ geïntroduceerd; een bioscoopactie waarbij een ontspannen moment wordt gecreëerd voor ouders om het gesprek over NIX18 aan te gaan.

Onderzoek
Op het terrein van onderzoek noemt de staatssecretaris:
a. Een onderzoek naar de effecten van minimum unit pricing. Dit onderzoek zal nog in 2019 starten. Het onderzoek zal zich richten op de toekomstige effecten van het invoeren van deze maatregel in Nederland.
b. Nog voor de zomer zal, mede in opdracht van de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen, een verkenning alcoholbeleid bij hoger onderwijsinstellingen van start gaan. Deze dient handvatten te bieden voor onderwijsinstellingen hoe zij alcoholbeleid kunnen opzetten en implementeren en goede voorbeelden schetsen.
c. Dit najaar zal een verdiepend onderzoek worden gedaan naar de top 5 locaties waar jongeren alcohol zien.
d. Ook wordt de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken geëvalueerd onder begeleiding van ZONMw.
e. Naast onderzoeken die op de korte termijn meer inzicht moeten geven, is ZONMw gevraagd om samen met de partijen uit het akkoord een onderzoeksagenda op te stellen op het gebied van alcoholmarketing. Op deze manier is er ook op de langere termijn aandacht voor het thema alcoholmarketing en kunnen we meer leren over het effect op het drinkgedrag.
f. Het landelijke nalevingsonderzoek leeftijdsgrens alcohol over 2018 is afgerond en met de Tweede Kamer gedeeld. Aangezien de naleving van de leeftijdsgrens bij de verstrekking van alcohol met een gewogen gemiddelde van 37,7% nog steeds ver beneden het gewenste niveau ligt, is in overleg met de betrokken verstrekkers afgesproken in 2019 opnieuw een nalevingsonderzoek uit te laten voeren.

Vroegsignalering
Verslavingskunde Nederland is samen met andere akkoordpartijen druk bezig met de oprichting van het samenwerkingsverband Vroegsignalering alcoholproblematiek. Dit samenwerkingsverband zal worden voorgezeten door Marith Volp. Deze partijen gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat alcoholproblematiek eerder wordt herkend en erkend en professionals en vrijwilligers beter weten hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Gezonde School
Zoals afgesproken wordt de Gezonde School-aanpak op het thema alcohol aangevuld met nieuwe interventies. Er zal vooral worden ingezet op kwetsbare groepen waarvoor nog weinig aanbod is, zoals het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Alcoholvrij bier
De Nederlandse Brouwers en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) hebben er samen voor gezorgd dat inmiddels zo’n 80% van de verenigingen die aangesloten zijn bij de LKvV, alcoholvrij bier schenken. Dit om zo een alternatief te bieden.

Reclame
Sinds dit jaar worden geen nieuwe contracten voor reclame voor alcoholhoudende dranken langs sportvelden bij amateurclubs afgesloten. De sportsector en de Nederlandse Brouwers hebben zich hieraan gecommitteerd en monitoren dit. Verder werken deze organisaties binnen vier jaar toe naar het uitfaseren van reclameborden van reeds afgesloten contracten.

e-Learnings
Dit najaar zal een deskundige partij een e-learning programma ontwikkelen om verantwoorde verstrekking van alcohol te stimuleren. Samen met de partijen van de thematafel heeft Blokhuis de verschillende doelgroepen voor de e-learnings bepaald, zoals horecaverstrekkers, studentenverenigingen en sportverenigingen. Zij krijgen een e-learning op maat.

Handhavingsprotocol
Binnenkort gaat de ontwikkeling van een handhavingsprotocol van start. Het protocol zal handvatten geven voor gemeenten en hun BOA’s om de handhaving van de leeftijdsgrens en het tegengaan van dronkenschap bij verstrekking van alcohol ter plaatse te versterken.

Wetgeving
In het Nationaal Preventieakkoord is een aantal wettelijke maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen, alsmede de uitkomsten van de evaluatie van de Drank- en Horecawet zijn inmiddels verwerkt in een wetsvoorstel dat van 28 maart tot 8 mei 2019 in consultatie is gebracht. Op dit moment wordt de inbreng uit de consultatie verwerkt waarna het wetsvoorstel aan de Raad van State wordt aangeboden voor advies.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws