NL EN
DONEER NU!

Daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren stagneert

27 mei 2014

In 2013 werden in totaal 713 jongeren in de leeftijd tot 18 jaar met een alcoholvergiftiging opgenomen in een ziekenhuis. Dit aantal was hoger dan verwacht omdat in 2012 het aantal kinderen met een alcoholvergiftiging voor het eerst sinds 2007 was gedaald. Deze afname zet zich blijkbaar niet door in 2013. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren bedraagt in 2013 15,5 jaar. Het gaat om nagenoeg evenveel meisjes (47%) als jongens (53%) die met betrekking tot een aantal demografische variabelen (zoals opleiding en thuissituatie) niet afwijken van de gemiddelde Nederlandse jongere. Het gaat in hoofdzaak om autochtone jongeren (87%).

Van bijna 300 alcoholintoxicaties in 2007 naar ruim 700 in 2013
De Nederlandse kinderartsen startten in 2007 met een registratiesysteem voor jongeren tot 18 jaar die met een alcoholcoma of een dreigend alcoholcoma voor spoedbehandeling in een ziekenhuis werden opgenomen. Het aantal intoxicaties bedroeg in 2007 nog 297, het liep daarna op tot 762 in 2011 en is, na een hoopgevende daling in 2012 (706), in 2013 uitgekomen op 713.

Gemiddelde alcoholpromillage bij duur van verminderd bewustzijn
Het gemiddelde bloedalcoholgehalte bij opname op de spoedeisende hulp bedroeg in 2013 1,88 promille (bij jongens 1,96 en bij meisjes 1,80 promille). Globaal geschat hebben jongeren van 12 tot 18 jaar bij een gemeten bloedalcoholgehalte van bijna 2 promille de uren daarvoor 10 tot 15 glazen alcohol gedronken. Het maximaal gemeten bloedalcoholgehalte was in 2013 4,2 promille. De jongeren zijn gemiddeld circa 3 uur buiten bewustzijn.

Jongeren met een alcoholvergiftiging zijn niet ‘bijzonder’: ze vormen een doorsnee van hun leeftijdsgenoten
De meeste opgenomen jongeren met een alcoholvergiftiging zaten in 2013 op het VMBO (34%), daarna volgt HAVO (20%) en VWO (18%). Deze percentages per schooltype zijn vergelijkbaar met de gemiddelde verdeling per schooltype van alle Nederlandse leerlingen. Ook de schoolprestaties, gemeten naar het aantal zittenblijvers, lijken normaal (22% is blijven zitten).
Van de opgenomen jongeren heeft 87% een Nederlandse achtergrond, gevolgd door een Surinaamse (3%). Daarnaast heeft 1% van de jongeren een Marokkaanse achtergrond, 1% een Antilliaanse en 0,4% een Turkse achtergrond.

Verantwoording
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld met behulp van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Iedere maand stuurt het NSCK vragenlijsten naar alle Nederlandse kinderartsen en naar de academische ziekenhuizen of naar vertegenwoordigers van een groep kinderartsen. Deze vragenlijsten gaan over tien tot twaalf variërende aandoeningen, afwijkingen of syndromen. Bij melding van een dergelijk geval wordt er een vragenlijst naar de betreffende kinderarts gestuurd die deze invult en terugstuurt naar de onderzoekers. Sinds 2007 is alcoholintoxicatie één van de aandoeningen die opgenomen is in het systeem.

- EINDE PERSBERICHT-

Bron: Factsheet alcoholintoxicaties 2007 tot en met 2013.
Universiteit Twente; STAP; Reinier de Graaf Groep; Enschede/Utrecht/Delft; mei 2014

Voor informatie:
- Reinier de Graaf Groep; Dr. Nico van der Lely, via persvoorlichter; telefoon 015 2603352
- Universiteit Twente: Drs. Joris van Hoof; telefoon 053 489 6131
- Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP; Ir. Wim van Dalen; telefoon 06 53295544

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl