NL EN
DONEER NU!

Wetenschappelijk nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke, spraakmakende studies over alcohol in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Hoe robuuster het alcoholbeleid, hoe minder alcoholgerelateerde ziekte en sterfte

20 november 2023

In de Journal of Hepatology is een onderzoek verschenen naar de relatie tussen de robuustheid van alcoholbeleid en alcoholgerelateerde ziekte en sterfte in 169 landen. De gegevens zijn afkomstig van het WHO Global Information System of Alcohol and Health en de Global Burden of Disease Study.

Om de robuustheid van het alcoholbeleid weer te geven is een index ontwikkeld: de Alcohol Preparedness Index (API). De API omvat 5 beleidsdimensies: wel/niet nationaal alcoholbeleid, wel/niet regels over productie, beprijzing en accijnzen, wel/niet regels over marketing en beschikbaarheid, wel/niet beleid rond rijden onder invloed en wel/niet monitoring/surveillance. Hoe hoger de score hoe alomvattender en krachtiger het beleid. Een land kan maximaal 100 punten scoren. Vervolgens is gekeken naar alcoholgerelateerde ziekte en sterfte.

Uit de resultaten blijkt een significant omgekeerd verband tussen de API-score van een land en het aantal mensen met een alcoholstoornis en de sterfte aan leverziekten, kanker en hart- en vaatziekten. Hogere API-scores gingen gepaard met betere gezondheidsresultaten, wat de lange termijn voordelen van robuuste alcoholbeleidskaders onderstreept. Deze associaties waren vooral sterk in Amerika, Afrika en Europa en werden in de loop van de tijd sterker, wat erop wijst dat continueren van beleid cruciaal is.

De studie pleit voor de mondiale versterking van alcoholgerelateerd volksgezondheidsbeleid, waarbij de nadruk wordt gelegd op de effectiviteit ervan. Het leidt immers tot vermindering van de alcoholgerelateerde ziektelast.

De studie beveelt verder beleidsmakers aan prioriteit te geven aan de ontwikkeling en implementatie van stevig alcoholbeleid. Dit omvat hogere accijnzen op alcohol, het vaststellen van een minimumprijs per eenheid (MUP), het afdwingen van marketingbeperkingen, het nemen van maatregelen tegen rijden onder invloed en het verbeteren van de monitoring van alcoholgebruik en de met alcoholgebruik samenhangende gezondheidseffecten. Bovendien moet – volgens de onderzoekers - het beleid cultureel “maatwerk” zijn en rekening houden met sociaal-economische factoren om effectief te zijn. Het wordt ook aanbevolen een alomvattende aanpak te volgen die aansluit bij het WHO SAFER-initiatief.

Díaz, L.A., Fuentes-López, E., Idalsoaga, F. et al. Association between public health policies on alcohol and worldwide cancer, liver disease and cardiovascular disease outcomes. Journal of Hepatology (2023).
https://www.doi.org/10.1016/j.jhep.2023.11.006

Bron: Journal of Hepatology.

diaz---association-between-1_1.pdfdiaz---association-between-1_1.pdf (7,20 MB)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl