NL EN
DONEER NU!

Persbericht STAP: Nieuwe Drank- en Horecawet moet er snel komen

4 maart 2010

STAP: Gemeenten staan in de startblokken om toezicht van VWA over te nemen

Vandaag beslist de Tweede Kamer of de voorliggende wijziging van de Drank- en Horecawet
een controversieel karakter heeft. STAP weet dat veel gemeenten snel aan de slag willen
met de nieuwe wet. De voorliggende wet is een resultaat van 7 jaar studie, overleg en
experimenteren. Gemeenten zijn de afgelopen jaren sterk betrokken bij de ontwikkeling van
de wet met als gevolg dat er een voorstel ligt dat is afgestemd op de wensen en
mogelijkheden van gemeenten en op die van tal van regionale alcoholprojecten.
Een enkel zwak element in de wet mag geen belemmering zijn om behandeling ervan op de
schuiven. De VNG gaf gisteren aan dat uitstel van behandeling gewenst is. Dat standpunt
gaat voorbij aan het spoedeisende karakter van de nieuwe wet.

Aanpak van het alcoholgebruik onder jongeren duldt geen uitstel.
Met de nieuwe wet wordt het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrenzen sterk verbeterd.
Het is geen geheim dat de Voedsel en Warenautoriteit onvoldoende capaciteit heeft om de
huidige regelgeving goed te kunnen handhaven. Door de controlebevoegdheid geheel over
te dragen aan de gemeenten, zoals de wet nu voorstelt, zullen de leeftijdsgrenzen beter
kunnen worden bewaakt. Alcohol wordt in de nieuwe situatie voor jongeren moeilijker
verkrijgbaar. En dat betekent dat jongeren minder zullen drinken en dat er minder jongeren
met een overdosis in het ziekenhuis terecht komen. Meer controle betekent derhalve
gezondheidswinst.

Gemeenten hebben zich kunnen voorbereiden op de nieuwe wet
In 15 regio’s hebben gemeenten de afgelopen 2 jaar kunnen experimenteren met de
uitvoering van het toezicht op de Drank en Horecawet. Dat experiment is, afgezien van een
aantal praktische problemen, geslaagd. De gemeenten die hebben geëxperimenteerd met
deze nieuwe taak willen niets liever dan dat zij hiermee direct kunnen doorgaan. In diverse
beleidsnota’s van gemeenten wordt al rekening gehouden met de nieuwe kansen die de wet
de gemeenten biedt.
Ook voor het bedrijfsleven, met name de horeca, levert de nieuwe wet concrete voordelen op
die tegemoet komen aan de wens tot lastenverlichting.

Jongeren krijgen minder kans om veel te drinken
De nieuwe wet bepaalt dat het bezit van alcohol van jongeren onder de 16 jaar in de
openbare ruimte strafbaar wordt gesteld. Die bepaling biedt gemeenten o.a. de mogelijkheid
om overlast als gevolg van alcoholgebruik aan te pakken.
De VNG vindt dat ook het drinken van alcohol onder de 16 strafbaar moet worden gesteld.
Dat standpunt is niet gestoeld op wetenschappelijke kennis over effectief alcoholbeleid. Uit
onderzoek is bekend dat goede naleving van de regels door verstrekkers (en ouders) en
consequente handhaving van de regels tot de beste resultaten leidt. En dat zijn de juist de
belangrijkste principes waar de nieuwe wet op is gebaseerd.

Gemeenten kunnen experimenteren met 18 jaar
Het instellen van een leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verstrekking van alle
alcoholhoudende dranken kent in de samenleving een breed draagvlak. Ook bij deze
maatregel gaat het om gezondheidswinst. Wetenschappers pleiten al jaren voor het
optrekken van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop naar 18 jaar. De nieuwe wet biedt de
mogelijkheid voor gemeenten om met een grens van 18 jaar te experimenteren gedurende
twee jaar. Veel gemeenten hebben aangegeven daarvan gebruik te willen maken hoewel
directe invoering van één grens de voorkeur verdient.

Voor meer informatie:
STAP – Nederlands instituut voor alcoholbeleid
Dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur
T 030-6565041 / 06-53295544
E info@stap.nl
I www.stap.nl

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl