NL EN
DONEER NU!

Gemeenten onvoldoende gevoelig voor drinkgedrag stappers

20 januari 2006

Onderzoek: Uitgaansbeleid vooral op openbare orde en economisch belang gebaseerd

Bij het uitgaansbeleid van de gemeente draait het vooral om het bestrijden van overlast en het aantrekkelijk maken van de stad voor bezoekers. Dat blijkt uit een uitgebreide wetenschappelijke analyse van het uitgaansbeleid van vier Nederlandse gemeenten.
De relatie tussen overmatig alcoholgebruik in het uitgaansleven en het ontstaan van uitgaansgeweld komt in het uitgaansbeleid nauwelijks tot uiting.
Gemeenten zetten vooral in op het beperken van overlast op het moment dat jongeren weer naar huis gaan na het uitgaan. Extra politie-inzet, deurbewaking, cameratoezicht en gespreide sluitingstijden zijn populaire maatregelen die worden ingezet. Het onderzoek, ‘Ingangen voor Uitgaansbeleid’ is uitgevoerd door de Universiteit Twente in opdracht van STAP (Stichting Alcoholpreventie).

Oorzaken van overlast meestal niet in beeld gebracht
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten vooral bezig zijn met het zoeken naar manieren om problemen in het uitgaansleven te beperken. Oorzaken van ontstane problemen verdwijnen hierbij naar de achtergrond. De relatie met alcoholgebruik wordt veelal niet gelegd bij de vormgeving van het uitgaansbeleid. Het overmatige alcoholgebruik van jongeren tijdens uitgaan blijft daardoor ongemoeid. Het beleid is doorgaans gericht op het bereiken van economische doelstellingen, waarbij problemen met de openbare orde geminimaliseerd dienen te worden.

Lokale samenwerking en afstemming verlopen goed
Positief resultaat van onderzoek is dat gemeenten er goed in slagen om in korte tijd de meeste relevante partners bij het uitgaansbeleid te betrekken. De horeca en de politie zijn de belangrijkste gesprekspartners. Sturingsinstrumenten als convenanten worden daarbij veelvuldig ingezet. Ook de einddoelgroep, in dit geval de uitgaanders, wordt in een aantal gemeenten actief betrokken bij de vormgeving van het uitgaansbeleid.

Concrete doelen ontbreken bij uitgaansbeleid
Gemeenten formuleren geen concrete doelen om overlast bij het uitgaan tegen te gaan. Het is daarom moeilijk voor een gemeente om achteraf na te gaan welke maatregelen welk effect hebben opgeleverd. Wat opvalt is dat dronkenschap en het overmatig schenken van alcohol meestal onbesproken onderwerpen blijven.
De instrumenten die een gemeente hanteert om overlast tegen te gaan blijken vooral gericht op de beïnvloeding van het gedrag van de uitgaanders op straat. Cameratoezicht, de inzet van portiers, een horecatelefoon en extra taxi’s zijn daarvan sprekende voorbeelden.

Aanbeveling uit onderzoek: meer aandacht voor oorzaken overlastproblematiek
Gemeenten wordt aangeraden om de invloed van overmatig alcoholgebruik op het uitgaansgeweld en andere vormen van overlast beter in beeld te brengen.
Relevante factoren zijn: de leeftijd van uitgaanders, het schenkbeleid van de horeca en promotieacties voor alcohol. Ook wordt gemeenten geadviseerd criteria te ontwikkelen waaraan het beleid getoetst kan worden. Haalbare en meetbare doelstellingen vergroten de kans op een succesvol uitgaansbeleid.

Opzet onderzoek ‘Ingangen voor Uitgaansbeleid’
Het onderzoek is uitgevoerd in 2005 onder vier gemeenten die de laatste jaren opvallend in het nieuws waren met hun uitgaansbeleid. Er is geen sprake van een representatieve steekproef, maar van een selectie van gemeenten die relatief veel aandacht hebben voor uitgaansproblematiek. Per gemeente is een diepteanalyse uitgevoerd aan de hand van diverse informatiebronnen. De onderzochte gemeenten zijn Leeuwarden, Katwijk, Eindhoven en Enschede.

Utrecht, 20 januari 2006
STAP (Stichting Alcoholpreventie)
Dhr. Ir. W.E. van Dalen

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl