NL EN
DONEER NU!

Nederlandse gezondheidsorganisaties willen effectiever alcoholbeleid

29 augustus 2017

14 landelijke en regionale gezondheidsorganisaties roepen de leden van de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer op werk te maken van een effectieve aanpak van de alcoholproblematiek in Nederland.

Vandaag hebben de opstellers van het vorig jaar verschenen Alcoholmanifest, zoals de FAS Stichting, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en 8 regionale instellingen voor Verslavingszorg, samen met de Samenwerkende GezondheidsFondsen, een brief gestuurd naar de leden van de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer. Met deze brief brengen zij het belang van het unieke en breed gedragen Alcoholmanifest in herinnering.

Pleidooi voor invoering van drie effectieve maatregelen
In hun brief vragen de gezondheidsorganisaties aandacht voor de drie alcoholbeleidsmaatregelen die internationaal worden erkend als effectief en ook in Nederland de basis zouden moeten vormen van een effectieve aanpak van het alcoholbeleid. Het gaat specifiek om: verhogen van de prijs van alcohol, beperken van de beschikbaarheid van alcohol en een verbod op alcoholreclame en alcoholsponsoring.

De Gezondheidsorganisaties willen in gesprek met rijk en gemeenten
In de brief van vandaag reageren de gezondheidsorganisaties zowel op de brief (16 december 2016) van staatssecretaris Van Rijn over de Evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW) als op de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daarop (8 juni 2017). De organisaties geven aan in gesprek te willen met rijk en gemeenten over o.m. de prioriteiten van het landelijke alcoholbeleid en de wijze waarop gemeenten het lokale alcoholbeleid vormgeven. Economische belangen mogen in de visie van de gezondheidsorganisaties niet prevaleren boven volksgezondheids- en veiligheidsbelangen.

De Gezondheidsorganisaties adviseren de scheiding detailhandel en horeca te behouden
De gezondheidsorganisaties wijzen erop dat uit onderzoek is komen vast te staan dat verruiming van de mogelijkheden voor blurring (menging van de functies detailhandel en horeca) risico’s heeft voor de volksgezondheid. De kans is reëel dat dat zal leiden tot toename van het alcoholgebruik. Zij adviseren daarom de scheiding tussen detailhandelsverkoop en schenken van alcohol te behouden en pleiten juist voor een beperking van de verkooppunten van alcohol. De gezondheidsorganisaties vragen ook om extra aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen met alcoholproblemen (alcohol als zelfmedicatie).

Einde persbericht

Woordvoerders:
- Jellinek: Floor van Bakkum MSc, 06 – 42 24 78 74
- Windesheim, Lectoraat verslaving(spreventie): Mr. Dr. Rob Bovens, 06 - 22 50 55 45
- Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP: Ir. Wim van Dalen. 06 - 53 29 55 44
- Mondriaan GGZ: Dr. Hans Dupont: 06 – 12 70 42 43

Nederlandse gezondheidsorganisaties willen effectiever alcoholbeleid

brief-gezondheidsorganisaties-aan-commissie-vws-over-het-nederlandse-alcoholbeleid.pdfbrief-gezondheidsorganisaties-aan-commissie-vws-over-het-nederlandse-alcoholbeleid.pdf (526 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl