NL EN
DONEER NU!

RIVM onderzoekt aanscherping alcoholprijsbeleid

30 oktober 2020

RIVM onderzoekt aanscherping alcoholprijsbeleid Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft in antwoord op vragen van de Tweede Kamerfracties over de voortgang van het Nationaal Preventieakkoord laten weten dat het RIVM momenteel scenario’s voor de aanscherping van het alcoholprijsbeleid doorrekent.

Daarbij kijkt het RIVM naar een minimumprijs per eenheid alcohol, een accijnsverhoging of een combinatie van beide instrumenten. Overigens is het niet de verwachting van de staatssecretaris dat tijdens deze kabinetsperiode een beslissing genomen wordt over wel/niet invoeren van de MUP. Die beslissing laat Blokhuis over aan een volgend kabinet.

Verder meldt de staatssecretaris in zijn brief dat vier social media platforms zich hebben gecommitteerd om alcoholreclame niet bij 18- te laten terecht komen. Dat zijn: Google (YouTube), Snapchat, Facebook (Facebook en Instagram) en Twitter.

Blokhuis geeft ook aan dat er op dit moment geen plannen zijn om de huidige regels over alcoholreclame op radio en televisie en de huidige zelfregulering aan te scherpen. Wel loopt nu een evaluatieonderzoek naar de Reclamecode Alcoholhoudende dranken, uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VWS en STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie). De resultaten daarvan verwacht de staatssecretaris aan het einde van het jaar. Ook bereidt hij een onderzoek voor om na te gaan in hoeverre wetgeving een effectief instrument is om te voorkomen dat alcoholmarketing op social media jongeren bereikt. Daarbij wordt meegenomen in hoeverre wetgeving op dit terrein handhaafbaar is.

Er zijn aan de staatssecretaris ook vragen gesteld over blurring. In antwoord hierop meldt hij dat blurring met alcoholhoudende dranken volgens de Drank- en Horecawet verboden is en er daarom niets over is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Het mogelijk maken van blurring draagt – volgens Blokhuis - bij aan uitbreiding van het aantal verkooppunten en de normalisering van alcoholgebruik in onze samenleving en past daarmee niet binnen de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws