NL EN
DONEER NU!

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest invoering leeftijdsgrens van 18 jaar bij alcoholverstrekking

15 oktober 2012

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vreest invoering leeftijdsgrens van 18 jaar bij alcoholverstrekking Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP: KHN negeert gezondheidsbelang van verhoging alcoholleeftijd naar 18 jr.

In een recente brief aan de informateurs Wouter Bos en Henk Kamp laat Koninklijke Horeca Nederland weten tegen verhoging te zijn van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verkopen en schenken van zwak-alcoholhoudende drank (zie www.KHN.nl). Daarmee reageert KHN op een door ChristenUnie, PvdA, CDA en SGP ingediend initiatiefwetsvoorstel. STAP is van mening dat de opstelling van KHN lijnrecht ingaat tegen volksgezondheidsbelangen.

Onderstaand volgen o.a. enkele argumenten die het belang van het aanvaarden van het initiatiefwetsvoorstel onderschrijven.

1. Invoering leeftijdsgrens van 18 jaar leidt bewezen tot minder schade
We slagen er in Nederland alsmaar niet in om het alcoholgebruik onder jongeren vanaf 15 jaar terug te dringen. Het relatief frequente en hoge alcoholgebruik onder jongeren vanaf 15 jaar heeft op korte en lange termijn ernstige gevolgen voor zowel de individuele gezondheid van jongeren als voor de samenleving.
Het verhogen van de leeftijd waarop aan jongeren alcohol verstrekt kan worden is een bewezen effectieve maatregel. Dat tonen diverse onderzoeken aan die o.m. worden verwoord in een studie die in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie is uitgevoerd. Het invoeren van de 18 jaar leeftijdsgrens zal dan ook leiden tot een afname van het alcoholgebruik door jongeren en een afname van de schadelijke gevolgen op korte en lange termijn.

2. Naleving door verstrekkers en handhaving door toezichthouders van een leeftijdsgrens van 18 jaar wordt eenvoudiger
Het is een misverstand te veronderstellen dat de naleving en de handhaving van een leeftijdsgrens van 18 jaar lastiger is dan de naleving en handhaving van een leeftijdsgrens van 16 jaar. Sterker nog: bij invoering van de grens van 18 jaar voor zowel sterk als zwak-alcoholhoudende dranken wordt de naleving en de handhaving eenvoudiger. Dan geldt er namelijk maar één leeftijdsgrens meer. Nu zijn dat er twee, hetgeen per definitie ingewikkelder is.
De nalevingstechniek en de handhavingsmethoden zijn in beginsel dezelfde voor een leeftijdsgrens van 16 en van 18 jaar. Zowel de huidige wet als de toekomstige wet schrijft voor dat een verkoper ondubbelzinnig de leeftijd van een jonge klant moet vaststellen. M.a.w. het is geen kwestie van inschatten van de leeftijd maar van nauwkeurig vaststellen. Steeds meer slijterijen en ook supermarkten gebruiken daarvoor het zogenaamde Ageview-systeem dat resulteert in een zo goed als waterdichte leeftijdsvaststelling. De horeca maakt steeds meer gebruik van een goede controle bij de deur op basis van ID’s. Uit recent onderzoek van STAP blijkt dat een effectieve methode om te voorkomen dat jongeren van 16 jaar alcohol verstrekt krijgen. Die methode kan voor hetzelfde geld worden toegepast bij een leeftijdsgrens van 18 jaar.

3. De meeste landen in Europa kennen al leeftijdsgrens van 18 jaar voor alle alcoholhoudende dranken
In Europa kennen inmiddels 18 van de 27 EU lidstaten een leeftijdsgrens van 18 jaar of hoger voor de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank. Er zijn slechts 8 landen, waaronder Nederland, waar in de horeca zwak-alcoholhoudende drank verkrijgbaar is vanaf 16 jaar. Voor sterke drank geldt in Nederland al een grens van 18 jaar.
De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt de Europese lidstaten ook een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar aan, zowel voor de horeca als voor de detailhandel.

4. In regeerakkoord afspraken maken over initiatiefwetsvoorstel is ondemocratisch
STAP zou het vreemd vinden als in het regeerakkoord afspraken zouden worden gemaakt over een al in behandeling genomen initiatiefwetsvoorstel. Bijvoorbeeld door de indieners van het wetsvoorstel op te roepen om hun initiatiefwet in te trekken of door kamerfracties te verplichten tegen te stemmen, terwijl ze eerder hebben aangegeven voorstander te zijn.
Volgens STAP vereist de democratie dat initiatiefwetsvoorstellen door beide Kamers van de Staten-Generaal op hun inhoud beoordeeld worden. Daarna kan het kabinet besluiten of zo'n aangenomen initiatiefwetsvoorstel al dan niet bekrachtigd wordt.

Contact:
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

Achtergrondinformatie:
-In de memorie van toelichting bij het initiatiefwetsvoorstel houdende invoering van één leeftijdsgrens van 18 jaar staat een uitvoerig overzicht van de argumenten die het wetsvoorstel onderbouwen. De tekst hiervan is te vinden in: memorie van toelichting.
- Jongeren van 16 en 17 jaar drinken vaak en veel. Zo bleek uit onderzoek van het Trimbos instituut naar middelengebruik onder scholieren dat 57,4% van de 16-jarigen de maand vóór het onderzoek tenminste éénmaal stevig had gedronken (5 of méér glazen bij één gelegenheid). 19% van de jongens en 6% van de meisjes drinkt meer dan 20 glazen alcohol in het weekend. De hersenen van jongeren ontwikkelen door tot ongeveer het 24e levensjaar. Alcohol verstoort deze ontwikkeling en heeft irreversibele achterstand in de hersenontwikkeling tot gevolg (zie memorie van toelichting).
-Th. Babor a.o., eds. Alcohol; no ordinary commodity; research and public policy. Oxford, Oxford University Press, 2010 (2nd edition).
-European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020. Copenhagen, WHO Europe, 2011.Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl