NL EN
DONEER NU!

Extra alcoholmaatregelen om maximale verkeersveiligheid te bereiken

6 februari 2015

Vandaag heeft de SWOV de ‘Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014’ en ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’ uitgebracht. In laatstgenoemd rapport komen twee effectieve alcoholverkeersmaatregelen aan de orde: 'verdubbeling van de handhaving' en 'uitbreiding van het alcoholslotprogramma' (ook voor beginnende bestuurders, leaserijders, beroepschauffeurs en verslaafden).

De Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 beschrijft de voortgang van het beleid m.b.t. verkeersveiligheid. De conclusie is dat er veel voortgang is geboekt met het nemen van de geplande maatregelen, maar dat het halen van de doelstelling voor ernstig verkeersgewonden vooralsnog niet binnen bereik is.

Het rapport ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’ gaat in op de vraag wat er meer mogelijk is. Het is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ANWB en RAI Vereniging en gaat specifiek in op de vraag: wat zouden we – rekening houdend met maatschappelijk draagvlak, kosten en te kwantificeren effectiviteit in termen van slachtofferbesparing – nog meer kunnen doen om de ambities voor 2020 binnen bereik te krijgen? Consultatie van een groot aantal partijen resulteerde in een zo breed mogelijk overzicht van extra maatregelen. De vraag welke van de 18 extra maatregelen Nederland bereid is te nemen, is aan de maatschappij en de politiek.

Eén van de geconsulteerde partijen is het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Een uitgebreid verslag van het interview met STAP is opgenomen in het rapport ‘Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt’.
STAP geeft aan dat er winst is te behalen wanneer alcohol en verkeer overkoepelend benaderd worden. Op dit moment is de bemoeienis met de alcoholgerelateerde verkeersveiligheid vanuit de alcoholindustrie groter dan de bemoeienis vanuit het ministerie van VWS (financiële en beleidsmatige betrokkenheid van de alcoholindustrie bij de BoB-campagne). De bemoeienis van de alcoholindustrie met de BoB-campagne komt – volgens STAP - nadrukkelijk tot uiting in de vriendelijke toonzetting van de BoB-campagne. Informatie over het product alcohol, als zeer risicovolle stof in het verkeer, blijft buiten beeld evenals de soms zeer dramatische gevolgen van het rijden onder invloed. STAP pleit niet voor het afschaffen van de BoB-campagne maar wel voor een meer gevarieerde opzet van de campagne en een goede wetenschappelijke onderbouwing waarbij een hardere aanpak niet bij voorbaat geschuwd wordt.

STAP wijst bovenal op de noodzaak van effectieve en voortdurende handhaving op rijden invloed en daaraan gekoppelde publiekscommunicatie. Handhaving is cruciaal en een steunpilaar voor het beleid.

Een ander relevant punt met betrekking tot dit onderwerp is – volgens STAP - dat het nu niet precies bekend is hoeveel alcoholgerelateerde verkeersdoden er vallen, omdat bij verkeersdoden niet standaard bloed wordt afgenomen om te controleren op alcoholgebruik. STAP vraagt zich af waar de weerstand zit om dit in te voeren.

soms-moet-er-iets-gebeuren-voor-er-iets-gebeurt.pdfsoms-moet-er-iets-gebeuren-voor-er-iets-gebeurt.pdf (4,48 MB)

Laatste nieuws