NL EN
DONEER NU!

Wetgevingsoverleg Drank- en Horecawet

16 november 2020

Wetgevingsoverleg Drank- en Horecawet Vanavond besprak de Tweede Kamer in een wetgevingsoverleg het wetsvoorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet van staatssecretaris Paul Blokhuis.

Minder probleemdrinkers en beperking van de schadelijke gevolgen van alcohol in de samenleving. Dat is volgens Blokhuis het doel van de wijziging van de Drank- en Horecawet, die onder meer voortvloeit uit het Nationaal Preventieakkoord.

Amendementen
Er werd met name gesproken over de volgende 17 amendementen:
• Amendement 26. Uitwerking leeftijdsverificatie bij verkoop op afstand. Kamerlid Bolkestein wil dat de Tweede Kamer invloed krijgt op de algemene maatregel van bestuur waarin het te kiezen systeem wordt aangewezen.
• Amendement 24. Introductie van ketenaansprakelijkheid bij verkoop op afstand. Amendement van het Kamerlid Van den Berge (wordt nog aangepast).
• Amendement 28. Schrappen van het voorstel om extreme prijsacties te verbieden. Amendement van het Kamerlid Jansen.
• Amendement 25. Ouders kunnen niet gestraft worden voor wederverstrekking. Amendement van het Kamerlid Van den Berge.
• Amendementen 17/20/23. Behouden van de oppervlakte-eis van horeca- en slijtlokaliteiten. Het gaat om 3 amendementen, ingediend door de Kamerleden Voordewind, Van Gerven, Kuik en Van der Staaij.
• Amendement 21. Introductie van gemeentelijke bevoegdheid een alcoholoverlastgebied aan te wijzen. Amendement van het Kamerlid Voordewind.
• Amendement 22. Introductie van gemeentelijke bevoegdheid om eisen te stellen aan alcoholverstrekkers op boten en andere vervoermiddelen. Amendement van Kamerlid Voordewind.
• Amendement 30. Ventilatie-eisen uit Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet opnemen in de wet. Amendement van het Kamerlid Jansen.
• Amendement 10. Introductie van een begripsbepaling van 'besloten ruimte'. Amendement van het Kamerlid Van Gerven.
• Amendement 31. Minderjarige alleen in slijterij onder begeleiding van 18+er. Amendement van het Kamerlid Voordewind.
• Amendement 19. Alcoholreclameverbod op televisie en radio. Amendement van het Kamerlid Van Gerven.
• Amendement 27. In wet grondslag opnemen om categorieën leidinggevenden aan te wijzen die niet op de vergunning hoeven te worden vermeld. Amendement van het Kamerlid Bolkestein.
• Amendement 29. Toestaan van blurring met zwak-alcoholhoudende drank. Amendement van de Kamerleden Jansen en Agema.
• Amendement 11. Niet toestaan dat gemeenten bevoegd worden toe te staan dat er cursussen en proeverijen worden georganiseerd in slijterijen. Amendement van Kamerlid Van Gerven.
• Amendement 18. Schrappen van voorstel om het 14- en 15-jarige stagiaires toe te staan alcohol te schenken. Amendement van het Kamerlid Van Gerven.

Overige punten van discussie waren:

Happy Hours
Het Kamerlid Van Gerven vindt het tijd dat er een landelijk verbod komt op happy hours. In 2001 heeft de Tweede Kamer erom gevraagd in een motie (27 565, nr. 8). Sinds 2013 is het een lokale bevoegdheid. De helft van de gemeenten kent inmiddels zo'n verbod, maar de rest niet. Van Gerven wil weten hoe de Kamer er nu over denkt en legt daarom de Kamer een nieuwe motie rond happy hours voor.

Inwerkingtreding en evaluatie
De nieuwe wet (dan Alcoholwet genaamd) zal op 1 juli 2021 in werking treden. Verder uitstel vindt Blokhuis onwenselijk. De branche kent de voorgenomen maatregelen al geruime tijd. Het tijdstip waarop de nieuwe regels m.b.t. prijsacties worden geëvalueerd blijft 2 jaar. Al na 1 jaar evalueren vindt de staatssecretaris te snel.

Ongelijk speelveld online verkoop
Bij sommige Kamerleden zijn er zorgen over het feit dat de regels m.b.t. verkoop op afstand niet gelden voor buitenlandse aanbieders. Blokhuis zegt dat onmogelijk te kunnen regelen. Wel is het zo dat als de levering gaat vanuit een depot op Nederlands grondgebied de regels wel gelden.

Sportproject Nico van der Lely
Verschillende Kamerleden vroegen naar de subsidietoekenning aan het sportproject van Nico van der Lely. Zij hebben e.e.a. ook neergelegd in een motie. Blokhuis geeft aan dat dat project eerst aan de gestelde eisen moet voldoen alvorens tot subsidiëring kan worden besloten.

Wederverstrekking door personen tussen 18 en 21 jaar
Met name het Kamerlid Diertens vindt het wel erg streng om wederverstrekkers van 18 tot 21 jaar strafbaar te stellen. Die worden vaak onder druk gezet om voor minderjarige vrienden alcohol te kopen. Blokhuis voelt er weinig voor om voor deze groep een uitzondering te maken. Er komt wel een campagne om de bevolking op het nieuwe verbod te wijzen. De hoogte van de boete is nog niet bepaald.

Verplichte etikettering
De Kamer wordt een motie voorgelegd waarin het verplicht wordt op alle etiketten van alcoholhoudende dranken informatie over de hoeveelheid standaardglazen per blikje/fles te vermelden en gezondheidswaarschuwingen op te nemen.

De stemming is op 24 november a.s.

Bron o.m.: tweedekamer.nl.

verslag-wetgevingsoverleg-16-november-2021.pdfverslag-wetgevingsoverleg-16-november-2021.pdf (195 kB)

Laatste nieuws