NL EN
Steun het werk van STAP!

Wijziging van de Drank- en Horecawet 1 januari a.s. van kracht

31 december 2012

Wijziging van de Drank- en Horecawet 1 januari a.s. van kracht Vanaf 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet van kracht. Hierna vindt u een overzicht van de 20 belangrijkste veranderingen.

1. Jongeren onder de 16 jaar zijn strafbaar als ze op voor publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van winkels) alcohol aanwezig of voor consumptie gereed hebben (boete €45)
2. Detailhandelaren zonder vergunning (zoals supermarkten, snackbars, bierkoeriers) die in één jaar driemaal de leeftijdsgrens overtreden kunnen een tijdelijk verbod krijgen om alcoholhoudende drank te verkopen (zgn. 3-strikes-out)
3. Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet gaat grotendeels over naar de gemeenten (toezicht op verstrekking in treinen, vliegtuigen, tax free gebied etc. blijft bij Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
4. De burgemeester wijst de ambtenaren aan die toezicht houden
5. De burgemeester kan overtreders zelf bestuurlijke boetes opleggen (hoogte van de boete ligt vast in “boetebesluit”); opbrengsten gaan naar de gemeentekas
6. De burgemeester wordt ook bevoegd gezag
7. De burgemeester kan bij overtreding van de Drank- en Horecawet een horeca- en slijterijvergunning schorsen
8. Elke gemeente moet vóór 1-1-2014 een verordening paracommercie vaststellen waarin de schenktijden en de alcoholverstrekking tijdens privé bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden in kantines worden geregeld
9. De gemeente kan bij verordening extreme prijsacties in horeca en detailhandel verbieden (o.m. happy hours en gratis drinken in horeca en stuntprijzen in supermarkt)
10. De gemeente kan bij verordening toelatingsleeftijden tot horeca-lokaliteiten/terrassen bepalen (en ook koppelen aan tijdstippen)
11. De gemeente kan een ID-check verplichten bij de vaststelling van toelatingsleeftijden voor de horeca
12. Het vergunningstelsel van de Drank- en Horecawet wordt vereenvoudigd; de leidinggevenden worden niet meer op de vergunning vermeld, maar op een aanhangsel bij de vergunning
13. Een nieuwe leidinggevende van een vergunningplichtige inrichting hoeft nog slechts te worden gemeld
14. De burgemeester kan een vergunning intrekken als de ondernemer in twee jaar driemaal een criminele leidinggevende aanmeldt
15. De termijn waarop een gemeente over een vergunningaanvraag moet hebben beslist wordt verkort (wordt conform Algemene wet bestuursrecht)
16. Aan degene die met art. 35 ontheffing alcoholhoudende drank verstrekt hoeven bepaalde eisen niet meer gesteld te worden (bijv. Verklaring Sociale Hygiëne)
17. De burgemeester kan één art. 35 ontheffing verlenen voor jaarlijks terugkerende identieke evenementen
18. De barkeeper / slijter mag zelf tijdens het werk niet dronken zijn
19. Slijters mogen klanten die daarom vragen, gratis drank laten proeven (daarvoor is geen eigen proeflokaal meer nodig)
20. Leidinggevenden die niet betrokken zijn bij de bedrijfsexploitatie hoeven geen Verklaring Sociale Hygiëne te hebben (regeling voor schrijnende gevallen)

Wettekst vanaf 1 januari 2013
De wettekst kunt u hieronder vinden.

Historie wetsvoorstel
De totstandkoming van deze wetswijziging heeft al met al 12 jaar geduurd. Lees het feitenrelaas hier.

Op weg naar leeftijdsgrens van 18
In juli 2012 hebben enkele Kamerleden (Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag) een initiatiefwetsvoorstel aanhangig gemaakt om de leeftijdsgrens voor verstrekking en die voor het aanwezig dan wel voor consumptie gereed hebben van alcohol op voor het publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van winkels) op te hogen naar 18 jaar. Wanneer dit wetsvoorstel van kracht zal worden is op dit moment niet bekend. Het zal hoogstwaarschijnlijk 1 juli 2013 of 1 januari 2014 zijn.
Het kabinet Rutte-Asscher heeft in zijn Regeerakkoord aangegeven óók te kiezen voor een verhoging van de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar. Overigens heeft het kabinet inmiddels aan de Tweede Kamer gemeld dat de regering alleen met een wetsvoorstel daartoe zal komen als het hiervóór genoemde initiatiefwetsvoorstel van Voordewind c.s. niet door zou gaan.


dhw-01-01-2013.docdhw-01-01-2013.doc (152 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl