NL EN
DONEER NU!

Aantal ziekenhuisopnames van jongeren vanwege alcoholgebruik in 2015 opnieuw toegenomen

8 maart 2016

Aantal ziekenhuisopnames van jongeren vanwege alcoholgebruik in 2015 opnieuw toegenomen  In 2015 zijn er 931 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van alcoholgebruik. Vergeleken met 2014 betekent dit een toename van 19% (totaal 783 in 2014). Bij 691 van de 931 opgenomen jongeren was er sprake van overmatig alcoholgebruik met een alcoholvergiftiging (intoxicatie) als gevolg. In 2014 werden er 545 jongeren opgenomen vanwege een alcoholvergiftiging. Dit betekent dat in één jaar tijd het aantal alcoholvergiftigingen bij minderjarigen met maar liefst 27% is toegenomen.

Alcoholopnames betreffen bijna evenveel meisjes als jongens van gemiddeld 15,4 jaar
Van de 931 alcohol-opnames in ziekenhuizen was 53% jongen en 47% meisje. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 15,4 jaar. In 2007, toen de registratie van deze alcoholopnames begon, was de gemiddelde leeftijd 14,9 jaar. Toen betrof het slechts 297 jongeren. Ook toen was de verhouding jongen-meisje nagenoeg gelijk.
Uit de registratie blijkt dat de in 2015 opgenomen jongeren een alcoholpromillage hadden van gemiddeld 1,94 promille. Dat komt overeen met een hoeveelheid alcohol na het drinken in korte tijd van tenminste 6 standaardglazen bij meisjes en 10 bij jongens. In de praktijk is er waarschijnlijk meer gedronken omdat het alcoholpromillage later is gemeten en de alcohol al deels was afgebroken. Gemiddeld waren de jongeren 3 uur buiten bewustzijn. De meeste jongeren gaven aan sterke drank (inclusief likorettes) te hebben gedronken, gevolgd door bier, mixdranken en wijn.

Jongeren zeggen de alcohol vooral van vrienden te hebben gehad
De jongeren is gevraagd naar de drinklocatie voorafgaande aan hun opname. Daaruit blijkt dat 45% zegt gedronken te hebben bij vrienden thuis; 26% op straat en 9% bij ouders. De drank die niet van vrienden of thuis kwam blijkt veelal te zijn gekocht in de supermarkt, in de horeca of bij de slijter. In totaal gaven 111 jongeren (12%) aan dat ze drank zelf hadden gekocht.

Nico van der Lely, kinderarts te Delft: "Op 1 januari 2014 is de alcoholleeftijdsgrens verhoogd naar 18 jaar. Dat betekent dat we in 2014 en 2015 te maken hebben gehad met jongeren van 16 en 17 jaar die buitenshuis eerst wel alcohol konden kopen en drinken en vanaf 2014 niet meer. Het is niet onlogisch te veronderstellen dat veel van deze jongeren zich weinig hebben aangetrokken van de nieuwe leeftijdsgrens. Daarom reken ik op een daling van het aantal alcoholintoxicaties vanaf 2016. Voorwaarde is wel dat ook de naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers en de controle daarop door gemeenten aanmerkelijk verbetert."

Jongeren met een alcoholvergiftiging zijn gemiddeld iets lager opgeleid
De meeste in 2015 vanwege alcohol in het ziekenhuis opgenomen jongeren zaten op het vmbo (37%), daarna volgt havo (25%) en vwo (20%). De categorie overige (18%) bestaat vooral uit mbo leerlingen waarmee de totale groep opgenomen jongeren gemiddeld iets lager opgeleid is dan de Nederlandse jongeren. Van alle opgenomen jongeren had 88% een Nederlandse achtergrond.

Ouders zijn strenger geworden
Sinds 2011 wordt er gevraagd of de jongeren die zijn opgenomen van hun ouders toestemming hadden om alcohol te drinken. Tot en met 2013 hadden de meeste jongeren toestemming om te drinken, daarna veranderde het beeld. In 2015 waren de ouders het ‘strengst’, een ruime meerderheid (57%) van de jongeren had geen toestemming om te drinken.

Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant springen eruit
In 2015 was er bij 759 jongeren de provincie van herkomst bekend. Het grootste percentages opnames was afkomstig uit Noord-Holland, namelijk 28,5% (216 jongeren), gevolgd door Zuid-Holland 22,1% (168 jongeren) en Noord-Brabant 15,8% (120 jongeren). Het percentage opnames uit de overige provincies zijn achtereenvolgens Gelderland 6,3%, Limburg 6,1%, Friesland 5,1%, Utrecht 4,9%, Groningen 3,7%, Flevoland 3,2%, Zeeland 2,9%, Drenthe 1,3% en Overijssel 0,1%. De lage opnames in bepaalde regio’s kan ook duiden op een minder actieve deelname van bepaalde ziekenhuizen aan de registratie.

- EINDE PERSBERICHT-

Verantwoording
De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld met behulp van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Iedere maand stuurt het NSCK vragenlijsten naar alle Nederlandse kinderartsen en naar de academische ziekenhuizen of naar vertegenwoordigers van een groep kinderartsen. Deze vragenlijsten gaan over tien tot twaalf variërende aandoeningen, afwijkingen en syndromen. Bij melding van een dergelijk geval wordt er een vragenlijst naar de betreffende kinderarts gestuurd die deze invult en terugstuurt naar de onderzoekers. Sinds 2007 is alcoholintoxicatie één van de aandoeningen die opgenomen is in het systeem.

Bron:
Factsheet alcoholopnames en alcoholintoxicaties bij minderjarigen van 2007 tot en met 2015;
Universiteit Twente; Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP; Reinier de Graaf Groep;
Enschede/Utrecht/Delft; maart 2016.

Voor informatie:
-Reinier de Graaf Groep; Dr. Nico van der Lely, via persvoorlichter; tel 015 2603352
-Universiteit Twente: Drs. Joris van Hoof; tel 053 489 6131
-Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP; Ir. Wim van Dalen; tel 06 53 29 5544

factsheet-alcoholopnames-en-alcoholintoxicaties-bij-minderjarigen-van-2007-tot-en-met-2015_1.pdffactsheet-alcoholopnames-en-alcoholintoxicaties-bij-minderjarigen-van-2007-tot-en-met-2015_1.pdf (525 kB)

Persberichten

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl