NL EN
DONEER NU!


-

Nationaal beleid

Op deze themapagina kunt u meer vinden over het nationale alcoholbeleid.

Doelen, doelgroepen en beleidsinstrumenten

De overheid zet zich in voor het tegengaan van schadelijk alcoholgebruik in onze samenleving. Het doel hiervan is dat:
- jongeren niet voor hun 18e jaar beginnen met drinken;
- mensen ouder dan 18 jaar verantwoord drinken;
- minder mensen geestelijk of lichamelijk afhankelijk worden van alcohol;
- de gevolgen van alcoholmisbruik worden teruggedrongen (zoals overlast op straat of agressie in de gezinssituatie of verkeersongelukken).

Zes soorten beleidsinstrumenten worden ingezet:
1. Drank- en Horecawet
2. Regulering van de alcoholreclame en -marketing
3. Straffen voor rijden onder invloed
4. Accijns- en BTW-heffing
5. Educatie en bewustwording
6. Behandeling

Een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse alcoholbeleid is, dat slechts een evenwichtig en samenhangend pakket van maatregelen als doeltreffend wordt gezien.

Nationale beleidsdocumenten

In 1986 verscheen het eerste samenhangende beleidsdocument, getiteld Alcohol en Samenleving. In 2002 verscheen de tweede grote alcoholnota, simpelweg getiteld Alcoholnota.
Een ander belangrijk alcoholbeleidsdocument was de zogenaamde Hoofdlijnenbrief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Jeugd en Gezin. Het document verscheen in november 2007 en werd in de Tweede Kamer besproken in december 2007.
In december 2016 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief met de Evaluatie van de Drank- en Horecawet naar de Tweede Kamer gezonden. In deze brief wordt niet alleen ingegaan op de Drank- en Horecawet, maar ook op andere alcoholbeleidsinstrumenten (zoals accijns) en kan daarom ook wel worden gezien als een alcoholbeleidsdocument. De bespreking van het document in de Tweede Kamer was in februari 2017.

Op 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. Hierin staan de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met het bedrijfsleven, de zorg en de preventieorganisaties over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De 70 ondertekenaars willen onder meer bereiken dat er in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan, dat jongeren en zwangeren geen alcohol drinken, dat iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol en dat het aantal probleemdrinkers daalt, evenals het aantal mensen met overgewicht.

Alcoholmanifest en AAN

Eind 2016 hebben 11 gezondheidsorganisaties met het oog op de evaluatie van de Drank- en Horecawet een Alcoholmanifest opgesteld. Het document bevat een aantal adviezen aan de landelijke overheid en de gemeenten om te komen tot een effectiever alcoholbeleid. De kern van deze adviezen is: geef prioriteit aan de 3 Best Buys, dat zijn beleidsmaatregelen die - internationaal erkend - betaalbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief zijn, te weten: een verhoging van de prijs van alcohol, een beperking van het aantal verkooppunten en een verbod op alcoholreclame. Ter ondersteuning en uitwerking van deze drie maatregelen worden in het Alcoholmanifest nog 7 aanvullende adviezen gegeven.

De organisaties die het Alcoholmanifest ondertekenden waren: de FAS Stichting Nederland, GGD GHOR Nederland (de koepel van alle GGD’en), Iriszorg, Jellinek Amsterdam, Lectoraat Verslaving Hogeschool Windesheim, Mondriaan Centrum voor Geestelijke Gezondheid, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawet Inspecteurs, Novadic-Kentron, Verslavingspreventie Nederland en Victas Centrum voor Verslavingszorg. Inmiddels ondersteunen nog 3 andere organisaties, waaronder de Samenwerkende GezondheidsFondsen het Alcoholmanifest.

Enkele van deze organisaties werken sinds 1 januari 2020 samen als AAN: Alliantie Alcoholbeleid Nederland om ook in de toekomst op gezette tijden een gezamenlijk geluid te kunnen laten horen. Het eerste plan is de organisatie van een Alcohol-actieweek in de eerste week van november 2020. Bij dit initiatief heeft een groot aantal maatschappelijke en regionale organisaties zich aangesloten.

Alcohol en Samenleving (14,4 MB)

Alcoholnota (195 kB)

Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid (69,2 kB)

Evaluatie Drank- en Horecawet (376 kB)

Alcoholmanifest PDF (0,96 MB)

Nationaal Preventieakkoord (528 kB)

-

I. Drank- en Horecawet

Algemene uitgangspunten Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet (aanvaard in 1964, in werking getreden in 1967) is een formele wet die de verkoop van alcoholhoudende dranken reguleert. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens de Drank- en Horecawet mogen zwak-alcoholhoudende dranken (gedistilleerde drank met minder dan 15% alcohol, wijn en bier) alleen verkocht worden in levensmiddelenwinkels en slijterijen. De verkoop van sterke drank (gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van 15% of meer) is voorbehouden aan slijterijen.
Verkoop van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse is alleen toegestaan in horecabedrijven. Winkeliers en dienstverleners (kappers, wassalons, schoonheidsspecialisten etc.) mogen dus geen alcohol schenken. De burgemeester kan voor bijzondere evenementen (Koningsdag, kermis, carnaval) een ontheffing voor max. 12 dagen verlenen. Met zo'n ontheffing mag ook buiten een horecabedrijf zwak-alcoholhoudende drank geschonken worden.

De gemeenten verlenen de vergunningen aan slijterijen en horecabedrijven. De vergunningvoorwaarden zijn vrij streng.
Ten eerste worden eisen gesteld aan de ondernemer en andere leidinggevenden, zoals bedrijfsleiders en beheerders. Zij mogen de laatste vijf jaar geen ernstige misdaden hebben begaan of meermalen veroordeeld zijn voor minder ernstige misdrijven, bijvoorbeeld rijden onder invloed. Bovendien moeten zij in het bezit zijn van een Diploma Sociale Hygiëne (vroeger Verklaring Sociale Hygiëne genoemd). Meestal is daartoe de cursus Sociale Hygiëne gevolgd. Daarin wordt aandacht besteed aan verantwoord verstrekken. De ondernemer en de andere leidinggevenden moeten ten minste 21 jaar oud zijn.
Ten tweede worden eisen gesteld aan de horecagelegenheid en de slijterij (het pand). Een horecagelegenheid of slijterij kan alleen gevestigd worden in een gebouw of onderdeel zijn van een ander gebouw. De minimumoppervlakte van een slijtlokaliteit is 15 m2; één horecalokaliteit is 35 m2 of meer. Ook zijn er zware eisen m.b.t. ventilatie, plafondhoogtes en sanitair. De meeste eisen zijn geregeld in het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet. Vroeger waren die eisen ook opgenomen in het Bouwbesluit. Die zijn echter daar geschrapt, maar wordt er v.w.b. vergunningplichtige horecagelegenheden en slijterijen in een speciaal artikel verwezen naar die zwaardere eisen die opgenomen zijn in het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet.

De Drank- en Horecawet kent diverse regels om vermenging van functies tegen te gaan. Dit ter bescherming van (jonge) consumenten en probleemdrinkers. Het is niet toegestaan om een horecalokaliteit tevens te gebruiken als slijtlokaliteit of er detailhandelsactiviteiten te verrichten. Dat mag wel in andere delen van het horecapand, als die ruimte maar bereikbaar is zonder langs plekken te hoeven waar drank wordt gedronken, geschonken of opgeslagen.
In slijtlokaliteiten mag alleen drank en aan drank gelieerde artikelen verkocht worden. Slijterijen mogen niet in directe verbinding staan met een gewone levensmiddelenwinkel. Daar moet een sluisje tussen.
Alcoholhoudende dranken mogen ook niet vanuit kiosken en d.m.v. automaten worden verkocht.

Al vanaf de inwerkingtreding van de Drank- en Horecawet in 1967 kent de Drank- en Horecawet leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcoholhoudende dranken. Oorspronkelijk was de grens 16 jaar voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken en 18 jaar voor de verkoop van sterke drank.
Sinds 1 januari 2014 is er één leeftijdsgrens van 18 jaar zowel voor de verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken als de verkoop van sterke drank. Deze grens geldt zowel voor detailhandelsverkoop als voor het schenken van drank in de horeca. De verkoper heeft de wettelijke plicht de leeftijd van de aspirant-koper vooraf vast te stellen (controle identiteitsbewijs).

Wijziging Drank- en Horecawet 2013

Met ingang van 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet aanzienlijk gewijzigd. De totstandkoming van deze wijzigingswet nam 12 jaar in beslag.
Het belangrijkste element van de wetswijziging betrof de uitbreiding van de bevoegdheden van gemeenten. Zo hebben gemeenten sinds 2013 de mogelijkheid
• extreme prijsacties, zoals happy hours in de horeca en stuntprijzen in supermarkten en slijterijen te verbieden;
• te bepalen dat jongeren onder een bepaalde leeftijd ná een bepaald tijdstip niet meer mogen worden toegelaten in de horeca;
• zelf toezicht te houden op de naleving van de regels van de Drank- en Horecawet (tot 2013 was het toezicht in handen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit);
• supermarkten die vaker de regels m.b.t. de leeftijdsgrenzen overtreden te verbieden alcohol te verkopen voor een periode van 1 tot 12 weken.

Andere belangrijke wijzigingen die op 1 januari 2013 van kracht werden:
- De burgemeester kan bij overtreding van de Drank- en Horecawet een horeca- en slijterijvergunning schorsen
- Het vergunningstelsel van de Drank- en Horecawet is vereenvoudigd; de leidinggevenden worden niet meer op de vergunning vermeld, maar op een aanhangsel bij de vergunning
- Een nieuwe leidinggevende van een vergunningplichtige inrichting hoeft nog slechts te worden gemeld
- De burgemeester kan een vergunning intrekken als de ondernemer in twee jaar driemaal een criminele leidinggevende aanmeldt
- De termijn waarop een gemeente over een vergunningaanvraag moet hebben beslist is verkort (nu conform Algemene wet bestuursrecht)
- Aan degene die met art. 35 ontheffing alcoholhoudende drank verstrekt hoeven bepaalde eisen niet meer gesteld te worden (bijv. Diploma Sociale Hygiëne)
- De burgemeester kan één art. 35 ontheffing verlenen voor jaarlijks terugkerende identieke evenementen
- De barkeeper / slijter mag zelf tijdens het werk niet dronken zijn
- Slijters mogen klanten die daarom vragen, gratis drank laten proeven (daarvoor is geen eigen proeflokaal meer nodig)
- Leidinggevenden die niet betrokken zijn bij de bedrijfsexploitatie hoeven geen Diploma Sociale Hygiëne te hebben (regeling voor schrijnende gevallen)

Sinds 2013 kent de Drank- en Horecawet ook een landelijk verbod voor jongeren om alcohol aanwezig of voor consumptie gereed te hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, met uitzondering van vervoermiddelen, levensmiddelenwinkels en slijterijen. Het gaat dan om plaatsen van bestemming tot algemene toegankelijkheid, zoals de openbare weg, plantsoenen, parken, portieken, trappen, overdekte winkelcentra, festival- en evenemententerreinen, sportvelden, stations, stadions, campings (m.u.v. de tenten van de gasten), horecagelegenheden etc. Het aanwezig of voor consumptie gereed hebben van drank thuis/in de privésfeer of op niet voor publiek toegankelijke plaatsen, vervoermiddelen, levensmiddelenwinkels en slijterijen is jongeren wèl toegestaan.
In 2013 gold dit verbod voor jongeren van 12 tot 16 jaar, met ingang van 2014 voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet, boa's domeinen I en II en politie-agenten handhaven het.

Wijziging Drank- en Horecawet 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet opnieuw gewijzigd.

De belangrijkste wijziging was dat 18 jaar de leeftijd werd:

1. Waarop jongeren alcoholhoudende drank verstrekt mogen krijgen, zowel in de horeca als in de detailhandel als tijdens evenementen, zowel in het geval van directe, als in het geval van indirecte verstrekking. Er is sprake van indirecte verstrekking aan een jongere als een verstrekker aan een volwassene drank verstrekt terwijl het overduidelijk is dat die drank onmiddellijk ter plekke doorgegeven gaat worden aan iemand die nog geen 18 jaar is.

2. Waarop een jongere (zonder toezicht) als bezoeker aanwezig mag zijn in een slijtlokaliteit.

3. Waaronder een jongere strafbaar is als hij op voor het publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van vervoermiddelen, levensmiddelenwinkels en slijterijen) alcohol aanwezig heeft. Op dit laatste verbod is nóg een uitzondering: jongeren van 16 en 17 jaar die in een horecazaak of een (sport)kantine werken mogen wel alcohol serveren en schenken (zichzelf een drankje inschenken mag echter weer niet).
De boete voor overtreding van dit voor 18-minners geldende verbod om alcohol aanwezig te hebben is momenteel €47,50 voor jongeren onder de 16 jaar en €95 voor jongeren van 16 en 17 jaar. De boete wordt niet geregistreerd in de justitiële documentatie. Daarom heeft overtreding van dit verbod later geen gevolgen voor het krijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag.

Jongeren die deze bepaling van de Drank- en Horecawet overtreden kunnen - indien de Officier van Justitie dat goed vindt - naar Halt worden verwezen, waar ze dan deelnemen aan de Halt-straf Alcohol. Verwijzing naar Halt na overtreding van de Drank- en Horecawet is toegestaan op grond van de brief van het College van Procureur-Generaals van 14 januari 2014. De verwijzing naar Halt geschiedt door de politie of door een boa. Dat laatste kan alleen als de betreffende boa daartoe - op verzoek van een gemeente - is aangewezen door de Officier van Justitie. Voordat boa’s naar Halt kunnen verwijzen, moet een recidivecheck in het registratiesysteem van de politie worden uitgevoerd. Boa’s hebben geen toegang tot dit systeem. Dit betekent dat de gemeente (als opdrachtgever van de boa) afspraken met de politie moet maken over het uitvoeren van de recidivecheck en het registeren van Haltverwijzingen en de afloop van de Halt-afdoening.

De Halt-straf Alcohol (een zogenaamde alternatieve straf) is recent aangepast omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat de Halt-straf "oude stijl" niet effectief was.

In de wet was géén overgangsregeling opgenomen voor jongeren geboren in 1996 en 1997, die bij inwerkingtreding van de nieuwe regels dus 16 of 17 jaar waren. Inmiddels zijn overigens alle jongeren die eerst wel en later geen alcohol meer konden kopen, 18 jaar geworden en is er dus geen overgangsgroep meer.

De wijziging 2014 van de Drank- en Horecawet houdt ook in dat alle gemeenten periodiek een preventie- en handhavingsplan moeten opstellen. Het eerste plan moest vóór juli 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Deze nieuwe wijziging van de Drank- en Horecawet is het gevolg van een initiatief van enkele Kamerleden (Joël Voordewind, Kees van der Staaij, Lea Bouwmeester en Sabine Uitslag). Zij hebben in juli 2012 een initiatiefwetsvoorstel daartoe aanhangig gemaakt. De Tweede Kamer heeft 5 maart 2013 met deze nieuwe wijziging ingestemd, de Eerste Kamer op 18 juni 2013. Inmiddels was overigens Sabine Uitslag opgevolgd door Hanke Bruins Slot en Lea Bouwmeester door Myrthe Hilkens.
Het kabinet Rutte-Asscher had in zijn Regeerakkoord aangegeven óók te kiezen voor een verhoging van de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol naar 18 jaar. Het kabinet heeft zich daarom bij het initiatiefwetsvoorstel Voordewind c.s. aangesloten.

De meeste gemeenten hebben sinds 1 januari 2014 ook nieuwe lokale regels rond alcoholgebruik. Deze zijn meestal vastgelegd in een lokale Drank- en Horecaverordening of in een apart hoofdstuk van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit omdat de wijziging van de Drank- en Horecawet 2013 bepaalde dat elke gemeente vóór 1 januari 2014 een verordening paracommercie moest vaststellen met de schenktijden en regels rond alcoholverstrekking in kantines (zogenaamde paracommerciële horeca). Gemeenten hebben deze wettelijke verplichting een paracommercie-verordening vast te stellen aangegrepen om ook andere lokale alcoholregels vast te stellen. De mogelijkheden daartoe zijn immers sinds 1 januari 2013 aanzienlijk uitgebreid. Om gemeenten daarbij te ondersteunen hebben zowel het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening Drank- en Horecawet gepubliceerd. De modelverordening van STAP is hier te vinden.

Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn had al tijdens de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel Voordewind c.s. aangegeven en later ook aan alle gemeenten gemeld dat de nieuwe alcoholleeftijd 1 januari 2014 van kracht zou worden. Dit vooral omdat vanaf dat tijdstip ook de nieuwe tabaksleeftijd van 18 jaar van toepassing was. Uiteindelijk is ook 1 januari 2014 de dag geworden dat beide leeftijdsgrenzen zijn ingegaan.

Daartoe startte VWS op 18 november 2013 een meerjarige (massamediale) campagne met als doel het versterken van de sociale norm dat het normaal is dat je voor je 18de niet drinkt of rookt. Deze campagne, die oorspronkelijk maar vijf jaar zou duren, is eind 2018 verlengd. Het gaat om een campagne met diverse partijen. De slogan van de campagne is nix18.nl.
Begin december 2013 startte VWS daarnaast een campagne om jongeren en hun omgeving (ouders, verkopers, barmedewerkers in sportkantines, etc.) te informeren over de nieuwe alcohol verkoopgrens van 18 jaar en het feit dat jongeren onder de 18 jaar zelf strafbaar zijn als ze op voor het publiek toegankelijke plaatsen (op enkele specifiek in de wet genoemde uitzonderingen na) alcohol aanwezig hebben. Deze communicatie had geen massamediale component, maar bestond uit folders die in supermarkten werden uitgedeeld evenals berichtgeving in huis-aan-huis bladen.

Stickers 18+ en Leeftijdschecker van NIX

De sticker met de boodschap ‘wij verkopen geen alcohol < 18’ is te bestellen bij Koninklijke Horeca Nederland als u daar lid van bent. Adres: https://www.khn.nl/website/formulieren/bestelformulier-18-leeftijdgrensmaterialen

Horeca Stichting Nederland verspreidt dubbelzijdige leeftijdsstickers. Die zijn door horecabedrijven per maximaal 5 te bestellen op: https://hsn-horeca.nl/klantenservice/leeftijdsticker
Wilt u méér stickers bestellen, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice: 076-5233666.

Bij het Trimbos-instituut kunt u stickers met het logo NIX18 bestellen voor €1 per stuk (minimale afname 5 stuks) (exclusief verzendkosten). Prijs per bundel van 50 stuks € 10,- (exclusief verzendkosten).
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/webwinkel/product/acm046-deursticker-nix18

Bij het Trimbos-instituut is ook een zogenaamde Leeftijdschecker van NIX verkrijgbaar. Hierop is eenvoudig de datum af te lezen die minimaal nodig is voor verkoop van alcohol en/of tabak. https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/acm053-leeftijdschecker-van-nix

Evaluatie Drank- en Horecawet 2016

In 2016 heeft staatssecretaris Martin van Rijn de wijzigingen van de Drank- en Horecawet 2013 en 2014 geëvalueerd. Hieruit blijkt dat zowel jongeren als volwassenen minder vaak zijn gaan drinken, maar als ze drinken, ze veel drinken. Om dit een halt toe te roepen zou volgens Van Rijn kritisch gekeken moeten worden naar de regels rond verstrekking van alcohol, zoals bijvoorbeeld de opleidingseisen van verstrekkers. Uit de evaluatie bleek verder dat het wenselijk is de huidige eisen die aan de horecagelegenheid en de slijterij (het pand) worden gesteld te moderniseren en de mogelijkheden te verkennen om het toezicht op de verkoop van alcohol via internet, evenals het verbod op prijsacties, te centraliseren.

In de Evaluatie van de Drank- en Horecawet is Van Rijn ook ingegaan op de roep om functievermenging (blurring) toe te staan. Van Rijn schrijft dat hij de wens van ondernemers en gemeenten begrijpt die in blurring een mogelijkheid zien om de binnenstad levendig te houden. Maar hij wijst er óók op dat alcohol een bijzonder product is en dat hij het belangrijk vindt dat het aanbod van alcohol niet nóg verder wordt verruimd en genormaliseerd door vermenging met andere winkelformules mogelijk te maken. Van Rijn geeft tot slot aan niet de indruk te hebben dat deze behoefte tot vermenging leeft onder het algemene publiek.

In de evaluatie is het advies aan volgende kabinetten opgenomen v.w.b. het alcoholbeleid na te denken over het al dan niet doorvoeren van (één of meer van) de drie 'best buys', maatregelen die internationaal worden erkend als effectieve maatregelen om mensen minder alcohol te laten drinken, zoals een accijnsverhoging, een beperking van het aantal verkooppunten en een totaalverbod op alcoholreclame en –sponsoring.

Initiatiefwet Ziengs

In juni 2018 heeft het VVD-kamerlid Erik Ziengs een initiatiefwetsvoorstel aanhangig gemaakt dat strekt tot versoepeling van de regels voor verkoop en schenken van alcohol. Het gaat om de Wet Regulering Mengformules. In juni 2020 heeft hij het voorstel gewijzigd en weer aan de Tweede Kamer aangeboden.

In dat wetsvoorstel wil hij mogelijk maken dat horecaexploitanten en slijters straks aan de gemeente kunnen vragen of hun vergunning kan worden verruimd, zodat zij ook 'nevenactiviteiten' kunnen verrichten. Een nevenactiviteit voor een horecabedrijf kan zijn de verkoop van schilderijen die aan de wanden van de horecalokaliteit hangen, van serviesgoed of van de huiswijnen. Nevenactiviteiten van slijterijen kunnen zijn nootjes- en kaasverkoop en het houden van betaalde whiskyproeverijen in de zaak.

In de Drank- en Horecawet worden verder twee nieuwe categorieën alcoholverstrekkers geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemengd ambachtsbedrijf. Het gaat dan om winkeliers en dienstverleners die - ook met een gemeentelijke vergunning – als nevenactiviteit zwak-alcoholhoudende dranken mogen verkopen en schenken. Denk aan kleding- en boekenwinkels, kappers, barbiers, massagesalons, fietsherstellers, wasserettes, hakkenbars etc. Het gaat dus om wat ook wel "blurring" of "mengformules" wordt genoemd.

Paul Blokhuis, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor het alcoholbeleid, voelt niets voor het plan van de VVD-parlementariër. Blokhuis heeft echter slechts, zoals bij elk initiatiefwetsvoorstel, een adviserende rol. In dat kader heeft hij door Berenschot een onderzoek laten uitvoeren naar de verwachte effecten van het wetsvoorstel. De conclusie van dat onderzoek is dat als door het toestaan van mengformules er nieuwe verstrekkingspunten bijkomen en daardoor meer alcohol wordt verstrekt, dat positieve effecten heeft op de economie en negatieve effecten op volksgezondheid, verkeersveiligheid en openbare orde.

Wetsvoorstel Ziengs (393 kB)

-

Wijziging Drank- en Horecawet 2019

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer medio maart 2019 gemeld dat hij - los van het wijzigingsvoorstel dat het Kamerlid Erik Ziengs aanhangig heeft gemaakt (zie hiervoor) - met een eigen wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet zal komen. Daartoe heeft hij een internetconsultatie georganiseerd. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd. Medio november is het gewijzigde voorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin zijn de volgende voorstellen opgenomen:

• Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan.
• Er komen regels voor de verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken.
• Volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen worden strafbaar.
• Er komt een uitzondering op de strafbaarstelling van 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.
• Er komt een uitzondering op de strafbaarstelling van 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage.
• Het voor minderjarigen geldende toegangsverbod tot slijterijen wordt opgeheven.
• De wet krijgt een grondslag voor de onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie.
• Bijna alle bepalingen van het Besluit eisen inrichtingen DHW worden ingetrokken (het sluisje tussen slijterijen en andere winkels blijft bestaan).
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid bij verordening vloeroppervlakte-eisen te stellen aan horeca- en slijtinrichtingen.
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid slijters toe te staan buiten winkeltijden proeverijen te organiseren.
• De naam van de wet verandert in Alcoholwet.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal op een deel van de nieuwe regels toezicht gaan houden.

Over het wetsvoostel zal medio november 2020 een wetgevingsoverleg plaatsvinden.

Inmiddels heeft staatssecretaris Blokhuis ook een concept-Alcoholbesluit en een concept-Alcoholregeling opgesteld. Beide documenten vervangen alle lagere regelgeving op grond van de Drank- en Horecawet / Alcoholwet. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de ontwerp-besluiten gereed zijn vóór de Tweede Kamer over zijn wetsvoorstel stemt. Mocht de Tweede Kamer het wetsvoorstel van Blokhuis aanvaarden, dan volgt nog een zogenaamde "voorhang" van het Alcoholbesluit.

Wetsvoorstel Blokhuis (144 kB)

-

Niet geregeld in Drank- en Horecawet

Identificatieleeftijd
In de Drank- en Horecawet is géén identificatieleeftijd opgenomen. Wel hebben de supermarkten (verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de horeca (verenigd in Koninklijke Horeca Nederland) besloten dat in hun winkels/horecagelegenheden voortaan een identificatieleeftijd voor alcohol en tabak van 25 jaar wordt aangehouden. In de praktijk houdt dat in dat caissières van supermarkten en barpersoneel van KHN-horecabedrijven, klanten die zij er jonger vinden uitzien dan 25 jaar naar hun ID zullen vragen. Deze supermarkten en horecabedrijven verlangen van hun klanten onder de 25 jaar ook dat zij spontaan hun ID tonen.
Inmiddels is duidelijk dat de identificatieleeftijd van 25 jaar ook door sommige sportkantines wordt gehanteerd.

Vestiging van alcoholvrije horeca
Het vergunningstelsel van de Drank- en Horecawet en de andere regels van de Drank- en Horecawet hebben géén betrekking op de vestiging van alcoholvrije horecabedrijven. Een Drank- en Horecavergunning is alleen nodig als men alcoholhoudende dranken (meer dan 0,5% alcohol) wil gaan verstrekken.

Besloten privé-bijeenkomsten
De Drank- en Horecawet is ook niet van toepassing als het gaat om alcoholverstrekking op een privébijeenkomst die besloten is. Daarvan is sprake als de organisator een niet-commerciële band heeft met de gasten die hij heeft uitgenodigd. Bovendien moeten de gasten de drank geheel gratis krijgen en de betreffende locatie slechts incidenteel worden gebruikt voor feesten en bijeenkomsten.

Horecaopeningstijden
In de Drank- en Horecawet zijn ook geen regels opgenomen m.b.t. horecaopeningstijden. Het vaststellen van dergelijke tijden is een bevoegdheid van de gemeenten o.g.v. de Gemeentewet. De Drank- en Horecawet regelt wel de (alcohol)schenktijden in de paracommerciële horeca. Althans, de Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om de schenktijden in een verordening vast te leggen. Hoe gemeenten dat doen moeten ze zelf weten. Een gemeenten mag zelfs in die verordening vrije schenktijden vastleggen.

Bepalingen m.b.t. productie, invoer en uitvoer
De Drank- en Horecawet kent geen nationale wettelijke bepalingen m.b.t. de productie, de invoer of de uitvoer van alcoholhoudende dranken. Dat wil niet zeggen dat er niets op dit punt geregeld is, in tegendeel. Naast de algemene wetgeving over levensmiddelen, is er ook specifieke Nederlandse én Europese productregelgeving die relevant is voor producenten van alcoholhoudende dranken. Zo kennen we het Warenwetbesluit gereserveerde aanduidingen, de Regeling wijn en olijfolie en de Verordening EU 2019/787 gedistilleerde dranken.
Verder is in de accijnsregelgeving opgenomen dat consumenten bier en wijn voor eigen gebruik mogen maken, maar dat voor het maken van bier en/of wijn voor de verkoop en voor het produceren van gedistilleerde dranken een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats nodig is. Bedrijven die niet-veraccijnsde alcoholhoudende dranken willen opslaan hebben een Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats nodig.

Verplichte vermelding van productinformatie
Op het etiket van dranken met meer dan 1,2% alcohol moet sinds 1993 het alcoholgehalte vermeld worden. Vermelding van allergenen is sinds 2005 verplicht. Deze voorschriften zijn ook weer niet geregeld in de Drank- en Horecawet, maar in besluiten op grond van de Warenwet. Het betreft geharmoniseerde regelgeving van de Europese Unie. Vanaf 13 december 2014 is de grondslag voor deze verplichtingen de Europese verordening verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (1169/2011).
In deze verordening is een uitzondering opgenomen voor alcoholhoudende dranken met meer dan 1,2% alcohol: daarop hoeven de ingrediënten noch de voedingswaarde vermeld te worden. Als de voedingswaarde vrijwillig wordt weergegeven, mag ze beperkt worden tot de vermelding van de calorieën.
Lang is gesproken over deze vreemde uitzondering voor alcoholhoudende dranken. Dat heeft ertoe geleid dat er enkele zelfreguleringsregiems zijn gekomen die op verzoek van de Eurocommissaris door de diverse branches zijn opgesteld. Inmiddels hebben de gedistilleerdsector en de brouwers een Memorandum of Understanding ondertekend, waarmee de Eurocommissaris heeft ingestemd. In het MoU van de brouwers zegt de sector toe zich te gaan houden aan de Europese verordening verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Het MoU van de gedistilleerdsector daarentegen is onder de maat. Ze zijn voornemens de calorische waarde op de verpakking te zetten en informatie over de ingrediënten (inclusief vermelding van de gebruikte grondstoffen) online beschikbaar te stellen.

Waarschuwingslogo's
Nederland heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvullende nationale etiketteringsregels te stellen, waarbij dan algemene of specifieke waarschuwingslogo's of -teksten verplicht worden gesteld. Uit een WHO-onderzoek is gebleken dat 13 Europese landen zo'n verplichting kennen, waaronder EU-lidstaten. Zo is het in Frankrijk verplicht om op verpakkingen van alcoholhoudende dranken een waarschuwing op te nemen omtrent alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. De Nederlandse regering vond en vindt dat niet nodig omdat de Nederlandse alcoholbranche zich er voor heeft ingespannen dat 89% van de verpakkingen het "alcohol en zwangerschapslogo" heeft (stand 1 juli 2016). De Europese brouwers volgen dit initiatief en plaatsen inmiddels ook op vele bieren het zwangerschapslogo.

-

Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten

Overzicht leeftijdsgrenzen alcohol in EU-lidstaten - januari 2018 (188 kB)

-

Historische overzichten

Historie wijziging Drank- en Horecawet 2013 (197 kB)

DHW 18+ historisch overzicht (97,2 kB)

Beleid alcoholreclame en alcoholmarketing (124 kB)

-

Integrale wettekst

Drank- en Horecawet zoals die sinds 31-12-2017 luidt (186 kB)

-

Diverse besluiten

Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet (met nieuwe boetebedragen, versie 13-12-2014) (95,9 kB)

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (75,5 kB)

Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999 (135 kB)

Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet (147 kB)

-

Overige documenten

Overzicht van wat de Drank- en Horecawet m.b.t. blurring nu toestaat (57,7 kB)

Kernpunten gewijzigde Drank- en Horecawet 2013 (68,1 kB)

Regeling aanvraaggegevens en formulieren DHW 2013 (893 kB)

Regeling toezichthoudende ambtenaren DHW vanaf 1 januari 2015 (27,3 kB)

Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015 (143 kB)

Wijziging Bouwbesluit inzake afstemming met Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet (398 kB)

Evaluatie Drank- en Horecawet (376 kB)

Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt (1,64 MB)

Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen (versie 06-10-2016) (267 kB)

Regeling wijn en olijfolie vanaf 01-01-2017 (274 kB)

Verordening EU 251/2014 Gearomatiseerde wijn (776 kB)

Verordening EU 1308/2013 tot vaststelling van een Gemeenschappelijke Ordening van de markten voor landbouwproducten (2,50 MB)

Verordening EU 787/2019 gedistilleerde dranken (800 kB)

-

HIER is de directe link naar het speciale deel van onze website waar nadere informatie te vinden is over hetgeen STAP/Universiteit Twente gemeenten kunnen bieden, zoals mysteryshop onderzoek, doortap-onderzoek, alsmede advisering bij beleid en toezicht op het gebied van de Drank- en Horecawet.

-

II. Regulering van de alcoholreclame en -marketing

In Nederland zijn drie verschillende documenten waarin regels staan m.b.t. alcoholreclame en -marketing:

1. Drank- en Horecawet
2. Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken/Nederlandse Reclame Code
3. Mediawet 2008

Uitgebreide informatie over de regulering van de alcoholreclame en -marketing is te vinden op de themapagina Alcoholmarketing.

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet bevat een artikel dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevoegdheid geeft om een Reclamebesluit op te stellen waarin regels worden gesteld m.b.t. alcoholreclame. Tot nu toe is zo’n besluit echter niet in werking getreden.

Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken/Nederlandse Reclame Code

De alcoholreclame in Nederland wordt voornamelijk gereguleerd middels zelfregulering door de drankindustrie. De regels zijn vastgelegd in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, welke wordt beheerd door de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), een samenwerkingsverband van producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken.

In de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken zijn de Europese regels opgenomen uit de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten. Nederland is het enige EU land dat deze regels niet heeft geïmplementeerd door opname in een formele wet, maar door opname in de zelfreguleringscode. STAP heeft hierover enkele jaren terug vragen gesteld aan de betrokken minister. Zijn antwoord was dat de Europese Commissie de implementatie "geschikt, voldoende en doeltreffend” vond om de doelen van de richtlijnbepaling te bereiken.

Mediawet

Nederland kent sinds 2009 een wettelijk verbod op alcoholreclame op televisie en radio van 06.00 uur tot 21.00 uur. Het verbod is opgenomen in de Mediawet 2008. Het verbiedt Nederlandse omroepen in het genoemde tijdvak commercials voor alcoholhoudende dranken uit te zenden. De Mediawet en de bijbehorende beleidsregels bevatten ook enkele bepalingen over (alcohol)sponsoring en productplaatsing op tv. Op deze regelgeving wordt toegezien door het Commissariaat voor de Media.

Zie voor uitgebreidere informatie over alcoholmarketing de betreffende themapagina.

III. Straffen voor rijden onder invloed

De verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

In Nederland is de wettelijke limiet voor bestuurders (van auto's, fietsen, brommers, motoren etc.) een bloedalcoholgehalte (BAG) van 0,5 pro mille of een ademalcoholgehalte (AAG) van 220 µg/l. Beginnende bestuurders (mensen die hun rijbewijs minder dan vijf jaar geleden hebben ontvangen) is het niet toegestaan om een BAG te hebben hoger dan 0,2 pro mille of een AAG van meer dan 88 µg/l. Dit BAG/AAG-niveau geldt ook voor mensen jonger dan 24 jaar.

Op 1 juli 2017 is een wijziging van de Wegenverkeerswet in werking getreden, waardoor voor bestuurders die zowel drugs als alcohol hebben gebruikt het lage BAG/AAG-niveau geldt, namelijk 0,2 pro mille, resp. 88 µg/l. Vanaf 2017 is het voor de politie ook mogelijk om naast de handhaving met voorlopige selectiemiddelen op alcoholgebruik in het verkeer ook met andere voorlopige selectiemiddelen (zoals de speekseltester en het onderzoek van de psychomotorische en oog- en spraakfuncties) op rijden onder invloed te controleren.

In Nederland is het toegestaan om verkeerscontroles te houden waarbij weggebruikers steekproefsgewijs worden gecontroleerd, ook zonder dat er op hen een verdenking rust.

Hoogte straffen

Rijden onder invloed is geen overtreding, maar een misdrijf. Door een wetswijziging per 1 januari 2008 zijn rijden onder invloed zaken onder de OM-afdoening gebracht, hetgeen inhoudt dat er een strafbeschikking wordt opgelegd die door het Centraal Justitieel Incasso Bureau wordt geïncasseerd. Het OM heeft de strafvordering bij rijden onder invloed vastgelegd in een Richtlijn (zie hieronder). De straf die het OM zal vorderen is afhankelijk van de hoeveelheid alcohol die gemeten is. Verder speelt mee of er sprake was van een verkeersongeval en zo ja, zijn er slachtoffers? Voor de strafmaat is ook van belang of betrokkene eerder met alcohol op in het verkeer gepakt is (recidive) en of er door de manier van rijden sprake was van in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De straffen variëren van een hoge geldboete tot - vanaf 2020 - 16 maanden cel. Ook kan je een ontzegging krijgen van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen (OBM).

Mocht het tot een rechtszitting komen, dan beslist natuurlijk uiteindelijk de rechter welke straf de rijder onder invloed krijgt. De rechter kan en mag afwijken van de eisen van het OM.

Alcoholkeuring

Daarnaast bestaat in bepaalde gevallen de mogelijkheid dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een bestuurder verplicht om een alcoholkeuring te ondergaan om de rijgeschiktheid te onderzoeken. Gekeken wordt of er sprake is van alcoholmisbruik. Mensen die zakken krijgen hun rijbewijs niet terug tótdat zij hebben aangetoond dat te hebben aangepakt. Volgens het CBR gaat dit om 3.300 mensen per jaar.

Een alcoholkeuring moeten ondergaan kan in de volgende situaties:
- De (ervaren) bestuurder heeft een AAG van 785 µg/l of meer, oftewel een BAG hoger dan 1,8 pro mille. Bij een beginnend bestuurder gaat het om meer dan 1,3 pro mille of 570 µg/l of meer.
- Wanneer iemand wordt gepakt wegens rijden onder invloed van alcohol binnen 5 jaren na het eerder gevolgd hebben van een EMA-cursus.
- Wanneer iemand binnen 5 jaren drie keer is aangehouden wegens rijden onder invloed.

Verkeerscursussen

Er zijn drie verschillende cursussen voor weggebruikers die (alcohol)verkeersdelicten hebben begaan: de EMA (educatieve maatregel alcohol en verkeer), de LEMA (lichtere versie van EMA) en de EMG (educatieve maatregel gedrag en verkeer).

1. de EMA omvat een driedaagse cursus voor mensen die aan het verkeer hebben deelgenomen met een BAG tussen 1,3 en 1,8 pro mille (AAG 570-785 µg/l).
2. de LEMA bestaat uit twee halve dagen van elke 3,5 uur. De LEMA is bedoeld voor beginnende bestuurders met een BAG tussen 0,5 pro mille en 0,8 pro mille (AAG 220-350 µg/l).
3. de EMG (educatieve maatregel gedrag en verkeer) is bedoeld voor bestuurders die tijdens één rit herhaaldelijk ongewenst rijgedrag hebben vertoond. Ook bij een eenmalige zeer zware snelheidsoverschrijding kan een EMG worden opgelegd. Deze EMG-cursus wordt wel de huftercursus genoemd.

Uit een in 2017 uitgevoerd onderzoek blijkt dat de rijden-onder-invloed-recidive van beginnend bestuurders die een LEMA volgden een dalende trend laat zien van 15% in 2009 tot iets beneden de 10% in 2013. Maar als je kijkt naar het percentage LEMA-deelnemers dat binnen twee jaar opnieuw wordt vervolgd voor rijden onder invloed dan zie je ook dat dat percentage niet significant afwijkt van het percentage recidivisten bij een groep die bijvoorbeeld alleen een boete kreeg opgelegd.

De resultaten van de EMG zijn ook niet positief, althans bij snelheidsovertreders. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum (WODC). Ongeveer de helft (49%) van een groep onderzochte snelheidsovertreders ging binnen 2 jaar opnieuw in de fout, met of zonder EMG-cursus. Er zijn geen evaluatiecijfers van de EMG bekend over de groep rijders onder invloed.

Alcoholslotprogramma

Op 1 december 2011 ging het alcoholslotprogramma van start. Bestuurders die werden betrapt met een BAG tussen 1,3 pro mille en 1,8 pro mille (AAG 570-785 µg/l) en beginnende bestuurders met een BAG tussen de 1,0 en 1,8 pro mille (AAG 435-785 µg/l), kregen van het CBR de plicht een alcoholslot in hun auto te laten inbouwen. Deed je dat niet, dan mocht je niet meer rijden.
Het alcoholslotprogramma werd in oktober 2014 opgeschort nadat het Gerechtshof Den Haag bepaalde dat het alcoholslot gezien moet worden als een straf en er dus naast het alcoholslot geen boete voor rijden onder invloed mag worden opgelegd. De Hoge Raad was het met het Gerechtshof Den Haag eens en ook de Raad van State uitte kritiek op de wet die het alcoholslot regelde. Daarom werden al geen nieuwe alcoholsloten meer opgelegd.
In februari 2016 besloot het kabinet Rutte II niet meer met een nieuw aangepast alcoholslotprogramma te komen. Voor degenen die in het alcoholslotprogramma zaten veranderde er echter niets. Tot september 2016. Vanaf die datum hoeven ook zij niet meer met een alcoholslot te rijden.
In maart 2018 hebben minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet Rutte III definitief afscheid heeft genomen van het alcoholslot.
Daar is echter een groot aantal Tweede Kamerleden het niet mee eens. Die wil het alcoholslot weer terug. Maar de ministers houden voet bij stuk.
Overigens hebben inmiddels 8 andere EU-lidstaten het alcoholslot: Finland, Zweden, Polen, Denemarken, Tsjechië, België, Frankrijk en sinds kort Litouwen.

Nieuwe maatregelen Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen

In de beleidsbrief aan de Tweede Kamer van ministers Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen lieten zij weten bezig te zijn met een strengere aanpak van rijden onder invloed. Ze zijn voornemens daartoe een set aan maatregelen voor te gaan stellen.
Het doel van het Rutte III is om het aantal personen dat onder invloed van alcohol deelneemt aan het verkeer te verminderen, waardoor ook minder verkeerslachtoffers te betreuren zullen zijn. Om dit te bereiken heeft minister Grapperhaus een wetsvoorstel gemaakt om de strafmaxima te verhogen voor ernstige verkeersdelicten, waaronder rijden onder invloed. Dit wetsvoorstel is eind 2019 door de beide Kamers der Staten-Generaal aanvaard.

Minister Van Nieuwenhuizen verlaagt in overleg met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de grens van de alcoholkeuring (het onderzoek naar de rijgeschiktheid). Voor ervaren bestuurders ligt die grens nu op 1,8 pro mille (AAG 785 µg/l). Deze wordt mogelijk 1,3 pro mille (AAG 570 µg/l). Voor bestuurders die al eerder in de fout gingen wordt de grens mogelijk verlaagd van 1,3 pro mille (AAG 570 µg/l) naar 1,0 promille (AAG 435 µg/l) .

Verder stellen de ministers maatregelen voor die de effectiviteit van de maatregelen en sancties verhogen en het stelsel van bestuurs- en strafrecht vereenvoudigen. In dat kader wordt onder meer voorgesteld de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten te laten vervallen, omdat deze regeling het stelsel erg complex maakt en de effectiviteit beperkt is. Zeker als de grens van de alcoholkeuring wordt verlaagd.

Onderzocht wordt of het rijbewijs op andere manieren, dan op grond van het onderzoek naar de rijgeschiktheid, ongeldig kan worden verklaard. Bijvoorbeeld door de rechter de bevoegdheid te geven het rijbewijs ongeldig te verklaren. Ook wordt bezien of de rechter de mogelijkheid kan worden gegeven een ontzegging van de rijbevoegdheid dadelijk uitvoerbaar te verklaren, zodat wordt voorkomen dat de betrokkene aan het verkeer kan blijven deelnemen tijdens de behandeling van het hoger beroep. Deze voorstellen zijn inmiddels uitgewerkt in een concept-wetsvoorstel dat eind 2019 in consultatie is gegaan.

Daarnaast is het voorstel om het stelsel zo in te richten dat het bestuursrechtelijke traject (zoveel als mogelijk) is afgerond voordat de zaak strafrechtelijk wordt beoordeeld. Op deze manier weet de strafrechter bijvoorbeeld of de betreffende bestuurder al een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd heeft gekregen en of hij hier al dan niet geschikt uit is gekomen, zodat hij kan afwegen of hij daarnaast nog een passende en effectieve straf kan opleggen.

Richtlijn strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs (2018) (385 kB)

Factsheet Rehabilitation courses for road users, SWOV, 2010. (210 kB)

TK-brief Aanpak rijden onder invloed van alcohol (85,2 kB)

Concept-wetsvoorstel aanscherping maatregelen rijden onder invloed (120 kB)

-

IV Accijns- en btw-heffing

Accijnsheffing

Waarom de overheid accijns heft
De overheid heft van oudsher accijns op alcoholhoudende dranken. De overwegingen daarvoor zijn tweeledig. De schatkist staat altijd voorop, maar volksgezondheidsargumenten spelen in toenemende mate ook een rol. De overheid kan door gebruik te maken van het accijnsinstrument de prijzen van alcoholhoudende dranken beïnvloeden. Meestal zal immers door een accijnsaanpassing de prijs van de drank ook worden aangepast. Uit volksgezondheidsoogpunt is verhoging van de accijns een goede zaak. Hoe de consument op een prijsverhoging van alcohol reageert is afhankelijk van de inkomensontwikkeling (koopkracht), de reclame, modetrends en de tarieven in de buurlanden. Sommige onderzoekers stellen dat een prijsverhoging de consumptie tijdelijk vermindert, anderen verwachten een duurzame daling, vooral bij jongeren, maar ook bij zware drinkers.
Men is het er echter over eens, dat een accijns- en prijsverhoging voor alcoholhoudende dranken vrijwel altijd leidt tot een lagere consumptie: veel of weinig, tijdelijk of duurzaam.

Hoe de accijnzen worden geïnd
In Nederland worden op alle alcoholhoudende dranken die verhandeld worden accijnzen geheven. Alleen door consumenten zelfgemaakt bier en zelfgemaakte wijn voor gebruik in huiselijke kring, is vrij van accijns. Voor het maken van bier en/of wijn voor de verkoop en voor het produceren van gedistilleerde dranken is een Vergunning vervaardiging in een accijnsgoederenplaats nodig. Handelaren en importeurs die niet-veraccijnsde alcoholhoudende dranken willen opslaan moeten een Vergunning opslag in een accijnsgoederenplaats hebben.

Accijnzen zijn, net als btw, inbegrepen in de prijs die de consument betaalt. De accijnsopbrengsten worden door de producenten, de handelaren en de importeurs van accijnsgoederen aan de Belastingdienst overgemaakt. De Belastingdienst int deze belasting dus niet zelf bij de consumenten.

Europese richtlijnen en de Wet op de accijns
De Horizontale accijnsrichtlijn (meest recent EU/2020/262 ter vervanging van 2008/118/EG) bevat bepalingen die voor alle accijnsgoederen gelden, zoals algemene definities, tijdstip en plaats van verschuldigdheid van accijns en vrijstellingen. Ook zijn daarin controlebepalingen opgenomen, waaronder het automatiseringssysteem voor accijnsgoederen (Excise Movement and Control System - EMCS) dat binnen de gehele Europese Unie van toepassing is.

De structuur van de accijnsheffing op alcoholhoudende dranken en de minimumtarieven zijn geregeld in twee andere Europese richtlijnen. Het betreft de Richtlijn betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (92/83/EEG, recent herzien) en de Richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (92/84/EEG). Die Europese minimumtarieven zijn overigens erg laag en bij wijn zelfs €0,00. In feite komt dat erop neer dat een EU-lidstaat zelf kan kiezen of het accijns op wijn heft!
Beide richtlijnen zijn in Nederland geïmplementeerd in de Wet op de accijns. De accijnsheffing in ons land is de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. De laatste jaren is dit dossier in handen van de staatssecretaris.

Op grond van de Europese richtlijnen wordt in Nederland als volgt accijns geheven:
- Voor bier met meer dan 0,5% alcohol gelden 4 verschillende accijnscategorieën. Niet het alcoholgehalte van het bier bepaalt de categorie, maar het extractgehalte van het bier. Het extractgehalte wordt uitgedrukt in graden Plato (°P). Hiermee wordt bedoeld het gehalte aan opgeloste stoffen die in het stamwort van het bier zitten, plus het gehalte van de stoffen die na de gisting aan het bier zijn toegevoegd. Als vuistregel kan aangehouden worden, dat het aantal graden Plato maal 0,4, het alcoholgehalte van het uiteindelijke bier wordt. Voor bieren met veel onvergistbare suikers gaat deze regel echter niet op.
- Bij wijn waren er altijd verschillende accijnstarieven voor bepaalde mousserende wijnen (meer specifiek: wijnen met een plofkurk met een metalen vlechtwerkje, zoals champagne en bepaalde prosecco's) en niet-mousserende wijnen (ook wel stille wijn genoemd). Dat onderscheid is in 2017 komen te vervallen. Nu bepaalt zowel bij mousserende als bij stille wijnen alleen nog het alcoholpercentage van de betreffende wijn de uiteindelijke accijnsafdracht. Is het alcoholgehalte maximaal 8,5% dan geldt het lage tarief, is het alcoholgehalte meer dan 8,5% (wat meestal het geval is) dan geldt het hoge tarief. Cider wordt v.w.b. de accijnzen aangemerkt als wijn. Er is wel een speciale accijns voor tussenproducten zoals port, sherry en vermout.
- Bij gedistilleerde dranken wordt de accijns geheven als een vast bedrag per hectoliter pure alcohol.

Als consumenten accijnsgoederen waarover de accijns al betaald is, meenemen van een ander EU-land, dan wordt er niet opnieuw accijnzen geheven, voor zover zij zich aan de volgende maximumhoeveelheden houden: 10 liter gedistilleerde drank, 90 liter wijn (inclusief max. 60 liter mousserende wijn), 20 liter versterkte wijn en 110 liter bier. Van buiten de EU naar Nederland mag je accijnsvrij invoeren: 1 liter sterke drank, óf 2 liter mousserende wijn óf 2 liter sherry of port, 4 liter stille wijn en 16 liter bier. Deze aantallen gelden alleen voor personen van 17 jaar en ouder.

Richtlijn 92/83/EEG (922 kB)

Richtlijn 92/84/EEG (372 kB)

-

Tarieven in Nederland
In Nederland kennen vrijwel alle accijnzen een jaarlijkse inflatiecorrectie. De alcoholaccijnzen vormen wat dat betreft een uitzondering. Die worden niet elk jaar, maar eens in de zoveel jaar opgehoogd.

Bij het vaststellen van het nieuwe tarief wordt meestal gekeken naar de inflatie sinds de vorige wijziging en die wordt dan geheel of gedeeltelijk "meegenomen". In de praktijk betekent dat, dat er eens in de zoveel jaar redelijk forse tariefstijgingen zijn, maar dat – ondanks die forse stijgingen – de accijnstarieven over enkele tientallen jaren bekeken toch wel zijn achtergebleven bij de inflatie. Vooral de accijns op gedistilleerde dranken is de afgelopen decennia maar beperkt meegestegen met de inflatie.

Dat de accijnzen niet elk jaar een beetje aangepast worden, maar eens in de zoveel jaar fors, wordt geïllustreerd door het feit dat de laatste algemene verhoging van de alcoholaccijnzen in 2014 was en dat alle tarieven toen met een 5,75% stegen, met uitzondering van bieren tot 7°P. Het accijnstarief voor die bieren steeg met 25%.
In 2015 waren er geen alcoholaccijnsverhogingen.
In 2016 werd alleen de belasting op bieren tot 7°P weer verhoogd. Formeel ging het bij alcoholvrij bier om een verhoging van de verbruiksbelasting en bij alcoholarm bier om een verhoging van de bieraccijns. Voor beide categorieën laaggradige bieren geldt sindsdien een tarief van €8,83 per hectoliter.
In 2017 is een vereenvoudiging van de accijnstarieven in werking getreden. Het onderscheid tussen mousserende en niet-mousserende wijnen en tussenproducten is komen te vervallen. Oorspronkelijk wilde het kabinet dat gepaard laten gaan met een verhoging van de wijnaccijns. Na een gesprek met de wijnbranche werd daar echter vanaf gezien. Integendeel, er was zelfs een lichte daling van het tarief.
In 2018, 2019 en 2020 waren/zijn er opnieuw geen tariefstijgingen.

Huidige accijns per glas:
Glas pilsner bier (250 cc): 9,5 cent*
Glas stille of mousserende wijn (100 cc): 8,8 cent
Glas jenever (35 cc): 20,7 cent

Deze accijnstarieven betekenen dat de consument per liter pure alcohol:
€ 7,59 betaalt als die alcohol is in de vorm van pils,
€ 7,36 als die is in de vorm van wijn,
€ 16,86 als die is in de vorm van gedistilleerde drank.

* Brouwerijen die minder dan 200.000 hectoliter bier produceren hoeven wat minder accijns af te dragen (92,5%).

Tabel: Accijnstarieven (meest voorkomend) vanaf 2017

Bier per hl in graden Plato 
Minder dan 7 € 8,83
7 - 11 € 28,49
11 - 15 € 37,96
15 en meer € 47,48
  
Wijn per hl in volume procenten alcohol 
Maximaal 8,5% volume alcohol € 44,24
Meer dan 8,5% volume alcohol € 88,30
  
Tussenproducten per hl in volume procenten alcohol 
Maximaal 15% volume alcohol € 105,98
Meer dan 15% volume alcohol € 149,30
  
Gedistilleerd per hl per % volume alcohol € 16,86

-

Accijnstarieven vanaf 2012 (63,7 kB)

-

Accijns-opbrengsten
Zowel het Ministerie van Financiën als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceren gegevens over accijnsopbrengsten. Het Ministerie van Financiën registreert de kasontvangsten, het CBS - conform Europese voorschriften - de ontvangsten op transactiebasis, dat wil zeggen op het moment waarop de activiteit plaatsvindt die tot de belastingschuld leidt. STAP maakt gebruik van de CBS-cijfers omdat die een beter beeld geven van het effect van accijnswijzigingen en bovendien Europese vergelijkingen mogelijk maken.

Opbrengsten accijnzen op alcoholhoudende dranken 2000-2019 (x 1.000.000) volgens CBS

Jaar Bier Wijn* Gedistilleerd Totaal
2000 263 173 397 833
2001 287 172 413 872
2002 306 212 472 990
2003 300 227 357 884
2004 346 233 378 957
2005 297 237 373 907
2006 335 242 321 898
2007 310 257 335 902
2008 318 285 328 931
2009 390 285 306 981
2010 389 304 331 1.024
2011 383 299 314 996
2012 387 316 348 1.051
2013 413 348 306 1.067
2014 423 357 311 1.091
2015 451 329 314 1.119
2016 446 354 324 1.128
2017 447 346 331 1.124
2018 457 347 342 1.146
2019 421 329 331 1.081

* inclusief tussenproducten

Btw-heffing

Op alcoholhoudende dranken (inclusief de accijns daarop) wordt btw geheven. De btw is in de prijs die de consument moet betalen begrepen.
Voor vrijwel alle alcoholhoudende dranken geldt het hoge 21%-tarief. Alleen bier (en biermengsels) met 0,5% alcohol of minder en andere dranken met 1,2% alcohol of minder vallen onder het 9%-tarief.
Door alcoholhoudende dranken te belasten met het hoge tarief, geeft de wetgever aan dat alcoholhoudende dranken luxe goederen zijn, die niet behoren tot het "basispakket".

Voor postmixen en andere "samengestelde" dranken in de horeca geldt een speciale regeling. Indien de drank een samenstelling is van ingrediënten met een 9%- en met een 21%-tarief en de verkoopprijs tot stand is gekomen door de verkoopprijzen van de afzonderlijke ingrediënten bij elkaar op te tellen, dan mag de ondernemer voor de verschillende ingrediënten het daarvoor geldende BTW-tarief hanteren, op voorwaarde dat dit ook als zodanig wordt geadministreerd. Voorbeelden: rum/cola en Irish Coffee.

Bij een all-inclusive maaltijd moet over de maaltijd en de alcoholvrije drank 9% btw betaald worden, over de alcoholhoudende drank 21%. De Hoge Raad heeft dat goedgekeurd. De Europese richtlijnen staan het lidstaten toe om voor restaurantdiensten een uitzondering te hanteren in hun wetgeving en de levering van alcoholhoudende drank uit te sluiten van het verlaagde 9% btw-tarief.

-

Dmmkdjli2

V. Educatie en bewustwording

Massamediale voorlichting

In 1986 startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een grootschalige landelijke Postbus 51 campagne over alcohol. De campagne omvatte massamediale activiteiten, voornamelijk televisie- en radiospotjes, en regionale activiteiten. In de eerste jaren was de campagne gericht op het algemene publiek, later op jongeren en ouders. Op lokaal niveau werden aansluitende projecten uitgevoerd.

Oorspronkelijk werd de campagne gecoördineerd door het ministerie zelf, later door het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), na 2008 door het Trimbos-Instituut. Dit instituut heeft ook - als onderdeel van de campagne - een telefonische hulplijn en een website met alcoholinformatie opgestart. De slogan van alle activiteiten ("DRANK maakt meer kapot dan je lief is") was zeer goed bekend bij het algemene publiek en werd ook hoog gewaardeerd. In 2010 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten alle op gedragsverandering gerichte Postbus 51 campagnes - dus ook de campagne "DRANK maakt meer kapot dan je lief is", met ingang van 2012 te stoppen, omdat dergelijke campagnes te betuttelend zouden zijn.

Nix18

Inmiddels is de rijksoverheid hierop teruggekomen: sinds najaar 2013 wordt immers de meerjarige NIX18 campagne gevoerd, die duidelijk moet maken dat het heel gewoon en eenvoudig is om voor je 18de niet te roken en te drinken. Diverse televisie-spotjes zijn onderdeel van deze campagne.

Preventie binnen sportverenigingen

De rijksoverheid steunt - samen met zorgverzekeraar DSW, NOC*NSF en enkele sportbonden - ook preventieve activiteiten binnen sportverenigingen. Doel is vooral de slechte naleving van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in de sportkantines aan te pakken. In dat kader bezoekt kinderarts Nico van der Lely de komende jaren - samen met enkele teams - een groot aantal sportclubs om ze bewust te maken van de schadelijke gevolgen van overmatig drankgebruik onder jongeren.

Dgsg2

Schoolvoorlichting

Het bekendste schoolvoorlichtingsprogramma over alcohol is door het Trimbos-instituut ontwikkeld. Het gaat om het programma 'Helder op School', vroeger 'De Gezonde School en Genotmiddelen' genaamd. Het omvat materalen gericht op het primair onderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs, het MBO en het HBO/WO. De uitvoering is zoveel mogelijk op regionaal niveau door preventiewerkers van de GGD en de regionale instellingen voor verslavingszorg. Deze preventiewerkers zijn getraind door het Trimbos-instituut.

In het programma wordt niet alleen aandacht besteed aan alcohol, maar ook aan tabak, drugs en gamen. 'Helder op School' is een integraal programma.
Het kent 4 pijlers:
1. Beleid. De basis is een goed beleid met heldere afspraken die bij iedereen bekend zijn.
2. Educatie. De lesprogramma’s en materialen zijn afgestemd op niveau en leeftijd van de leerlingen of studenten, geven actuele informatie en leren hen vaardigheden om eigen keuzes te kunnen maken.
3. Signaleren. Het signaleren en begeleiden van individuele leerlingen met (beginnende) problemen op dit gebied vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van medewerkers van de school en een gedegen zorgplan.
4. Omgeving. De fysieke omgeving is zoveel mogelijk aangepast, bijvoorbeeld met een rookvrij schoolterrein, en de sociale omgeving - de ouders - wordt actief betrokken met informatie en speciale ouderavonden.

In de ruim 30 jaar dat het programma bestaat, is het steeds verder ontwikkeld en is ook veel onderzoek gedaan naar de effecten. De opzet van de niveau- en leeftijdsspecifieke educatiematerialen is gebaseerd op onderzoek naar wat werkt op welke leeftijd.

Het streven van 'Helder op School' is om door onderzoek, ontwikkeling en innovatie in nauwe betrokkenheid met de doelgroep, leerlingen en studenten bewust te maken van de gevolgen van roken, het gebruik van alcohol en drugs en overmatig gamen, om hen te stimuleren om niet te gaan roken, geen drugs te gebruiken, niet te veel te gamen en verantwoord om te gaan met alcohol vanaf 18 jaar. Om dit te kunnen realiseren betrekt 'Helder op School' nadrukkelijk de schoolomgeving en de ouders van de leerlingen bij de uitvoering van het programma.

Het programma krijgt subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bob2

Voorlichting over gevaren van rijden onder invloed

De BoB-campagne heeft tot doel het bewustzijn van de gevaren van rijden onder invloed te vergroten. Het geven van algemene informatie over rijden onder invloed wordt in campagne-periodes gecombineerd met verhoogd politietoezicht. Het is een campagne gericht op “nuchtere chauffeurs”. Voor het uitgaan wordt afgesproken wie de chauffeur zal zijn, die daarom verder nuchter blijft en zijn/haar vrienden veilig naar huis rijdt.
De BoB-campagne ontstond in België, in 1995. Nederland nam het concept in 2001 over. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Participanten zijn de alcoholproducenten en Veilig Verkeer Nederland.

Meer informatie over deze campagnes: nix18, NOC*NSF, De Gezonde School en Genotmiddelen en BoB

Een overzicht van alle aanbevolen en goed beschreven alcoholinterventies vindt u hier.

VI. Behandeling

In Nederland bestaat een goed netwerk van professionele behandelingsmogelijkheden voor probleemdrinkers. Huisartsen bieden eerstelijns zorg. Maar het is bekend dat nogal wat alcoholproblemen in dit echelon niet worden onderkend.

Probleemdrinkers worden meestal behandeld in een van de 12 door de overheid gefinancierde regionale verslavingszorginstellingen, waar zowel drugsverslaafden als alcoholisten terecht kunnen. Ze zijn onder te verdelen in twee groepen van ongeveer gelijke grootte: gespecialiseerde verslavingszorginstellingen en instellingen die gefuseerd zijn tot een GGZ brede instelling (de zogenaamde geïntegreerde instellingen).

Het huidige zorgaanbod in de verslavingszorginstellingen is zeer gedifferentieerd. Het aanbod reikt van ambulante behandelprogramma’s tot klinische behandeling. De klinische behandeling omvat korte detoxificatie (tot drie weken), kortdurende opnames (tot drie maanden) en langerdurende opnames (maximaal één jaar) waar intensieve behandelprogramma’s worden geboden. Een klinische opname gaat bijna altijd gepaard met een ambulante behandeling (voorafgaand of als vervolgbehandeling). De uitgaven voor verslavingszorg die vallen onder de Zorgverzekeringswet zijn recent geraamd op € 472.000.000 (cijfer 2013).

Jaarlijks worden circa 29.000 alcoholcliënten in de verslavingszorginstellingen behandeld. Meestal gaat het om ambulante behandelingen. Drie veel gebruikte medicijnen gericht op abstinentie of reductie in het gebruik van alcohol zijn: naltrexon, acamprosaat en disulfiram.

Sinds 2008 worden jonge patiënten (jonger dan 18 jaar) die in het ziekenhuis zijn opgenomen met een alcoholcoma, soms behandeld in een zogenaamde "alcoholpoli" waar hen tevens een uitgebreid nazorgprogramma wordt geboden. Die aanpak is effectief gebleken. Er werken inmiddels meer ziekenhuizen met dit protocol. Per 1 januari 2016 is deze werkwijze financieel geborgd door onder meer de opname van de medisch-psychologische verrichtingen in de bestaande (somatische) DBC/DOT alcoholintoxicatie Jeugd. Verschillende instellingen in de verslavingszorg hebben hun protocol op deze werkwijze afgestemd of hebben de afgelopen jaren vergelijkbare programma's ontwikkeld.

Het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk heeft sinds enige tijd een Poli Alcohol en Ouderen.

Behandeling wordt ook aangeboden door een breed scala aan religieuze organisaties, privéklinieken en vele lokale zelfhulpgroepen, zoals Anonieme Alcoholisten (AA). De meetings van de AA-groepen trekken gezamenlijk wel zo'n 2.000 mensen! Er zijn ook privécoaches die hulp bieden om bewuster met alcohol om te gaan. Een voorbeeld daarvan vindt u op ontwijnen.nl.

Er zijn ook online behandelprogramma's beschikbaar. Een overzicht is hier te vinden. Nieuw is de app Maxx die helpt om te minderen. Maxx wordt gratis aangeboden via de App Store en Google Play Store.

STAP heeft met Universiteit Maastricht een effectief e-health programma ontwikkeld om alcohol tijdens de zwangerschap terug te dringen. Dit programma heette: Negen Maanden Niet. Deze speciale e-health cursus is inmiddels door STAP overgedragen aan het Trimbos-instituut, dat meer e-health programma's beheert. Zij hebben het doorontwikkeld en een nieuwe naam gegeven: Alcoholvrij Zwanger.

Er bestaat ook een zelftest om het eigen drinkgedrag te analyseren. Na het invullen van deze Drinktest.nl krijgt men informatie en advies op maat.

Samen Nuchter, de online-cursus voor naasten van alcohol- en drugsverslaafden, en Kopstoring, voor jongeren met een vader of moeder met psychische en/of verslavingsproblemen, mogen ook niet onvermeld blijven.

STAP-publicaties over dit thema

Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten - januari 2018 (december 2017)
Factsheet Wanneer is bier voor de wet alcohol? (12 september 2017)
Factsheet Duurdere drank spaart levens (21 oktober 2016)
Ziek van alcohol; een analyse van de kennis onder de Nederlandse bevolking (30 mei 2012)
Factsheet alcohol en prijsbeleid (14 oktober 2011)
Factsheet maatschappelijke kosten en schade alcoholgebruik (14 december 2010)
Factsheet Nederlands alcoholbeleid (4 juni 2008)

In deze lijst zijn niet opgenomen de vele publicaties rond het thema alcoholmarketing.

Recent nieuws

Horecastop vanaf dinsdagavond; sportkantines weer dicht (28 september 2020)
In nog eens 8 regios extra coronamaatregelen voor o.m. de horeca (25 september 2020)
Opbrengst bieraccijns eerste halfjaar 15% gedaald (23 september 2020)
AB InBev: volgend jaar waarschuwingen op alle bierflesjes (22 september 2020)
Cafés in westen van het land moeten om 01:00 uur dicht (18 september 2020)
Dronken automobilist gaat vrijuit, zijn lichaam maakt zelf alcohol aan (14 september 2020)
CBL herhaalt NIX Challenge (14 september 2020)
Blokhuis met branche in overleg over inwerkingtreding regels prijsacties (11 september 2020)
Mark Rutte: discotheken en nachtclubs blijven dicht (1 september 2020)
Kamer: laat studentenverenigingen ook fysieke activiteiten houden (14 augustus 2020)
Klantenregistratie horeca in strijd tegen coronabesmettingen (6 augustus 2020)
Geen alcohol tijdens introductieweken studenten (6 augustus 2020)
TUI pleit voor alcohol- en drugstest voordat je het vliegtuig instapt (5 augustus 2020)
Kamerfracties stellen kritische vragen over het initiatiefwetsvoorstel (blurring) van Ziengs (30 juli 2020)
Rijksoverheid geeft gezondheidsadviezen in tijden van corona (15 juli 2020)
BOA ACP spreekt zich uit tegen initiatiefwet Ziengs (1 juli 2020)
Blokhuis past zijn wetsvoorstel aan (30 juni 2020)
Nachtclubs en discotheken hopen op snellere versoepeling (27 juni 2020)
"Wij krijgen ruimte door afstand te houden' (24 juni 2020)
Blokhuis stuurt Tweede Kamer voortgangsbrief (23 juni 2020)
RIVM rapporteert over voortgang Nationaal Preventieakkoord (23 juni 2020)
Ziengs reageert op kritiek AAN (22 juni 2020)
AAN heeft ernstige bezwaren tegen initiatiefwet Ziengs (22 juni 2020)
Alcoholvrij bier is soms niet echt alcoholvrij (19 juni 2020)
Horeca schort alle gesprekken met kabinet op (19 juni 2020)
Horeca op de vingers getikt om niet naleven coronamaatregelen; KHN wil er juist vanaf (15 juni 2020)
Kamerlid Ziengs past zijn initiatiefwetsvoorstel aan (12 juni 2020)
Advies Raad van State initiatiefwet Ziengs openbaar gemaakt (12 juni 2020)
Horeca: weg met die 1,5 meterregel (12 juni 2020)
Horeca worstelt een week na heropening, deel is alweer gesloten (11 juni 2020)
Joël Voordewind, één van de Kamerleden achter de alcoholleeftijd van 18 jaar, stopt na de verkiezingen (6 juni 2020)
Eén op de vijf Nederlanders voelt wel wat voor een alcoholverbod (5 juni 2020)
Bijna de helft van de cafés en restaurants bleef dicht op 1 juni (5 juni 2020)
Heropening horeca rustig veropen (2 juni 2020)
Modelnoodverordening staat afhalen en bezorgen vanuit horecalokaliteit niet meer toe (1 juni 2020)
Hope for a Ducth MUP: the lobby for effective alcohol measures has grown in recent times (29 mei 2020)
Weer uitspraak dat 'slecht levensgedrag' niet in strijd is met Dienstenrichtlijn (28 mei 2020)
Thuiswinkel.org wil leden informeren over nieuwe alcoholregelgeving (19 mei 2020)
NOC*NSF teleurgesteld over nog niet openen van sportkantines (19 mei 2020)
Rutte: "Horeca open is grote en spannende stap" (19 mei 2020)
"Wacht niet op vaccin, maar werk aan gezonde leefstijl" (19 mei 2020)
Alcoholenkelband wordt landelijk ingevoerd (18 mei 2020)
KHN pleit voor versoepeling van coronamaatregel voor horeca (13 mei 2020)
Alcohol-Actieweek vanwege corona uitgesteld (13 mei 2020)
Verkenning naar effectief alcoholbeleid in het hoger onderwijs (12 mei 2020)
RIVM: een minimumprijs voor alcohol leidt tot minder alcoholproblemen (12 mei 2020)
Drankbestrijding heeft bijgedragen aan beperking beschikbaarheid en matig alcoholgebruik (11 mei 2020)
Sportclubs vrezen voor voortbetsaan omdat kantines voorlopig dicht blijven (8 mei 2020)
Heineken: Maak festivalterrein van de coronaterrassen (7 mei 2020)
Over versoepeling coronaregels voor de horeca moet nog OMT-advies komen (7 mei 2020)
Commentaar STAP op nieuwe regelgeving gebaseerd op de Alcoholwet (4 mei 2020)
Lastig afkicken in coronatijd (2 mei 2020)
Alcoholbeleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan beheersing zorgkosten (22 april 2020)
Heineken: "Help horeca door even geen btw en accijns meer te heffen (22 april 2020)
Koninklijke Horeca Nederland teleurgesteld na verlenging coronamaatregelen (21 april 2020)
Brouwerijen niet gesteund door coronaregeling TOGS (20 april 2020)
Leeftijdschecker van NIX (16 april 2020)
Alcoholverbod ook in Nederland? (13 april 2020)
Behalen keuzedeel Borrelshop geeft vrijstelling Diploma Sociale Hygiëne (7 april 2020)
Verslavingszorg wil dat stille verslaafden rechtstreeks mogen aankloppen (5 april 2020)
Uitstel van accijnsbetaling voor ondernemers in verband met coronacrisis (3 april 2020)
In 2019 opvallende daling accijnsopbrengsten (2 april 2020)
Alcoholbesluit en Alcoholregeling ter consultatie voorgelegd (31 maart 2020)
Brouwers gaan biertanks leegpompen bij horeca (28 maart 2020)
Van Dalen: "Natte cultuur lastig te veranderen (23 maart 2020)
RIVM: vier maatregelen alcoholpreventie kosteneffectief of kostenbesparend (24 maart 2020)
Horecaondernemers geven (bijna) gratis bier weg, wat in strijd is met de Drank- en Horecawet (23 maart 2020)
Drankensector vraagt overheid om uitstel accijnsafdracht (19 maart 2020)
Alle eet- en drinkgelegenheden tot 6 april dicht in strijd tegen coronavirus (15 maart 2020)
Blokhuis beantwoordt vragen over zijn wetsvoorstel Drank- en Horecawet (11 maart 2020)
AA en vergelijkbare programma's beste alcoholtherapie (11 maart 2020)
Ruim 9.000 deelnemers voor IkPas 40 dagen (26 februari 2020)
Hooghoudt haalt webshop binnen dag offline (25 februari 2020)
Morgen start ook speciale seniorencampagne '40 dagen geen druppel' (25 februari 2020)
Cardiologen gaan hun hartrevalidatierichtlijn herzien (24 februari 2020)
Géén alcohol is de norm, dat moeten artsen duidelijker uitdragen (22 februari 2020)
Aantal jongeren dat naar Halt moet voor het eerst in jaren gestegen (20 februari 2020)
VVD wil alcohol- en drugstests toestaan voor alle werkgevers (20 februari 2020)
Aanbevolen alcoholbeleidsmaatregelen nog lang niet overal ingevoerd (10 februari 2020)
Miljoenenfraude met bier en fris (4 februari 2020)
2020: het jaar dat Dry January definitief doorbrak? (1 februari 2020)
Meerderheid vindt 0,0‰ voor automobilisten duidelijke grens (29 januari 2020)
PERSBERICHT: Veel media-aandacht voor de gezondheidsrisico's van alcohol in Nederland; alcoholproducenten lijken nerveus te worden (23 januari 2020)
Rijschoolbranche is voor alcoholverbod in het verkeer (22 januari 2020)
Voorzieningenrechter: "Criterium slecht levensgedrag niet in strijd met Dienstenrichtlijn" (21 januari 2020)
Voorzieningenrechter: "Omzetten VOF in CV betekent niet dat vergunning is vervallen" (20 januari 2020)
Werkgevers blij met plannen Van Ark (20- januari 2020)
Vakbond vindt plannen Van Ark rond testen werknemers onaanvaardbaar (17 januari 2020)
Geen drooglegging, maar strakke regulering (17 januari 2020)
Kabinet wil alcohol- en drugstest ook in de chemische industrie (16 januari 2020)
Online alcohol bestellen als minderjarige makkelijk (16 januari 2020)
Raad van State: "Onvoldoende gegevens over jonge toezichthouders dus boete onterecht" (15 januari 2020)
Ook nieuwe e-learning voor barmedewerkers van sportkantines (15 januari 2020)
Bakker luidt noodklok over administratieve rompslomp en wachtlijsten in de verslavingszorg (14 januari 2020)
Gratis e-learning verantwoord alcohol schenken in de horeca (13 januari 2020)
Record: 41.466 Nederlanders staan droog in januari (8 januari 2020)
Droge maand loont in alle opzichten (4 januari 2020)
Eén maand niet drinken goed voor lichaam en geest (3 januari 2020)
Vragen van Kamerfracties over wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet (2 januari 2020)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl