NL EN
DONEER NU!


-

Nationaal beleid

Op deze themapagina kunt u meer vinden over het nationale alcoholbeleid.

Doelen, doelgroepen en beleidsinstrumenten

De overheid zet zich in voor het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik in onze samenleving. Het doel hiervan is dat:
- jongeren niet voor hun 18e jaar beginnen met drinken;
- mensen ouder dan 18 jaar verantwoord drinken;
- minder mensen geestelijk of lichamelijk afhankelijk worden van alcohol;
- de gevolgen van alcoholmisbruik worden teruggedrongen (zoals overlast op straat of agressie in de gezinssituatie of verkeersongelukken).

Zes soorten beleidsinstrumenten worden ingezet:
1. Drank- en Horecawet
2. Regulering van de alcoholreclame en -marketing
3. Straffen voor rijden onder invloed
4. Accijns- en BTW-heffing
5. Educatie en bewustwording
6. Behandeling

Een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse alcoholbeleid is, dat slechts een evenwichtig en samenhangend pakket van maatregelen als doeltreffend wordt gezien.

Nationale beleidsdocumenten

In 1986 verscheen het eerste samenhangende beleidsdocument, getiteld Alcohol en Samenleving. In 2002 verscheen de tweede grote alcoholnota, simpelweg getiteld Alcoholnota.
Een ander belangrijk alcoholbeleidsdocument was de zogenaamde Hoofdlijnenbrief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Jeugd en Gezin. Het document verscheen in november 2007 en werd in de Tweede Kamer besproken in december 2007.
In december 2016 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief met de Evaluatie van de Drank- en Horecawet naar de Tweede Kamer gezonden. In deze brief wordt niet alleen ingegaan op de Drank- en Horecawet, maar ook op andere alcoholbeleidsinstrumenten (zoals accijns) en kan daarom ook wel worden gezien als een alcoholbeleidsdocument. De bespreking van het document in de Tweede Kamer was in februari 2017.

Op 23 november 2019 is het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. Hierin staan de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met het bedrijfsleven, de zorg en de preventieorganisaties over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De 70 ondertekenaars willen onder meer bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, dat iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal probleemdrinkers daalt, evenals het aantal mensen met overgewicht.

Alcoholmanifest en AAN

Eind 2016 hebben 11 gezondheidsorganisaties met het oog op de evaluatie van de Drank- en Horecawet een Alcoholmanifest opgesteld. Het document bevat een aantal adviezen aan de landelijke overheid en de gemeenten om te komen tot een effectiever alcoholbeleid. De kern van deze adviezen is: geef prioriteit aan de 3 Best Buys, dat zijn beleidsmaatregelen die - internationaal erkend - betaalbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief zijn, te weten: een verhoging van de prijs van alcohol, een beperking van het aantal verkooppunten en een verbod op alcoholreclame. Ter ondersteuning en uitwerking van deze drie maatregelen worden in het Alcoholmanifest nog 7 aanvullende adviezen gegeven.

De organisaties die het Alcoholmanifest ondertekenden waren: de FAS Stichting Nederland, GGD GHOR Nederland (de koepel van alle GGD’en), Iriszorg, Jellinek Amsterdam, Lectoraat Verslaving Hogeschool Windesheim, Mondriaan Centrum voor Geestelijke Gezondheid, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs, Novadic-Kentron, Verslavingspreventie Nederland en Victas Centrum voor Verslavingszorg. Inmiddels ondersteunen nog 3 andere organisaties, waaronder de Samenwerkende GezondheidsFondsen het Alcoholmanifest.

Enkele van deze organisaties gaan nu samenwerken als AAN: Alliantie Alcoholbeleid Nederland om ook in de toekomst op gezette tijden een gezamenlijk geluid te kunnen laten horen over de 3 Best Buys. Bij dit initiatief hebben diverse maatschappelijke organisaties zich aangesloten.

Alcohol en Samenleving (14,4 MB)

Alcoholnota (195 kB)

Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid (69,2 kB)

Evaluatie Drank- en Horecawet (376 kB)

Alcoholmanifest PDF (0,96 MB)

Nationaal Preventieakkoord (528 kB)

-

I. Drank- en Horecawet

Algemene uitgangspunten Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet (aanvaard in 1964, in werking getreden in 1967) is een formele wet die de verkoop van alcoholhoudende dranken reguleert. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens de Drank- en Horecawet mogen zwak-alcoholhoudende dranken (gedistilleerde drank met minder dan 15% alcohol, wijn en bier) alleen verkocht worden in levensmiddelenwinkels en slijterijen. De verkoop van sterke drank (gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van 15% of meer) is voorbehouden aan slijterijen.
Verkoop van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse is alleen toegestaan in horecabedrijven. Winkeliers en dienstverleners (kappers, wassalons, schoonheidsspecialisten etc.) mogen dus geen alcohol schenken. De burgemeester kan voor bijzondere evenementen (Koningsdag, kermis, carnaval) een ontheffing voor max. 12 dagen verlenen. Met zo'n ontheffing mag ook buiten een horecabedrijf zwak-alcoholhoudende drank geschonken worden.

De gemeenten verlenen de vergunningen aan slijterijen en horecabedrijven. De vergunningvoorwaarden zijn vrij streng.
Ten eerste worden eisen gesteld aan de ondernemer en andere leidinggevenden, zoals bedrijfsleiders en beheerders. Zij mogen de laatste vijf jaar geen ernstige misdaden hebben begaan of meermalen veroordeeld zijn voor minder ernstige misdrijven, bijvoorbeeld rijden onder invloed. Bovendien moeten zij in het bezit zijn van een Diploma Sociale Hygiëne (vroeger Verklaring Sociale Hygiëne genoemd). Meestal is daartoe de cursus Sociale Hygiëne gevolgd. Daarin wordt aandacht besteed aan verantwoord verstrekken. De ondernemer en de andere leidinggevenden moeten ten minste 21 jaar oud zijn.
Ten tweede worden eisen gesteld aan de horecagelegenheid en de slijterij (het pand). Een horecagelegenheid of slijterij kan alleen gevestigd worden in een gebouw of onderdeel zijn van een ander gebouw. De minimumoppervlakte van een slijtlokaliteit is 15 m2; één horecalokaliteit is 35 m2 of meer. Ook zijn er zware eisen m.b.t. ventilatie, plafondhoogtes en sanitair. De meeste eisen zijn geregeld in het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet. Vroeger waren die eisen ook opgenomen in het Bouwbesluit. Die zijn echter daar geschrapt, maar wordt er v.w.b. vergunningplichtige horecagelegenheden en slijterijen in een speciaal artikel verwezen naar die zwaardere eisen die opgenomen zijn in het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet.

De Drank- en Horecawet kent diverse regels om vermenging van functies tegen te gaan. Dit ter bescherming van (jonge) consumenten en probleemdrinkers. Het is niet toegestaan om een horecalokaliteit tevens te gebruiken als slijtlokaliteit of er detailhandelsactiviteiten te verrichten. Dat mag wel in andere delen van het horecapand, als die ruimte maar bereikbaar is zonder langs plekken te hoeven waar drank wordt gedronken, geschonken of opgeslagen.
In slijtlokaliteiten mag alleen drank en aan drank gelieerde artikelen verkocht worden. Slijterijen mogen niet in directe verbinding staan met een gewone levensmiddelenwinkel. Daar moet een sluisje tussen.
Alcoholhoudende dranken mogen ook niet vanuit kiosken en d.m.v. automaten worden verkocht.

Al vanaf de inwerkingtreding van de Drank- en Horecawet in 1967 kent de Drank- en Horecawet leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcoholhoudende dranken. Oorspronkelijk was de grens 16 jaar voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken en 18 jaar voor de verkoop van sterke drank.
Sinds 1 januari 2014 is er één leeftijdsgrens van 18 jaar zowel voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken als de verkoop van sterke drank. Deze grens geldt zowel voor detailhandelsverkoop als voor het schenken van drank in de horeca. De verkoper heeft de wettelijke plicht de leeftijd van de aspirant-koper vooraf vast te stellen (controle identiteitsbewijs).

Wijziging Drank- en Horecawet 2013

Met ingang van 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet aanzienlijk gewijzigd. De totstandkoming van deze wijzigingswet nam 12 jaar in beslag.
Het belangrijkste element van de wetswijziging betrof de uitbreiding van de bevoegdheden van gemeenten. Zo hebben gemeenten sinds 2013 de mogelijkheid
• extreme prijsacties, zoals happy hours in de horeca en stuntprijzen in supermarkten en slijterijen te verbieden;
• te bepalen dat jongeren onder een bepaalde leeftijd ná een bepaald tijdstip niet meer mogen worden toegelaten in de horeca;
• zelf toezicht te houden op de naleving van de regels van de Drank- en Horecawet (tot 2013 was het toezicht in handen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit);
• supermarkten die vaker de regels m.b.t. de leeftijdsgrenzen overtreden te verbieden alcohol te verkopen voor een periode van 1 tot 12 weken.

Andere belangrijke wijzigingen die op 1 januari 2013 van kracht werden:
- De burgemeester kan bij overtreding van de Drank- en Horecawet een horeca- en slijterijvergunning schorsen
- Het vergunningstelsel van de Drank- en Horecawet is vereenvoudigd; de leidinggevenden worden niet meer op de vergunning vermeld, maar op een aanhangsel bij de vergunning
- Een nieuwe leidinggevende van een vergunningplichtige inrichting hoeft nog slechts te worden gemeld
- De burgemeester kan een vergunning intrekken als de ondernemer in twee jaar driemaal een criminele leidinggevende aanmeldt
- De termijn waarop een gemeente over een vergunningaanvraag moet hebben beslist is verkort (nu conform Algemene wet bestuursrecht)
- Aan degene die met art. 35 ontheffing alcoholhoudende drank verstrekt hoeven bepaalde eisen niet meer gesteld te worden (bijv. Diploma Sociale Hygiëne)
- De burgemeester kan één art. 35 ontheffing verlenen voor jaarlijks terugkerende identieke evenementen
- De barkeeper / slijter mag zelf tijdens het werk niet dronken zijn
- Slijters mogen klanten die daarom vragen, gratis drank laten proeven (daarvoor is geen eigen proeflokaal meer nodig)
- Leidinggevenden die niet betrokken zijn bij de bedrijfsexploitatie hoeven geen Diploma Sociale Hygiëne te hebben (regeling voor schrijnende gevallen)

Sinds 2013 kent de Drank- en Horecawet ook een landelijk verbod voor jongeren om alcohol aanwezig of voor consumptie gereed te hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitzondering van vervoermiddelen, levensmiddelenwinkels en slijterijen. Het gaat dan om plaatsen van bestemming tot algemene toegankelijkheid, zoals de openbare weg, plantsoenen, parken, portieken, trappen, overdekte winkelcentra, festival- en evenemententerreinen, sportvelden, stations, stadions, campings (m.u.v. de tenten van de gasten), horecagelegenheden etc. Het aanwezig of voor consumptie gereed hebben van drank thuis/in de privésfeer of op niet voor publiek toegankelijke plaatsen, vervoermiddelen, levensmiddelenwinkels en slijterijen is jongeren wèl toegestaan.
In 2013 gold dit verbod voor jongeren van 12 tot 16 jaar, met ingang van 2014 voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet, boa's domeinen I en II en politie-agenten handhaven het.

Wijziging Drank- en Horecawet 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet opnieuw gewijzigd.

De belangrijkste wijziging was dat 18 jaar de leeftijd werd:

1. Waarop jongeren alcoholhoudende drank verstrekt mogen krijgen, zowel in de horeca als in de detailhandel als tijdens evenementen, zowel in het geval van directe, als in het geval van indirecte verstrekking. Er is sprake van indirecte verstrekking aan een jongere als een verstrekker aan een volwassene drank verstrekt terwijl het overduidelijk is dat die drank onmiddellijk ter plekke doorgegeven gaat worden aan iemand die nog geen 18 jaar is.

2. Waarop een jongere (zonder toezicht) als bezoeker aanwezig mag zijn in een slijtlokaliteit.

3. Waaronder een jongere strafbaar is als hij op voor het publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van vervoermiddelen, levensmiddelenwinkels en slijterijen) alcohol aanwezig heeft. Op dit laatste verbod is nóg een uitzondering: jongeren van 16 en 17 jaar die in een horecazaak of een (sport)kantine werken mogen wel alcohol serveren en schenken (zichzelf een drankje inschenken mag echter weer niet).
De boete voor overtreding van dit voor 18-minners geldende verbod om alcohol aanwezig te hebben is momenteel €47,50 voor jongeren onder de 16 jaar en €95 voor jongeren van 16 en 17 jaar. De boete wordt niet geregistreerd in de justitiële documentatie. Daarom heeft overtreding van dit verbod later geen gevolgen voor het krijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag.

Jongeren die deze bepaling van de Drank- en Horecawet overtreden kunnen - indien de Officier van Justitie dat goed vindt - naar Halt worden verwezen, waar ze dan deelnemen aan de Halt-straf Alcohol. Verwijzing naar Halt na overtreding van de Drank- en Horecawet is toegestaan op grond van de brief van het College van Procureur-Generaals van 14 januari 2014. De verwijzing naar Halt geschiedt door de politie of door een boa. Dat laatste kan alleen als de betreffende boa daartoe - op verzoek van een gemeente - is aangewezen door de Officier van Justitie. Voordat boa’s naar Halt kunnen verwijzen, moet een recidivecheck in het registratiesysteem van de politie worden uitgevoerd. Boa’s hebben geen toegang tot dit systeem. Dit betekent dat de gemeente (als opdrachtgever van de boa) afspraken met de politie moet maken over het uitvoeren van de recidivecheck en het registeren van Haltverwijzingen en de afloop van de Halt-afdoening.

De Halt-straf Alcohol (een zogenaamde alternatieve straf) is recent aangepast omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat de Halt-straf "oude stijl" niet effectief was.

In de wet was géén overgangsregeling opgenomen voor jongeren geboren in 1996 en 1997, die bij inwerkingtreding van de nieuwe regels dus 16 of 17 jaar waren. Inmiddels zijn overigens alle jongeren die eerst wel en later geen alcohol meer konden kopen, 18 jaar geworden en is er dus geen overgangsgroep meer.

De wijziging 2014 van de Drank- en Horecawet houdt ook in dat alle gemeenten periodiek een preventie- en handhavingsplan moeten opstellen. Het eerste plan moest vóór juli 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Deze nieuwe wijziging van de Drank- en Horecawet is het gevolg van een initiatief van enkele Kamerleden (Joël Voordewind, Kees van der Staaij, Lea Bouwmeester en Sabine Uitslag). Zij hebben in juli 2012 een initiatiefwetsvoorstel daartoe aanhangig gemaakt. De Tweede Kamer heeft 5 maart 2013 met deze nieuwe wijziging ingestemd, de Eerste Kamer op 18 juni 2013. Inmiddels was overigens Sabine Uitslag opgevolgd door Hanke Bruins Slot en Lea Bouwmeester door Myrthe Hilkens.
Het kabinet Rutte-Asscher had in zijn Regeerakkoord aangegeven óók te kiezen voor een verhoging van de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar. Het kabinet heeft zich daarom bij het initiatiefwetsvoorstel Voordewind c.s. aangesloten.

De meeste gemeenten hebben sinds 1 januari 2014 ook nieuwe lokale regels rond alcoholgebruik. Deze zijn meestal vastgelegd in een lokale Drank- en Horecaverordening of in een apart hoofdstuk van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit omdat de wijziging van de Drank- en Horecawet 2013 bepaalde dat elke gemeente vóór 1 januari 2014 een verordening paracommercie moest vaststellen met de schenktijden en regels rond alcoholverstrekking in kantines (zogenaamde paracommerciële horeca). Gemeenten hebben deze wettelijke verplichting een paracommercie-verordening vast te stellen aangegrepen om ook andere lokale alcoholregels vast te stellen. De mogelijkheden daartoe zijn immers sinds 1 januari 2013 aanzienlijk uitgebreid. Om gemeenten daarbij te ondersteunen hebben zowel het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening Drank- en Horecawet gepubliceerd. De modelverordening van STAP is hier te vinden.

Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn had al tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Voordewind c.s. aangegeven en later ook aan alle gemeenten gemeld dat de nieuwe alcoholleeftijd 1 januari 2014 van kracht zou worden. Dit vooral omdat vanaf dat tijdstip ook de nieuwe tabaksleeftijd van 18 jaar van toepassing was. Uiteindelijk is ook 1 januari 2014 de dag geworden dat beide leeftijdsgrenzen zijn ingegaan.

Daartoe startte VWS op 18 november 2013 een meerjarige (massamediale) campagne met als doel het versterken van de sociale norm dat het normaal is dat je voor je 18de niet drinkt of rookt. Deze campagne, die oorspronkelijk maar vijf jaar zou duren, is eind 2018 verlengd. Het gaat om een campagne met diverse partijen. De slogan van de campagne is nix18.nl.
Begin december 2013 startte VWS daarnaast een campagne om jongeren en hun omgeving (ouders, verkopers, barmedewerkers in sportkantines, etc.) te informeren over de nieuwe alcohol verkoopgrens van 18 jaar en het feit dat jongeren onder de 18 jaar zelf strafbaar zijn als ze op voor het publiek toegankelijke plaatsen (op enkele specifiek in de wet genoemde uitzonderingen na) alcohol aanwezig hebben. Deze communicatie had geen massamediale component, maar bestond uit folders die in supermarkten werden uitgedeeld evenals berichtgeving in huis-aan-huis bladen.

Stickers 18+

De sticker met de boodschap ‘wij verkopen geen alcohol < 18’ is te bestellen bij Koninklijke Horeca Nederland als u daar lid van bent. Adres: https://www.khn.nl/website/formulieren/bestelformulier-18-leeftijdgrensmaterialen

Horeca Stichting Nederland verspreidt dubbelzijdige leeftijdsstickers. Die zijn door horecabedrijven per maximaal 5 te bestellen op: https://hsn-horeca.nl/klantenservice/leeftijdsticker
Wilt u méér stickers bestellen, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice: 076-5233666.

Bij het Trimbos-instituut kunt u stickers met het logo NIX18 bestellen voor €1 per stuk (minimale afname 5 stuks) (exclusief verzendkosten). Prijs per bundel van 50 stuks € 10,- (exclusief verzendkosten).
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/acm046-deursticker-nix18

Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

In 2016 heeft staatssecretaris Martin van Rijn de wijzigingen van de Drank- en Horecawet 2013 en 2014 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat zowel jongeren als volwassenen minder vaak zijn gaan drinken, maar als ze drinken, ze veel drinken. Om dit een halt toe te roepen zou volgens Van Rijn kritisch gekeken moeten worden naar de regels rond verstrekking van alcohol, zoals bijvoorbeeld de opleidingseisen van verstrekkers. Uit de evaluatie bleek verder dat het wenselijk is de huidige eisen die aan de horecagelegenheid en de slijterij (het pand) worden gesteld te moderniseren en de mogelijkheden te verkennen om het toezicht op de verkoop van alcohol via internet, evenals het verbod op prijsacties, te centraliseren.

In de Evaluatie van de Drank- en Horecawet is Van Rijn ook ingegaan op de roep om functievermenging (blurring) toe te staan. Van Rijn schrijft dat hij de wens van ondernemers en gemeenten begrijpt die in blurring een mogelijkheid zien om de binnenstad levendig te houden. Maar hij wijst er óók op dat alcohol een bijzonder product is en dat hij het belangrijk vindt dat het aanbod van alcohol niet nóg verder wordt verruimd en genormaliseerd door vermenging met andere winkelformules mogelijk te maken. Van Rijn geeft tot slot aan niet de indruk te hebben dat deze behoefte tot vermenging leeft onder het algemene publiek.

In de evaluatie is het advies aan volgende kabinetten opgenomen v.w.b. het alcoholbeleid na te denken over het al dan niet doorvoeren van (één of meer van) de drie 'best buys', maatregelen die internationaal worden erkend als effectieve maatregelen om mensen minder alcohol te laten drinken, zoals een accijnsverhoging, een beperking van het aantal verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame en –sponsoring.

Initiatiefwet Ziengs

In juni 2018 heeft het VVD-kamerlid Erik Ziengs een initiatiefwetsvoorstel aanhangig gemaakt dat strekt tot versoepeling van de regels voor verkoop en schenken van alcohol.

In dat wetsvoorstel staat dat horecaexploitanten en slijters straks bij de gemeente een vergunning kunnen aanvragen voor 'nevenactiviteiten'. Het is vervolgens aan de gemeente of zij dat verzoek honoreren. In de Drank- en Horecawet wordt verder een nieuwe categorie alcoholverstrekkers geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf. Dat is een winkel waar - ook met een gemeentelijke vergunning - zwak-alcoholhoudende dranken mag worden verkocht en geschonken. Het gaat dus om wat ook wel "blurring" of "mengformules" wordt genoemd. Gemeenten kunnen wel voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat er geen terras aangelegd mag worden.

Als het voorstel van Ziengs volledig wordt overgenomen zou het volgens Ziengs ook betekenen dat tankstations - althans de tankstations die gelegen zijn in gemeenten die blurring gaan toestaan - weer drank mogen verkopen met een vergunning. Dat is in 2000 verboden, vanwege de veiligheidsrisico's van alcohol in het verkeer.

Uit een rondgang langs de politieke partijen bleek in 2018 dat verschillende politieke partijen enthousiast zijn over Ziengs voorstel voor 'mengformules' in winkelstraten. Paul Blokhuis, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het alcoholbeleid, voelt evenwel niets voor het plan van de VVD-parlementariër. Blokhuis heeft echter slechts, zoals bij elk initiatiefwetsvoorstel, een adviserende rol. In dat kader heeft hij door Berenschot een onderzoek laten uitvoeren naar de verwachte effecten van het wetsvoorstel.

De conclusie van dat onderzoek is dat als door het toestaan van mengformules er nieuwe verstrekkingspunten bijkomen en daardoor meer alcohol wordt verstrekt, dat positieve effecten heeft op de economie en negatieve effecten op volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde.

Wijziging Drank- en Horecawet 2019

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer medio maart 2019 gemeld dat hij - los van het wijzigingsvoorstel dat het Kamerlid Erik Ziengs aanhangig heeft gemaakt (zie hiervoor) - met een eigen wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet zal komen. In het wetsvoorstel zijn opgenomen:

1. Strengere regels voor alcoholverkoop via internet ("verkoop op afstand");
2. Verbod op prijsacties met meer dan 25% korting;
3. Strafbaarstelling volwassenen die op voor publiek toegankelijke plaatsen alcohol doorgeven aan minderjarigen;
4. Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht;
5. Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige VMBO leerlingen in het kader van horecastage;
6. Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie;
7. Intrekken Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet;
8. Veranderen van de naam van de Drank- en Horecawet in Alcoholwet.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal op een deel van de nieuwe regels toezicht gaan houden.

Inmiddels is een internetconsultatie van dit wijzigingsvoorstel gehouden. Het resultaat is gepubliceerd.

Internetconsultatie DHWInternetconsultatie DHW (262 kB)

.

Niet geregeld in Drank- en Horecawet

Identificatieleeftijd
In de Drank- en Horecawet is géén identificatieleeftijd opgenomen. Wel hebben de supermarkten (verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de horeca (verenigd in Koninklijke Horeca Nederland) besloten dat in hun winkels/horecagelegenheden voortaan een identificatieleeftijd voor alcohol en tabak van 25 jaar wordt aangehouden. In de praktijk houdt dat in dat caissières van supermarkten en barpersoneel van KHN-horecabedrijven, klanten die zij er jonger vinden uitzien dan 25 jaar naar hun ID zullen vragen. Deze supermarkten en horecabedrijven verlangen van hun klanten onder de 25 jaar ook dat zij spontaan hun ID tonen.
Inmiddels is duidelijk dat de identificatieleeftijd van 25 jaar ook door sommige sportkantines wordt gehanteerd.

Vestiging van alcoholvrije horeca
Het vergunningstelsel van de Drank- en Horecawet en de andere regels van de Drank- en Horecawet hebben géén betrekking op de vestiging van alcoholvrije horecabedrijven. Een Drank- en Horecavergunning is alleen nodig als men alcoholhoudende dranken (meer dan 0,5% alcohol) wil gaan verstrekken.

Besloten privé-bijeenkomsten
De Drank- en Horecawet is ook niet van toepassing als het gaat om alcoholverstrekking op een privébijeenkomst die besloten is. Daarvan is sprake als de organisator een niet-commerciële band heeft met de gasten die hij heeft uitgenodigd. Bovendien moeten de gasten de drank geheel gratis krijgen en de betreffende locatie slechts incidenteel worden gebruikt voor feesten en bijeenkomsten.

Horecaopeningstijden
In de Drank- en Horecawet zijn ook geen regels opgenomen m.b.t. horecaopeningstijden. Het vaststellen van dergelijke tijden is een bevoegdheid van de gemeenten o.g.v. de Gemeentewet. De Drank- en Horecawet regelt wel de (alcohol)schenktijden in de paracommerciële horeca. Althans, de Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om de schenktijden in een verordening vast te leggen. Hoe gemeenten dat doen moeten ze zelf weten. Een gemeenten mag zelfs in die verordening vrije schenktijden vastleggen.

Bepalingen m.b.t. productie, invoer en uitvoer
De Drank- en Horecawet kent geen nationale wettelijke bepalingen m.b.t. de productie, de invoer of de uitvoer van alcoholhoudende dranken. Dat wil niet zeggen dat er niets op dit punt geregeld is, in tegendeel. Naast de algemene wetgeving over levensmiddelen, is er ook specifieke Nederlandse én Europese productregelgeving die relevant is voor producenten van alcoholhoudende dranken. Zo kennen we het Warenwetbesluit gereserveerde aanduidingen, de Regeling wijn en olijfolie en de Verordening EU 2019/787 gedistilleerde dranken.
Verder is in de accijnsregelgeving opgenomen dat consumenten bier en wijn voor eigen gebruik mogen maken, maar dat voor het maken van bier en/of wijn voor de verkoop en voor het produceren van gedistilleerde dranken een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats nodig is. Bedrijven die niet-veraccijnsde alcoholhoudende dranken willen opslaan hebben een Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats nodig.

Verplichte vermelding van productinformatie
Op het etiket van dranken met meer dan 1,2% alcohol moet sinds 1993 het alcoholgehalte vermeld worden. Vermelding van allergenen is sinds 2005 verplicht. Deze voorschriften zijn ook weer niet geregeld in de Drank- en Horecawet, maar in besluiten op grond van de Warenwet. Het betreft geharmoniseerde regelgeving van de Europese Unie. Vanaf 13 december 2014 is de grondslag voor deze verplichtingen de Europese verordening verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (1169/2011).
In deze verordening is een uitzondering opgenomen voor alcoholhoudende dranken met meer dan 1,2% alcohol: daarop hoeven de ingrediënten noch de voedingswaarde vermeld te worden. Als de voedingswaarde vrijwillig wordt weergegeven, mag ze beperkt worden tot de vermelding van de calorieën.
Deze vreemde uitzondering voor alcoholhoudende dranken komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komen enkele zelfreguleringsregiems die op verzoek van de Eurocommissaris door de branche zijn/worden opgesteld, óf aanpassing van de Verordening over voedselinformatie. Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit dat partijen akkoord gaan met zelfregulering in de vorm van Memorada of Understanding. Inmiddels kennen de gedistilleerdsector en de brouwers zo'n MoU.

Waarschuwingslogo's
Nederland heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende nationale etiketteringsregels te stellen, waarbij dan algemene of specifieke waarschuwingslogo's of -teksten verplicht worden gesteld. Uit een WHO-onderzoek is gebleken dat 13 Europese landen zo'n verplichting kennen, waaronder EU-lidstaten. Zo is het in Frankrijk verplicht om op verpakkingen van alcoholhoudende dranken een waarschuwing op te nemen omtrent alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. De Nederlandse regering vond en vindt dat niet nodig omdat de Nederlandse alcoholbranche zich er voor heeft ingespannen dat 89% van de verpakkingen het "alcohol en zwangerschapslogo" heeft (stand 1 juli 2016). De Europese brouwers volgen dit initiatief en plaatsen inmiddels ook op vele bieren het zwangerschapslogo.

-

Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten

Overzicht leeftijdsgrenzen alcohol in EU-lidstaten - januari 2018 (188 kB)

-

Historische overzichten

Historie wijziging Drank- en Horecawet 2013 (197 kB)

DHW 18+ historisch overzicht (97,2 kB)

Beleid alcoholreclame en alcoholmarketing (124 kB)

-

Integrale wettekst

Drank- en Horecawet zoals die sinds 31-12-2017 luidt (186 kB)

-

Diverse besluiten

Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet (met nieuwe boetebedragen, versie 13-12-2014) (95,9 kB)

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (106 kB)

Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 (135 kB)

Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet (147 kB)

-

Overige documenten

Overzicht van wat de Drank- en Horecawet m.b.t. blurring nu toestaat (57,7 kB)

Kernpunten gewijzigde Drank- en Horecawet 2013 (68,1 kB)

Regeling aanvraaggegevens en formulieren DHW 2013 (893 kB)

Regeling toezichthoudende ambtenaren DHW vanaf 1 januari 2015 (27,3 kB)

Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015 (143 kB)

Wijziging Bouwbesluit inzake afstemming met Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet (398 kB)

Evaluatie Drank- en Horecawet (376 kB)

Wetsvoorstel Ziengs 6-6-2018 (188 kB)

Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt (1,26 MB)

Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen (versie 06-10-2016) (267 kB)

Regeling wijn en olijfolie vanaf 01-01-2017 (274 kB)

Verordening EU 251/2014 Gearomatiseerde wijn (776 kB)

Verordening EU 1308/2013 tot vaststelling van een Gemeenschappelijke Ordening van de markten voor landbouwproducten (2,50 MB)

Wetsvoorstel DHW 2019 (192 kB)

Verordening EU 2019-787 gedistilleerde dranken (800 kB)

-

HIER is de directe link naar het speciale deel van onze website waar nadere informatie te vinden is over hetgeen STAP/Universiteit Twente gemeenten kunnen bieden, zoals mysteryshop onderzoek, doortap-onderzoek, alsmede advisering bij beleid en toezicht op het gebied van de Drank- en Horecawet.

-

II. Regulering van de alcoholreclame en -marketing

In Nederland zijn drie verschillende documenten waarin regels staan m.b.t. alcoholreclame en -marketing. In de volgende paragrafen wordt daar kort op ingegaan. Meer informatie over de regulering van de alcoholreclame en -marketing is te vinden op de themapagina Alcoholmarketing.

1. Drank- en Horecawet
2. Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken/Nederlandse Reclame Code
3. Mediawet 2008

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet bevat een artikel dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevoegdheid geeft om een Reclamebesluit op te stellen waarin regels worden gesteld m.b.t. alcoholreclame. Tot nu toe is zo’n besluit echter niet in werking getreden.

Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken/Nederlandse Reclame Code

De alcoholreclame in Nederland wordt voornamelijk gereguleerd middels zelfregulering door de drankindustrie. De regels zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, welke wordt beheerd door de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), een samenwerkingsverband van producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken.

In de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken zijn de Europese regels opgenomen uit de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Nederland is het enige EU land dat deze regels niet heeft geïmplementeerd door opname in een formele wet, maar door opname in de zelfreguleringscode. STAP heeft hierover enkele jaren terug vragen gesteld aan de betrokken minister. Zijn antwoord was dat de Europese Commissie de implementatie "geschikt, voldoende en doeltreffend” vond om de doelen van de richtlijnbepaling te bereiken.

Mediawet

Nederland kent sinds 2009 een wettelijk verbod op alcoholreclame op televisie en radio van 06.00 uur tot 21.00 uur. Het verbod is opgenomen in de Mediawet 2008. Het verbiedt Nederlandse omroepen in het genoemde tijdvak commercials voor alcoholhoudende dranken uit te zenden. Op deze regelgeving wordt toegezien door het Commissariaat voor de Media.

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP blijkt dat sinds de invoering van het wettelijk verbod om tot 21.00 uur alcoholspots uit te zenden, het bereik van alcoholreclame onder jongeren, met name die tussen 12 en 17 jaar, niet is afgenomen, maar juist is toegenomen. Dat komt vooral omdat de drankindustrie sindsdien veel méér alcoholreclame is gaan uitzenden vlak ná 21.00 uur. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat beperking van de reclame tot 21.00 uur ook dáár zou leiden tot een daling van het reclamebereik onder zeer jonge kinderen, maar eveneens tot een stijging van het bereik onder de risicogroep adolescenten.

De Mediawet en de bijbehorende beleidsregels bevatten ook enkele bepalingen over (alcohol)sponsoring en productplaatsing. De belangrijkste zijn:
• Indien er sprake is van sponsoring wordt dit altijd vermeld.
• Bij de publieke omroep moet de vermelding van de alcoholsponsor neutraal zijn.
• Bij de commerciële omroep dient de vermelding van de alcoholsponsor tussen 6 uur 's morgens en 9 uur 's avonds neutraal te zijn. Na 9 uur 's avonds hoeft dit niet neutraal te zijn, maar mag het geen aanprijzing zijn.
• Het vermelden van de sponsor duurt maximaal 5 seconden.
• Het vermelden mag plaatsvinden voor en na het programma en aan het begin en einde van de reclameblokken tijdens het programma.
• Bij programma-aanbod waarin product placement is opgenomen, wordt duidelijk vermeld dat het programma-aanbod voorzien is van product placement.
• Product placement is alleen toegestaan op commerciële zenders bij bepaalde categorieën van programma's.
• Product placement voor alcoholhoudende drank is niet toegestaan tussen 6 uur 's morgens en 9 uur 's avonds.

Zie voor uitgebreidere informatie over alcoholmarketing de betreffende themapagina.

III. Straffen voor rijden onder invloed

De verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

In Nederland is de wettelijke limiet voor bestuurders (van auto's, fietsen, brommers, motoren etc.) een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,5 pro mille. Beginnende bestuurders (mensen die hun rijbewijs minder dan vijf jaar geleden hebben ontvangen) is het niet toegestaan om een BAG te hebben hoger dan 0,2 pro mille. Dit BAG-niveau geldt ook voor mensen jonger dan 24 jaar.

Op 1 juli 2017 is een wijziging van de Wegenverkeerswet in werking getreden, waardoor voor bestuurders die zowel drugs als alcohol hebben gebruikt een lager BAG-niveau geldt, namelijk 0,2 pro mille.

In Nederland is het toegestaan om alcoholverkeerscontroles te houden waarbij weggebruikers steekproefsgewijs worden gecontroleerd op drankgebruik, ook zonder dat er op hen een verdenking rust.

Hoogte straffen

Rijden onder invloed is geen overtreding, maar een misdrijf. Door een wetswijziging per 1 januari 2008 zijn rijden onder invloed zaken onder de OM-afdoening gebracht, hetgeen inhoudt dat er een strafbeschikking wordt opgelegd die door het Centraal Justitieel Incasso Bureau wordt geïncasseerd. Het OM heeft de strafvordering bij rijden onder invloed vastgelegd in een Richtlijn (zie hieronder). De straf die het OM zal vorderen is afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die gemeten is. Verder speelt mee of er sprake was van een verkeersongeval en zo ja, zijn er slachtoffers? Daarnaast weegt mee of betrokkene eerder met alcohol op in het verkeer gepakt is (recidive) en of er door de manier van rijden sprake was van in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De straffen variëren van een hoge geldboete tot enkele jaren gevangenisstraf. Ook kan een rijverbod worden opgelegd.
Mocht het tot een rechtszitting komen, dan beslist natuurlijk uiteindelijk de rechter welke straf de rijder onder invloed krijgt. De rechter kan en mag afwijken van de eisen van het OM.

Alcoholkeuring

Daarnaast bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een bestuurder verplicht om een alcoholkeuring te ondergaan om de rijgeschiktheid te onderzoeken. Gekeken wordt of er sprake is van alcoholmisbruik. Mensen die zakken krijgen hun rijbewijs niet terug tótdat zij hebben aangetoond dat te hebben aangepakt. Volgens het CBR gaat dit om 3.300 mensen per jaar.

Een alcoholkeuring moeten ondergaan kan in de de volgende situaties:
• De (ervaren) bestuurder heeft een ademalcoholgehalte van 785 µg/l of meer, oftewel meer dan 1,8 pro mille alcohol in het bloed. Bij een beginnend bestuurder gaat het om 1,3 pro mille.
• De bestuurder is in de laatste vijf jaar minstens drie keer aangehouden onder invloed van alcohol, waarbij minstens één keer meer dan 0,5 pro mille alcohol (0,2 pro mille voor een beginnend bestuurder) in het bloed werd gevonden of minstens één keer heeft geweigerd om mee te werken aan een alcoholcontrole.

Verkeerscursussen

Er zijn drie verschillende cursussen voor weggebruikers die (alcohol)verkeersdelicten hebben begaan: de EMA (educatieve maatregel alcohol en verkeer), de LEMA (lichtere versie van EMA) en de EMG (educatieve maatregel gedrag en verkeer).

1. de EMA omvat een driedaagse cursus voor mensen die aan het verkeer hebben deelgenomen met een BAG tussen 1,3 en 1,8 pro mille.
2. de LEMA bestaat uit twee halve dagen van elke 3,5 uur. De LEMA is bedoeld voor beginnende bestuurders met een BAG tussen 0,5 pro mille en 0,8 pro mille.
3. de EMG (educatieve maatregel gedrag en verkeer) is bedoeld voor bestuurders die tijdens één rit herhaaldelijk ongewenst rijgedrag hebben vertoond. Ook bij een eenmalige zeer zware snelheidsoverschrijding kan een EMG worden opgelegd.

Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat de rijden-onderinvloedrecidive (ofwel specifieke recidive) van beginnend bestuurders die een LEMA volgden een dalende trend laat zien van 15% in 2009 tot iets beneden de 10% in 2013.

Uit een in 2017 uitgevoerd onderzoek blijkt dat de rijden-onder-invloed-recidive van beginnend bestuurders die een LEMA volgden een dalende trend laat zien van 15% in 2009 tot iets beneden de 10% in 2013. Maar als je kijkt naar het percentage LEMA-deelnemers dat binnen twee jaar opnieuw wordt vervolgd voor rijden onder invloed dan zie je ook dat dat percentage niet significant afwijkt van het percentage recidivisten bij een groep die bijvoorbeeld alleen een boete kreeg opgelegd.
Kortom: minder recidive, maar ook bij groepen overtreders die andere sancties kregen opgelegd. Volgens de verantwoordelijke minister mag je niet op basis van één Nederlandse studie concluderen dat de LEMA niet effectief is.

Alcoholslotprogramma

Op 1 december 2011 ging het alcoholslotprogramma van start. Bestuurders die werden betrapt met een bloedalcoholgehalte tussen 1,3 promille en 1,8 pro mille en beginnende bestuurders met een bloedalcoholgehalte tussen de 1,0 en 1,8 pro mille, kregen van het CBR de plicht een alcoholslot in hun auto te laten inbouwen. Deed je dat niet, dan mocht je niet meer rijden.
Het alcoholslotprogramma werd in oktober 2014 opgeschort nadat het Gerechtshof Den Haag bepaalde dat het alcoholslot gezien moet worden als een straf en er dus naast het alcoholslot geen boete voor rijden onder invloed mag worden opgelegd. De Hoge Raad was het met het Gerechtshof Den Haag eens en ook de Raad van State uitte kritiek op de wet die het alcoholslot regelde. Daarom werden al geen nieuwe alcoholsloten meer opgelegd.
In februari 2016 besloot het kabinet Rutte II niet meer met een nieuw aangepast alcoholslotprogramma te komen. Voor degenen die in het alcoholslotprogramma zaten veranderde er echter niets. Tot september 2016. Vanaf die datum hoeven ook zij niet meer met een alcoholslot te rijden.
In maart 2018 hebben minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet Rutte III definitief afscheid heeft genomen van het alcoholslot.
Daar is echter de meerderheid van de Tweede Kamer het niet mee eens. Die wil het alcoholslot weer terug. Maar de ministers houden voet bij stuk.

Nieuwe maatregelen Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen

In de beleidsbrief aan de Tweede Kamer van ministers Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen lieten zij weten bezig te zijn met een strengere aanpak van rijden onder invloed. Ze zijn voornemens daartoe een set aan maatregelen voor te gaan stellen.
Het doel van het Rutte III is om het aantal personen dat onder invloed van alcohol deelneemt aan het verkeer te verminderen, waardoor ook minder verkeerslachtoffers te betreuren zullen zijn. Om dit te bereiken heeft minister Grapperhaus een wetsvoorstel gemaakt om de strafmaxima te verhogen voor ernstige verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed.

Minister Van Nieuwenhuizen verlaagt in overleg met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de grens van de alcoholkeuring (het onderzoek naar de rijgeschiktheid). Voor ervaren bestuurders ligt die grens nu op 1,8 promille. Deze wordt mogelijk 1,3 promille. Voor bestuurders die al eerder in de fout gingen wordt de grens mogelijk verlaagd van 1,3 promille naar 1,0 promille.

Verder stellen de ministers maatregelen voor die de effectiviteit van de maatregelen en sancties verhogen en het stelsel van bestuurs- en strafrecht vereenvoudigen. In dat kader wordt onder meer voorgesteld de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten te laten vervallen, omdat deze regeling het stelsel erg complex maakt en de effectiviteit beperkt is. Zeker als de grens van de alcoholkeuring wordt verlaagd.

Onderzocht wordt of het rijbewijs op andere manieren, dan op grond van het onderzoek naar de rijgeschiktheid, ongeldig kan worden verklaard. Bijvoorbeeld door de rechter de bevoegdheid te geven het rijbewijs ongeldig te verklaren. Ook wordt bezien of de rechter de mogelijkheid kan worden gegeven een ontzegging van de rijbevoegdheid dadelijk uitvoerbaar te verklaren, zodat wordt voorkomen dat de betrokkene aan het verkeer kan blijven deelnemen tijdens de behandeling van het hoger beroep.

Daarnaast is het voorstel om het stelsel zo in te richten dat het bestuursrechtelijke traject (zoveel als mogelijk) is afgerond voordat de zaak strafrechtelijk wordt beoordeeld. Op deze manier weet de strafrechter bijvoorbeeld of de betreffende bestuurder al een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd heeft gekregen en of hij hier al dan niet geschikt uit is gekomen, zodat hij kan afwegen of hij daarnaast nog een passende en effectieve straf kan opleggen.

Richtlijn strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs (2018) (385 kB)

Factsheet Rehabilitation courses for road users, SWOV, 2010. (210 kB)

TK-brief Aanpak rijden onder invloed van alcohol (85,2 kB)

-

IV Accijns- en btw-heffing

Accijnsheffing

Waarom de overheid accijns heft
De overheid heft van oudsher accijns op alcoholhoudende dranken. De overwegingen daarvoor zijn tweeledig. De schatkist staat altijd voorop, maar volksgezondheidsargumenten spelen in toenemende mate ook een rol. De overheid kan door gebruik te maken van het accijnsinstrument de prijzen van alcoholhoudende dranken beïnvloeden. Meestal zal immers door een accijnsaanpassing de prijs van de drank ook worden aangepast. Uit volksgezondheidsoogpunt is verhoging van de accijns een goede zaak. Hoe de consument op een prijsverhoging van alcohol reageert is afhankelijk van de inkomensontwikkeling (koopkracht), de reclame, modetrends en de tarieven in de buurlanden. Sommige onderzoekers stellen dat een prijsverhoging de consumptie tijdelijk vermindert, anderen verwachten een duurzame daling, vooral bij jongeren, maar ook bij zware drinkers.
Men is het er echter over eens, dat een accijns- en prijsverhoging voor alcoholhoudende dranken vrijwel altijd leidt tot een lagere consumptie: veel of weinig, tijdelijk of duurzaam.

Hoe de accijnzen worden geïnd
In Nederland worden op alle alcoholhoudende dranken die verhandeld worden accijnzen gegeven. Alleen door consumenten zelfgemaakt bier en zelfgemaakte wijn voor gebruik in huiselijke kring, is vrij van accijns. Voor het maken van bier en/of wijn voor de verkoop en voor het produceren van gedistilleerde dranken is een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats nodig. Handelaren en importeurs die niet-veraccijnsde alcoholhoudende dranken willen opslaan moeten een Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats hebben.

Accijnzen zijn, net als btw, inbegrepen in de prijs die de consument betaalt. De accijnsopbrengsten worden door de producenten, de handelaren en de importeurs van accijnsgoederen aan de Belastingdienst overgemaakt. De Belastingdienst int deze belasting dus niet zelf bij de consumenten.

Europese richtlijnen en de Wet op de accijns
De structuur van de accijnsheffing en de minimumtarieven zijn geregeld in Europese richtlijnen. Het betreft de Richtlijn betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (92/83/EEG) en de Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (92/84/EEG). Die Europese minimumtarieven zijn overigens erg laag en bij wijn zelfs €0,00. In feite komt dat erop neer dat een EU-lidstaat zelf kan kiezen of het accijns op wijn heft!
Beide richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in de Wet op de accijns. De accijnsheffing in ons land is de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De laatste jaren is dit dossier in handen van de staatssecretaris.

Op grond van de Europese richtlijnen wordt in Nederland als volgt accijns geheven:
- Voor bier met meer dan 0,5% alcohol gelden 4 verschillende accijnscategorieën. Niet het alcoholgehalte van het bier bepaalt de categorie, maar het extractgehalte van het bier. Het extractgehalte wordt uitgedrukt in graden Plato (°P). Hiermee wordt bedoeld het gehalte aan opgeloste stoffen die in het stamwort van het bier zitten, plus het gehalte van de stoffen die na de gisting aan het bier zijn toegevoegd. Als vuistregel kan aangehouden worden, dat het aantal graden Plato maal 0,4, het alcoholgehalte van het uiteindelijke bier wordt. Voor bieren met veel onvergistbare suikers gaat deze regel echter niet op.
- Bij wijn waren er altijd verschillende accijnstarieven voor bepaalde mousserende wijnen (meer specifiek: wijnen met een plofkurk met een metalen vlechtwerkje, zoals champagne en bepaalde prosecco's) en niet-mousserende wijnen (ook wel stille wijn genoemd). Dat onderscheid is in 2017 komen te vervallen. Nu bepaalt zowel bij mousserende als bij stille wijnen alleen nog het alcoholpercentage van de betreffende wijn de uiteindelijke accijnsafdracht. Is het alcoholgehalte maximaal 8,5% dan geldt het lage tarief, is het alcoholgehalte meer dan 8,5% (wat meestal het geval is) dan geldt het hoge tarief. Cider wordt v.w.b. de accijnzen aangemerkt als wijn. Er is wel een speciale accijns voor tussenproducten zoals port, sherry en vermout.
- Bij gedistilleerde dranken wordt de accijns geheven als een vast bedrag per hectoliter pure alcohol.

Als consumenten accijnsgoederen waarover de accijns al betaald is, meenemen van een ander EU-land, dan wordt er niet opnieuw accijnzen geheven, voor zover zij zich aan de volgende maximumhoeveelheden houden: 10 liter gedistilleerde drank, 90 liter wijn (inclusief max. 60 liter mousserende wijn), 20 liter versterkte wijn en 110 liter bier. Van buiten de EU naar Nederland mag je accijnsvrij invoeren: 1 liter sterke drank, óf 2 liter mousserende wijn óf 2 liter sherry of port, 4 liter stille wijn en 16 liter bier. Deze aantallen gelden alleen voor personen van 17 jaar en ouder.

Richtlijn 92/83/EEG (922 kB)

Richtlijn 92/84/EEG (372 kB)

-

Tarieven in Nederland
In Nederland kennen vrijwel alle accijnzen een jaarlijkse inflatiecorrectie. De alcoholaccijnzen vormen wat dat betreft een uitzondering. Die worden niet elk jaar, maar eens in de zoveel jaar opgehoogd.

Bij het vaststellen van het nieuwe tarief wordt meestal gekeken naar de inflatie sinds de vorige wijziging en die wordt dan geheel of gedeeltelijk "meegenomen". In de praktijk betekent dat, dat er eens in de zoveel jaar redelijk forse tariefstijgingen zijn, maar dat – ondanks die forse stijgingen – de accijnstarieven over enkele tientallen jaren bekeken toch wel zijn achtergebleven bij de inflatie. Vooral de accijns op gedistilleerde dranken is de afgelopen decennia maar beperkt meegestegen met de inflatie.

Dat de accijnzen niet elk jaar een beetje aangepast worden, maar eens in de zoveel jaar fors, wordt geïllustreerd door het feit dat de laatste algemene verhoging van de alcoholaccijnzen in 2014 was en dat alle tarieven toen met een 5,75% stegen, met uitzondering van bieren tot 7°P. Het accijnstarief voor die bieren steeg met 25%.
In 2015 waren er geen alcoholaccijnsverhogingen.
In 2016 was er geen algemene verhoging van de alcoholaccijnzen. Wel werd de belasting op bieren tot 7°P weer verhoogd. Formeel ging het bij alcoholvrij bier om een verhoging van de verbruiksbelasting en bij alcoholarm bier om een verhoging van de bieraccijns. Voor beide categorieën laaggradige bieren geldt sindsdien een tarief van €8,83 per hectoliter.
In 2017 is een vereenvoudiging van de accijnstarieven in werking getreden. Het onderscheid tussen mousserende en niet-mousserende wijnen en tussenproducten is komen te vervallen. Oorspronkelijk wilde het kabinet dat gepaard laten gaan met een verhoging van de wijnaccijns. Na een gesprek met de wijnbranche werd daar echter vanaf gezien. Integendeel, er was zelfs een lichte daling van het tarief.
In 2018 en 2019 waren er opnieuw geen tariefstijgingen.

Huidige accijns per glas:
Glas pilsner bier (250 cc): 9,5 cent*
Glas stille of mousserende wijn (100 cc): 8,8 cent
Glas jenever (35 cc): 20,7 cent

Deze accijnstarieven betekenen dat de consument per liter pure alcohol:
€ 7,60 betaalt als die alcohol is in de vorm van pils,
€ 7,33 als die is in de vorm van wijn,
€ 16,90 als die is in de vorm van gedistilleerde drank.

* Brouwerijen die minder dan 200.000 hectoliter bier produceren hoeven wat minder accijns af te dragen (92,5%).

Tabel: Accijnstarieven (meest voorkomend) vanaf 2017

Bier per hl in graden Plato 
Minder dan 7 € 8,83
7 - 11 € 28,49
11 - 15 € 37,96
15 en meer € 47,48
  
Wijn per hl in volume procenten alcohol 
Maximaal 8,5% volume alcohol € 44,24
Meer dan 8,5% volume alcohol € 88,30
  
Tussenproducten per hl in volume procenten alcohol 
Maximaal 15% volume alcohol € 105,98
Meer dan 15% volume alcohol € 149,30
  
Gedistilleerd per hl per % volume alcohol € 16,86

-

Accijnstarieven vanaf 2012 (63,6 kB)

-

Accijns-opbrengsten
Zowel het Ministerie van Financiën als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceren gegevens over accijnsopbrengsten. Het Ministerie van Financiën registreert de kasontvangsten, het CBS - conform Europese voorschriften - de ontvangsten op transactiebasis, dat wil zeggen op het moment waarop de activiteit plaatsvindt die tot de belastingschuld leidt. STAP maakt gebruik van de CBS-cijfers omdat die een beter beeld geven van het effect van accijnswijzigingen en bovendien Europese vergelijkingen mogelijk maken.

Opbrengsten accijnzen op alcoholhoudende dranken 2000-2018 (x 1.000.000) volgens CBS

Jaar Bier Wijn* Gedistilleerd Totaal
2000 263 173 397 833
2001 287 172 413 872
2002 306 212 472 990
2003 300 227 357 884
2004 346 233 378 957
2005 297 237 373 907
2006 335 242 321 898
2007 310 257 335 902
2008 318 285 328 931
2009 390 285 306 981
2010 389 304 331 1.024
2011 383 299 314 996
2012 387 316 348 1.051
2013 413 348 306 1.067
2014 423 357 311 1.091
2015 451 329 314 1.119
2016 446 354 324 1.128
2017 447 346 331 1.124
2018 457 347 341 1.145

* inclusief tussenproducten

Btw-heffing

Op alcoholhoudende dranken (inclusief de accijns daarop) wordt btw geheven. De btw is in de prijs die de consument moet betalen begrepen.
Voor vrijwel alle alcoholhoudende dranken geldt het hoge 21%-tarief. Alleen bier (en biermengsels) met 0,5% alcohol of minder en andere dranken met 1,2% alcohol of minder vallen onder het 9%-tarief.
Door alcoholhoudende dranken te belasten met het hoge tarief, geeft de wetgever aan dat alcoholhoudende dranken luxe goederen zijn en niet behoren tot het "basispakket".

Voor postmixen en andere "samengestelde" dranken in de horeca geldt een speciale regeling. Indien de drank een samenstelling is van ingrediënten met een 9%- en met een 21%-tarief en de verkoopprijs tot stand is gekomen door de verkoopprijzen van de afzonderlijke ingrediënten bij elkaar op te tellen, dan mag de ondernemer voor de verschillende ingrediënten het daarvoor geldende BTW-tarief hanteren, op voorwaarde dat dit ook als zodanig wordt geadministreerd. Voorbeelden: rum/cola en Irish Coffee.

Bij een all-inclusive maaltijd moet over de maaltijd en de alcoholvrije drank 9% btw betaald worden, over de alcoholhoudende drank 21%.

-

Dmmkdjli2

V. Educatie en bewustwording

Massamediale voorlichting

In 1986 startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een grootschalige landelijke Postbus 51 campagne over alcohol. De campagne omvatte massamediale activiteiten, voornamelijk televisie- en radiospotjes, en regionale activiteiten. In de eerste jaren was de campagne gericht op het algemene publiek, later op jongeren en ouders. Op lokaal niveau werden aansluitende projecten uitgevoerd.

Oorspronkelijk werd de campagne gecoördineerd door het ministerie zelf, later door het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), na 2008 door het Trimbos-Instituut. Dit instituut heeft ook - als onderdeel van de campagne - een telefonische hulplijn en een website met alcoholinformatie opgestart. De slogan van alle activiteiten ("DRANK maakt meer kapot dan je lief is") was zeer goed bekend bij het algemene publiek en werd ook hoog gewaardeerd. In 2010 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten alle op gedragsverandering gerichte Postbus 51 campagnes - dus ook de campagne "DRANK maakt meer kapot dan je lief is", met ingang van 2012 te stoppen, omdat dergelijke campagnes te betuttelend zouden zijn.

Nix18

Inmiddels is de rijksoverheid hierop teruggekomen: sinds najaar 2013 wordt immers de meerjarige NIX18 campagne gevoerd, die duidelijk moet maken dat het heel gewoon en eenvoudig is om voor je 18de niet te roken en te drinken. Diverse televisie-spotjes zijn onderdeel van deze campagne.

Preventie binnen sportverenigingen

De rijksoverheid steunt - samen met zorgverzekeraar DSW, NOC*NSF en enkele sportbonden - ook preventieve activiteiten binnen sportverenigingen. Doel is vooral de slechte naleving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in de sportkantines aan te pakken. In dat kader bezoekt kinderarts Nico van der Lely de komende jaren - samen met enkele teams - een groot aantal sportclubs om ze bewust te maken van de schadelijke gevolgen van overmatig drankgebruik onder jongeren.

Dgsg2

Schoolvoorlichting

De schoolvoorlichting over alcohol is door het Trimbos-instituut ontwikkeld. De uitvoering is echter zoveel mogelijk op regionaal niveau. De meerderheid van de middelbare scholen neemt aan het programma "De Gezonde School en Genotmiddelen" deel. Sinds kort zijn er ook materialen voor het middelbare beroepsonderwijs.

In het programma wordt aandacht besteed aan alle genotmiddelen, dus aan alcohol, tabak en illegale drugs. "De Gezonde School en Genotmiddelen" is een integraal programma. Voorlichtingslessen spelen een belangrijke rol, maar daarnaast is er aandacht voor wat er in het schoolreglement staat over genotmiddelengebruik en voor begeleiding van leerlingen die problemen hebben a.g.v. genotmiddelengebruik. Ook de ouders worden bij de activiteiten betrokken. Het project krijgt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het Trimbos-instituut is "De Gezonde School en Genotmiddelen" aan het moderniseren. Het zal met name gaan om meer ouder-betrokkenheid en meer voorlichting op maat.

"De Gezonde School en Genotmiddelen" heeft jarenlang ook materialen voor het basisonderwijs omvat, met name voor leerlingen van groep 8. Eénderde van de basisscholen deed aan het programma mee. Inmiddels is het aantal deelnemende basisscholen aan het afnemen. Dit omdat diverse gemeenten zijn gestopt met het geven van voorlichting aan basisscholen. Daar wordt alleen in bijzondere gevallen nog voorlichting op maat geboden. Dit is in lijn met het advies dat vanuit het Trimbos-instituut wordt gegeven. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat voorlichting aan leerlingen van groep 8 geen effect heeft. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. De belangrijkste is wel dat voorlichting over alcohol en roken niet meer aansluit bij de belevingswereld van deze leerlingen, onder meer omdat het aantal kinderen van die leeftijd dat riskante middelen gebruikt het afgelopen decennium aanzienlijk is gedaald.

Bob2

Voorlichting over gevaren van rijden onder invloed

De BoB-campagne heeft tot doel het bewustzijn van de gevaren van rijden onder invloed te vergroten. Het geven van algemene informatie over rijden onder invloed wordt in campagne-periodes gecombineerd met verhoogd politietoezicht. Het is een campagne gericht op “nuchtere chauffeurs”. Voor het uitgaan wordt afgesproken wie de chauffeur zal zijn, die daarom verder nuchter blijft en zijn/haar vrienden veilig naar huis rijdt.
De BoB-campagne ontstond in België, in 1995. Nederland nam het concept in 2001 over. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Participanten zijn de alcoholproducenten en Veilig Verkeer Nederland.

Meer informatie over deze campagnes: nix18, NOC*NSF, De Gezonde School en Genotmiddelen en BoB

Een overzicht van alle aanbevolen en goed beschreven alcoholinterventies vindt u hier.

VI. Behandeling

In Nederland bestaat een goed netwerk van professionele behandelingsmogelijkheden voor probleemdrinkers. Huisartsen bieden eerstelijns zorg. Maar het is bekend dat nogal wat alcoholproblemen in dit echelon niet worden onderkend.

Probleemdrinkers worden meestal behandeld in een van de 12 door de overheid gefinancierde regionale verslavingszorginstellingen, waar zowel drugsverslaafden als alcoholisten terecht kunnen. Ze zijn onder te verdelen in twee groepen van ongeveer gelijke grootte: gespecialiseerde verslavingszorginstellingen en instellingen die gefuseerd zijn tot een GGZ brede instelling (de zogenaamde geïntegreerde instellingen).

Het huidige zorgaanbod in de verslavingszorginstellingen is zeer gedifferentieerd. Het aanbod reikt van ambulante behandelprogramma’s tot klinische behandeling. De klinische behandeling omvat korte detoxificatie (tot drie weken), kortdurende opnames (tot drie maanden) en langerdurende opnames (maximaal één jaar) waar intensieve behandelprogramma’s worden geboden. Een klinische opname gaat bijna altijd gepaard met een ambulante behandeling (voorafgaand of als vervolgbehandeling). De uitgaven voor verslavingszorg die vallen onder de Zorgverzekeringswet zijn recent geraamd op € 472.000.000 (cijfer 2013).

Jaarlijks worden circa 31.000 alcoholcliënten in de verslavingszorginstellingen behandeld. Meestal gaat het om ambulante behandelingen. Drie veel gebruikte medicijnen gericht op abstinentie of reductie in het gebruik van alcohol zijn: naltrexon, acamprosaat en disulfiram.

Sinds 2008 worden jonge patiënten (jonger dan 18 jaar) die in het ziekenhuis zijn opgenomen met een alcoholcoma, behandeld in een zogenaamde "alcoholpoli" waar hen tevens een uitgebreid nazorgprogramma wordt geboden. Die aanpak is inmiddels effectief gebleken. Er werken nu 12 ziekenhuizen met dit protocol en verschillende instellingen in de verslavingszorg hebben hun protocol op deze werkwijze afgestemd. Per 1 januari 2016 is deze werkwijze financieel geborgd door onder meer de opname van de medisch-psychologische verrichtingen in de bestaande (somatische) DBC/DOT alcoholintoxicatie Jeugd.

Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk heeft sinds enige tijd een Poli Alcohol en Ouderen.

Behandeling wordt ook aangeboden door een breed scala aan religieuze organisaties, privéklinieken en vele lokale zelfhulpgroepen, zoals Anonieme Alcoholisten (AA). De meetings van de AA-groepen trekken gezamenlijk wel zo'n 2.000 mensen! Er zijn ook privécoaches die hulp bieden om bewuster met alcohol om te gaan. Een voorbeeld daarvan vindt u op ontwijnen.nl.

Er zijn ook online behandelprogramma's beschikbaar. Een overzicht is hier te vinden. Nieuw is de app Maxx die helpt om te minderen. Maxx wordt gratis aangeboden via de App Store en Google Play Store.

STAP heeft met Universiteit Maastricht een effectief e-health programma ontwikkeld om alcohol tijdens de zwangerschap terug te dringen. Dit programma heet: "Negen Maanden Niet". Dit speciale e-health programma is inmiddels door STAP overgedragen aan het Trimbos-instituut, dat meer e-health programma's beheert.

Er bestaat ook een zelftest om het eigen drinkgedrag te analyseren. Na het invullen van deze Drinktest.nl krijgt men informatie en advies op maat.

Samen Nuchter, de online-cursus voor naasten van alcohol- en drugsverslaafden, en Kopstoring, voor jongeren met een vader of moeder met psychische en/of verslavingsproblemen, mogen ook niet onvermeld blijven.

STAP-publicaties over dit thema

Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten - januari 2018 (december 2017)
Factsheet Wanneer is bier voor de wet alcohol? (12 september 2017)
Factsheet Duurdere drank spaart levens (21 oktober 2016)
Ziek van alcohol; een analyse van de kennis onder de Nederlandse bevolking (30 mei 2012)
Factsheet alcohol en prijsbeleid (14 oktober 2011)
Factsheet maatschappelijke kosten en schade alcoholgebruik (14 december 2010)
Factsheet Nederlands alcoholbeleid (4 juni 2008)

In deze lijst zijn niet opgenomen de vele publicaties rond het thema alcoholmarketing.

Recent nieuws

Ziengs vindt dat Berenschot heel raar beeld schept van mengformules (23 juli 2019)
Resultaat internetconsultatie wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet verschenen (23 juli 2019)
Internetconsultatie wetsvoorstel rond verwerken gegevens van o.m. LADIS (19 juli 2019)
VVD-er Van Haga gepakt met te veel alcohol achter het stuur (16 juli 2019)
Grapperhaus: cocktail van alcohol en lachgas of andere drugs dodelijk (1 juli 2019)
Blokhuis informeert Tweede Kamer over voortgang Preventieakkoord (13 juni 2019)
STAP ziet verbod kinderchampagne wel zitten (10 juni 2019)
Detoxcoach Van Lieshout helpt anderen ontwijnen (8 juni 2019)
Amsterdams café mag niet per direct worden gesloten i.v.m. slecht levensgedrag (7 juni 2019)
Blokhuis zendt Tweede Kamer Berenschot-rapport over wetsvoorstel Ziengs (7 juni 2019)
Kabinet wil oplossing verbod alcoholtest bij risicovolle breoepen (28 mei 2019)
Bedrijven testen personeel op alcohol en drugs ook al mag dat niet meer (23 mei 2019)
Lidl stopt met online wijnverkoop (20 mei 2019)
Amsterdam wil vergunningplicht partyboten in Drank- en Horecawet (16 mei 2019)
Blokhuis stelt budget beschikbaar voor Preventieakkoord Caribisch Nederland (14 mei 2019)
Commentaar van STAP op wetsvoorstel Blokhuis tot wijziging van de Drank- en Horecawet (4 mei 2019)
NVWA en Bol.com pakken verkoop verboden artikelen samen aan (1 mei 2019)
Blokhuis beantwoordt ruim 500 vragen over Nationaal Preventieakkoord (26 april 2019)
Preadvies over ongezond gedrag behandelt rol van het recht bij reguleren alcoholgebruik (12 april 2019)
Voedings- en alcohollobby fnuiken Preventieakkoord (12 april 2019)
Overzicht van onderzoeken naar effectiviteit van alcoholbeleidsmaatregelen (10 april 2019)
WHO: Samenwerking met de alcoholindustrie op het gebied van volksgezondheid is niet OK (9 april 2019)
Pleidooi voor alcoholverbod bij agressie tegen hulpverleners (6 april 2019)
Blokhuis komt met concept wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet (28 maart 2019)
Accijnsinkomsten in 2018 bijna 2% hoger (26 maart 2019)
Testen op alcohol, drugs of geneesmiddelen tijdens werktijd alleen met wettelijke regeling (15 maart 2019)
Jongeren krijgen alcohol meestal gewoon mee; thuisbezorgkanalen worden aangepakt (15 maart 2019)
Maxx-app helpt ruim 6.600 mensen (12 maart 2019)
'Boete verhalen mag niet' (20 februari 2019)
Maag Lever Darm Stichting wil meehelpen alcoholgebruik in te dammen (1 februari 2019)
Van Lieshout, auteur van Ontwijnen: "Alcohol is onze teddybeer" (25 januari 2019)
Geen slijtersvergunning nodig voor pick-up-point (21 januari 2019)

KLM wil af van taxfree verkoop op vlucht (31 december 2018)
Van Dalen: "Alcohol drinken is nu te geaccepteerd" (20 december 2018)
Eerste resultaten pilot alcoholmeter positief (20 december 2018)
'Iedereen heeft het over NIX' (17 december 2018)
Voorzieningenrechter: vereiste levensgedrag mogelijk in strijd met Dienstenrichtlijn (14 december 2018)
Rechter: "Drankcontrole met anonieme testkoper mag niet" (10 december 2018)
Je kan pas echt je interne zolder opruimen als je alcohol laat staan (9 december 2018)
Verplichte verkeerscursus voor snor- en bromfietsers die onder invloed rijden (6 december 2018)
Preventieakkoord bevat aanzet tot Preventiefonds (30 november 2018)
Initiatiefvoorstel Ziengs bedreigt doelstelling nationaal Preventieakkoord (27 november 2018)
Van Dalen: 'Ik ben wel teleurgesteld' (23 november 2018)
Politici zijn kritisch over Preventieakkoord (23 november 2018)
Nationaal Preventieakkoord vandaag gelanceerd (23 november 2018)
RIVM: 'Maatregelen om ongezonde leefstijl aan te pakken onvoldoende' (21 november 2018)
Blokhuis wil betere regelgeving rond internetverkoop (19 november 2018)
Nieuw concept Preventieakkoord uitgelekt; over blurring wordt onderhandeld (13 november 2018)
Stuntaanbiedingen worden aangepakt (10 november 2018)
Alcoholverslaving is ziekte, ontslag niet toegestaan (7 november 2018)
Plannen Preventieakkoord over alcohol en roken stuiten op verzet bij coalitie (1 november 2018)
RTL Late Night over het Preventieakkoord (30 oktober 2018)
Blokhuis: "Het kan zijn dat we op sommige onderdelen minder ver gaan dan ik zou willen" (29 oktober 2018)
Polderen voor een gezondere bevolking (29 oktober 2018)
Verbod op alcoholverstrekking aan 18-min werkt (26 oktober 2018)
Verkeersvandaal met drank of drugs harder straffen (26 oktober 2018)
Rechter: KLM mag beschonken piloot ontslaan (24 oktober 2018)
IRMA krijgt Brouwer Prijs voor Wetenschap en Samenleving (24 oktober 2018)
Preventie terug op de politieke agenda (19 oktober 2018)
Blokhuis: "Nog geen Nationaal Preventieakkoord" (17 oktober 2018)
Deliveroo gaat - in strijd met de wet - bier vanuit Shell tankstations bezorgen (12 oktober 2018)
Minder alcohol drinken met Maxx-app (2 oktober 2018)
Ouders achter alcoholleeftijdsgrens 18 jaar (1 oktober 2018)
In de horeca bepalen de ondernemers het beleid rond sluitdrankjes (27 september 2018)
Branche doet Blokhuis 'tegenbod': prijsstunten verder beperkt (24 september 2018)
Rechter moet bepalen of jeugdhonk verantwoordelijk is voor dood 15-jarige jongen (11 september 2018)
Langzaam verdwijnt de drank uit de politiek in Nederland en daarbuiten (3 september 2018)
Biernet.nl somber over kabinetsplannen (30 augustus 2018)
Slijters boos over opduiken accijnsstijging in concepttest (30 augustus 2018)
Conceptversie Nationaal Preventieakkoord: alcohol duurder (30 augustus 2018)
WRR: Zet in op gezondheidswinst (27 augustus 2018)
Raad van State heeft advies uitgebracht over initiatiefwet Ziengs (14 augustus 2018)
Zes dranklobbyisten praten mee aan preventietafel alcohol (30 juli 2018)
Alcoholregels milder voor beroepsvaart (26 juli 2018)
Ministers Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen willen alcoholslot niet terug (19 juli 2018)
Bezoek Blokhuis aan polikliniek Jeugd en Alcohol (19 juli 2018)
Lancering website Trimbos-instituut (11 juli 2018)
Platform Ontwijnen.nl helpt vrouwen met stoppen (11 juli 2018)
VWS gaat archief Directeuren Overleg Alcohol reconstrueren (4 juli 2018)
Blokhuis: 1 miljoen euro voor Caribisch Preventie- en Sportakkoord (26 juni 2018)
Hoge Raad verwerpt cassatieverzoeken HEM (15 juni 2018)
Alcoholvrij café op Pinkpop (14 juni 2018)
Ageviewers gaat verduistering melden en looft €100.000 uit voor ontbrekende pagina DOA-verslag (13 juni 2018)
Horeca op Schiphol gaat overmatige drinkers drank weigeren (12 juni 2018)
Utrecht en Eindhoven gaan digitale identiteitskaart testen (8 juni 2018)
Zorgen over mogelijke verruiming Drank- en Horecawet (8 juni 2018)
Van Dalen: "Nederland wordt één grote biertuin" (6 juni 2018)
Tweede Kamer positief over wetsvoorstel Ziengs dat blurring toestaat; Blokhuis voelt er niets voor (6 juni 2018)
Meerderheid Kamer wil alcoholslot terug (1 juni 2018)
Advies: schrap verwarrende term roekeloosheid uit verkeerwet (29 mei 2018)
Kamerfracties houden moties aan na overleg met staatssecretaris Blokhuis (29 mei 2018)
Verslaving vroegtijdig signaleren met nieuwe online tools (28 mei 2018)
Van Dalen: "Regel alcoholijsjes in de Drank- en Horecawet" (18 mei 2018)
Staatssecretaris Blokhuis en wethouder Everhardt starten landelijke actie NIX zonder ID (17 mei 2018)
Blokhuis vertrouwt op afspraken in Preventieakkoord (17 mei 2018)
Erfgoedinspectie onderzoekt of VWS Archiefwet heeft nageleefd (9 mei 2018)
Raad van State: SlijtersUnie niet ontvankelijk, want ander marktsegment (2 mei 2018)
Van Dalen verwacht over 5 jaar algeheel verbod op alcoholreclame (1 mei 2018)
Blokhuis: "Cultuur in sportkantines moet worden omgedraaid" (1 mei 2018)
Van Dalen: "Gemeenten moeten striktere schenktijden verplichten" (1 mei 2018)
Blokhuis reageert op bericht over mogelijke beïnvloeding onderzoek Trimbos-instituut (25 april 2018)
Verslavingsartsen slaan alarm: door medicijntekorten kunnen doden vallen (20 april 2018)
Blokhuis: aan de slag met stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland (20 april 2018)
SlijtersUnie wint zaak Vomar over inpandige slijterij (19 april 2018)
Binnenkort advies over kartelzaak Ageviewers (18 april 2018)
Een boekje open over het alcoholbeleid van VWS (14 april 2018)
Blokhuis: "Wij volgen advies van de Gezondheidsraad" (13 april 2018)
Belasting op ongezonde producten goed voor armere mensen (11 april 2018)
Laagdrempelige Maxx-app voor hulp bij alcoholgebruik (11 april 2018)
PERSBERICHT: KNVB gaat verbod op bier drinken op tribunes betaald voetbal schrappen (9 april 2018)
Leeftijdscheck juridische hobbel voor uitrol skippen bij Spar (9 april 2018)
SlijtersUnie verliest rechtszaak Catawiki (4 april 2018)
Meerderheid Telegraafrespondenten vindt sportkantine geen concurrent van café (4 april 2018)
Accijnsopbrengsten alcoholhoudende dranken ongeveer stabiel (3 april 2018)
KHN wil voor paracommercie dezelfde regels als voor commerciële horeca (3 april 2018)
VVN blijft samenwerken met alcoholbranche (31 maart 2018)
Minister wil met transportsector praten over alcoholslot (31 maart 2018)
Hoge Raad: verslaving is ziekte, daarom soms toch vergoeding na ontslag wegens dronkenschap (30 maart 2018)
Overgangsregeling sociale hygiëne stopt per 1 mei 2018 (21 maart 2018)
Dekker gaat alcoholtesten en andere knelpunten privacywet verder onderzoeken (15 maart 2018)
Kabinet werkt aan hardere aanpak rijden onder invloed van alcohol (7 maart 2018)
Werkgevers willen privacywet aanpassen om werknemers te kunnen testen op alcohol (7 maart 2018)
Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen over gedragscursussen voor alcoholrijders (6 maart 2018)
Rechter: bij intrekken rijbewijs wordt gekeken naar gevaren voor verkeersveiligheid (2 maart 2018)
Kabinet haalt streep door plan experimentenwet gemeenten (19 februari 2018)
KHN blij met Kamervragen over oneerlijke concurrentie (19 februari 2018)
SlijtersUnie eist aanpak drankverkoop via veilingsites (16 februari 2018)
Alcoholalliantie bundelt krachten in strijd tegen drankmisbruik (15 februari 2018)
Oproep aan 55-plussers: 'Laat 40 dagen de alcohol staan' (12 februari 2018)
Alcoholconsumpties Schipholbar op instapkaart? (12 februari 2018)
Van Boekel: "Een verslaving kan iedereen overkomen (10 februari 2018)
De ideale wereld van Wim van Dalen (8 februari 2018)
Ex-alcohollobbyisten in openbaar bestuur diverse West-Europese landen (8 februari 2018)
Van Dalen: Er zijn talloze effectieve beleidsmaatregelen (6 februari 2018)
Focus van Blokhuis: vergroten bewustzijn en cultuurverandering (6 februari 2018)
Blokhuis meldt Kamer dat alcoholmisbruik "speerpunt" in Preventieakkoord wordt (6 februari 2018)
Radboud Universiteit: privacy app 'IRMA' wint award (3 februari 2018)
In toekomst mogelijk lichamelijk onderzoek alcohol/drugs na dodelijke verkeersongevallen (30 januari 2018)
Google stopt met advertenties voor verslavingsklinieken (30 januari 2018)
Commissie VWS besluit tot schriftelijk overleg over ontbrekende pagina notulen drankoverleg (25 januari 2018)
Ambtenaren wissen notulen drankoverleg (24 januari 2018)
Alcoholmaatregelen maken het verkeer veiliger (24 januari 2018)
Trimbos-onderzoek naar leeftijdsverificatiesystemen lijkt door VWS beïnvloed (22 januari 2018)
Buma (CDA) kritisch over paracommercie-regels (20 januari 2018)
Onderzoek: strafcursus drankrijders werkt niet (19 januari 2018)
KHN wil registratieplicht voor aanbieders deeleconomie (17 januari 2018)
KNMG: "Tijd om alcoholregels voor artsen vast te leggen" (12 januari 2018)

Brouwers: "Alcoholdebatten op middelbare scholen onderdeel van Preventieakkoord" (28 december 2017)
Stichting Mirro continueert gratis anonieme e-health in 2018 (24 december 2017)
Agent straks continu gescreend, ook op verslavingen (20 december 2017)
Rechter: DHW-vergunning moet duidelijk aangeven waar horeca-activiteiten mogen plaatsvinden (19 december 2017)
Streep door drink-ontgroening Luchtmobiele Brigade (19 december 2017)
Van der Staaij houdt motie over minimumprijs aan (14 december 2017)
Blokhuis gaat nationaal preventieakkoord uitbreiden met o.m. alcohol (14 december 2017)
Proef met enkelband wegens gebrek aan deelnemers met een jaar verlengd (14 december 2017)
Ruim aandacht voor preventie tijdens behandeling VWS-begroting (13 december 2017)
Extra maatregelen om rijden onder invloed aan te pakken (7 december 2017)
Kamer vraagt regering alcoholmisbruik in het verkeer intensiever aan te pakken (5 december 2017)
Blokhuis: minimum alcoholprijs zeer interessante, behoorlijk forse volksgezondheidsmaatregel (4 december 2017)
Opleiding Sociale Hygiëne wordt mogelijk aangepast (30 november 2017)
Voortaan bij online alcoholverkoop leeftijdscontrole bij aankoopmoment? (30 november 2017)
Blokhuis: "Niet achterover leunen bij tegengaan alcoholvergiftigingen en -ongevallen" (30 november 2017)
Blokhuis start gespreksrondes over Nationaal Preventieakkoord (28 november 2017)
Onderzoek Objectief naar spontaan ID tonen (28 november 2017)
Kamervragen over post-mortem onderzoek veroorzakers verkeersongevallen (27 november 2017)
Blokhuis stuurt brief naar TK naar aanleiding van de motie Van der Staaij (23 november 2017)
Werkt de Gezonde School aanpak? (23 november 2017)
SGP wil minimumprijs alcohol (20 november 2017)
Minder alcoholverkeerscontroles, ook al veroorzaakt drank 20 tot 30% van de auto-ongelukken (13 november 2017)
Hotelketen verkoopt alcohol in automaten (19 oktober 2017)
Politicus van ChristenUnie wordt beleidsverantwoordelijk voor alcoholbeleid (19 oktober 2017)
Wim van Dalen in Toezine over mysteryshop-onderzoek (17 oktober 2017)
Hoge Raad: niet binnenlaten van toezichthouders geen 'beletten van toezicht' (17 oktober 2017)
GGD GHOR verheugd met impuls preventie in regeerakkoord (12 oktober 2017)
Organisatie gesprekstafels jeugdverslavingszorg van start (10 oktober 2017)
Regeerakkoord: preventieve aanpak problematisch alcoholgebruik (10 oktober 2017)
Kunnen we niet beter over naar bieraccijnstarieven op basis van alcoholgehalte? (15 september 2017)
Nieuwe factsheet STAP over laaggradige bieren (12 september 2017)
IJsjes met alcohol vallen onder het 6%-tarief btw (8 september 2017)
Start landelijke themaweek NIX zonder ID (7 september 2017)
Van Rijn beantwoordt Kamervragen over DOA-verslag (3 september 2017)
Iemand dood rijden geen doodslag, maar mogelijk in de toekomst wel roekeloos gedrag (2 september 2017)
De Volkskrant zoekt uit waarom de jeugd van tegenwoordig steeds verstandiger is geworden (2 september 2017)
Geen verlaagd btw-tarief voor alcohol (1 september 2017)
PERSBERICHT: Nederlandse gezondheidsorganisaties willen effectiever alcoholbeleid (29 augustus 2017)
Uitspraken rechters geven duidelijkheid over verantwoordelijkheid horecaondernemers (27 augustus 2017)
Wiegel: "Er werd echt heel veel gedronken" (25 augustus 2017)
Svh biedt oplossing voor vervallen diploma's (22 augustus 2017)
Rapport 'Blazen bij geweld' aangeboden aan Kamer (21 augustus 2017)
Alternatieven voor minibar soms in strijd met Drank- en Horecawet (18 augustus 2017)
Campagneteam 'Rijden Zonder Invloed' bij Deventer Stadsfestival (15 augustus 2017)
KPJ Brabant: "vervelend, maar nodig" (15 augustus 2017)
KPJ Ossendrecht ontvlucht naar België (14 augustus 2017)
In Rotterdam proef met inzet Alcoholmeter bij geweldsdelicten (11 augustus 2017)
Alcohol en/of roken onder de 18 jaar? Zes vragen over NIX18 (1 augustus 2017)
Rechter: geen verkoop alcoholhoudende drank in belwinkel (28 juli 2017)
WHO-document over etikettering alcoholhoudende dranken openbaar gemaakt (21 juli 2017)
Rechtszaak over begrip levensmiddelenzaak in Drank- en Horecawet (20 juli 2017)
Minister Blok gaat strafmaat rijden onder invloed verhogen (20 juli 2017)
Schrappen van accijns op mousserende wijn stuwt verkoop bij slijter aan de grens op (20 juli 2017)
Cabinepersoneel wil actie risicovolle passagiers, Schiphol en EU niet (14 juli 2017)
EU-limiet voor alcoholgebruik vliegveld en luchthaven (13 juli 2017)
Wat is het beste: de persoonlijke aanpak of collectieve maatregelen? (11 juli 2017)
Helft Nederlanders weet niet wat mee terug mag van vakantie (11 juli 2017)
Belangstelling voor proef met Alcoholmeter groot (8 juli 2017)
Training voor politie over omgaan met mensen onder invloed (3 juli 2017)
Vanaf 1 juli strenge aanpak combi-gebruik drugs en alcohol in het verkeer (30 juni 2017)
Van Dalen en Voordewind spraken over aanpak alcoholproblematiek (30 juni 2017)
Vanaf 1 juli kan geweld onder invloed in heel Nederland zwaarder worden bestraft (30 juni 2017)
Ook nep Grolsch bier (30 juni 2017)
SlijtersUnie niet ontvankelijk verklaard in zaak over wijnproeverijen bij Sligro (29 juni 2017)
Invallen FIOD in verband met bierfraude (28 juni 2017)
Sandra van Ginneken: "Het duurt een generatie voor leeftijdsgrens is ingedaald (28 juni 2017)
Start nieuwe NIX18-campagne (26 juni 2017)
Aanpassing Bouwbesluit 2017 aan Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet (21 juni 2017)
Van Rijn heeft mogelijk zoekgeraakte tweede pagina DOA-verslag niet gevonden (13 juni 2017)
VNG zendt Van Rijn 10 aandachtspunten Drank- en Horecawet (13 juni 2017)
In Breda eerste landelijke dag van herstel (10 juni 2017)
Man krijgt celstraf voor steekpartij in café Valkenswaard (6 juni 2017)
Van Rijn wil motie Voordewind anders uitvoeren (2 juni 2017)
Ontslag op staande voer bij niet-naleving leeftijdsgrens alcohol/tabak (1 juni 2017)
Horeca vindt waarschuwing op alcoholetiket slecht idee (30 mei 2017)
Van Dalen: "Alcoholproducenten zijn de grote boosdoener" (27 mei 2017)
Stichting mag bv oprichten om ruimere exploitatiemogelijkheden te hebben (19 mei 2015)
VWS-begroting 2016: bijna €18 miljoen i.v.m. middelengebruik (17 mei 2017)
Wim van Dalen wijst op STIVA-verleden nieuw Kamerlid D66 (9 mei 2017)
BoB-campagne gericht op rijden onder invloed, niet op alcohol in sportkantines (2 mei 2017)
Actal: Vereenvoudig regels voor 85.000 kleinere evenementen (27 april 2017)
Baclofen geen tovermiddel tegen alcoholverslaving, maar mogelijk wel tegen stotteren (20 april 2017)
Voormalig politieman verzorgt workshops met zelf ontwikkelde alcoholbrillen (13 april 2017)
Oproep GGD-bestuurders aan informateur Schippers: preventie-akkoord (7 april 2017)
Ageviewers gaat vonnis Hof aanvechten bij Hoge Raad (5 april 2017)
Telegraaflezers in meerderheid akkoord met drooglegging Schiphol (5 april 2017)
Hof: er waren geen kartelafspraken rond Ageviewers (4 april 2017)
Meeste VWS- en preventiewoordvoerders bekend (30 maart 2017)
In 2016 hogere opbrengst accijnzen op alcoholhoudende dranken (24 maart 2017)
Kamerbrief over profielwerkstuk Anil Gezmen (22 maart 2017)
Baclofen doet zin in alcohol afnemen (22 maart 2017)
'Wet nuchter op weg' aanhangig gemaakt (21 maart 2017)
KHN en STAP weerspreken visie AirDnD (21 maart 2017)
Moet drinken thuis onder de 18 verboden worden? (20 maart 2017)
Blok beantwoordt vragen over aantal alcoholcontroles in het verkeer (16 maart 2017)
Rechter: Op Catawiki mag sterke drank worden verhandeld (16 maart 2017)
Verboden alcoholverstrekking in nieuwe onbemande minishop (16 maart 2017)
Rechter: "Dronken op het werk verschijnen kan - ook zonder sluitend bewijs - leiden tot ontslag op staande voer (6 maart 2017)
Voordewind: "Handhaving alcoholleeftijd is probleem" (4 maart 2017)
PvdA staat achter boetes bij overtreding alcoholleeftijd (3 maart 2017)
Kamermeerderheid stemt in met drie alcoholmoties (23 februari 2017)
Tijdens VAO alcohol- en tabaksbeleid zijn 6 moties ingediend (22 februari 2017)
VVD en CDA tegen alcoholslot en snelheidsbegrenzer in auto (20 februari 2017)
Politie pleit voor verplicht alcoholslot en begrenzer in auto's (20 februari 2017)
Kamer bespreekt alcoholbeleid (15 februari 2017)
Van Dalen: "Alcoholvrij biertje smaakt nu beter" (14 februari 2017)
Onderzoek: Doorschenken komt vaak voor (13 februari 2017)
Drankindustrie vreest anti-alcoholcampagne (13 februari 2017)
Alcoholbranche start campagne in aanloop naar Kamerdebat (10 februari 2017)
Blok: "Bestrijding alcohol in verkeer blijft urgent" (3 februari 2017)
Spee: "Laat mensen op feestjes vertellen over alcoholcontroles" (2 februari 2017)
Alcoholverslaving behandelen met hersenstimulatie en cognitieve training? (2 februari 2017)
In onderzoek naar genotmiddelenpreventie is vaak sprake van belangenverstrengeling (2 februari 2017)
Op 4 april uitspraak kartelzaak Ageviewers (2 februari 2017)
Donderdag hoger beroep kartelzaak Ageviewers (31 januari 2017)
Zelfbedieningstap in strijd met Drank- en Horecawet (26 januari 2017)
Nederlands Centrum Verslavingskunde van start! (23 januari 2017)
ANGOB-voorzitter vindt resultaten alcoholbeleid magertjes (19 januari 2017)
Van Dalen: "Blunder om Douwe Bob nieuw gezicht te maken van BoB-campagne (18 januari 2017)
Café-eigenaar Douwe Bob is nieuw gericht van de BoB-campagne (18 januari 2017)
SWOV pleit voor meer verkeersboetes en aanhoudingen (17 januari 2017)
Strenge inrichtingseisen blijven gelden voor horeca (16 januari 2017)
Alcoholmeter wordt ingezet bij alcoholverbod (15 januari 2017)
Mogelijk verlaging hoeveelheid alcohol die je onbelast mag meenemen (12 januari 2017)
Psychische klachten en alcohol; een handreiking voor huisartsen en POH's-GGZ (12 januari 2017)
Gesubsidieerde verstrekking en blurring-concepten bedreigen cafésector (9 januari 2017)
Koninklijke Horeca Nederland wil doorgeven alcohol aan jongeren beboeten (9 januari 2017)
ACP wil dubbele boete voor mishandelen van hulpverleners na gebruik alcohol of drugs (5 januari 2017)

Veilig Verkeer Nederland roept Kamer op tot actie (31 december 2016)
Wordt er in Nederland thuis drank gestookt? (30 december 2016)
SlijtersUnie blij met uitspraak Raad van State (28 december 2016)
In slijterij bij supermarkt moet ook altijd leidinggevende zijn (28 december 2016)
Bed op recept (24 december 2016)
Proef met nieuwe alcohol- en drugstest voor geweldplegers (21 december 2016)
Accijns op mousserende dranken definitief per 1 januari 2017 omlaag (20 december 2016)
KHN over brief Van Rijn: goede start discussie nieuwe Alcoholwet (16 december 2016)
Steun voor minder verkooppunten, geen steun voor accijnsverhoging (16 december 2016)
Adviezen Van Rijn over alcoholbeleidsopties vallen slecht bij deel Kamerfracties (16 december 2016)
STIVA kritisch over alcoholadviezen Van Rijn (16 december 2016)
Van Rijn: Accijns omhoog, minder verkooppunten, geen blurring en verbod op alcoholreclame (16 december 2016)
GGZ Nederland vraagt Kamer om meer aandacht voor preventie en vroegsignalering (12 december 2016)
Schultz van Haegen: Halvering drankrijders door BoB-campagne (12 december 2016)
Ministers van Financiën onderschrijven aanbevelingen accijnsrichtlijn (9 december 2016)
Alcoholbranche lanceert Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol (8 december 2016)
Tweede Kamer stelt AO alcohol en tabak uit (7 december 2016)
Therapie bij alcohol- of cannabisverslaving levert samenleving miljoenen op (7 december 2016)
Had ophoging alcoholleeftijd invloed op drugsgebruik? (5 december 2016)
Gebruik Baclofen moet heroverwogen worden (1 december 2016)
Koninklijke SlijtersUnie en SpiritsNL lanceren Toon-ID (1 december 2016)
Hollemans: "ID-scanner supermarkt in strijd met wet" (1 december 2016)
Behandeling rechtszaak tegen Catawiki (18 november 2016)
SEH-arts wil alcohol minder normaal maken (16 november 2016)
CDA en ChristenUnie willen geen lagere alcoholaccijnzen (16 november 2016)
BoB 15 jaar (14 november 2016)
Van Dalen: 'Er moet een cultuuromslag komen' (13 november 2016)
Met iDin online leeftijdsverificatie (11 november 2016)
Geen verlaagd BTW-tarief voor alcohol bij lunches en diners (10 november 2016)
Proef met app die je leert alcohol weg te duwen (10 november 2016)
€ 21,9 miljoen extra voor preventie (3 november 2016)
KHN informeert politiek over standpunten toekomstige alcoholwetgeving (1 november 2016)
Alcoholbranche totaal niet te spreken over Alcoholmanifest (1 november 2016)
Wim van Dalen licht Alcoholmanifest toe (1 november 2016)
PERSBERICHT: Gezondheidsorganisaties lanceren Alcoholmanifest (1 november 2016)
Voorgenomen verhoging wijnaccijns na gesprek met wijnbranche teruggedraaid (30 oktober 2016)
Geen accijns meer op thuisgestookte alcohol? (28 oktober 2016)
Onderzoek evaluatie Landelijke Examen Commissie Verklaring Sociale Hygiëne (27 oktober 2016)
OM wil meer politie op weg in strijd tegen drankrijders en andere verkeershufters (27 oktober 2016)
Groeiende steun voor beperking drankverkoop (25 oktober 2016)
Haal drank uit de supermarkt (24 oktober 2016)
Halt-straf Alcohol verbeterd (24 oktober 2016)
RTL Z-Today zoekt uit of duurder bier wel helpt (21 oktober 2016)
VVD en PvdA willen geen minimumprijs voor bier (21 oktober 2016)
Van Dalen: 'Stop met stunten, minimumprijs voor bier' (21 oktober 2016)
PERSBERICHT: Duurdere drank spaart levens (21 oktober 2016)
Herinvoering alcoholslot in strijd met Europese regels (13 oktober 2016)
Betere afspraken nodig over leefstijlbeïnvloeding (10 oktober 2016)
Kabinet kijkt opnieuw naar alcoholslot en naar enkelband (6 oktober 2016)
Strafrechters: 'Alcoholslot effectief middel' (6 oktober 2016)
VVD en PvdA willen alcoholslot terug (5 oktober 2016)
Straffen doen drankrijders helemaal niks (5 oktober 2016)
IBO-rapport over gezonde leefstijl verschenen (4 oktober 2016)
Dat rode wijn gezonde stoffen zou bevatten is een urban legend (3 oktober 2016)
STAP wil alcohol duurder maken (3 oktober 2016)
Pro facto rapport geeft advies over inrichtingseisen (3 oktober 2016)
Accijnsmaatregelen kunnen tot 20 miljard euro welvaartseffect opleveren (3 oktober 2016)
Twee groepen werken aan eigen eID-inlogmethode (29 september 2016)
Strengere aanpak geweld onder invloed van drugs of alcohol (27 september 2016)
Alcoholslotprogramma stopt nu voor alle deelnemers (21 september 2016)
Kabinet stelt verhoging wijnaccijns voor (21 september 2016)
Toolkit Reducing Alcohol-Related Harm (RAHRA) gereed (20 september 2016)
Dalende hulpvraag in de verslavingszorg (15 september 2016)
NIX18 heeft helemaal niet gefaald (14 september 2016)
Van Rijn zendt Kamer brief over nieuw Trimbos-onderzoek (14 december 2016)
Van Rijn bezorgd over middelengebruik studenten (14 september 2016)
Kabinet maakt zich niet druk over prijsdaling suiker, alcohol, tabak na TTIP (14 september 2016)
"Ouder dan 18 jaar? Jonger dan 25? Toon je ID als je alcohol of tabak koopt" (8 september 2016)
Van Rijn raakt deel DOA-verslag 'kwijt' (7 september 2016)
Acht op tien mensen komt niet door alcoholkeuring CBR (4 september 2016)
Gezondheidswaarschuwingen op alcohol effectief (2 september 2016)
In 2012 aangenomen wijziging accijnswet treedt in 2017 in werking (25 augustus 2016)
Actie 'NIX Zonder ID': meer verantwoordelijkheid jongeren (25 augustus 2016)
Rol huisarts bij herkennen overmatig alcoholgebruik onder ouderen (17 augustus 2016)
SlijtersUnie verliest gevecht tegen pakketbezorger DPD in Best (17 augustus 2016)
Bedrijven testen medewerkers op alcohol en drugs (15 augustus 2016)
Kamervragen over gevolgen TTIP voor de volksgezondheid (15 augustus 2016)
Ecorys: TTIP maakt alcohol veel goedkoper, extra maatregelen nodig (10 augustus 2016)
Valt knijpijsje met alcohol onder de Drank- en Horecawet? (6 augustus 2016)
Een knipbeurt in de kroeg mag niet (5 augustus 2016)
Alcohol op het vliegveld: wat mag wel en wat niet? (29 juli 2016)
Hogere opbrengst alcoholaccijnzen eerste kwartaal (26 juli 2016)
Meer mensen naar verplichte cursus rijden onder invloed (22 juli 2016)
Opiniestuk "Overheid help ons van deze drinkcultuur af" (21 juli 2016)
Nieuw rapport over effect leeftijdsgrensverhoging (6 juli 2016)
CU en PvdA willen Nationaal Rapporteur Verslaving (30 juni 2016)
Raad van State buigt zich over aanwezigheidsplicht leidinggevende in slijterij (29 juni 2016)
Drank- en Horecawet heeft zeker bestaansrecht; toezicht laat te wensen over (21 juni 2016)
Alcoholvrij is niet per se vrij van alcohol (15 juni 2016)
Van Rijn beantwoordt vragen over overlast van alcoholgebruikers op de spoedeisende hulp (14 juni 2016)
Zomercampagne tegen rijden onder invloed van start (13 juni 2016)
SHO lanceert nieuwe alcoholsticker (9 juni 2016)
Mogelijkheid gemeente om een sportkantine onder de kostprijs te verhuren wordt beperkt (3 juni 2016)
Van Rijn geeft reactie op e-mail over CBL-code (23 mei 2016)
UPS mag pakketje met sterke drank van Duitse slijter afleveren (19 mei 2016)
EditieNL over waarschuwingsteksten op flessen drank (18 mei 2016)
Heineken projecten ontvingen van regering $7.147.443 subsidie (18 mei 2016)
Officiële effectrapportage: TTIP kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid (16 mei 2016)
Rechtbank vernietigt beslissing CBR over gevolgen alcoholslot (13 mei 2016)
Kamerbrief Van Rijn over rechtszaak Zwolle en evaluatie Drank- en Horecawet (13 mei 2016)
RTL: meeste jongeren mogen thuis niet drinken (7 mei 2016)
HEM schrijft gemeenten brief over nietig-verklaring code CBL (6 mei 2016)
Kamervragen naar aanleiding van oproep artsen (29 april 2016)
D66 wil dat kabinet advies RVS vraagt over leeftijdsgrenzen (27 april 2016)
Artsen: "Zet alcohol op één lijn met sigaretten" (23 april 2016)
Artsenfederatie KNMG komt met plan voor verslaafde artsen (21 april 2016)
Van Rijn ontkent gerucht dat er een beleidsstop zou zijn (18 april 2016)
Beantwoording Kamervragen over supermarktkartel tegen Ageviewers (18 april 2016)
Van Dalen: "Alcohol moet minder geaccepteerd worden (16 april 2016)
Amsterdamse OLVG luidt noodklok om spoedeisende hulp (16 april 2016)
Meeste jongeren vinden wettelijke leeftijdsgrens goed (15 april 2016)
Zonder internationale definitie van standaardglas blijft het lastig om alcoholrichtlijnen te vergelijken (12 april 2016)
Tweede Kamer gaat rondetafelgesprek houden over richtlijnen goede voeding (12 april 2016)
Gezondheidsraad geeft antwoord op veelgestelde vragen over alcoholrichtlijn (11 april 2016)
Themaweek NIX zonder ID (10 april 2016)
Aanpak van alcohol recidivisten in het verkeer mist effectiviteit (30 maart 2016)
Regering gaf Heineken €66 miljoen subsidie voor ontwikkeling via handel (23 maart 2016)
Alcoholhoudende dranken staan niet in de Schijf van Vijf (22 maart 2016)
Poging STIVA om via Van Rijn (VWS) alcoholrichtlijn aangepast te krijgen (21 maart 2016)
Benschop: 'Overheid is aan zet bij leeftijdscontrole' (20 maart 2016)
PvdA zal initiatiefwetsvoorstel Voordewind vooralsnog niet steunen (12 maart 2016)
Van Dalen: "Alcoholrichtlijn Gezondheidsraad is een heldere, veilige norm" (11 maart 2016)
Van Dalen: "Accijnzen zouden hoger moeten zijn" (10 maart 2016)
Jumbo en CBL gaan in beroep, HEM wil strafrechtelijke vervolging (10 maart 2016)
Voordewind wil stop op toename verkooppunten en sluitende leeftijdscontrole (9 maart 2016)
Rechter: CBL en Jumbo vormden kartel tegen Ageviewers-systeem (9 maart 2016)
STIVA-reactie: "Alcoholbeleid is zaak van ons allen" (27 februari 2016)
Ontslag mag na drinken op werk ondanks waarschuwing (23 februari 2016)
Rijbewijzen van drankrijders honderden keren ten onrechte niet afgepakt (19 februari 2016)
'Alcoholslot definitief van de baan' (18 februari 2016)
Idensys vervangt straks DigiD (15 februari 2016)
Pak producent van drank aan, niet de gebruiker (13 februari 2016)
KHN wil registratie van deelnemers AirBnB en AirDnD (11 februari 2016)
Van Rijn schept geen duidelijkheid over inzet ID-scanners bij leeftijdscontrole (10 februari 2016)
KHN steunt idee van doorgeefboete (8 februari 2016)
NRC: cijfer van 2 miljoen kooppogingen is ongefundeerd (5 februari 2016)
Taakstraf voor dronken barkeeper (4 februari 2016)
Voorwaardelijke straf voor winkeldief die aan Korsakov leidt (3 februari 2016)
Horeca wil hogere boete voor drinkende jongeren (3 februari 2016)
Controleurs: Boete voor doorgeven drank aan jeugd (3 februari 2016)
Staatssecretaris: bier in versvak moet duidelijk onderscheiden staan van alcoholvrije drank (1 februari 2016)
Staatssecretaris informeert Kamer over evaluatie Drank- en Horecawet (1 februari 2016)
Moeder beboet om dronken meisje op feestje van dochter (29 januari 2016)
VVD en PvdA: Levenslange rijontzegging moet mogelijk worden (25 januari 2016)
Van Rijn beantwoordt vragen van Voordewind (25 januari 2016)
Verslavingszorg laakt gebrek aan preventie (22 januari 2016)
Antwoord op Kamervragen over de ingrediënten die aan wijn worden toegevoegd (21 januari 2016)
VNG heeft gereageerd op plan minister Blok m.b.t. inrichtingseisen (21 januari 2016)
Wim van Dalen enthousiast over de actie van de KBO (20 januari 2016)
KBO daagt ouderen uit: na carnaval 40 dagen geen druppel (20 januari 2016)
Minister Kamp beantwoordt Kamervragen over 'feest-bv's' (18 januari 2016)
Drankcontroleur baalt van 'doorgevers' (16 januari 2016)
Ageviewers-zaak 18 januari a.s. van start (16 januari 2016)
Kamer wil hogere straffen voor geweld onder invloed (14 januari 2016)
KHN-voorzitter: "Een eerlijk speelveld voor de horeca grootste uitdaging" (12 januari 2016)
100.000 handtekeningen voor kraanwater op het menu (11 januari 2016)
Kamervragen SP over gebruik ID-scanners bij leeftijdscontrole (11 januari 2016)

Voordewind stelt spoedvragen over all-in feesten (30 december 2015)
Eerste Kamer stemt vóór verhoging belasting op bier tot 7°Plato (23 december 2015)
Gedwongen test na geweld onder invloed (21 december 2015)
Rechter houdt vaker rekening met hoge kosten CBR-traject (17 december 2015)
Thuisrestaurants van AirDnD hebben Drank- en Horecawetvergunning nodig (15 december 2015)
Van Rijn reageert op nieuwe cijfers STAP en UT (15 december 2015)
'Ben je BoB, zegt 't hardop!' (14 december 2015)
Te weinig hulp voor 55-plusser met drankprobleem (11 september 2015)
Kamervragen over ingrediënten wijn (9 december 2015)
Ministerraad stemt in met de landelijke nota gezondheidsbeleid (4 december 2015)
Wijnsector reageert op uitzending Keuringsdienst van Waarde (4 december 2015)
Waarom geen ingrediëntenvermelding op wijn? (4 december 2015)
CBR gaat in cassatie tegen uitspraak alcoholslotrijders (2 december 2015)
KHN boos op clubs die bv's oprichten om regels te omzeilen (2 december 2015)
Bruins Slot vraagt Van Rijn om een brief over naming and shaming (23 november 2015)
NIX18 campagne omvat nu ook Aankaarten (23 november 2015)
Tweede Kamer akkoord met verhoging accijns bier tot 7°Plato (18 november 2015)
DOA-overleg bedrijfsleven met VWS gestopt (8 november 2015)
Gezondheidsraad: "Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag" (4 november 2015)
Rijbewijs terug voor twee automobilisten die eerder alcoholslot opgelegd kregen (3 november 2015)
Horeca vreest valse concurrentie van AirDnD (30 oktober 2015)
Studentenverenigingen beloven: we zullen verantwoord drinken (30 oktober 2015)
Politieke partijen oordelen verschillend over verplicht aanwezige slijter (22 oktober 2015)
Verbazing over advies Kamerlid Mona Keijzer (18 oktober 2015)
Wel alcoholcontrole bij AH met alleen zelfscans (6 oktober 2015)
Slijters dupe van stoppen Ageviewers (29 september 2015)
Pleidooi voor meer accijns op drank (28 september 2015)
Nieuwe reacties op stoppen Ageviewers-systeem (26 september 2015)
Ageviewers staakt leeftijdscontrole alcohol en tabak (26 september 2015)
Verhoging accijns laaggradig bier (15 september 2015)
Examen Sociale Hygiëne strenger (10 september 2015)
Van Rijn antwoordt op vragen over onderzoek naar gevolgen van voorlichting (7 september 2015)
Alcoholslotrijder mag binnenkort met aanhangwagen rijden (28 augustus 2015)
Rechter: 'Leidinggevende moet in slijterij supermarkt' (25 augustus 2015)
Van Rijn beantwoordt Kamervragen over effectiviteit schoolvoorlichting (17 augustus 2015)
Rechter: misdragingen kunnen iemand niet eeuwig worden aangerekend (1 augustus 2015)
50.000 handtekeningen voor kraanwater in horeca en op festivals (22 juli 2015)
KHN: méér horeca is niet de oplossing voor detailhandelsproblemen (22 juli 2015)
Kamp: Bij Drank- en Horecawet dienen belangen volksgezondheid, openbare orde en veiligheid als uitgangspunt (20 juli 2015)
STAP op de barricades voor behoud van de Drank- en Horecawet (16 juli 2015)
Middelentesten ook bij vandalisme (10 juli 2015)
Pakketbezorger sterke drank géén slijter (9 juli 2015)
Alcoholslotprogramma blijft overeind voor oude gevallen (9 juli 2015)
Rathenau waarschuwt voor automatische gezichtsherkenning, o.m. bij alcoholverkoop (6 juli 2015)
Invordering rijbewijs na ongeval in privésfeer géén reden voor ontslag (2 juli 2015)
Tuithof: 45.000 mensen met langdurige alcoholstoornis komen niet in de zorg (30 juni 2015)
Van Leeuwen: Entertainment-education kan alcoholgebruik ontmoedigen (29 juni 2015)
Beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar gepubliceerd (29 juni 2015)
Van Rijn steunt veilig feesten (28 juni 2015)
Hogere minimumprijzen alcohol leiden tot 9% daling criminaliteit (25 juni 2015)
Kan virtual reality worden ingezet tegen alcoholverslaving? (24 juni 2015)
Politie stelt aan verzekeraars gegevens over dronken rijden beschikbaar 21 juni 2015)
Alcoholpoli-project afgerond; aanpak financieel geborgd (19 juni 2015)
VWS onderzoekt inzet van testkopers (17 juni 2015)
Nieuw DGSG-lesprogramma voor de brugklas: Frisse Start (8 juni 2015)
"Veroordeelde moet alcoholslot betalen" (28 mei 2015)
Reactie Van Rijn op onderzoek Universiteit van Twente (18 mei 2015)
Automobilisten met alcoholslot stappen naar de rechter (8 mei 2015)
Van Rijn: geen landelijk verbod op happy hours, mogelijk wel op prijsacties (6 mei 2015)
Reactie Van Rijn op STAP-brief over pilot G4 en 'blurring' (28 april 2015)
Schultz: behoud alcoholslot en neem het op in het strafrecht (26 april 2015)
ANGOB wil dat politiek gebruik van goede leeftijdscontrolesystemen gaat afdwingen (22 april 2015)
VVN: Geen bier meer op bierfietsen (21 april 2015)
Al jaren discussie over bierfiets (21 april 2015)
STAP vraagt Van Rijn om standpunt over 'blurring' (21 april 2015)
ChristenUnie wil leeftijdscontrolesysteem met keurmerk verplichten (20 april 2015)
VVD-onderzoek naar strenge straffen drankrijders (20 april 2015)
Burgemeester Haarlem wil jonge comadrinker melden bij AMK (19 april 2015)
Van Rijn gaat met drankindustrie praten over nieuwe nalevingscijfers (17 april 2015)
Ondernemer vraagt Mark Rutte mogelijkheden horeca te verruimen (15 april 2015)
Rechtszaak alcoholverkoop bij tankstations krijgt geen vervolg (15 april 2015)
Rebel: Er komt weinig terecht van de kindcheck verslaafde patiënten (14 april 2015)
Tour Van der Lely langs sportclubs (11 april 2015)
Tijdelijk alternatieve maatregelen in plaats van alcoholslot (1 april 2015)
VVD Kamerlid wil versoepeling Drank- en Horecawet (1 april 2015)
Alcoholslotprogramma blijft gehandhaafd voor oude gevallen (1 april 2015)
CBS: meer accijnsinkomsten alcohol in 2014 (27 maart 2015)
Gedistilleerdsector vindt voornemens brouwers misleidend (26 maart 2015)
Europese brouwers gaan meer informatie op bierflesjes zetten (26 maart 2015)
Minister Schippers stuurt Tweede Kamer reactie op rapport over verslavingszorg (24 maart 2015)
NIX18 start nieuwe campagne (23 maart 2015)
Minister Schippers enthousiast over voornemens Diageo (20 maart 2015)
Pilot om eID te testen als identificatie- en leeftijdscontrolemiddel bij webwinkels (18 maart 2015)
KHN weigert Retailagenda te ondertekenen (18 maart 2015)
Nieuwe winkelconcepten, maar binnen de bestaande Drank- en Horecawet (17 maart 2015)
Cafébaas mogelijk mede-verantwoordelijk dood baby (17 maart 2015)
Effectonderzoek NIX18-campagne: 18-minners drinken minder (17 maart 2015)
Wij zijn drankrijders zat(16 maart 2015)
VVD en PvdA willen alcoholslot terug (16 maart 2015)
Drinkende zorgmedewerker mag niet zomaar ontslagen worden (12 maart 2015)
Kort geding over alcoholslot (9 maart 2015)
Blended hulpverlening goed voor effectiviteit onelinehulp bij alcoholproblematiek (5 maart 2015)
Vereniging Verkeersslachtoffers: Geen alcoholslot leidt tot méér verkeersslachtoffers (4 maart 2015)
Kamer wil snel duidelijkheid over alcoholslot (4 maart 2015)
Wat zijn de gevolgen van de uitspraken over het alcoholslot? (4 maart 2015)
Raad van State: 'CBR mag geen alcoholslot meer opleggen' (4 maart 2015)
Interview Bram Bakker: Investeer in preventie, verhoog de accijns (3 maart 2015)
Hoge Raad: 'Geen strafvervolging naast alcoholslot' (3 maart 2015)
Van Rijn schrijft brief over onderzoek naleving leeftijdsgrenzen door Bureau Nuchter (2 maart 2015)
Sinds oktober kregen 1.600 drankrijders geen alcoholslot opgelegd (26 februari 2015)
Hoge Raad: Alcoholuitsluitingsclausule in polis moet duidelijk en begrijpelijk zijn (23 februari 2015)
Online hersenspoelen met een goed doel (23 februari 2015)
Van Dalen: "Maatregelen tegen alcoholmisbruik op landelijk niveau (17 februari 2015)
Svh in het gelijk gesteld in kort geding (13 februari 2015)
Halt gaat alternatieve straf alcoholgerelateerde zaken anders invullen (6 februari 2015)
Extra alcoholmaatregelen om maximale verkeersveiligheid te bereiken (6 februari 2015)
Uit effectevaluatie blijkt geen positief effect van Halt-straf Alcohol (3 februari 2015)
Nederlandse subsidie voor Ethiopisch brouwgerst voor Heineken (31 januari 2015)
Tweede Kamer blijft doorvragen over positie Bureau Nuchter (29 januari 2015)
NICE geeft aanbeveling voor behandeling met nalmefene (28 januari 2015)
Amendement Leijten/Dik-Faber verworpen (27 januari 2015)
Slijterijen willen staat dagvaarden om accijnsverhogingen (27 januari 2015)
Amendement ingediend om effectieve leeftijdscontrole bij alcohol- en tabaksverkoop te verplichten (25 januari 2015)
Alcohollimiet voor combi-gebruikers wordt 0,2‰ (23 januari 2015)
'Pomphouder Klok maakt weinig kans bij Europees hof' (22 januari 2015)
Foodwatch wil alcoholpercentage altijd op het etiket (21 januari 2015)
Mysteryshoppers niet zo mysterieus (21 januari 2015)
Advocaat-generaal: 'opleggen alcoholslot betekent geen latere strafvervolging' (20 januari 2015)
Pompstationhouders stappen naar Europese rechter om verbod alcoholverkoop (16 januari 2015)
Van Rijn beantwoordt vragen over Bureau Nuchter en ID-scanners (14 januari 2015)
Verleende VWS opdracht aan dubieus onderzoeksbureau? (14 januari 2015)
KVNW neemt activiteiten Productschap Wijn over (12 januari 2015)
ANGOB heeft wensen t.a.v. uitbouw alcoholbeleid (11 januari 2015)
Zwaardere straffen bij ernstige verkeersovertredingen (6 januari 2015)
Van Dalen: "Leeftijdscontrole niet aan supermarkten overlaten" (5 januari 2015)

Opheffing Bedrijfschap Horeca en Catering (31 december 2014)
Wim van Dalen en Nico van der Lely over rijden en alcohol (28 december 2014)
Verplicht horecaregister krijgt een vervolg in HorecaDNA (27 december 2014)
Wijziging Drank- en Horecawet per 1 januari 2015 (24 december 2014)
'Diploma Cihex leidt niet tot bijschrijving Sociale Hygiëne' (24 december 2014)
Boetes voor jongeren bij openbaar alcoholbezit nu duidelijk (19 december 2014)
Schultz beantwoordt vragen over het alcoholslotprogramma (18 december 2014)
Beantwoording Van Rijn van Kamervragen van Rebel (16 december 2014)
NOC*NSF maakt alcoholprotocol voor verenigingsfeesten (15 december 2014)
Mogelijk geen Europees voorstel nieuwe accijnstarieven alcohol (12 december 2014)
Voordewind en Leijten stellen Kamervragen over ID-scanners (11 december 2014)
Vanaf 13 december verplicht méér informatie op het etiket, maar niet voor alcohol (10 december 2014)
Verslavingszorg Noord-Nederland schrapt ruim honderd banen (9 december 2014)
OM wacht met zaken tegen groep dronken rijders (8 december 2014)
Evaluatie alcoholslotprogramma naar TK gezonden (4 december 2014)
Herziening NHG-standaard problematisch alcoholgebruik en bijbehorende voorlichting (3 december 2014)
Poli alcohol en ouderen bij NCRV (2 december 2014)
Verslavingszorg moet zich meer op kinderen van verslaafde ouders richten (2 december 2014)
Henk Krol vraagt kabinet om onderzoek overmatig alcoholgebruik ouderen (19 november 2014)
Nederlanders weten niet hoeveel alcohol er in hun glas zit (19 november 2014)
Amendement Klein verworpen: "bubbeltaks" blijft voorlopig (13 november 2014)
Amendement Klein: schrap extra accijns op mousserende wijn, maar verhoog accijns op stille wijn (13 november 2014)
Van Rijn beantwoordt Kamervragen over contacten VWS met alcoholbedrijfsleven (12 november 2014)
Mix van beleidsmaatregelen rond alcoholmarketing effectief (11 november 2014)
Protest tegen extra accijns op mousserende wijn (11 november 2014)
Alcohol kopen onder de 25? Laat gewoon je ID zien! (10 november 2014)
KBO wil meer gezondheidsvoorlichting aan senioren (6 november 2014)
Ongeldigverklaring rijbewijs door CBR is strafrechtelijke sanctie (5 november 2014)
Verslag expert-sessie alcohol en uitgaansgeweld (4 november 2014)
40 Jaar blazen (1 november 2014)
Oratie Van den Putte over effectieve gezondheidspreventie (30 oktober 2014)
Drie op vier ouders positief over verhoging leeftijdsgrens alcohol, maar één op vier stelt regels (28 oktober 2014)
Jeugd smokkelt drank in yoghurtverpakking (28 oktober 2014)
KHN juicht mengformules toe, STAP niet (27 oktober 2014)
Kosten reguliere verslavingszorg gedaald (24 oktober 2014)
Pomphouders: "Desnoods naar Europa voor drank aan de pomp" (23 oktober 2014)
Reacties op uitspraak Raad van State over bierverkoop bij de pomp (22 oktober 2014)
Alcoholverkoop bij de pomp blijft verboden (22 oktober 2014)
Wet rijden onder invloed van alcohol én drugs in Staatsblad (15 oktober 2014)
C1000 in Klundert introduceert gezichtsherkenning bij leeftijdscontrole (15 oktober 2014)
Meer dan de helft van de mysterykids krijgt alcohol mee (14 oktober 2014)
Antwoord minister Schultz op Kamervragen over alcoholslot (10 oktober 2014)
Voorlopig geen alcoholslot meer voor rijden onder invloed (9 oktober 2014)
Van Rijn zegt Kamer breed onderzoek toe (9 oktober 2014)
Reactie Van Rijn op HBSC-rapport (9 oktober 2014)
Beantwoording Kamervragen over weren Ageviewerssysteem (9 oktober 2014)
VVD wil zuipketen dicht, PvdA onderzoek kosten drankgebruik en CU uitbreiding reclameverbod (9 oktober 2014)
Watdrinkjij.nl heeft effect op zwaar drinkende studenten HBO en Universiteit (7 oktober 2014)
Supermarktbranche spreekt zich uit over leeftijdscontrolesystemen (6 oktober 2014)
Van Dalen in rapportage Brandpunt over "drinken tot je omvalt" (5 oktober 2014)
In Nederland komen geen bierkratautomaten (29 september 2014)
Nachtelijke stadsfietser vrijwel altijd onder invloed (25 september 2014)
Ernstige alcoholisten hebben baat bij gereguleerde drankinname (24 september 2014)
Gerechtshof: geen straf na alcoholslot (22 september 2014)
Alcoholslot reageert op alle alcoholische dampen (17 september 2014)
Nieuwsuur over gevolgen van verbod Albert Heijn van Ageviewers (11 september)
Pollemans verliest kort geding om Ageviewers (11 september 2014)
Think before you drink ontwikkelde NIX18 film (10 september 2014)
Nieuwe NIX18 commercial over legitimatie bij alcoholkoop (9 september 2014)
Voordewind wil wettelijk erkende leeftijdscontrole in alle winkels afdwingen (6 september 2014)
Adviseur Van Rijn bekritiseert laks NIX18 beleid (6 september 2014)
Burgemeester Hengelo overweegt aanpassing horecasluitingstijden (2 september 2014)
Kabinet gaat Besluit Publieke Gezondheid aanpassen (1 september 2014)
Kamer voert op 11 september a.s. AO over alcoholleeftijd (28 augustus 2014)
Horecabrains probeert 18-jaarsgrens teruggedraaid te krijgen (27 augustus 2014)
Accijnzen op alcohol leverden 1e kwartaal circa 7% meer op (26 augustus 2014)
Steun nieuwe alcoholleeftijd vooral bij niet drinkende jongeren (25 augustus 2014)
Zorginstituut: premiegeld verslavingszorg deels verspild (23 augustus 2014)
Stand van zaken invoering zwangerschapspictogram (21 augustus 2014)
Wijziging regeling toezichthoudende ambtenaren DHW (4 augustus 2014)
Door tal van oorzaken minder discotheken (26 juli 2014)
Strengere alcoholcontroles op het water (22 juli 2014)
Besluit Bestuurlijke Boete wordt gerepareerd (15 juli 2014)
Van Rijn stuurt Kamer onderzoeken naar leeftijdsverificatiesystemen (4 juli 2014)
Kamer akkoord met wetsvoorstel over drugs en drugs i.c.m. alcohol in het verkeer (1 juli 2014)
Overgangsregeling examen DHW vervalt in najaar (1 juli 2014)
Beantwoording Kamervragen over de leeftijdscontrole in supermarkten (30 juni 2014)
Albert Heijn voor de rechter om alcohol leeftijdscontroles (28 juni 2014)
Verslavingszorg kostenbesparend of kosteneffectief (26 juni 2014)
Wetenschappers: verplicht leeftijdscontrole op afstand (26 juni 2014)
VNG doet uitvraag naar uitbreiding bevoegdheden BOA openbare ruimte (25 juni 2014)
Minder verslaafden zochten hulp in 2013 (23 juni 2014)
Happy Drinks verkoopt NIX18 tijdens Pinkpop (17 juni 2014)
Van Rijn informeert Kamer over voortgang onderzoeken alcoholbeleid (16 juni 2014)
Wiebes: bier België 4% goedkoper, bier Duitsland 23% duurder (28 mei 2014)
Van Rijn: Drankwet gaat helpen (28 mei 2014)
48% ouders laat 16- en 17-jarige kinderen nog drinken (27 mei 2014)
Wim van Dalen van STAP: drank te makkelijk verkrijgbaar en te goedkoop (27 mei 2014)
Geen duidelijk beeld comadrinken eerste kwartaal 2014 (27 mei 2014)
Daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren stagneert (27 mei 2014)
Kamerlid Voordewind organiseert bijeenkomst over naleving leeftijdsgrens van 18 jaar (26 mei 2014)
Snel wetswijzigingsvoorstel rond alcoholslot beroepschauffeurs (22 mei 2014)
Geen onderzoek naar effecten accijnsverhoging alcohol in grensstreek (20 mei 2014)
Bierbrouwers lobbyen opnieuw voor accijnsverlaging (19 mei 2014)
In memoriam Rob van Amerongen (15 mei 2014)
Eshuis nieuwe directeur van SCH (14 mei 2014)
Oordeel over slecht levensgedrag kan o.g.v. bestuursrechtelijke overtredingen (8 mei 2014)
Voorlopig geen alcoholslot beroepschauffeurs (7 mei 2014)
Vrees voor agressie tegen jonge barman tijdens zomerbaantje (6 mei 2014)
NVWA: handhaving op jongerencampings is mogelijk (2 mei 2014)
WNL over verbod op alcoholverkoop via internet (29 april 2014)
Zwangerschapslogo in 2016 op meeste drankflessen (29 april 2014)
STAP: verbod internetverkoop alcohol (28 april 2014)
Minder bedden in verslavingszorg (26 april 2014)
Partnership Vroegsignalering Alcohol stopt (25 april 2014)
Bewindslieden beantwoorden Kamervragen over vervalsen ID's bij alcoholkoop (22 april 2014)
Argos: supermarkten weren leeftijdscontrolesysteem uit vrees voor omzetdaling (19 april 2014)
Tweede Kamer voert debat over accijnsverhoging: effecten worden in mei bezien (17 april 2014)
Staatssecretaris Van Rijn antwoordt op vragen van Voordewind (14 april 2014)
STAP wil algemeen verbod op alcoholverkoop via internet; thuiswinkel.org ziet meer in online identificeren (14 april 2014)
Domino's stopt met verkoop van alcoholhoudende dranken (14 april 2014)
Staatssecretaris Wiebes beantwoordt vragen van Klein over accijns (7 april 2014)
Kwart grensbewoners koopt drank over de grens (7 april 2014)
Ex-topman Heineken: bieraccijns "doorgeschoten", verhoging alcoholleeftijd "overhaast" (5 april 2014)
CBS publiceert cijfers over accijnsontvangsten (4 april 2014)
Jongere drinkt minder na veranderen stereotype beeld over drinken (31 maart 2014)
Oplossingen voor alcoholmisbruik in 'The Pitch' bij BNN (26 maart 2014)
FNV wil aparte ruimte in supermarkt voor alcohol en tabak (25 maart 2014)
Supermarktpersoneel vaak in een lastig parket (24 maart 2014)
Strafrechters ontevreden met prijzig alcoholslot (24 maart 2014)
Verwijzing naar Halt bij overtreding art. 45 DHW (21 maart 2014)
Rechtszaak tankstations krijgt nieuw hoofdstuk (21 maart 2014)
Drankgebruik leidt niet altijd tot ontslag (17 maart 2014)
VVD en D66 doen KHN beloftes over sanctiebeleid Drank- en Horecawet (17 maart 2014)
Van Rijn: naleving 18+ moet beter (13 maart 2014)
Ruim 10% scholieren fraudeert met ID om alcohol te kopen (13 maart 2014)
Alcoholscreening op eerstehulp ziekenhuis helpt (12 maart 2014)
Accijnzen op alcoholhoudende dranken leveren meer op dan 11 jaar terug (3 maart 2014)
Opnieuw discussie over drinken op jongerencampings (27 februari 2014)
Verhoging alcoholleeftijd heeft positieve effecten (25 februari 2014)
CBR gaat alcoholslot aanpassen (23 februari 2014)
DGSG dringt middelengebruik binnen voortgezet onderwijs niet terug (21 februari 2014)
Supermarkten zien niets in alcoholkassa (21 februari 2014)
Horeca ziet toename zuipketen (21 februari 2014)
CNV wil nu ook aparte alcoholkassa's (21 februari 2014)
Wiebes is niet van plan om accijnsverhoging terug te draaien (20 februari 2014)
ChristenUnie wil campagne over gevaren Neknomination (20 februari 2014)
Brouwers grijpen accijnsverhoging aan (14 februari 2014)
Oud-minister Els Borst-Eilers (81) overleden (11 februari 2014)
Van Rijn beantwoordt vragen van commissie VWS over Wereldwinkels (10 februari 2014)
Persbericht: Alcohol verdwijnt op schoolfeesten (10 februari 2014)
CNV wil algehele identificatieplicht bij alcoholkoop (7 februari 2014)
Van Rijn antwoordt op vagen van D66 over art. 20 Drank- en Horecawet (4 februari 2014)
Zwaardere straf voor rijden onder invloed van alcohol én drugs (4 februari 2014)
Studentenverenigingen gaan verschillend om met nieuwe alcoholleeftijd (3 februari 2014)
KHN: 'Maak van horeca ook winkels' (31 januari 2014)
Test met ScramX alcoholband (30 januari 2014)
Ageviewers gaat online drankverkoop aan jongeren controleren (30 januari 2014)
Schultz wil ook alcoholslot in vrachtwagens en bussen (29 januari 2014)
Voorlopig laten jongeren de Nixpress links liggen (29 januari 2014)
Klachtenregen over hogere accijnzen (27 januari 2014)
16- en 17-jarige drinkers stappen in het buitenland (23 januari 2014)
Brief minister Kamp over horecabiermarkt (23 januari 2014)
Alcoholslot kan door ruitenwisservloeistof geactiveerd worden (22 januari 2014)
Uitgaansgeweld neemt af mede dankzij betere leeftijdscontrole en weigeren dronken klanten (22 januari 2014)
Van Rijn: Controle alcoholleeftijd moet beter, vooral bij koop via internet (21 januari 2014)
Van Rijn stuurt nieuwe nalevingscijfers leeftijdsgrenzen naar Tweede Kamer; slijterijen scoorden het beste; thuisbezorgers het slechtste (21 januari 2014)
CDA opent meldpunt accijnsproblemen bij grens (20 januari 2014)
Douane en wijnsector bundelen krachten in strijd tegen wijnsmokkel (16 januari 2014)
Zorgpad problematisch alcoholgebruik geactualiseerd (15 januari 2014)
Van Rijn antwoordt op vragen over de Nixpress (15 januari 2014)
Praten over alcohol beïnvloedt effect anti-alcoholcampagnes (13 januari 2014)
Biersmokkel door horeca en sportclubs leeft op in grensstreek (10 januari 2014)
Persbericht: CBL interpreteert Drank- en Horecawet onjuist (9 januari 2014)
VWS: Ouder met kind mag in super gewoon alcohol kopen (8 januari 2014)
Vreemd CBL-advies aan ouders (8 januari 2014)
Wederverstrekkingsverbod leidt in Deventer tot problemen (7 januari 2014)
DJ Armin van Buuren in alcoholmatigingscampagne (6 januari 2014)
Gedragsdeskundige: 'Logo's bier halen niets uit' (3 januari 2014)
Kassapersoneel supermarkten voelt zich niet meer veilig (2 januari 2014)
Basis-ggz vervangt de Eerstelijnspsycholoog (2 januari 2014)
Meeste Telegraaflezers vinden nieuwe alcoholwetgeving verstandig (31 december 2013)
RTL-enquête: alcoholwet maakt ouders strenger (30 december 2013)
Ook de horeca bereidt zich voor op nieuwe alcoholleeftijd (30 december 2013)
Enquête BNdeStem: jeugd 16/17 jaar zegt door te zullen drinken (28 december 2013)
Ouders vinden 18+ goede zaak, maar verbieden 16- en 17 jarigen niet te drinken (24 december 2013)
19% Nederlanders gaat drank inslaan wegens accijnsverhoging (24 december 2013)
Verkapte marketing van Grolsch (24 december 2013)
Grolsch gaat drie doelgroepen waarschuwen voor alcohol (23 december 2013)
Online nascholing 'bespreekbaar maken van alcoholgebruik' (23 december 2013)
CNV Dienstenbond: Jonge caissière in de knel (21 december 2013)
Recron: toch bier op jongerencampings - Deskundigen: Recron heeft ongelijk (21 december 2013)
Geen Massai-bier in Wereldwinkel door strengere drankwet (20 december 2013)
Online leeftijdsverificatie in 2015 een feit (19 december 2013)
Eerste Kamer aanvaardt accijnsverhoging alcoholhoudende dranken (18 december 2013)
Kritische reactie op plan alcoholbus (15 december 2013)
Leeftijd naar 18: KHN biedt praktische hulpmiddelen (13 december 2013)
Veegwet VWS 2013 repareert Drank- en Horecawet 2013 (12 december 2013)
Beantwoording Kamervragen over effectiviteit BoB-campagne (5 december 2013)
Antwoord op nieuwe Kamervragen (ditmaal van D66) over het alcoholslot (4 december 2013)
ID-scanners in alle Lidl-filialen (3 december 2013)
Minister Opstelten beantwoordt vragen over drankrijders (2 december 2013)
Schultz van Haegen beantwoordt nieuwe Kamervragen over het alcoholslot (29 november 2013)
Horecabrains gaat jongeren waarschuwen tegen boa's (27 november 2013)
AH test ID-reader bij alcoholverkoop (22 november 2013)
Antwoord op Kamervragen over het alcoholslot (19 november 2013)
Debat in Pauw en Witteman over leeftijdsgrens alcohol en tabak (19 november 2013)
Van Rijn verwacht pas na paar jaar effect verhoging leeftijd alcohol en tabak (19 november 2013)
Alcoholproducenten doen niet mee met NIX18 (18 november 2013)
Tapruiters als nalevingshulp in sportkantines (18 november 2013)
NIX18-campagne afgetrapt door Staatssecretaris Van Rijn en Ronald Koeman (18 november 2013)
Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken wordt aangepast (15 november 2013)
Geen uitzondering voor fairtrade wijnen in Wereldwinkels (15 november 2013)
Supermarkten gaan klanten tot 25 jaar vragen om hun legitimatie (15 november 2013)
Wetsvoorstel ingediend dat alcohol- en drugstesten van geweldplegers mogelijk maakt (13 november 2013)
Cafés gaan 18-minners weren (9 november 2013)
Het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan maakt infosheet over wijzigingen Drank- en Horecawet (6 november 2013)
'Check leeftijd bij webwinkel' (5 november 2013)
Van Rijn informeert Staten-Generaal over DHW 18+ (4 november 2013)
CBR mag alcoholslotprogramma aan vrachtwagenchauffeurs opleggen (23 oktober 2013)
Strafrechters kritisch over alcoholslot (21 oktober 2013)
Persbericht: Nederland scoort in Europa slecht met naleving van de alcoholleeftijd (18 oktober 2013)
Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over handhaving alcoholleeftijd (17 oktober 2013)
STAP-medewerker maakt historisch overzicht totstandkoming alcoholleeftijd 18+ (18 oktober 2013)
Wet die nieuwe alcoholleeftijd introduceert in Staatsblad (17 oktober 2013)
KHN wil minister van EZ aan tafel bij gesprek met brouwers (16 oktober 2013)
FIOD houdt Dordtenaar aan voor accijnsfraude (16 oktober 2013)
Geïndiceerde alcoholpreventie vanaf 2014 onderdeel huisartsenzorg (15 oktober 2013)
Begrotingsafspraken hebben geen gevolgen voor accijnsverhogingen (12 oktober 2013)
Kabinet maakt 9 miljoen vrij voor gezonder leven (11 oktober 2013)
STAP start sticker-actie rond nieuwe alcoholleeftijd van 18 kaar (10 oktober 2013)
Brouwers blijven lobbyen tegen verhoging van bieraccijns (8 oktober 2013)
Staatssecretaris-geeft-antwoorden-op-kamervragen-over-de-biermarkt-en-bieraccijnsopbrengsten (7 oktober 2013)
Politie meldde duizenden drankrijders niet bij CBR (3 oktober 2013)
Alcohol- en tabaksverkoop beter door gespecialiseerde medewerkers (2 oktober 2013)
Kastelein pleit voor vaste bierprijs (2 oktober 2013)
Weekers stuurt Kamer grenseffectenrapportage alcohol- en tabaksaccijns (27 september 2013)
Taskforce Regeldruk: Schrap inrichtingseisen Drank- en Horecawet (27 september 2013)
Deursticker "Wij verkopen geen alcohol <18" gratis te bestellen (26 september 2013)
Rutte bereid te praten over accijnsverhogingen (26 september 2013)
Tegenbegrotingen: CDA wil accijnsverhoging alcohol schrappen, ChristenUnie niet (26 september 2013)
Internationale conferentie voor zorgverleners: Preventie en behandeling van alcoholische leverziekten (26 september 2013)
Mondelinge vragen over uitspraken procureur-generaal Penn-te Strake op STAP-congres (25 september 2013)
Dreun voor aanpak alcoholgerelateerd geweld (20 september 2013)
Belastingplan 2014: accijnzen op alcoholhoudende dranken stijgen met 5,75% (17 september 2013)
Ook wijnhandel meldt lagere verkoopcijfers (12 september 2013)
Verkoop sterke drank flink gedaald (7 september 2013)
Opstelten geïnformeerd over nieuwe generatie Ageviewers (6 september 2013)
Pomphouders in hoger beroep (6 september 2013)
Meerderheid horeca blijft schenken aan aangeschoten gast (2 september 2013)
LEMA-cursus lijkt te helpen (2 september 2013)
Minister Schippers beantwoordt Kamervragen over dronken huisarts (2 september 2013)
Strafrechters kritisch over alcoholslotprogramma (21 augustus 2013)
CBR legt vaak alcoholslot op (19 augustus 2013)
Bierbranche zet nu promotieteams in tegen hogere accijns (1 augustus 2013)
Interview met Wim van Dalen over verbod op alcoholverkoop in tankstations (26 juli 2013)
Alcoholverkoop bij tankstations blijft verboden (18 juli 2013)
Celstraf voor miljoenenfraude met bier (15 juli 2013)
Van Rijn meldt mogelijke introductie van eID voor leeftijdscontrole bij internetverkoop (15 juli 2013)
Staatssecretaris Weekers beantwoordt vragen over bieraccijns (11 juli 2013)
Uitstel uitspraak over alcohol in tankstations (5 juli 2013)
'Alcohol en ik' krijgt keurmerk (2 juli 2013)
Kamer wil verslaafde artsen op non-actief (29 juni 2013)
Langetermijn effecten van BoB-campagne onderzocht (27 juni 2013)
Alcoholcontroles worden op een andere manier uitgevoerd (27 juni 2013)
VNG blij met verhoging alcoholleeftijd naar 18 jaar (25 juni 2013)
Brouwers starten strijd voor lagere bieraccijnzen (24 juni 2013)
Hogere straf voor geweld onder invloed van alcohol of drugs (21 juni 2013)
Informatie over rijksoverheidscampagne "Naar 18 jaar" (21 juni 2013)
Ook Eerste Kamer stemt in met DHW18+; inwerkingtreding 1 januari 2014 (18 juni 2013)
Eerste Kamer bespreekt alcoholleeftijd 18 jaar (11 juni 2013)
Autoriteit Consument & Markt: geen verbod afnameverplichting bier (7 juni 2013)
'Minimumprijs bier retail, maximumprijs horeca' (31 mei 2013)
Brouwers hopen nog steeds op uitstel verhoging alcoholleeftijd (25 mei 2013)
Zware criminelen kunnen straks levenslang alcoholverbod opgelegd krijgen (24 mei 2013)
Pomphouder: "Alcoholverbod strijdig met mensenrechten" (23 mei 2013)
Voortbestaan SVH onzeker (22 mei 2013)
Eerste Kamer gaat DHW18+ op 11 juni 2013 behandelen (8 mei 2013)
Nieuwe verslavingskliniek speciaal voor werkenden (7 mei 2013)
Kamerbrief over doorberekenen toezichtskosten en prijsafspraken alcoholverstrekkers (6 mei 2013)
Indieners DHW 18+ én regering beantwoorden vragen Eerste Kamer 1 mei 2013
Beantwoording Kamervragen over naleving leeftijdsgrenzen door supermarkten (26 april 2013)
Kamerbrief over schoolvoorlichting over middelengebruik (18 april 2013)
Van Rijn gaat uit van inwerkingtreding DGW 18+ op 1 januari 2014 (12 april 2013)
Persbericht: Hartstichting en STAP willen strengere controles aan de grens (12 april 2013)
Eerste Kamer stelt vragen over wetsvoorstel verhoging alcoholleeftijd (13 april 2013)
Brancheorganisaties zien drank- en tabakssmokkel (8 april 2013)
SGP wil totale stop op alcoholreclame (28 maart 2013)
CDA: 'Verkeerscamera's tegen dronken automobilisten' (20 maart 2013)
Nog geen alcoholslot in vrachtwagens en bussen (13 maart 2013)
Motie Dik-Faber over inwerkingtreding nieuwe alcoholleeftijd aangenomen (11 maart 2013)
Commissie Cohen: alcoholmatiging moet rellen als in Haren voorkomen (8 maart 2013)
Amendementen Kooiman verworpen (5 maart 2013)
Persbericht: Wettelijke leeftijdsgrens alcoholverkoop definitief naar 18 jaar (1 maart 2013)
Kamer steunt verhogen leeftijdsgrens alcohol naar 18 jaar (26 februari 2013)
Initiatiefwetsvoorstel DHW18+ wordt komende week in Tweede Kamer behandeld (22 februari 2013)
Correctie: streefdatum alcoholleeftijd 18+ is 1 januari 2014 (13 februari 2013)
Watdrinkjij.nl bij meeste studenten niet effectief (12 februari 2013)
Kabinet voorziet introductie DHW18+ op 1 oktober 2014 (9 februari 2013)
Indieners initiatiefwetsvoorstel DHW18+ beantwoorden vragen van Tweede Kamer (21 januari 2013)
Regelingen Drank- en Horecawet gepubliceerd in Staatscourant (18 januari 2013)
Pomphouders naar rechter om alcohol (18 januari 2013)
Tweede Kamer bemoeit zich met biermarkt (16 januari 2013)
Trimbos onderzoek: meeste ouders vóór 18-jaargrens alcohol en tabak (15 januari 2013)
Douane heeft app Meldpunt Accijns (8 januari 2013)
Van Rijn schrikt van alcoholmisbruik tijdens jaarwisseling (6 januari 2013)
Slijterij mag laten proeven (4 januari 2013)
Ouders willen alcoholleeftijd naar 18 jaar (2 januari 2013)
Fles-je-vrienden spel gemaakt in opdracht van overheid (1 januari 2013)

-

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl