NL EN
DONEER NU!
-

Lokaal alcoholbeleid

Directe link naar het ondersteuningsaanbod aan gemeenten

HIER is de directe link naar het speciale deel van onze website waar nadere informatie te vinden is over hetgeen STAP/Universiteit Twente gemeenten kunnen bieden, zoals mystery-shop onderzoek, doortap-onderzoek, alsmede advisering bij beleid en toezicht op het gebied van de Drank- en Horecawet.

Pijlers effectief lokaal alcoholbeleid

Effectief lokaal alcoholbeleid levert zowel gezondheidswinst als economische winst op. Het kenmerkt zich door een samenhangend geheel van maatregelen en interventies op het terrein van volksgezondheid en veiligheid. Een strategisch alcoholbeleid is gebouwd op interventies die gedurende een langere tijd worden uitgevoerd. Lokaal alcoholbeleid beoogt primair de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen, die niet alleen de gezondheid van een individu betreffen maar ook de veiligheid en de openbare orde binnen een gemeente. Het gaat bij alcoholbeleid om een combinatie van veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen. Daarom is een integrale benadering vanuit verschillende beleidsdisciplines binnen de gemeente essentieel voor het voeren van effectief alcoholbeleid. Veelbelovende alcoholpreventieprojecten in Nederland geven inmiddels invulling aan een combinatie van beleidsterreinen.

Cirkels3

Drie beleidspijlers
Een effectief preventief lokaal alcoholbeleid kent drie pijlers:
1. Regelgeving
2. Handhaving
3. Educatie en bewustwording
Hoe effectief de pijler ‘regelgeving’ wetenschappelijk gezien ook is, het is vrijwel onmogelijk de pijler ‘regelgeving’ lokaal goed in te zetten zonder hulp van de pijler ‘educatie en bewustwording’ en de pijler ‘handhaving’. Een regel zonder voldoende handhaving is een loze regel. Handhaving is essentieel om de regelgeving effectief te maken.
Hetzelfde geldt voor educatie. Het reguleren van de alcoholverkoop is vaak niet populair onder het grote publiek en onder alcoholverstrekkers. Educatie en bewustwording is dan vooral ook nodig om draagvlak te creëren voor de te nemen maatregelen. Het omgekeerde geldt echter ook: aandacht voor educatie en bewustwording zonder duidelijke regels en toezicht op de naleving van deze regels is zinloos. Zo is alleen het inzetten van educatie in de vorm van voorlichting niet voldoende om schadelijk drinkgedrag effectief te veranderen en dat geldt des te meer voor de nog niet volwassen jonge drinker.

Toegenomen aandacht
De aandacht voor lokaal alcoholbeleid is sterk toegenomen sinds het begin van deze eeuw. Mede door de toegenomen jeugdproblematiek zagen steeds meer gemeenten zich genoodzaakt een adequaat lokaal alcoholbeleid te voeren. De wijzigingen van de Drank- en Horecawet met ingang van 1 januari 2013 en 1 januari 2014 hebben de gemeentelijke taken en bevoegdheden op dit terrein aanzienlijk uitgebreid.

Aanbevolen literatuur
In de uitgave Effectief alcoholbeleid, hoe pakt u dat aan? is veel informatie opgenomen over de organisatie van de aanpak op lokaal niveau (succes- en faalfactoren, bestuurlijk draagvlak, samenwerking etc.).
In de Handleiding Lokaal Alcoholbeleid en de opvolger daarvan de Handreiking Gezonde Gemeente (alcoholdeel) is meer informatie over de pijlers van het lokale alcoholbeleid te vinden.

Effectief alcoholbeleid; hoe pakt u dat aan? (357 kB)

Handleiding Lokaal Alcoholbeleid deel 1 (471 kB)

Handleiding Lokaal Alcoholbeleid deel 2 (419 kB)

Leeflijn behorende bij Handleiding Lokaal Alcoholbeleid (394 kB)

Hier een link naar het alcoholdeel van de Handreiking Gezonde Gemeente.

1. Regelgeving

Voor invulling van de pijler ‘regelgeving’ gebruiken de meeste gemeenten hun bevoegdheden op grond van de Drank- en Horecawet en die op grond van de Gemeentewet (daarin is de autonome bevoegdheid van de gemeente geregeld).

Burgemeester
De burgemeester voert op lokaal niveau de Drank- en Horecawet in medebewind uit. Hij/zij verleent ook de vergunningen aan slijterijen en horecabedrijven. De algemene vergunningsvoorwaarden zijn landelijk geregeld (zie paragraaf Drank- en Horecawet op themapagina Nationaal beleid).

Alhoewel op het terrein van vergunningen en ontheffingen het meeste nationaal bepaald is, kan de burgemeester, als bevoegd gezag, toch invulling geven aan het lokale alcoholbeleid. Hij/zij kan bijvoorbeeld een aanvraag weigeren om een ontheffing waarmee tijdens evenementen (maximaal 12 dagen) zwak-alcoholhoudende drank kan worden geschonken. Ook kan hij/zij besluiten wel zo’n evenementenontheffing te verlenen, maar die te beperken of er voorschriften aan te verbinden.

Verordenende bevoegdheden
Op grond van de Drank- en Horecawet kunnen (en in enkele gevallen moeten) gemeenteraden verordeningen vaststellen ter aanscherping van de landelijke regels. Het gaat om de volgende verordenende bevoegdheden:
- (Tijdelijk) verbieden/beperken alcoholverkoop horeca/slijterij
- Voorschriften aan vergunning verbinden
- Vergunning beperken tot zwak-alcoholhoudende drank
- Tijdelijk verbieden alcoholverkoop supermarkten, snackbars, bierkoeriers etc.
- Vaststellen schenktijden paracommercie (verplicht)
- Reguleren privé bijeenkomsten paracommercie (verplicht)
- Reguleren bijeenkomsten van derden paracommercie (verplicht)
- Toelatingsleeftijden bepalen voor horecalokaliteiten/terrassen (≤ 21 jaar)
- Toelatingsleeftijden koppelen aan tijdstippen (≤ 21 jaar)
- Verplichten van ID-check bij vaststellen toelatingsleeftijden horeca
- Verbod instellen extreme prijsacties in horeca (> 40%)
- Verbod instellen extreme prijsacties in detailhandel (> 30%)

Veel gemeenten leggen hun lokale aanvullende regels vast in één lokale Drank- en Horecaverordening.

De verordenende bevoegdheid op grond van de Drank- en Horecawet is overigens wel beperkt. Artikel 40 van de Drank- en Horecawet zegt immers: “Voor zover in [de Drank- en Horecawet] niet anders is bepaald, kunnen ten aanzien van de onderwerpen, waarin zij voorziet, geen [ ] gemeentelijke verordeningen worden gemaakt”. Dat betekent simpelweg dat de gemeente alleen verordeningen op grond van de Drank- en Horecawet mag maken voor zover de wet dat uitdrukkelijk toestaat. Zo mag de gemeente bijvoorbeeld niet middels een verordening een leeftijdsgrens van 21 jaar voor de verstrekking van alcohol vaststellen, maar weer wel in een verordening bepalen dat de toelatingsleeftijd tot cafés in de gemeente 21 jaar is.

De meeste gemeenten hebben in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) óók alcoholregels opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels m.b.t.:
- Horecaopeningstijden en koopavonden/zondagen
- Terrassen (bijvoorbeeld: niet plaatsen van buitentaps)
- Exploitatievergunningen voor horeca-inrichtingen
- Alcoholreclame in de openbare ruimte
- Hinderlijk drankgebruik in het openbaar in een bepaald gebied binnen de gemeente

Effectiviteit mee laten wegen
Bij het maken van een keuze tussen de vele verordenende bevoegdheden kan de gemeenteraad mee laten wegen dat inmiddels veel bekend is over de effectiviteit van alcoholbeleidsmaatregelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten.

Overzicht effectiviteit alcoholbeleidsmaatregelen

  Effectiviteit Hoeveelheid onderzoek
Verhogen van de prijs +++ +++
Verkoopverboden +++ +++
Minimum verkoopleeftijd +++ +++
Beperken openingstijden ++ ++
Beperken aantal verkooppunten ++ +++
Meer handhaving bij verkooppunten ++ ++
Beperken alcoholreclame +/++ +++
Trainen barpersoneel 0/+ +++

Bron: Babor a.o. (2010) Alcohol, no ordinary commodity. Oxford University Press.

Handleiding ketenbeleid deel 1 (531 kB)

Handleiding ketenbeleid deel 2 (893 kB)

Tot in de kleine uurtjes (2,40 MB)

-

2. Handhaving

De pijler ‘handhaving’ is sinds 1 januari 2013 belangrijk geworden. Toen ging het toezicht op de naleving van Drank- en Horecawet grotendeels over in handen van door de burgemeester aangewezen bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s). Die moeten daartoe een extra opleiding met succes hebben afgerond. E.e.a. is neergelegd in een speciale regeling (zie hieronder).

In 2012, 2013 en 2014 viel de examencommisie onder de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Sinds 1 januari 2015 heeft de Exameninstelling Toezicht en Handhaving dit overgenomen. Inmiddels zouden er ruim 1.100 gediplomeerde toezichthouders zijn: 530 met een examen vanwege de NVWA en zo'n 600 à 700 vanwege Exth. Hoeveel daadwerkelijk als zodanig voor een gemeente werkzaam zijn is niet bekend. De inspecteurs Drank- en Horecawet hebben sinds enkele jaren een eigen vereniging: de NVDI.

De ambtenaren van Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit – die tot 1 januari 2013 als enigen toezicht hielden - hebben sinds die datum alleen nog maar enkele landelijke toezichtstaken. Zij houden toezicht namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op alcoholverstrekking
- in het personenvervoer;
- op legerplaatsen;
- in taxfree shops op vliegvelden;
- door de ambulante handel (vervoermiddelen).
Verder gaat de NVWA toezicht houden op mogelijk nog vast te stellen alcoholreclameregels o.g.v. de Drank- en Horecawet.

De laatste jaren zie je hoe langer hoe meer een trend naar regionale samenwerking bij de handhaving van de Drank en Horecawet (DHW), in de vorm van een boapool. Er is veel variatie in de samenwerking, afhankelijk van de behoefte van individuele gemeenten. De samenwerking heeft als doel om het toezicht efficiënter en effectiever te maken. Meer hierover kunt u lezen in de factsheet van het CCV.

De politie heeft o.g.v. het Wetboek van Strafvordering algemene opsporingsbevoegdheid. Daarom kunnen politieagenten zo nodig óók handhavend optreden, richting ondernemers, maar ook richting jongeren.

Sancties voor ondernemers
Zowel de burgemeester als de minister kan verstrekkers die de Drank- en Horecawet overtreden een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete ligt vast in het zogenaamde Boetebesluit (zie hieronder). De opbrengst van de boetes die de gemeente oplegt komt in de gemeentekas, de opbrengst van de boetes die de minister oplegt in de schatkist. Maar er zijn méér sancties mogelijk. Zo kan de burgemeester een overtreder tijdelijk of permanent zijn vergunning intrekken en een levensmiddelenwinkel die de leeftijdsgrenzen driemaal in één jaar overtreedt tijdelijk het recht ontnemen om alcohol te verkopen. In bepaalde gevallen (bij ernstige overtredingen) zal de burgemeester of de minister geen bestuurlijke boete opleggen, maar wordt overgegaan tot strafrechtelijke sanctionering op grond van de Wet op de economische delicten.

Jongeren kunnen ook boete krijgen
Jongeren tussen 12 en 18 jaar die alcohol in hun bezit hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van vervoermiddelen, levensmiddelenwinkels en slijterijen) kunnen van boa’s domeinen I en II, gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet en van politie-agenten een boete krijgen volgens het commune strafrecht. De boete is momenteel €47,50 voor 16-minners en €95 voor jongeren van 16 en 17 jaar. Beboet worden heeft later geen gevolgen voor het krijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag.

Jongeren kunnen - met toestemming van de Officier van Justitie - sinds enige tijd ook worden doorverwezen naar Halt, waar ze dan deelnemen aan de Halt-straf Alcohol. Verwijzing naar Halt na overtreding van de Drank- en Horecawet is toegestaan op grond van de brief van het College van Procureur-Generaals van 14 januari 2014. De verwijzing naar Halt geschiedt door de politie of door een boa. Dat laatste kan alleen als de betreffende boa daartoe - op verzoek van een gemeente - is aangewezen door de Officier van Justitie. Voordat boa’s naar Halt kunnen verwijzen, moet een recidivecheck in het registratiesysteem van de politie worden uitgevoerd. Boa’s hebben geen toegang tot dit systeem. Dit betekent dat de gemeente (als opdrachtgever van de boa) afspraken met de politie moet maken over het uitvoeren van de recidivecheck en het registeren van Haltverwijzingen en de afloop van de Halt-afdoening.

De Halt-straf Alcohol (een zogenaamde alternatieve straf) is recent aangepast omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat de Halt-straf "oude stijl" niet effectief was.

Gebruik testkopers bij de handhaving en andere alternatieve methoden
Om de handhaving van de 18-jaargrens doeltreffender te maken zoeken veel gemeenten naar nieuwe wegen om te handhaven. Eén van de meest veelbelovende methoden is het inzetten van mystery-shoppers die mee op stap gaan met de Drank- en Horecawetinspecteurs. En dat zijn andere mystery-shoppers dan die welke worden ingezet bij onderzoek naar het nalevingsgedrag van alcoholverstrekkers. Ze worden daarom 'testkopers' genoemd.

Testkopers inzetten bij de handhaving is in Nederland nieuw. Het spaart veel observatietijd en kan leiden tot snelle constatering van overtredingen. Eindhoven en Utrecht zijn daarmee al voorzichtig aan het experimenteren. Maar ook kleinere gemeenten, zoals Twenterand. Begin 2019 heeft de Raad van State geoordeeld (ECLI:NL:RVS:2019:195) dat de inzet van testkopers, gelet op het belang om alcoholgebruik onder minderjarigen tegen te gaan, niet in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Er blijft echter discussie of het juridisch aanvaardbaar is als jongeren onder de 18 jaar worden inzet. Maar ook bij de inzet van 18-jarigen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Daarom heeft STAP een factsheet gepubliceerd waarin de diverse vormen van inzet van mystery-shoppers en testkopers bij onderzoek, toezicht en handhaving de revue passeren. Ook is een factsheet opgesteld waarin wordt ingegaan op de wettelijke basis van twee andere alternatieve handhavingsmethoden, namelijk 'naming & shaming' en de convenant-methode.

Aanpak van drankketen
Gemeenten hebben het beste zicht op de lokale problematiek en hebben daarom de regie bij het kiezen van een passende aanpak van schadelijk alcoholgebruik in drankketen. Om gemeenten daarbij te helpen heeft de overheid - met steun van diverse betrokken organisaties - enige jaren geleden een handleiding samengesteld om lokaal ketenbeleid te formuleren en te implementeren. In die handleiding is te vinden: een stappenplan, praktijkvoorbeelden, het bestuurlijk-juridisch kader voor de aanpak van drankketen en definities van de verschillende soorten drankketen. Ondanks deze handleiding heeft slechts 19,6% van de gemeenten een beleid op het gebied van hokken en keten.

Preventie- en handhavingsplan alcohol
Sinds kort bepaalt de Drank- en Horecawet dat gemeenten periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten vaststellen. Hierin moet t.a.v. de handhaving zijn opgenomen:
- De hoofdzaken van het handhavingsbeleid
- De doelstellingen van het handhavingsbeleid
- De wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd (hier kan bijvoorbeeld gemeld worden met welke (buur)gemeenten wordt samengewerkt)
- Welke handhavingsacties in de door het plan beschreven periode worden ondernomen

Verder bepaalt de Drank- en Horecawet dat in het lokale plan moet worden opgenomen welke resultaten de gemeente minimaal wil behalen in de jaren die het plan bestrijkt.

Het eerste plan moest vóór juli 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Uit een inventarisatie van STAP in opdracht van het Ministerie van VWS is gebleken dat ongeveer de helft van de gemeenten (44%) die datum gehaald heeft. Begin 2015 is het aantal gemeenten dat een plan heeft vastgesteld opgelopen naar 80,4%.
Het Preventie- en Handhavingsplan van veel gemeenten is te vinden op de website: van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Risico's van gedogen van 'blurring'
Er zijn diverse pilots gestart in het kader waarvan werd of wordt geëxperimenteerd met het gedogen van overtredingen van de Drank- en Horecawet. Het gaat dan om het door de vingers zien van in de Drank- en Horecawet niet toegestane mengvormen tussen horeca en winkels/dienstverleners. Gedoogd wordt dat bij de kapper of bij de kledingzaak een glas wijn wordt aangeboden, dat de CD-winkel een bar heeft waar je bier kunt tappen en dat in de kroeg broeken worden verkocht. Populair heet dit 'blurring', omdat de grenzen tussen detailhandel en horeca 'vervagen'. De bekendste blurring-pilot was die van de VNG, waaraan in totaal 46 gemeenten hebben deelgenomen. De staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken, hebben zich tegen deze en andere "gedoogpilots" uitgesproken. Functievermenging is immers verboden.
STAP en ook de SlijtersUnie, hebben bij tientallen aan pilots deelnemende gemeenten formeel bezwaar gemaakt tegen het gedogen van blurring-activiteiten in strijd met de Drank- en Horecawet omdat er grote risico's aan verbonden zijn. Inmiddels hebben vele andere organisaties laten weten eveneens tegenstander van blurring te zijn. Diverse rechters hebben gemeenten die blurren in strijd met de wet gedogen, zoals Zwolle en Nieuwegein, teruggefloten. Desondanks is de VNG-pilot tot 1 juli 2017 blijven doorlopen.

Recent heeft het VVD-Kamerlid Erik Ziengs een initiatiefwetsvoorstel aanhangig gemaakt om blurring te legaliseren. In zijn plan wordt - naast de landelijke horeca- en slijterijvergunning - een derde type vergunning geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf. Daarmee staat de gemeente het een bedrijf toe 'nevenactiviteiten' te verrichten, waaronder alcoholverstrekking.

Het standpunt van STAP over blurring, een overzicht van wat de Drank- en Horecawet op dit punt nu toestaat, informatie over alle rechtszaken rond blurring, de actualiteiten en het wetsvoorstel van Ziengs is te vinden op de themapagina over blurring.

Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet 1-1-2015 (27,3 kB)

Beleidsregels BOA.

CCV Factsheet Regionale samenwerking handhaving DHW (1,13 MB)

Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet (95,9 kB)

Gemeentelijke uitvoering van de Drank- en Horecawet (2014) (1,48 MB)

Plannen in kaart (2015) (1,29 MB)

Factsheet De inzet van mystery-shoppers bij de handhaving van de Drank- en Horecawet (563 kB)

Factsheet Alternatieve vormen van handhaving op de leeftijdsgrens alcohol (513 kB)

-

3. Educatie en bewustwording

Doel van deze beleidspijler is het creëren van een breed draagvlak voor het gemeentelijke alcoholbeleid. Het is belangrijk dat de gemeente helder communiceert en ook uitdraagt dat de regelgeving niet bedoeld is om het ondernemers, verenigingen, ouders of jongeren lastig te maken, maar ter bescherming van de volksgezondheid en veiligheid. Idealiter zijn zowel ondernemers als burgers bewust van de risico’s van alcoholgebruik, hebben zij begrip voor de maatregelen die op lokaal niveau genomen zijn of worden, en is er bereidheid om de regels (te doen) naleven.

Voorbeelden educatie en bewustwording
Het beleid in deze pijler betreft onder meer:
- Communicatie richting ondernemers, (sport)verenigingen, ouders en jongeren over het lokale beleid en de motieven daarachter
- Opstarten en financieren van lokale alcoholpreventieprojecten
- Zorgen voor aandacht voor de alcoholproblematiek in de media
- Organiseren van debatavonden en studiedagen
- Ondersteunen van burgerinitiatieven op dit terrein
- Bevorderen van een alcoholvrije leefomgeving voor jongeren (vooral binnen het onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk)
- Financiering van training van barvrijwilligers van (sport)verenigingen

Onder de pijler ‘educatie en bewustwording’ kan ook gerekend worden preventie-activiteiten gericht op risicogroepen, zoals:
- Zorgen voor voorlichtingsmateriaal, met name op plekken waar risicogroepen komen
- Bevorderen van vroegsignalering, bijvoorbeeld binnen het onderwijs en de eerste lijn.

Preventie- en handhavingsplan alcohol
In het wettelijk verplichte gemeentelijke preventie- en handhavingsplan alcohol dient, ten aanzien van alcoholpreventie, de volgende zaken te zijn opgenomen:
– De hoofdzaken van het alcoholpreventiebeleid, met name richting jongeren (hier kan bijvoorbeeld gemeld worden op welke subdoelgroepen het beleid zich richt)
– De doelstellingen van het alcoholpreventiebeleid
– Welke acties worden ondernomen (specifiek gericht op alcoholpreventie of in samenhang met andere preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering).

Staplogo

STAP biedt gemeenten ondersteuning

Kennis van effectief preventief lokaal alcoholbeleid en ervaring met het uitvoeren hiervan is van groot belang. STAP geeft adviezen en voert - samen met de Universiteit Twente - onderzoek uit voor gemeenten in het kader van de ontwikkeling en implementatie van lokaal alcoholbeleid.

Hier vindt u nadere informatie over hetgeen STAP gemeenten kan bieden.

STAP-publicaties over dit thema

Factsheet Alternatieve vormen van handhaving op de leeftijdsgrens alcohol (7 december 2016)
Factsheet De inzet van mystery-shoppers bij de handhaving van de Drank- en Horecawet (1 februari 2016)
Tot in de kleine uurtjes; sluitingstijden van cafés, discotheken en voetbalkantines in Nederlandse gemeenten (10 september 2015)
Gemeentelijke uitvoering van de Drank- en Horecawet; analyse stand van zaken 2014 (26 september 2014)
Gemeentelijke organisatie van het alcoholtoezicht (11 juli 2013)
Effectief alcoholbeleid; hoe pakt u dat aan? (27 juni 2013)
Proces in uitvoering; een zoektocht naar de operationalisatie van cruciale procesfactoren in de uitvoering van regionale alcoholprojecten (1 juni 2013)
Factsheet keten en hokken (10 juli 2009)
Doorschenken in de Nederlandse horeca (19 december 2008)
Factsheet sluitingstijdenbeleid (27 juni 2008)
Visienota Keetbeleid - het hokjesdenken voorbij (1 november 2006)
Indrinken op eigen erf (1 april 2005)

In deze lijst zijn niet opgenomen de vele onderzoeken in opdracht van individuele gemeenten.

Recent nieuws

Vechtpartij nadat terraspersoneel alcohol weigert aan meisje (22 juli 2019)
VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders (16 juli 2019)
Twentse jongeren oefenen voor Lloret (16 juli 2019)
Delftse studenten leren bewuster om te gaan met alcohol (10 juli 2019)
Hilversum start proef in de horeca (1 juli 2019)
Beschonken mannen vallen hulpverleners aan bij reanimatie in café (30 juni 2019)
Toch strenge eisen voor kampeerfeesten in Dinkelland (28 juni 2019)
Pas op met alcohol op en rondom het werk (28 juni 2019)
Universiteit Utrecht stopt doordeweek met alcohol schenken voor 17.00 uur (27 juni 2019)
Geen nieuwe terrassen meer in de Pijp (19 juni 2019)
Staphorst stopt met project Keetkeur (1 juni 2019)
Dauwzuipen in Apeldoorn: elk uur minimaal 1 bier (29 mei 2019)
Barneveldse boa's gaan dronken jeugd filmen (27 mei 2019)
Geen alcoholverbod op Museumplein tijdens huldiging Ajax (13 mei 2019)
Amsterdam onderzoekt alcoholverbod vaarverkeer (10 mei 2019)
Dordrecht sluit voetbalkantine voor twee zondagen (7 mei 2019)
Texel houdt mysterycontroles naar verkoop drank (6 mei 2019)
Lokaal Belang Waalwijk mengt zich in discussie over inzet testkopers (3 mei 2019)
Delicatessewinkel verstrekte alcohol op Koningsdag (1 mei 2019)
Friese gemeenten pakken middelengebruik jongeren aan (1 mei 2019)
Doesburg zet ouders in om jongeren van alcohol af te houden (1 mei 2019)
Amsterdamse boa's mogen niet staken op Koningsdag (26 april 2019)
Dalfsen weert alcohol op recepries: "niet geloofwaardig" (25 april 2019)
Alcoholboetes voor voetbalclub na controle met minderjarige testkopers (20 april 2019)
West-Betuwe zet testkopers in bij alcoholcontrole (17 april 2019)
Burgemeester Oisterwijk gaat handhaven op sluitingstijden horeca (16 april 2019)
KHN: "Groei horeca in Groningen zorgelijk" (15 april 2019)
Hoorn start met Jong Preventie Proef (10 april 2019)
Biercantus op markt 's-Hertogenbosch (9 april 2019)
Gemeente Utrechtse Heuvelrug zette lokboa in (5 april 2019)
Burgemeester Velsen teleurgesteld: jeugdige mysteryshopper krijgt zeven keer alcohol mee (4 april 2019)
Geen alcohol na tien uur in avondwinkels in centrum Nijmegen (3 april 2019)
Nijmeegse sportverenigingen leven NIX18 beter na (26 maart 2019)
Voorzieningenrechter: "Sluiten café niet in strijd met Protocol Rechten van de Mens" (22 maart 2019)
Gemeente Amsterdam verbiedt pubcrawls Wallen (20 maart 2019)
Geen alcohol tijdens wedstrijd Go Ahead Eagles (20 maart 2019)
Supermarktconvenant Weststellingwerf vernieuwd (13 maart 2019)
Koggenland pakt jongeren met vals ID harder aan (13 maart 2019)
Groot deel Amsterdamse horeca onduidelijk gefinancierd (9 maart 2019)
Lingewaard beboet minderjarige carnavalsvierders (9 maart 2019)
Den Helder trekt vergunning in na diverse overtredingen (8 maart 2019)
Groningen en studentenverenigingen willen strijden tegen te sterke alcoholcultuur (7 maart 2019)
IkPas 40 dagen actie start vandaag met ruim 13.000 deelnemers (6 maart 2019)
Gedurende carnaval weinig handhaving openbare dronkenschap (4 maart 2019)
Borrels na raadsvergaderingen vaak illegaal (2 maart 2019)
Gemeente Oegstgeest schonk illegaal alcohol (1 maart 2019)
Breda gaat drinkende jongeren direct beboeten (23 februari 2019)
Géén verkoop van alcohol na 22:00 uur in Nijmeegse avondwinkels (21 februari 2019)
Alcohol thuis laten bezorgen moeilijker voor Utrechtse minderjarigen (19 februari 2019)
Amersfoort kiest ook voor IJslands model (16 februari 2019)
Betere naleving in Bodegraven-Reeuwijk nu sportclubs ID-scanners hebben (14 februari 2019)
Rotterdam breidt alcoholverboden uit (13 februari 2019)
EHBO-keet voor opvang dronken jeugd (12 februari 2019)
Nachtwinkels in Nijmegen niet levensvatbaar door alcoholverkoopverbod (12 februari 2019)
Rotterdam krijgt extra allround boa's (11 februari 2019)
Al ruim 2.600 inschrijvingen voor de volgende IkPas-actie (7 februari 2019)
Extra maatregelen in Enschede om naleving horeca te verbeteren (6 februari 2019)
Borrel bij gemeente Gouda al jaren illegaal (5 februari 2019)
Wim van Dalen op Radio 5 over het succes van IkPas (30 januari 2019)
Van Dalen: "Samenleving bewuster van risico's alcoholgebruik" (29 januari 2019)
Hoogeveense sportclubs allemaal in de fout (29 januari 2019)
Uiteindelijk 23.747 deelnemers aan IkPas 30 dagen (29 januari 2019)
Gemeente Berg en Dal schorst vergunning De Linde (28 januari 2019)
Nieuw in Zwolle: stapavond voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar (24 januari 2019)
Veel controles en waarschuwingen in Den Helder (23 januari 2019)
Raad van State oordeelt dat voetbalclub boete moet betalen voor biertje aan jonge testkoper (23 januari 2019)
Utrechtse ondernemers ruziën met gemeente over alcohol op Koningsdag (20 januari 2019)
Utrecht start pilot met tijdelijke horecavergunningen (14 januari 2019)
Amsterdam heeft imago van drugs- en drankwalhalla van Europa (14 januari 2019)
Schiedamse supermarkt gesloten onder meer vanwege voorraad sterke drank (11 januari 2019)
Oudewater kampt met extreem alcohol- en drugsgebruik (5 januari 2019)
KHN vindt gratis alcohol in Zwols café onwenselijk (3 januari 2019)
Amsterdam-West verstrekt dit jaar minder horecavergunningen (3 januari 2019)
Meer dan 20.000 deelnemers aan IkPas 30 dagen (1 januari 2019)

STAP is verbijsterd over willekeur bij controles (28 december 2018)
Amper controles in sportkantines (28 december 2018)
Strijd met bestemmingsplan is geen weigeringsgrond Drank- en Horecawet (27 december 2018)
Woensdrecht gaat de strijd aan met alcoholgebruik onder jongeren (27 december 2018)
Nijmeegse horecagelegenheden mogen van rechter toch open (20 december 2018)
Drank- en drugsgebruik onder jongeren Rotterdam daalt (19 december 2018)
Oldambt sluit cafés in centrum Winschoten (18 december 2018)
Rechter: Café De Fiets en Tio Pepe blijven dicht (17 december 2018)
Voorzieningenrechter: vereiste levensgedrag mogelijk in strijd met Dienstenrichtlijn (14 december 2018)
Burgemeester Nijmegen sluit per direct vier horecazaken (13 december 2018)
Burgemeester mocht boete opleggen voor wederverstrekking (13 december 2018)
Scholierengala Breda door burgemeester afgelast (12 december 2018)
Spandoek op Amsterdamse Wallen: 'Geen alcohol in publieke ruimte' (11 december 2018)
Van Dalen: "Ook landelijke maatregelen nodig" (10 december 2018)
Volendam gaat tienerdrinken op z'n IJslands te lijf (10 december 2018)
Fraude met ID-kaarten groot probleem voor uitgaansgelegenheden (9 december 2018)
Kapsalon in Amsterdamse Bijenkorf gaat sluiten (6 december 2018)
D66 tegen alcoholverbod in Rotterdams park (5 december 2018)
IkPas 30 dagen actie start 1 januari a.s. (29 november 2018)
Meierijstad prakt drankmisbruik aan (28 november 2018)
Halsema wil bevoegdheden om louche winkels aan te pakken (13 november 2018)
Soepelere horecaregels Brabantse Wal (10 november 2018)
Amsterdam weigert horeca vergunning bij onduidelijke geldbron (6 november 2018)
Leudal zet testkopers in (2 november 2018)
Voorstellen ATR om regeldruk horeca te verminderen (31 oktober 2018)
Strakker alcoholbeleid rondom Barneveldse evenementen (31 oktober 2018)
Café-eigenaar in Putten mag voorlopig alcohol blijven schenken (30 oktober 2018)
Alleen Feyenoord schenkt bij Eredivisie-voetbal evenementenbier (28 oktober 2018)
Burgemeester Twenterand schrapt boetes (26 oktober 2018)
Rechter: sluiten eetcafé Doesburg is terecht (23 oktober 2018)
Bankjes weg in verband met overlast alcoholisten (22 oktober 2018)
Twaalf jongeren mogen - na alcoholcontrole - kroeg in Veenendaal niet in (22 oktober 2018)
Burgemeester Rijssen-Holten: "We lokken niemand in de val" (20 oktober 2018)
Vaker intrekken vergunning na slecht levensgedrag (20 oktober 2018)
Eerder gedoogd Zwols café blijft open ondanks verbod (19 oktober 2018)
Eetcafé Doesburg moet dicht na 'slecht levensgedrag' (17 oktober 2018)
Hoorn gaat werken met omstreden methode Jong Preventie Proef (17 oktober 2018)
FC Twente stuurt fans bezoekers naar huis (15 oktober 2018)
Rotterdamse horeca baalt van uitspraken van loco-burgemeester (11 oktober 2018)
Wethouder: sluiten zuipketen is onhaalbaar (8 oktober 2018)
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken samen om alcoholgebruik jeugd terug te dringen (5 oktober 2018)
Haarlemse sportverenigingen gaan verkoop alcohol aan minderjarigen tegen (2 oktober 2018)
Halsema in gesprek met winkeliers over alcoholverbod (29 september 2018)
Alcohol verboden in Amsterdamse Oosterpark (27 september 2018)
NAC bindt strijd aan met jeugdige bierdrinkers (24 september 2018)
Waarschuwing voor doorgeven biertjes in schutterstent (19 september 2018)
Tubbergen schrikt van drankgebruik kampeerfeesten (17 september 2018)
Alcoholverbod én verplichte combi bij Spakenburg-Katwijk (6 september 2018)
Renesse heeft buik vol van de zuiptoerist (1 september 2018)
Kritiek op eerste Nijmeegse shotjesbar (29 augustus 2018)
Steeds minder alcohol voor jongeren onder 18 in Utrechtse horeca (22 augustus 2018)
Alphen aan den Rijn houdt enquête over blurring (17 augustus 2018)
Regiomanager KHN akkoord met inzet testkopers (17 augustus 2018)
Ook café in Westerhaar beboet na schenken aan testkoper (16 augustus 2018)
Gemeente Utrecht gaat alcoholgebruik in park onderzoeken (14 augustus 2018)
"Kies voor testkopers" (10 augustus 2018)
KEI-Groningen: begeleid dronken studenten (10 augustus 2018)
Twenterand zet testkopers in (5 augustus 2018)
Rechter: feesten in strandpaviljoen Bloemendaal zijn evenement (1 augustus 2018)
Etten-Leur: "alcoholgebruik schuurfeesten slecht te handhaven" (31 juli 2018)
Gemeente Tubbergen stuurt opnieuw kamperende jongeren naar huis (26 juli 2018)
Boete voor alcoholverkoop minderjarigen 'achterbaks' (25 juli 2018)
Verbod op lachgas in horeca (24 juli 2018)
Rechtbank: vergunning café terecht ingetrokken omdat openbare orde werd bedreigd (18 juli 2018)
Verenigingen krijgen van gemeente ID-scanner (18 juli 2018)
Twee kampeerfeesten Tubbergen beëindigd (17 juli 2018)
Burgemeester Boxtel is gedrag horeca spuugzat (13 juli 2018)
Delftse studentenclubs gaan meer voorlichting geven (12 juli 2018)
Boete voor fietsende tiener (14) met bier in de hand (10 juli 2018)
'Alcohol-verboden"-bordjes geplaatst in Alphen aan den Rijn (9 juli 2018)
Extra politie in Amsterdam tijdens Zweden-Engeland (7 juli 2018)
Strenge controle drinkende jeugd Nijmeegse Vierdaagsefeesten (6 juli 2018)
Hengelo heeft terecht horecavergunning Stief Kwartiertje ingetrokken (4 juli 2018)
Gedragscode voor alle Utrechtse studentenclubs (4 juli 2018)
Jeugd Loppersum drinkt te vaak te veel (2 juli 2018)
Minder alcohol tijdens introductieweek Tilburg (29 juni 2018)
Voetbalclubs boos op Elburg vanwege boete (28 juni 2018)
Etten-Leur verbiedt schuurfeesten (27 juni 2018)
Verplicht ondertekenen spelregels kampeerfeest Tubbergen (26 juni 2018)
Rechter: geen uitstel van sluiting café Prins in Kollumerzwaag (21 juni 2018)
Hardenberg onderzoekt IJslands preventiemodel (21 juni 2018)
Hattem gaat blurren door horeca en slijters toestaan (18 juni 2018)
Festival Mañana Mañana komt met zelf-tap (16 juni 2018)
Alcoholverbod stadion opgeheven tijdens UEFA-duels Ajax (14 juni 2018)
Blaastesten tegen comazuipen op Hengeveldse zomerfeesten (7 juni 2018)
Boetes bij alcoholcontroles in Julianadorp (6 juni 2018)
Geen Heineken na raadsvergadering? (4 juni 2018)
Bewoners Amsterdam willen handhaving alcoholverbod en beperking terrassen (3 juni 2018)
Amsterdamse campagne tegen dronken toeristen (31 mei 2018)
PvdA Kampen wil af van gemeenteborrels (30 mei 2018)
Heineken vergroot met nieuwe koeriersdienst beschikbaarheid van alcohol (18 mei 2018)
Texelse horecapolsbandjes blijven bestaan (24 mei 2018)
Eigenaar kapperszaak Breda aangehouden o.m. vanwege illegaal alcohol schenken (24 mei 2018)
Jongerencentra in Woerden zijn boos: 's nachts geen biertje meer (17 mei 2018)
Disco-eigenaar in actie tegen jonge comazuipers (15 mei 2018)
Texelse horecapolsbandjes in gevaar (11 mei 2018)
Eigenares mannenpedicurezaak boos om alcoholhandhavers aan de deur (10 mei 2018)
Handhavers Den Helder bekeuren jongeren voor alcoholgebruik (10 mei 2018)
Haaksbergen gaat strijd aan met drankgebruik onder jongeren (9 mei 2018)
Gratis bier Dicky Woodstock Festival Steenwijkerwold roept vragen op (5 mei 2018)
Blokhuis: "Cultuur in sportkantines moet worden omgedraaid" (1 mei 2018)
Van Dalen: "Gemeenten moeten striktere schenktijden verplichten" (1 mei 2018)
Gemeente Dronten betrapt in 2017 niemand die alcohol aan jongeren verkoopt (30 april 2018)
Arrestaties na mishandelen boa in Oldebroek (27 april 2018)
Leidse platenzaak aangepakt vanwege bierconsumptie (26 april 2018)
Kempen wil IJslandse drankaanpak (26 april 2018)
Campagne gericht op senioren (25 april 2018)
21 horecaovertredingen in Capelle beboet (21 april 2018)
SlijtersUnie wint zaak Vomar over inpandige slijterij (19 april 2018)
Bewoner Haaksbergen moet wijnverkoop stoppen (12 april 2018)
Roermond gaat - in strijd met de wet - blurren met alcohol toestaan (12 april 2018)
"Inzet mystery-guest goed contrôle-middel" (9 april 2018)
SlijtersUnie verliest rechtszaak Catawiki (4 april 2018)
Van Dalen: "Controle online-bestellingen onder de maat" (2 april 2018)
Politie Amsterdam: supermarkten medeschuldig aan stomdronken Britten (31 maart 2018)
Bewoners: verbied drinken van alcohol in Rotterdams stadspark (30 maart 2018)
Gemeente Hilversum opent online meldpunt koeriers sterke drank (29 maart 2018)
Bronckhorst pakt alcoholgebruik jeugd aan (28 maart 2018)
Slijters willen stop op drankverkoop aan particulieren bij Sligro (27 maart 2018)
Overlast van dronken Engelse voetbalsupporters op de Amsterdamse Wallen (23 maart 2018)
Stembureau gesloten door overlast dronken jongeren (21 maart 2018)
In Fryske Marren boetes voor alcohol op straat (19 maart 2018)
Amsterdam besluit weer tot maatregelen voor Koningsdag (16 maart 2018)
Vrees voor inmenging criminelen in horeca Amsterdam (9 maart 2018)
De Graafschap: per direct weer alcohol op de tribunes van het stadion (8 maart 2018)
Jongeren in Weststellingwerd beginnen later met drinken (6 maart 2018)
Voetbalclubs boos op drankboete (26 februari 2018)
Groningen schaft exploitatievergunning deels af (23 februari 2018)
Inzet jonge toezichthouder in Hollands Kroon (22 februari 2018)
Drank in Staphorst makkelijk verkrijgbaar (21 februari 2018)
Keurmerk werk in Gemert-Bakel (21 februari 2018)
Supermarkten aangesproken op afsluiting slijterij (20 februari 2018)
Burgemeester Amsterdam wil maatwerk in sluiten horecapanden (17 februari 2018)
SlijtersUnie eist aanpak drankverkoop via veilingsites (16 februari 2018)
Binnenstad Amsterdam blijft grotendeels drooggelegd (15 februari 2018)
Schouwen-Duiveland controleert alcoholverkoop aan minderjarigen (14 februari 2018)
Zeeuwse alcoholcampagne breidt doelgroep uit (8 februari 2018)
Raadsleden De Wolden doen mee aan IkPas (2 februari 2018)
Schagen maakt namen overtreders Drank- en Horecawet bekend (31 januari 2018)
Verplichte blaastest voor jongeren bij Westlandse carnavalsfeesten (31 januari 2018)
Politiek wist van drankprobleem opgestapte burgemeester Oosterhout (30 januari 2018)
Waarom wel alcohol in de Kuip voor zakelijke supporters? (30 januari 2018)
Burgemeester van Oosterhout stapt op omdat hij te veel drink en te ver ging tijdens personeelsuitje (27 januari 2018)
Minderjarige testkopers actief in Borger-Odoorn (26 januari 2018)
Jongeren controleren drankbeleid horeca Zaltbommel (25 januari 2018)
Boete na alcoholverkoop verscheurd, eerst een waarschuwing (23 januari 2018)
Verslavingszorg weigert klanten wegens personeelstekort (22 januari 2018)
Zoetermeer promoot alcoholpreventie bij evenementen (21 januari 2018)
Leids restaurant zonder horecavergunning moet stoppen (17 januari 2018)
Boa's uitruilen komt inmiddels vaker voor (16 januari 2018)
Bier op tribune keert terug bij Graafschap (11 januari 2018)
Eén maand 'nee' tegen alcohol, in januari of in maart? (2 januari 2018)
Verward en onder invloed? Dan naar ziekenhuis in Arnhem (2 januari 2018)

Bergen op Zoom zit vol, teveel winkeltjes werden horecazaken (30 december 2017)
Klanten voedselbank krijgen met kerst een flesje wijn (23 december 2017)
Krijgt sluitingstijdenproef Zwolle vervolg? (21 december 2017)
Partycentrum krijgt boete van €2.040 (21 december 2017)
Drugs, drank en prostituees in kazerne Schaarsbergen (21 december 2017)
Toch rem op uitbreiding horeca in deel van Utrechtse binnenstad (20 december 2017)
Rechter: DHW-vergunning moet duidelijk aangeven waar horeca-activiteiten mogen plaatsvinden (19 december 2017)
Kerstborrel op school: gratis alcohol mag, verkopen vaak niet (19 december 2017)
Meedoen aan IkPas leidt tot minder drinken op lange termijn (18 december 2017)
's-Hertogenbosch dwingt horeca niet om statiegeldbekers te gebruiken (14 december 2017)
Alcohol blijft taboe in winkels Den Helder (12 december 2017)
Ook Raad van State zegt nee tegen bierfiets (6 december 2017)
Utrechts restaurant mag geen spullen verkopen (5 december 2017)
Geen bier op de tribune tijdens Willem II - NAC Breda (5 december 2017)
Manifest Gooise scholen moet alcoholgebruik jongeren indammen (1 december 2017)
Rotterdams restaurant hoeft voorlopig geen alcohol te schenken (1 december 2017)
ChristenUnie Apeldoorn wil dat lokale blurring-pilot stopt (28 november 2017)
Rotterdamse ondernemer wordt verplicht alcohol te schenken (25 november 2017)
Boete voor koerier die sterke drank verkocht via WhatsApp (24 november 2017)
Strenger beleid Haarlemse horeca (20 november 2017)
Drank verplicht in plastic in Kampen (19 november 2017)
Dierenpark mag paviljoen niet verhuren voor feestjes met alcohol (18 november 2017)
Alcoholgebruik Gooise jeugd baart scholen zorgen (15 november 2017)
Utrecht neemt 'Pils in park'-motie aan (14 november 2017)
Start pilot gemeentelijke aanpak tegen dronkenschap en doordrinken (9 november 2017)
De jeugdsoos in Hooghalen kom je niet in als je gedronken hebt (7 november 2017)
Gemeenteraad Amsterdam wil bierfiets in hele stad verbieden (7 november 2017)
'Happy Ouders': ouders van tieners op 'kroegentocht' in Roosendaal (6 november 2017)
Enkele gemeenten blijven strijden voor blurren (6 november 2017)
Permanente verwijdering uit de jeugdsoos na overlast in omgeving (4 november 2017)
Hardenbergse horeca mag langer open (1 november 2017)
Bierfiets moet nu echt weg uit binnenstad Amsterdam (31 oktober 2017)
Nachtwinkel Nijmegen moet dicht na alcoholverkoop (30 oktober 2017)
Alcoholvrij bier verrassend verkoopsucces op Oktoberfeest (28 oktober 2017)
Schouwen-Duiveland voortaan enkel melding buurtfeesten zonder alcohol (23 oktober 2017)
Droogleggen Bossche binnenstad werkt volgens politie (23 oktober 2017)
Zaanstad sluit snackbar (20 oktober 2017)
ChristenUnie Harderwijk vraagt aanpak alcoholverkoop aan minderjarigen (20 oktober 2017)
Harderwijk wil dat burgers in gesprek gaan over alcohol (18 oktober 2017)
Volendam kiest voor IJsland-model (15 oktober 2017)
Brief gemeente Franekeradeel aan ouders over alcoholgebruik jongeren (14 oktober 2017)
Satudarah-clubhuis dicht (13 oktober 2017)
Friese aanpak drankpreventie gaat door (13 oktober 2017)
Winkeliers Den Helder doen alcohol in de ban (12 oktober 2017)
Platenzaak 's-Hertogenbosch verplaatst evenement (10 oktober 2017)
Motorclub No Surrender kan niet meer terecht in café, vergunning afgekapt (6 oktober 2017)
Gaat Enschede blurring toestaan? (6 oktober 2017)
Alcoholslagboom bij Military Boekelo (5 oktober 2017)
Helderse kantines en winkels in de fout met alcoholverstrekking (4 oktober 2017)
Horecacontrole in politiegebied Maas en Leijgraaf (2 oktober 2017)
Alcoholvrij blurren in Utrecht (29 september 2017)
Gemeente Roosendaal pakt overlast uitgaanscentrum aan (27 september 2017)
Tilburg: aanpak ID-fraude bij jonge stappers (27 september 2017)
Rijssen-Holten maakt namen overtreders bekend (23 september 2017)
Burgemeester wil geen alcohol op festival (23 september 2017)
Drankverbod hele bebouwde kom Roermond (18 september 2017)
Handhavers Lansingerland maken bezwaar tegen wijn op de stoep (13 september 2017)
Castricum start ID-scanpost (11 september 2017)
Weert zet 'KIES-campagne' in (11 september 2017)
Bredase kroegen negeren alcoholregels minderjarigen (10 september 2017)
Hilversumse 13-jarige in coma door wodkakoerier (9 september 2017)
Sportverenigingen Westfriesland geïnformeerd over alcoholbeleid (9 september 2017)
Start landelijke themaweek NIX zonder ID (7 september 2017)
Relschoppers Rotterdam waren onder invloed van drank en drugs (6 september 2017)
Alcoholverbod in deel Bossche binnenstad (30 augustus 2017)
Waddencamping blijft drankoord (24 augustus 2017)
Burgemeester Hilversum: Extra controles op drankverkoop bij sportclubs (22 augustus 2017)
Mysteryshoppers op pad in Gooi en Vechtstreek (21 augustus 2017)
Boete na bezoek testkoper: €1.360, te betalen door de caissière (19 augustus 2017)
Strikte handhaving alcoholgebruik in Nacht van Sassenheim (17 augustus 2017)
In Meppel veel jongeren gecontroleerd op alcoholbezit (11 augustus 2017)
Amsterdam casht met boetes voor overtreden alcoholverbod (11 augustus 2017)
In Rotterdam proef met inzet Alcoholmeter bij geweldsdelicten (11 augustus 2017)
Rechter: Deventer mocht optreden tegen commerciële activiteit bij voetbalvereniging (8 augustus 2017)
Geen glas en blik meer bij stadsparkfestivals in Breda na incidenten (7 augustus 2017)
Stadsdeel Amsterdam probeert opnieuw alcoholisten uit Oosterpark te krijgen (5 augustus 2017)
Bizarre oproep disco Arnhem over wereldrecord bierdrinken (4 augustus 2017)
Festivals hebben drankverstrekking naar eigen zeggen goed geregeld (4 augustus 2017)
Voorstel STAP voor bierquotum op festivals is een goed plan (3 augustus 2017)
Van Dalen: "Het is overzichtelijker als je het aantal te bestellen glazen beperkt tot twee" (3 augustus 2017)
STAP: Tien bier aan de tap halen? Wat dacht je van maximaal twee per keer? (3 augustus 2017)
Gorcumse politie gaat dronken jongeren filmen (2 augustus 2017)
Ook Nijmegen gaat experimenteren met blurring (1 augustus 2017)
Rechter: geen verkoop alcoholhoudende drank in belwinkel (28 juli 2017)
Kampeerfeesten Tubbergen geven overlast (25 juli 2017)
Zwolse proef met vrije horecasluitingstijden verlengd (24 juli 2017)
In Rotterdam extra controles op pleziervaart (22 juli 2017)
Rechtszaak over begrip levensmiddelenzaak in Drank- en Horecawet (20 juli 2017)
Rotterdam stopt met blurringpilot Blending010 (20 juli 2017)
Veel dronken jongeren tijdens Vierdaagsefeesten (19 juli 2017)
Feestgangers zuipen zich het ziekenhuis in (19 juli 2017)
Nieuwe regels bij dancefeest Amsterdams café (18 juli 2017)
Jonge drankcontroleurs op pad in Scherpenzeel (17 juli 2017)
Horeca Eindhoven profiteert mee van festivals (17 juli 2017)
Dronken vrouw met 'privéveerboot' van Texel gehaald (14 juli 2017)
In Utrecht geen korting op bier voor nieuwe studenten (14 juli 2017)
Apeldoorn gedoogt dat meer winkeliers in strijd met de wet gaan blurren (12 juli 2017)
SV Honselersdijk gaat drinkende jeugdleden straffen (12 juli 2017)
Belangstelling voor proef met Alcoholmeter groot (8 juli 2017)
Te veel Deurnese jongeren gebruiken drank en drugs (7 juli 2017)
Helft begeleiders ontgroening Groninger corps moet nuchter zijn (7 juli 2017)
Bier wordt op evenementen niet aangelengd met water (1 juli 2017)
Ook in Utrecht zelfcontrole naleving leeftijdsgrens alcoholgebruik (30 juni 2017)
STAP maakt bezwaar tegen gedogen blurren door burgemeester van Venray (22 juni 2017)
Urk: Strengere regels en controle rond jeugdhonken (21 juni 2017)
Meer geld in Amsterdam-Zuid voor voorlichting over drank en drugs (19 juni 2017)
Nauwelijks boetes voor drinkende tieners om grootste deel Noordoost-Brabant (14 juni 2017)
Feesten Gennep kunnen doorgaan (12 juni 2017)
Dronken pubers in Apeldoorn niet op politie-film (8 juni 2017)
Bergen op Zoom treedt op tegen alcoholverkoop bij tuincentrum (8 juni 2017)
Ook in Almere nog steeds alcohol voor minderjarigen (7 juni 2017)
Arnhem wil af van uitgaanspubliek in Varkensstraat (5 juni 2017)
Winkeliers in Zwolle blijven blurren (2 juni 2017)
B&W Venray zet proef met blurring door ook al zijn andere gemeenten teruggefloten (2 juni 2017)
Alcoholleeftijd in Zeist in 2016 beter nageleefd (2 juni 2017)
Nijmeegse studenten protesten tegen betutteling universiteit (31 mei 2017)
Schenktijden Eersel vervroegd naar 10.00 uur (31 mei 2017)
Arnhem weigerde terecht vergunning Oktoberfest (31 mei 2017)
Dorp wordt eigenaar van kroeg (29 mei 2017)
Proef mengvormen winkels en horeca in Venray (25 mei 2017)
Alcoholcontrole Moergestel: jongeren naar HALT (20 mei 2017)
Van Dalen: "Gemeenten en clubs nemen alcoholverstrekking sportkantines weinig serieus (20 mei 2017)
Onderzoek Profacto over toezicht door gemeenten naar Tweede Kamer (18 mei 2017)
Nijmegen laat sportkantines zichzelf controleren (17 mei 2017)
Kampioensfeest Feyenoord vrolijk en vreedzaam (15 mei 2017)
Medemblik gaat blaastesten invoeren (13 mei 2017)
In Pijnacker-Nootdorp neemt gebruik genotmiddelen onder jongeren af (11 mei 2017)
Amsterdam gaat in gesprek over naleving Drank- en Horecawet (11 mei 2017)
Rotterdam kiest nu tòch voor gedeeltelijke drooglegging (11 mei 2017)
Alcoholverbod bij Spakenburg - VV Katwijk (10 mei 2017)
Voetbalclubs in Nijmegen vinden drankboetes te hoog (10 mei 2017)
Controle verkoop drank speerpunt Hoogeveen (9 mei 2017)
In Zeeland felle discussie over regels en risico's van alcohol in kantines (9 mei 2017)
Rotterdam koos in 1999 bij huldiging voor toegeeflijke strategie, wat fout bleek (7 mei 2017)
Zwolle gaat ook bodycams inzetten (4 mei 2017)
Aboutaleb verzoekt: "Doe rustig aan met alcohol" (4 mei 2017)
Feyenoord wil zondag normaal bier schenken (4 mei 2017)
't Taphuys Arnhem opent haar deuren (3 mei 2017)
Hoogeveen gaat mogelijk inzet 'loktieners' uitbreiden (28 april 2017)
Politie Zwolle: zorgen over dronken minderjarigen (28 april 2017)
Bier moet in veilig glas (28 april 2017)
Crone: niet drinken onder de 18, ook niet op Koningsdag! (27 april 2017)
Actal: Vereenvoudig regels voor 85.000 kleinere evenementen (27 april 2017)
Bodegraven-Reeuwijk: 80% gecontroleerde ondernemers houdt zich aan alcoholleeftijd (26 april 2017)
Sterke stijging aantal behandelde Brabantse jongeren in verslavingszorg (26 april 2017)
Keurmerk Alcoholbewuste Sportkantine voor VV Aduard (26 april 2017)
Vijftien jonge drinkers op de bon in regio Deventer (24 april 2017)
Rotterdam: stevige inzet op illegaal gokken in horeca (22 april 2017)
Een wijntje bij de kapper of in de boekhandel niet meer in 's-Hertogenbosch (21 april 2017)
Moerdijk laat kasteleins blazen (21 april 2017)
De Piemel moet dicht (19 april 2017)
In Peel en Maas wordt voorlichting aan ouders uitgebreid (18 april 2017)
Gemeente neemt maatregelen voor Koningsdag in Maarssen-dorp (17 april 2017)
Emmen sluit voer horecapanden zonder vergunning (14 april 2017)
Komende 2 jaar geen DHW-vergunning voor supportershome in Grolsch Veste (13 april 2017)
Toename alcoholincidenten in Zwolle (13 april 2017)
Je bent jong, dronken, doet gek en bekijkt dag later jezelf, het helpt (12 april 2017)
Vanaf 1 november geen bierfiets meer in Centrum Amsterdam (10 april 2017)
West-Friesland pakt alcoholgebruik in sportkantines aan (10 april 2017)
PvdA Zwolle wil hoorzitting vrije sluitingstijden (7 april 2017)
Amsterdam heeft speciale alcoholregels voor Koningsdag (30 maart 2017)
Nieuwe burgemeester Dordrecht versoepelt horecabeleid (30 maart 2017)
Rotterdam verlengt blurringproef (29 maart 2017)
Alle horecagelegenheden Schouwen-Duiveland overtreden alcoholregels (28 maart 2017)
Trimbos vernieuwt leidraad alcohol- en drugsbeleid evenementen (27 maart 2017)
Stapverbod voor geweldplegers (22 maart 2017)
KHN en STAP weerspreken visie AirDnD (21 maart 2017)
Alcohol bij Liberation Experience in Arnhem ongepast (20 maart 2017)
Koninklijke Horeca boos om illegale restaurants Amsterdam (17 maart 2017)
Gewaarschuwde horeca-uitbater toch betrapt op schenken alcohol (16 maart 2017)
OM vervolgt jeugdhonk voor schenken van alcohol aan 15-jarige jongen (16 maart 2017)
Amsterdam scherpt alcoholverbod aan (14 maart 2017)
Onderzoek Elburg naar tonen ID bij alcoholverstrekking (13 maart 2017)
Motorbendes nemen horeca over(13 maart 2017)
Ouders brengen aangeschoten kinderen naar een horecagelegenheid (11 maart 2017)
Tytsjerksteradiel maakt zich zorgen over alcoholgebruik onder minderjarigen (9 maart 2017)
In provincie Groningen doorstart van convenant 'Alcohol en Jongeren' (2 maart 2017)
Den Helder betrapt drinkende jeugd (1 maart 2017)
Vandaag is IkPas gestart (1 maart 2017)
Rode Kruis ontlast hulpdiensten tijdens carnaval (28 februari 2017)
Rechter: "Last onder dwangsom moet worden aangekondigd" (27 februari 2017)
Groningen treedt op tegen bierautomaat in studentenflat (27 februari 2017)
PERSBERICHT: Nederlandse gemeenten krijgen brief van staatssecretaris Van Rijn over blurring (27 februari 2017)
Alcohol taboe in carnavalsoptocht (25 februari 2017)
Sterke drank in beslag genomen bij winkel in Rijswijk (24 februari 2017)
Stratumseind Eindhoven weert tieners (23 februari 2017)
Ook Valkenswaard stopt met blurring-pilot (23 februari 2017)
Burgemeester van Pijnacker-Nootdorp: heel veel dronken jeugd (21 februari 2017)
B&W Nuenen doen mee met IkPas (21 februari 2017)
Verhoeve vindt Drank- en Horecawet niet te handhaven (17 februari 2017)
Regio IJsselland steunt IkPas (17 februari 2017)
Roosendaal stopt met het gedogen van blurren (14 februari 2017)
In Nijmegen na 22.00 uur geen alcoholverkoop vanuit nachtwinkel (12 februari 2017)
SlijtersUnie verliest rechtszaak tegen burgemeester van Deventer (9 februari 2017)
Grote verschillen gemeentelijke leges Drank- en Horecawet (9 februari 2017)
Horst aan de Maas gaat strenger handhaven (9 februari 2017)
Controle Oegstgeest: veel overtredingen (7 februari 2017)
Goes kiest voor zelfregulering van de handhaving (3 februari 2017)
Burgemeester verbiedt sterke drank op complex Drachtster Boys (1 februari 2017)
Bussumse cafébaas voor de rechter om strafmaatregel en boete (1 februari 2017)
Alcoholverbod jongeren in Den Haag beter nageleefd (31 januari 2017)
Politieborrel eindigt gênant (31 januari 2017)
Planken: "Plan je IkPas-deelname vooraf goed" (27 januari 2017)
Eén digitaal loket versimpelt aanvraag horecavergunningen (24 januari 2017)
Dwangsom dreigt voor bierdrinker (24 januari 2017)
Westland kiest voor alcoholvrij sportgala (23 januari 2017)
IkPas start op 1 maart (19 januari 2017)
Café Wierden moet dicht (18 januari 2017)
Wereldwinkels gaan binnen kaders wet wijn verkopen (17 januari 2017)
Nijmegen herinvesteert boetes sportclubs in handhaving alcoholleeftijd (17 januari 2017)
Verbod op pubcrawls in Amsterdam? (14 januari 2017)
Minder boetes voor drinken in horeca (14 januari 2017)
Amsterdam gaat horeca strenger controleren (11 januari 2017)
Gesubsidieerde verstrekking en blurring-concepten bedreigen cafésector (9 januari 2017)
Politie Amersfoort confronteert jongeren met hun dronkenschap (5 januari 2017)
Inschrijving IkPas 2017 geopend (1 januari 2017)

Nieuwe campagne FrisValley (28 december 2016)
In Utrecht meer horeca in winkels (27 december 2016)
Pilot Alcoholmeter van start (27 december 2016)
Behoefte aan drankloze periode stijgt (27 december 2016)
Blurren zonder alcohol in Arnhem (24 december 2016)
25 Gemeenten besteden toezicht op Drank- en Horecawet uit (22 december 2016)
Soepeler regels voor Vlaardingse horeca (21 december 2016)
Rel om fles wijn bij Thermen Binnenmaas (14 december 2016)
GGD Amsterdam: Havo en Vwo-leerlingen onderschatten schade drank en drugs (13 december 2016)
Groningen gaat horecapanden minder streng controleren (10 december 2016)
Uitvoering lokale handhaving alcoholleeftijdsgrens regelmatig in strijd met de wet (7 december 2016)
Rechter: Bierfiets mag voorlopig blijven in Amsterdam Centrum (6 december 2016)
Jeugd Overbetuwe krijgt gezondheidsadviezen (6 december 2016)
Zuipfeest in zwembad Den Bosch maakt tongen los (3 december 2016)
Utrechtse horeca controleert zelf leeftijd van klant (1 december 2016)
Jeugd komt nog steeds gemakkelijk aan drank in Rijssen-Holten (29 november 2016)
Oirschot werkt bij sportkantines met gele en rode kaarten (29 november 2016)
Bewoners Amsterdam willen dat horeca voor handhaving gaat betalen (28 november 2016)
Actie tegen uitgaansgeweld bij Parade in 's Hertogenbosch (28 november 2016)
Sportkantines Moerdijk ook open voor andere activiteiten (26 november 2016
Uitreiking schildje met gedragsregels in Astense horeca (25 november 2016)
Heumen stopt met blurring-pilot (25 november 2016)
Primera Elburg verkoopt geen alcohol meer (23 november 2016)
Rechtszaak over verbod op bierfiets (22 november 2016)
Wierden's café blijft open (20 november 2016)
Grote zorgen om zuiptours in Amsterdam (19 november 2016)
Sportclubs massaal bekeurd voor alcohol schenken aan jeugd (15 november 2016)
Van Dalen: 'Er moet een cultuuromslag komen' (13 november 2016)
SlijtersUnie wil dat gemeente Assen drankveiling Catawiki aanpakt (11 november 2016)
Voorzieningenrechter vindt sluiting Hengelo's café terecht (8 november 2016)
Alcoholverbod Ter Apel (8 november 2016)
Geen alcohol meer in Arnhemse welzijnslocaties (5 november 2016)
Stropdaszuipen in Hellendoorn: onschuldig geintje of gevaarlijk? (3 november 2016)
Rellen in Spakenburg na Oktoberfest (31 oktober 2016)
Coop Groningen vraagt ouderen geen legitimatie meer (28 oktober 2016)
Resultaten enquête onder toezichthouders Drank- en Horecawet (27 oktober 2016)
Onderzoek stand van zaken lokaal toezicht naleving Drank- en Horecawet (27 oktober 2016)
In Weert wordt veelvuldig alcohol verstrekt aan minderjarigen (27 oktober 2016)
Sligro moet detailhandel in sterke drank staken (25 oktober 2016)
Alcoholverbod rond Poolse supers Roosendaal (25 oktober 2016)
Oktoberfest op Malieveld afgeblazen om veiligheid (24 oktober 2016)
Grote groep drinkende jongeren in Huisduinen beboet (24 oktober 2016)
Kroegverbod voor pubers na drinken alcohol (23 oktober 2016)
Alcoholverbod op schoolpleinen Heerhugowaard (21 oktober 2016)
100 Apeldoornse jongeren met alcohol betrapt (18 oktober 2016)
Katwijk beboet zichzelf voor bier schenken aan minderjarige (14 oktober 2016)
Valkenswaard overweegt gemeentecafé (12 oktober 2016)
Rotterdamse raad wil blurren toestaan in Markthal (10 oktober 2016)
Deze weken beslissen gemeenten over 'Laat ze niet (ver)zuipen!' (10 oktober 2016)
Rechter: verplicht onderzoek woon- en leefklimaat bij exploitatievergunning (7 oktober 2016)
Nieuwegein stopt met blurring-proef (7 oktober 2016)
Burgemeester zet hek in café in Alkmaar (5 oktober 2016)
Alcoholleeftijd wordt in Nijmegen beter nageleefd (4 oktober 2016)
Van Dalen: Burgemeester moet Oktoberfeest niet openen (1 oktober 2016)
Burgemeester sluit café in Hengelo (30 september 2016)
Staphorst laat controle keten over aan jongeren (27 september 2016)
Toezichthouder Drank- en Horecawet wil geen blurring (27 september 2016)
College Nijmegen wil vier nachtwinkels toestaan (27 september 2016)
Van Dalen reageert op brief burgemeester van Oss (27 september 2016)
Oss stopt met proef alcohol bij winkels in de binnenstad (24 september 2016)
Rechter: burgemeester mag bij vergunningaanvraag kijken naar justitiële documentatie en politieregisters (21 september 2016)
Toch geen vrije sluitingstijden horeca in Sliedrecht (21 september 2016)
Rechter: horecavergunningen Amsterdamse Shi Hotel Groep terecht ingetrokken (16 september 2016)
SlijtersUnie wil dat Den Bosch Sligro aanpakt (14 september 2016)
Sliedrecht: mysteryshoppers voor controle leeftijdsgrens alcohol (13 september 2016)
Van Rijn heeft nog steeds geen goed beeld van de blurring-pilot (12 september 2016)
Politiek Nieuwegein praat over blurring-pilot (11 september 2016)
Gemeente Etten-Leur verbiedt biergiraffe (10 september 2016)
Frisfeesten in vier nieuwe steden (7 september 2016)
Minder snel subsidie en meer alcoholcontrole bij jeugdactiviteiten in Nieuwegein (7 september 2016)
Ook Amersfoort werkt nu met camerabeelden (5 september 2016)
Diemen kiest voor nieuwe aanpak alcoholverbod minderjarigen (31 augustus 2016)
Bier op zaterdag terug in voetbalkantine in Geesteren (31 augustus 2016)
SlijtersUnie wil dat Van Rijn gemeenten aanpakt om overtreding Drank- en Horecawet (30 augustus 2016)
Staatssecretaris Van Rijn roept burgemeester Nieuwegein op het matje (30 augustus 2016)
Onvrede VSP over gedogen drank in winkels Nieuwegein (29 augustus 2016)
Burgemeester Nieuwegein legt handhavingsverzoek SlijtersUnie naast zich neer (26 augustus 2016)
Doetinchem reageert op commotie rond kindermodezaak (25 augustus 2016)
Hoeksch Lyceum krijgt keurmerk alcoholvrije school (24 augustus 2016)
In Doetinchem mag zelfs een kindermodezaak blurren (24 augustus 2016)
Discotheken Renesse komen in verzet tegen boete (23 augustus 2016)
College Tholen wil verlenging van zes jaar voor 'Laat ze niet verzuipen' (22 augustus 2016)
Burgemeester Heerde boos op lakse alcoholverstrekkers (18 augustus 2016)
Kwart jeugd Den Helder is binge drinker (18 augustus 2016)
Burgemeester Bunschoten: drankgebruik Polen buiten proporties (17 augustus 2016)
Alcoholverkopers moeten vaker naar legitimatie vragen (13 augustus 2016)
Nieuwegein blijft blurren ondanks verloren kort geding (12 augustus 2016)
Innovatieve aanpak alcoholgerelateerd uitgaansgeweld in s-Hertogenbosch (4 augustus 2016)
Illegale kroeg in schuur Kerk-Avezaath (4 augustus 2016)
SlijtersUnie klaagt nu Zwolle en mogelijk Rotterdam aan (3 augustus 2016)
Uit mystery-shop onderzoek in Hof van Twente blijkt slechte naleving (1 augustus 2016)
Politie filmt dronken jongeren (31 juli 2016)
Wageningen, Heusden, Bergen op Zoom en Helmond wachten met blurring-pilot op reactie VNG (31 juli 2016)
Ook Oss wil doorgaan met blurring, zelfs na afloop pilot (30 juli 2016)
Vakorganisatie boa's tevreden met blurring-uitspraak (29 juli 2016)
Nieuwegein gaat bekijken of pilot in aangepaste vorm kan worden voortgezet (29 juli 2016)
Ook Apeldoorn moet stoppen met 'wijntje bij de kapper' (29 juli 2016)
Winkeliers Nieuwegein teleurgesteld in uitspraak rechter (29 juli 2016)
Gemeente Nieuwegein moet zich houden aan de Drank- en Horecawet en mag blurren niet gedogen (28 juli 2016)
Is de Primera-winkel een tabakszaak? (27 juli 2016)
Vaker leeftijdscheck bij koop alcohol in Rotterdam (25 juli 2016)
Restaurant-eigenaar uit blurring-gemeente vindt het willekeur dat hij wet niet mag overtreden (23 juli 2016)
Drimmelen zet mystery-guests in bij controle alcoholverkoop (22 juli 2016)
Rechtbank behandelt zaak tegen blurring-pilot Nieuwegein (22 juli 2016)
Horeca-advocaat Meester: "Wijntje in winkel mag misschien niet" (21 juli 2016)
Samenwerking tussen gemeenten in regio IJsselland kan beter (19 juli 2016)
Nieuwegein voor de rechter wegens deelname aan pilot VNG (19 juli 2016)
Slijters blijven strijden tegen wijntje bij de kapper (13 juli 2016)
Rechter: SlijtersUnie moet bezwaar tegen blurring pilot richten aan gemeenten (13 juli 2016)
Omwonenden winnen zaak tegen exploitatievergunning horecaonderneming Emmen (13 juli 2016)
Rechter: Gemeente moet optreden tegen website die sterke drank aanbiedt zonder vergunning (8 juli 2016)
PERSBERICHT: Biertje bij kapper is en blijft strafbaar (14 juli 2016)
Castricum laat handhaving alcoholregels over aan verstrekkers (5 juli 2016)
Kort geding tegen VNG, aangespannen door de SlijtersUnie (5 juli 2016)
Raad Nederlandse Detailhandel tegen blurren met alcohol (5 juli 2016)
Kapper die niet mag blurren is boos op gemeente (4 juli 2016)
Burgemeester sluit jeugdhonk Kockengen per direct (1 juli 2016)
Sportcomplex in Nijverdal drooggelegd (30 juni 2016)
College Utrechtse Heuvelrug: 'Geen budget voor extra BOA-capaciteit' (29 juni 2016)
D66 Den Haag op de bres voor wijnhandelaar die in zijn winkel proeverijen houdt (28 juni 2016)
Weststellingwerf controleert met jongeren op alcoholwet (23 juni 2016)
Amsterdam verbiedt bierfiets in binnenstad (22 juni 2016)
Kamervragen VNG-pilot (22 juni 2016)
Flessen wijn moeten weg uit Zwolse boekhandel Waanders (22 juni 2016)
LenteLive! over alcoholboete: 'dit neigt naar uitlokking' (21 juni 2016)
Drank- en Horecawet heeft zeker bestaansrecht; toezicht laat te wensen over (21 juni 2016)
Borrelen bij de bakker en de fietsenzaak in Den Bosch (21 juni 2016)
Zeeuwse sportkantines en buurthuizen verkopen vaker drank aan pubers (20 juni 2016)
Zeeuws CZW-bureau wil doorgaan met 'Laat Ze Niet (Ver)zuipen!" (20 juni 2016)
Helft winkels Stad verkoopt alcohol aan jongeren (20 juni 2016)
Nul boetes en toch heeft alcoholproblematiek prioriteit in Dronten (19 juni 2016)
Amsterdamse PvdA wil alcoholance invoeren (16 juni 2016)
Roosendaalse sportclubs hebben moeite met naleven alcoholverbod voor jongeren (13 juni 2016)
Kort geding SlijtersUnie tegen VNG wegens pilot mengvormen winkel/horeca (13 juni 2016)
Geen controles of geen overtredingen? (13 juni 2016)
Aanvalsplan Nijmeegse horeca tegen uitgaansgeweld (11 juni 2016)
Barneveldse kroegen blijven langer open (9 juni 2016)
Drinkende minderjarigen in Lingewaard hard aangepakt (9 juni 2016)
SlijtersUnie dreigt met rechtszaak om blurring (8 juni 2016)
Terschelling aan kop bij boetes voor minderjarige drinkers (8 juni 2016)
Zwolle heeft jongste minderjarige drinkers van Nederland (8 juni 2016)
In veel gemeenten geen boetes voor minderjarige drinkers (8 juni 2016)
Jonge drinkers krijgen vaker een boete, grote verschillen in Overijssel (8 juni 2016)
Bijzondere aanpak van burgemeester tegen alcoholmisbruik onder jongeren in Veldhoven (8 juni 2016)
Proef van twee jaar met nachtwinkels in Nijmegen (7 juni 2016)
Mogelijkheid gemeente om een sportkantine onder de kostprijs te verhuren wordt beperkt (3 juni 2016)
Supermarkt vraagt elke klant om legitimatie bij aankoop alcohol (2 juni 2016)
Schippers geeft antwoorden op vragen over verslavingszorginstelling Victas (31 mei 2016)
Oerlese jeugd drinkt zich in het ziekenhuis (30 mei 2016)
Introductie eerstejaars Utrecht van straat- naar bootparade (28 mei 2016)
Alcoholverbod lijkt effect te hebben (28 mei 2016)
Horeca Nederland niet blij met nieuwe horecaregels Almere (23 mei 2016)
Alcohol op straat mag in Oude IJsselstreek niet meer (21 mei 2016)
80% ondernemers verkoopt alcohol aan minderjarigen (19 mei 2016)
UPS mag pakketje met sterke drank van Duitse slijter afleveren (19 mei 2016)
Middelbare school schorst leerlingen voor drankmisbruik (17 mei 2016)
Waarschuwing voor Jumbo in Steenbergen (14 mei 2016)
Kamerbrief Van Rijn over rechtszaak Zwolle en evaluatie Drank- en Horecawet (13 mei 2016)
Putten neemt maatregelen tegen drankverkopers (11 mei 2016)
STAP vraagt gemeente op te treden tegen detailhandelaar die sterke drank verstrekt (9 mei 2016)
Weinig boetes voor overtredingen leeftijdsgrens alcohol (7 mei 2016)
Supermarkt in gemeente Hoogeveen vier keer in de fout bij alcoholverkoop (6 mei 2016)
Van Dalen: "Laat cafés niet zelf sluitingstijd bepalen (6 mei 2016)
HEM schrijft gemeenten brief over nietig-verklaring code CBL (6 mei 2016)
Vrije sluitingstijden betekenen hogere alcoholconsumptie (6 mei 2016)
Vrije sluitingstijden niet positief (6 mei 2016)
Waarschuwing voor supermarkten na niet controleren leeftijd (4 mei 2016)
Gemeente Den Haag mocht niet korten op subsidie aan Brijder Verslavingszorg (4 mei 2016)
Provincie Flevoland tevreden over toezicht Gemeente Urk op jeugdhonken (3 mei 2016)
Nijmegen doet niet mee met VNG-pilot, maar ziet blurring door de vingers (3 mei 2016)
Amsterdam deelde in 2015 ruim 1.600 alcoholboetes uit (30 april 2016)
Castricum wil proef met verruiming sluitingstijden horeca (29 april 2016)
Rotterdam deelde in 2015 méér boetes uit aan alcoholdrinkende tieners (26 april 2016)
Doetinchem verwacht geen rechtszaken om blurring (26 april 2016)
Harderwijk treedt op tegen blurring (26 april)
Olst-Wijhe sluit convenant met detailhandel (22 april 2016)Weert besluit niet deel te nemen aan blurring-pilot VNG (21 april 2016)
STAP wil dat Oss optreedt tegen drankverstrekking in boekhandel (21 april 2016)
Gemeente Hengelo te scheutig met ontheffing voor wijnproeverijen (20 april 2016)
'Pilot verlichte regels winkelgebieden' omvat óók experimenten in strijd met Drank- en Horecawet (20 april 2016)
Katwijk beboet sportclubs na mysteryguest-controle (20 april 2016)
Rechtbank: Burgemeester mag geen ontheffing verlenen voor het organiseren van een wijnproeverij (19 april 2016)
Tandarts met kroeg geopend in Amsterdam-Oost (16 april 2016)
Den Helder start eigen blurring-pilot (14 april 2016)
VNG claimt blurring-pilot alleen te faciliteren (14 april 2016)
Vereniging van GGD'en tegen horeca in detailhandel (13 april 2016)
Slijters doen aangifte tegen VNG (13 april 2016)
SlijtersUnie zint op juridische stappen tegen blurring in Rotterdam (12 april 2016)
Doorstart voor Victas Verslavingszorg (12 april 2016)
Burgemeester Loppersum eist ventilatie in Zalencentrum (8 april 2016)
Den Bosch ziet nog niet af van blurring-experiment (8 april 2016)
SlijtersUnie woest op Apeldoorn (8 april 2016)
STAP maakt bezwaar tegen deelname EkoPlaza aan pilot Nieuwegein (8 april 2016)
Horeca Deventer test vrije openingstijden (7 april 2016)
VNG ziet in uitspraak rechtbank Overijssel geen belemmering voor blurring-pilot (7 april 2016)
SlijtersUnie wil optreden 's-Hertogenbosch tegen deelnemers drankpilot (6 april 2016)
"Staatssecretaris Van Rijn moet snel ingrijpen" (6 april 2016)
Verslavingszorginstelling Victas failliet (5 april 2016)
Zeven horecazaken Den Helder overtreden de wet (5 april 2016)
Proef vrije sluitingstijden horeca Zwolle gaat door omdat de politiek het wil (5 april 2016)
SlijtersUnie blij met uitspraak rechtbank Overijssel (1 april 2016)
Gemeente Zwolle beraadt zich op vonnis wijnverkoop Waanders (1 april 2016)
Rechter: Zwolse boekhandel mag niet blurren; gemeente mag niet op onjuiste gronden afzien van handhaven (31 maart 2016)
Rotterdam en horeca in de clinch over blurring (30 maart 2016)
Van Rijn blijft inzake blurring pilot afwachtende houding aannemen (30 maart 2016)
RTL Nieuws: winkeliers mogen alcohol verstrekken om mensen naar de stad te lokken (26 maart 2016)
VerslavingspreventieNederland maakt zich zorgen om blurring (17 maart 2016)
KHN vindt Haagse surfscholen die alcohol schenken oneerlijke concurrentie (17 maart 2016)
Overlast door alcohol en drugs neemt af in Goes (17 maart 2016)
Trimbos lanceert leidraad evenementen (17 maart 2016)
Toilet verplicht in alle Maastrichtse horecazaken (11 maart 2016)
Burgemeester legt jeugdhonk Siddeburen dwangsom op (10 maart 2016)
Politie tegen Zwolse horecaproef (10 maart 2016)
Horeca Rotterdam wil strengere voorwaarden voor winkels die blurren (9 maart 2016)
Trimbos-instituut keert zich nu ook tegen blurring-pilot (9 maart 2016)
Bewoners Zwolle hekelen kroegproef (5 maart 2016)
Blurring-pilot Nieuwegein; ook supermarkt EkoPlaza gaat alcohol schenken (3 maart 2016)
'Oldenzaalse sportkantines maximaal 25 uur schenken' (3 maart 2016)
30 Dagen IkPas gisteren van start gegaan (2 maart 2016)
Van Dalen: "Toezicht moet op z'n minst geregionaliseerd" (27 februari 2016)
Amsterdam gaat blurring gedogen in 3 freezones (26 februari 2016)
Blurring in Zwolle: 25 locaties mogen het, maar wel maximaal 2 glazen per klant (26 februari 2016)
Universiteit Twente wil 'alcoholvergunning op maat' (25 februari 2016)
Oproep gemeenten Hoeksche Waard schiet kroegbaas in 't verkeerde keelgat (25 februari 2016)
Wim van Dalen in discussie met burgemeester Verhoeve over blurring-pilot (24 februari 2016)
Wijntje drinken in schoenenzaak is belachelijk (23 februari 2016)
Nieuwe BoB-campagne niet gericht op minder alcoholgebruik (23 februari 2016)
Rechter: boeterapport moet gedetailleerd zijn (19 februari 2016)
Rotterdam wil gaan blurren onder de noemer blending 010; KHN vreest ongelijk speelveld (18 februari 2016)
Haagse surfscholen mogen alcohol verkopen, strandtenten kleding en zonnebrand (17 februari 2016)
Jongeren Interventie Team nu ook actief in Den Helder (17 februari 2016)
Krimpenerwaard: cafés dicht om 2:00 uur, nieuwe schenktijden kantines (15 februari 2016)
Carnaval in Noordwijkerhout: extra aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren noodzakelijk (10 februari 2016)
VNG-brief aan Van Rijn over blurring: "Gemeenten hoeven geen verantwoording af te leggen" (9 februari 2016)
Twintigduizend Nederlanders laten alcohol staan tijdens vastentijd (9 februari 2016)
VNG gaat toch door met blurring-pilot (6 februari 2016)
In Zwolle proef met vrije sluitingstijden (6 februari 2016)
Editie NL over bier kopen tijdens carnaval (5 februari 2016)
Alcoholvrije tent tijdens carnaval in Denekamp (5 februari 2016)
'Geen Baco bij de Hakkenbar' (3 februari 2016)
Kamervragen over blurring-initiatief Amsterdam (1 februari 2016)
Katwijk wil mysteryguests inzetten bij handhaving (28 januari 2016)
Regio Nijmegen: extra controle op alcoholleeftijd tijdens carnaval (26 januari 2016)
Lijst met gemeenten die willen deelnemen aan omstreden VNG-pilot wordt alsmaar langer (26 januari 2016)
Meer Groningse sportclubs alcoholbewust (25 januari 2016)
Den Bosch overweegt blurren toe te staan (25 januari 2016)
ChristenUnie Zwolle stelt vragen over blurring-pilot (25 januari 2016)
Roosendaal scherpt eisen exploitatievergunning horeca aan (20 januari 2016)
Zoetermeeer vindt bij horecacontrole malafide bedrijvigheid (19 januari 2016)
Van Rijn (VWS) geeft VNG flinke tik op de vingers (19 januari 2016)
Van Rijn gaat gemeenten die meedoen aan omstreden 'blurring-pilot' aanspreken, mocht die ongewijzigd doorgaan (18 januari 2016)
Afvalinzamelaar Avri stopt met alcoholcontroles (18 januari 2016)
Overlast en alcohol- en/of drugsgebruik onder jongeren blijven prioritaire lokale veiligheidsthema's (15 januari 2016)
Blurring-infograhic verschenen, helaas met enige fouten (14 januari 2016)
Ophef over bier in plastic tijdens carnaval in Maastricht (13 januari 2016)
Winkels in Amsterdam mogen 24/7 open, echter geen alcoholverkoop na 22.00 uur (7 januari 2016)
Bredaas café moet maand deuren sluiten na incidenten NAC fans (6 januari 2016)
Ook Arnhem wil meedoen aan omstreden proefproject VNG (6 januari 2015)
IkPas maakt deelnemers bewust van hun omgang met alcohol (5 januari 2016)
Gemeente Oirschot is fors alcoholgebruik onder jongeren beu: strenge controles en boetes (5 januari 2016)
Alcoholvrij feest Barneveld draait uit op een flop (1 januari 2016)

Rotterdam wil drinken in parken weer toestaan (29 december 2015)
Hilversum onderzoekt of nudges alcoholgerelateerd uitgaansgeweld voorkomen (28 december 2015)
Van Dalen: "Gemeenten moeten toezichthouders optimaal inzetten" (28 december 2015)
Rotterdamse sportkantines in de fout met drank (21 december 2015)
Minderjarigen Twenterand kunnen zonder problemen alcohol kopen (19 december 2015)
Vanaf 4 januari weer inschrijven voor IkPas (18 december 2015)
Utrecht blijft mystery-guests inzetten bij handhaving (15 december 2015)
Gemeente Amsterdam wil bierfiets in zomer weren (15 december 2015)
Blurring-zaken voor de Rechtbank in Zwolle (14 december 2015)
Bierverkoop in Scheveningse coffeecorner niet langer gedoogd (10 september 2015)
't Schippertje mag alleen fris schenken (8 december 2015)
Ruim 50 drankrijders uit het verkeer gehaald (7 december 2015)
Pilot in Rotterdam met testkopers alcohol (7 december 2015)
Horeca in Lingewaard mag ongelimiteerd herrie maken (5 december 2015)
Studenten geven adviezen over alcoholbeleid (4 december 2015)
Zwolle meldt zich aan voor VNG-pilot 'blurring' (2 december 2015)
Texel beboet drinkende jongeren (2 december 2015)
Gemeente Utrecht in val gelokt door Geen Stijl (1 december 2015)
Midden-Drenthe handhaaft niet in sportkantines en dorpshuizen (1 december 2015)
Schouwen-Duiveland wil deelnemen aan omstreden VNG-pilot (28 november 2015)
Ook Volp stelt Kamervragen over 'blurring'-pilot VNG (28 november 2015)
Sportkantines in Rijssen-Holten schenken alcohol aan minderjarigen (27 november 2015)
Burgemeester Halderberge positief over controle Drank- en Horecawet (26 november 2015)
Staatssecretaris Van Rijn: "FrisValley verdient landelijke navolging" (26 november 2015)
Van Gerven stelt vragen over VNG-pilot 'reguleren mengvormen winkel/horeca' (25 november 2015)
Voorzitter FrisValley: "Alcohol blijft onze aandacht houden" (25 november 2015)
Zaanstad zet mystery guests in: jongeren kopen probleemloos alcohol (21 november 2015)
Plasterk in Kamerbrief: "Geen experimenten met versoepeling Drank- en Horecawet" (21 november 2015)
Gemeente Roosendaal gaat naleving Drank- en Horecawet beter controleren (21 november 2015)
Van Dalen over pilot VNG: "Zo wordt alcohol nóg normaler" (19 november 2015)
Blurring-pilot VNG heeft ander karakter dan eerder was aangegeven (19 november 2015)
Amsterdamse modezaak House of Men mag geen alcohol meer schenken (18 november 2015)
Inzet mystery-shoppers werpt in Utrecht vruchten af bij handhaven Drank- en Horecawet (18 november 2015)
STAP desnoods naar de rechter om wijn bij de kapper in Amsterdam (18 november 2015)
Bierfiets niet meer welkom in Amsterdam Centrum (13 november 2015)
Burgemeester Zeist laat La Dada weer sluiten (13 november 2015)
Drachtster discotheken Feu en Champino dicht (11 november 2015)
Vlaardingen introduceert voor nachthoreca 23-uurs vergunning (11 november 2015)
Van Rijn stuurt feitenrelaas vernietigde documenten handhaving Drank- en Horecawet naar Kamer (10 november 2015)
Argos: Van Rijn ging akkoord met Utrechts plan om mystery guests in te zetten (1 november 2015)
VWS wiste moedwillig documenten over inzet mystery-guests (30 oktober 2015)
Dordrecht zet mystery-guests in tegen alcoholverkoop onder leeftijdsgrens (30 oktober 2015)
Drie jongeren met alcohol in nachtbus Renesse (27 oktober 2015)
Reactie Van Dalen op start VNG-pilot rondom 'blurring': overbodig en onwenselijk (16 oktober 2015)
Amsterdam breidt alcoholverbod uit (26 oktober 2015)
Jongeren Kuitaart blazen tijdens alcoholcampagne (25 oktober 2015)
SlijtersUnie stapt naar rechter om sites die sterke drank veilen (24 oktober 2015)
Nieuw onbemand restaurant Foodsy in strijd met Drank- en Horecawet (23 oktober 2015)
Geen evenementenbier meer bij FC Den Bosch (22 oktober 2015)
Politieke partijen oordelen verschillend over verplicht aanwezige slijter (22 oktober 2015)
Van Rijn gaat inzet minderjarige testkopers bij handhaving niet expliciet mogelijk maken (22 oktober 2015)
Slijters keihard in de aanval tegen groeiend aantal borrelshops (22 oktober 2015)
Wrevel over sluitingstijden Noordenveld (20 oktober 2015)
Staatssecretaris Van Rijn stuurt STAP-rapport naar Tweede Kamer (20 oktober 2015)
College Dongeradeel wil jeugdhonk in Ternaard dicht (16 oktober 2015)
Massale sluiting Zeeuwse cafés (14 oktober 2015)
Boa's I en II mogen in de openbare ruimte artikel 45 DHW handhaven (12 oktober 2015)
COA neemt maatregelen tegen alcoholgebruik op AZC Almelo (8 oktober 2015)
Bestuurders in Zuid-Holland Zuid drinken geen druppel (6 oktober 2015)
Wethouder Hoogeveen vindt aanpak van keten 'erg ingewikkeld' (2 oktober 2015)
Café in Roosendaal mag geen alcohol meer schenken na vondst harddrugs bij eigenaar (2 oktober 2015)
Burgemeester Huizen voelt hete adem SlijtersUnie in de nek (1 oktober 2015)
Maklukzat krijgt vervolg (1 oktober 2015)
Oproep: drink een maand geen alcohol (1 oktober 2015)
Geen vergunning voor wijnproeverij Hart van Huizen (29 september 2015)
Van Rijn beantwoordt nieuwe vragen over VNG-pilot "blurring" (29 september 2015)
SlijtersUnie opent aanval op borrelshops (28 september 2015)
Leidse campagne tegen zelf drank meenemen naar gratis festivals (28 september 2015)
Meer toezicht op keten in Zwartewaterland (25 september 2015)
Zoetermeer houdt vast aan alcoholgebruiksverboden (24 september 2015)
Ouders Julianadorp schrikken van drankgebruik kind (22 september 2015)
OM eist binnenstadsverbod na alcoholgerelateerd uitgaansgeweld (21 september 2015)
SlijtersUnie wil wijn weg uit Zwolse boekhandel (19 september 2015)
Discussie over alcoholverbod stadsparken Rotterdam-Centrum (17 december 2015)
Kamervragen over VNG-pilot 'blurring' (17 september 2015)
Geen alcohol in voetbalkantine vanwege bestuursleden met strafblad (15 september 2015)
Geen misstanden bij jeugdhonken in Urk (13 september 2015)
Horeca in Nederland: open tot in de kleine uurtjes (10 september 2015)
Café Zaandam gesloten na drankfeest minderjarigen (10 september 2015)
Afspraken over prijsacties Groningse horeca (10 september 2015)
Amsterdam-Zuid weigert definitief vergunning drijvend feest (9 september)
Gemeente Hardinxveld-Giessendam controleert drankketen (3 september 2015)
Mystery-onderzoek in Elburg (1 september 2015)
SlijtersUnie wil dat gemeenten Drank- en Horecawet beter handhaven (31 augustus 2015)
Horeca-ondernemer die zonder vergunning alcohol schenkt terecht beboet (27 augustus 2015)
Sportverenigingen Oldambt verdienen keurmerk Alcoholbewuste Sportkantine (25 augustus 2015)
Inzet van jonge boa's en mysteryshoppers in Woudenberg en FoodValley regio (13 augustus 2015)
Van Dalen: "Gemeente moet serieus werk maken van beleid op keten (8 augustus 2015)
VNG vindt kritiek op gemeenten "luchtfietserij" (7 augustus 2015)
Trimbos en STAP: "Er is totaal geen controle meer op drankketen" (7 augustus 2015)
Littenseradiel stelt voorwaarden aan gedoogbeschikking drankketen (5 augustus 2015)
Zes boetes voor schenken aan 18-minners in Midden-Brabant (31 juli 2015)
Gemeente Reusel-De Mierden verstrekt vergunningen voor drinkcampings (31 juli 2015)
Boete en waarschuwing voor jongeren in Julianadorp (28 juli 2015)
Gezamenlijke aanpak alcoholgebruik onder de 18 in Woensdrecht (28 juli 2015)
Einde aan alcoholmatigingsproject FrisValley (27 juli 2015)
Assen stelt preventie- en handhavingsplan vast (24 juli 2015)
Horeca Nijmegen boos over gratis bier (24 juli 2015)
Eénderde supermarkten Hoogeveen in de fout (23 juli 2015)
FrisValley daagt inwoners uit één maand niet te drinken (20 juli 2015)
Drank kopen voor tiener in Culemborg makkelijk (17 juli 2015)
Veere pakt drankjeugd aan (16 juli 2015)
STAP op de barricades voor behoud van de Drank- en Horecawet (16 juli 2015)
Handhavingsestafette door Brabantse gemeenten (16 juli 2015)
Tien minderjarigen betrapt met drank en drugs tijdens Bredase Palm Parkies (16 juli 2015)
Gemeente Peel en Maas gaat alcoholgebruik jongeren terugdringen (15 juli 2015)
Alcoholcontroleurs uit Emmen niet meer actief in Borger-Odoorn (14 juli 2015)
Disconnected Utrecht groot succes (11 juli 2015)
Burgemeester Hoorn verbiedt afterparty op Lappendag (10 juli 2015)
Pakketbezorger sterke drank géén slijter (9 juli 2015)
Veel DHW-inspecties, weinig boetes in regio Zuid-Holland Zuid (9 juli 2015)
Onderzoek naar drankkeet in Achtkarspelen (9 juli 2015)
Haarlemmermeer stopt met voorlichting op basisscholen (30 juni 2015)
Copernicus Hoorn gaat door het alcoholvoorlichtingsproject (25 juni 2015)
Almelose horeca houdt zich aan alcoholregels (22 juni 2015)
45.000 alcoholbandjes voor Tour-jongeren (20 juni 2015)
Van Rijn herhaalt standpunt over 'blurring' (19 juni 2015)
Utrecht krijgt Disconnected jongerenfeesten (18 juni 2015)
Rotterdam start nieuw programma drugs en alcohol (18 juni 2015)
VWS onderzoekt inzet van testkopers (17 juni 2015)
Weg met de bierfiets vinden duizenden Amsterdammers (17 juni 2015)
Advocatenkantoor Lexence: regelgeving blokkeert "leuke initiatieven" (16 juni 2015)
Urk moet van rechter werk maken van het ketenbeleid (15 juni 2015)
Hardinxveld-Giessendam-controleert-drankketen (15 juni 2015)
Laarbeek pakt drinken bij evenementen aan (13 juni 2015)
Haagse Partij van de Eenheid wil alcoholverbod na 22.00 uur (11 juni 2015)
Van Rijn beantwoordt Kamervragen over Preventie- en Handhavingsplannen (11 juni 2015)
Amsterdamse horeca tegen versoepeling regels schenken in winkels (10 juni 2015)
Drank aan minderjarigen, harddrugs en roken in Rhenens café (3 juni 2015)
Evenement Den Helder onzeker nu gemeente dwangsom van €20.000 kan opleggen (29 mei 2015)
Geen leges voor BIBOB-onderzoek (28 mei 2015)
Rectificatie: Pilot gemeente Roosendaal binnen kaders Drank- en Horecawet (26 mei 2015)
Gemeente Woudenberg stopt met organiseren nieuwjaarsfeest (24 mei 2015)
Gemeente Roosendaal wil overtreding Drank- en Horecawet gedogen (20 mei 2015)
Kinderen in Gooi en Vechtstreek komen makkelijk aan drank (19 mei 2015)
Gemeente Amsterdam onderzoekt inzet jongerenteams bij alcoholcontroles (18 mei 2015)
Caféhouder moet bierreclames verwijderen (18 mei 2015)
Utrechtse jeugd drinkt minder (13 mei 2015)
Wim van Dalen reageert op nieuwe cijfers over beboeten van jongeren (13 mei 2015)
Lingewaard deelde naar verhouding de meeste boetes uit (13 mei 2015)
Haarlemse politie hield speciale controle tijdens bevrijdingsdag (12 mei 2015)
Criminelen ondermijnen gezag in 1 op de 5 gemeenten (9 mei 2015)
Alcoholvrije feesten in Roosendaal (8 mei 2015)
Van Rijn wil dat gemeenten optreden tegen drankketen (7 mei 2015)
Overijssel: stunten en happy hours in veel gemeenten verboden (7 mei 2015)
Staatssecretaris Van Rijn vindt dat kwaliteit gemeentelijke plannen omhoog moet (6 mei 2015)
Merendeel gemeenten heeft nu Preventie- en Handhavingsplan (6 mei 2015)
STAP is het oneens met kinderombudsman (4 mei 2015)
Kinderombudsman tegen inzet minderjarigen (2 mei 2015)
Kort geding kon sluiting Leids café niet voorkomen (1 mei 2015)
Utrechtse supermarkt wil op Koningsnacht alcohol kunnen verkopen (30 april 2015)
Utrechtse horeca baalt van illegale verkoop alcohol tijdens Koningsnacht (29 april 2015)
Reactie Van Rijn op STAP-brief over pilot G4 en 'blurring' (28 april 2015)
Tijdelijke sluiting Dokummer café (24 april 2015)
Van Rijn beantwoordt vragen over gevolgen latere sluitingstijd Amsterdam (24 april 2015)
Horeca in Heemskerk kan optreden tegen meegebrachte drank (24 april 2015)
In Rotterdam tot diep in de nacht (sterke) drank bestellen (23 april 2015)
Brabantse gemeenten continueren samenwerking alcoholcontroles (23 april 2015)
Al jaren discussie over bierfiets (21 april 2015)
Extra maatregelen in Barneveld i.v.m. sluitingstijdenproef (14 april 2015)
Gemeenten Duin- en Bollenstreek verlengen samenwerkingsovereenkomst (13 april 2005)
Van der Laan: Gevolgen verruiming openingstijden "geeft te denken" (9 april 2015)
Drankteams op MPF (8 april 2015)
Noordwijkerhout certificeert winkels die alcoholleeftijd 100% naleven (3 april 2015)
Politie Middelburg legt scholierenfeest stil (3 april 2015)
Geen toename keten in Zwartewaterland(3 april 2015)
Geen nachthoreca in Oosterhout (30 maart 2015)
Nijmegen wil meedoen aan proef detailhandel in horecazaken (30 maart 2015)
Verdubbeling aantal Gooise drankcontroleurs (30 maart 2015)
Noordoostpolder zet wellicht drone in bij toezicht Drank- en Horecawet (27 maart 2015)
KNVB wijst voetbalclub op alcoholverbod in kleedkamers (27 maart 2015)
Harderwijk sluit café (27 maart 2015)
Ketenbeleid Zwartewaterland onder de loep (24 maart 2015)
Sportclubs Vianen beloven verantwoord alcohol te schenken (24 maart 2015)
Radioprogramma VARA over drinken in Nederland (23 maart 2015)
Amsterdam hanteert weer alcoholregels tijdens Koningsdag (23 maart 2015)
Slijters bezorgd over experiment minister Kamp (23 maart 2015)
Alcoholbreak: nuttig of niet? (19 maart 2015)
Jeugddisco zonder alcohol (14 maart 2015)
Latere cafésluiting: 34% meer drankslachtoffers (13 maart 2015)
Supermarkten reageren enthousiast op 'NIX zonder ID' (11 maart 2015)
Sportverenigingen in Etten-Leur positief (10 maart 2015)
BoB in de sportkantine in Zuid-Holland gestart (9 maart 2015)
Alkmaar verbiedt alcoholverkoop op Koningsdag (8 maart 2015)
Twentse gemeenten besteden toezicht op keten uit aan jongeren (8 maart 2015)
Gemeente Nieuwegein controleert op verkoop alcohol aan jongeren (5 maart 2015)
Bierfietsen in Amsterdam aan banden (3 maart 2015)
Sluitingstijdenbeleid horeca Enschede op de schop (3 maart 2015)
Inmiddels al 4.000 deelnemers aan IkPas (2 maart 2015)
Symposium over preventie- en handhavingsplannen alcohol (2 maart 2015)
Boa's domeinen I en II mogen artikel 45 DHW gaan handhaven (2 maart 2015)
Scholen Groningen laten subsidiegeld liggen (2 maart 2015)
Oldenzaalse jeugd organiseet zelf disco-avonden (27 februari 2015)
Vijf jaar happy ouders (27 februari 2015)
FrisValley richt zich op supermarkten (27 februari 2015)
Regionaal en lokaal integraal alcoholbeleid effectief (26 februari 2015)
Kopje koffie in winkels mag van college Bergen, alcohol niet (25 februari 2015)
Weigerachtige campinghouder niet vervolgd vanwege vormfout (23 februari 2015)
REBELS: 16+ evenementen (19 februari 2015)
Netwerk drankcontroleurs moet snelle herkenning door ondernemers voorkomen (17 februari 2015)
Zo'n 2.000 deelnemers aan IkPas (17 februari 2015)
Elf jongeren in Dinkelland en Tubbergen op de bon (16 februari 2015)
Pilot met supermarktbars en caféwinkels in de vier grote gemeenten van de baan (16 februari 2015)
Blaastest bij entree schoolfeest (13 februari 2015)
Steekproeven moeten minderjarige carnavalsdrinker ontmaskeren (13 februari 2015)
Slijtersvakblad noemt plannen G4 "de wereld op z'n kop" (13 februari 2015)
Ook Helmond wil regels Drank- en Horecawet opzij zetten (12 februari 2015)
ID-scanners en polsbandjes tijdens carnaval in Druten (12 februari 2015)
In Zuid-Holland Zuid komen jongeren minder makkelijk aan alcohol (12 februari 2015)
Vught krijgt mystery-toezichthouder/adviseur (12 februari 2015)
Utrechtse slijterijen letten slecht op alcoholleeftijd (12 februari 2015)
Voordewind vraagt Van Rijn om reactie op STAP-brief (11 februari 2015)
Regeling boeteopbrengsten deels afgeschaft (11 februari 2015)
Den Helder presenteert nalevingscijfers (10 februari 2015)
Zeeland deelde nog geen boetes uit aan jongeren (10 februari 2015)
STAP bezorgd vanwege plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels (9 februari 2015)
Regio FoodValley: "Bij 45% controles wordt een overtreding geconstateerd" (7 februari 2015)
Nieuwkoop heeft slijter en supermarkt onder de loep (5 februari 2015)
Voetbalverenigingen Dalfsen komen met alcoholplan (4 februari 2015)
Burgemeester Middelburg sluit café Cheerz (3 februari 2015)
Verenigingen in Dalfsen in de fout (28 januari 2015)
Sligro Deventer: géén vergunning en toch detailhandel in sterke drank (28 januari 2015)
Horecaconvenant Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen (27 januari 2015)
Gemeente Urk onderzoekt naleving alcoholleeftijd met mystery-guests (27 januari 2015)
Rem op alcohol in optocht Valkenburg (27 januari 2015)
Alcoholgebruik leerlingen Noord-Holland Noord tussen 2009 en 2013 gedaald (26 januari 2015)
Groninger sportverenigingen worden alcoholbewust (25 januari 2015)
In Zuid-Holland Zuid meer waarschuwingen en boetes voor alcoholverstrekkers (23 januari 2015)
Den Bosch gaat buurgemeenten helpen bij toezicht Drank- en Horecawet (22 januari 2015)
Onderzoek naleving Drank- en Horecawet levert in Rijssen-Holten wisselende resultaten op (21 januari 2015)
Oprichtingsbijeenkomst NVDI op 29 januari 2015 (20 januari 2015)
Dalfsen houdt drankkeet scherp in de gaten (20 januari 2015)
Moerdijk: Driekwart horecazaken schenkt aan minderjarigen (19 januari 2015)
ProVeenendaal wil bij 1ste overtreding waarschuwing (19 januari 2015)
Eijsden-Margraten gaat in overleg over alcohol in optochten (18 januari 2015)
Raad Zwartewaterland wil snelle evaluatie ketenbeleid (15 januari 2015)
Tubbergen opent aanval op horecabedrijven (15 januari 2015)
D66 Eindhoven: 'Controle op leeftijd moet ook bij eigen borrels' (15 januari 2015)
Oldenzaal evalueert handhavingsbeleid Drank- en Horecawet (13 januari 2015)
Noord-Holland Noord roept op tot deelname aan IkPas (12 januari 2015)
Boetes drankgebruik in Betuwe (10 januari 2015)
Timeless in Zwolle laat voortaan alleen jongeren geboren vóór 1998 toe (8 januari 2015)
G4 willen pilot Drank- en Horecawet, STAP voorziet grote problemen (8 januari 2015)
KHN wil dat Overijsselse gemeenten drankwet handhaven (8 januari 2015)
Kinderen café-eigenaar krijgen drank op nieuwjaarsreceptie gemeente Eindhoven (7 januari 2015)
Naar een periode van 30 of 40 dagen zonder alcohol rond maart 2015 (6 januari 2015)
Alcoholvergiftigingen Utrecht rond jaarwisseling gestegen (5 januari 2015)

Anti-alcoholcampagne met lijkwagen maakt veel los (30 december 2014)
Aantal jonge comazuipers Noord-Holland Noord stabiel (30 december 2014)
65-plussers in Amsterdam Centrum grootste alcoholverbruikers (23 december 2014)
Veel alcoholproblemen rond Serious Request Haarlem (24 december 2014)
Ervaringen van sportverenigingen in Zuid-Holland Zuid met de nieuwe Drank- en Horecawet (23 december 2014)
Wim van Dalen over nieuwe Brabantse handhavingscijfers (22 december 2014)
Leeftijdsgrensverhoging: minder jong publiek en omzetverlies (22 december 2014)
Brabantse jongeren kopen nog steeds makkelijk alcohol (21 december 2014)
Asser jeugd wil alcoholvrij café (19 december 2014)
Vier Brabantse horecazaken lopen tegen de lamp (18 december 2014)
€ 1.360 voor schenken van alcohol aan 15-jarig meisje in Twenterand (18 december 2014)
Leidse supers fout met alcohol (18 december 2014)
Oosterhoutse horecatijden verlengd (17 december 2014)
Convenant sportkantines gemeente Halderberge (17 december 2014)
Slochteren geeft jeugdhonk een gele kaart (10 december 2014)
Jongeren kunnen in Oldebroek eenvoudig aan alcohol komen (6 december 2014)
Zes overtredingen horeca gemeente Opsterland(5 december 2014)
Amsterdam: In ruil voor ruimere openingstijden mag barpersoneel geen alcohol meer drinken (5 december 2014)
Burgemeester van Breda sluit buurthuis vanwege ontbreken DHW-vergunning (4 december 2014)
Mystery guests testen sportkantines Utrecht (3 december 2014)
Alcoholcontrole voorafgaand aan scholierenfeest in Nieuw Amsterdam (29 november 2014)
Arnhem gaat tijdelijke horeca toestaan (28 november 2014)
Zuid-Holland Zuid: drinkende jongeren en hun ouders naar Halt (27 november 2014)
Asielzoekers mogen geen alcohol meer bezitten op terrein Maashegge in Overloon (21 november 2014)
Houten sluit zich aan bij regionale aanpak alcohol- en drugspreventie (20 november 2014)
Supers in Hoogeveen bij eerste controle flink in de fout (20 november 2014)
Woensdrecht kiest voor zelfcontrole (20 november 2014)
Súdwest-Fryslân blijft jeugdketen op particuliere grond toestaan (18 november 2014)
GGD actie "30dagenzonderalcohol" doorbreekt gewoontegedrag (18 november 2014)
Udense jeugd regelt zelf nieuw vertier (18 november 2014)
Terrassen Overbetuwe en Lingewaard scoren slecht (17 november 2014)
Tijdens opening carnavalsseizoen Maastricht 14 tieners bekeurd voor drinken alcohol (12 november 2014)
DOA-pilot geen succes (11 november 2014)
Expertisecentrum Handhaving DHW van de NVWA wordt overgedragen aan Trimbos-instituut (11 november 2014)
Alcohol kopen onder de 25? Laat gewoon je ID zien! (10 november 2014)
In Zeist gratis opleiding alcoholschenken voor barvrijwilligers (7 november 2014)
KBO wil meer gezondheidsvoorlichting aan senioren (6 november 2014)
Daling aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren in Noord-Holland Noord zet voorzichtig door (5 november 2014)
Schouwen-Duiveland: veel bedrijven in de fout (4 november 2014)
Burgemeester Molenwaard vindt handhaven prijskortingsregel praktisch ondoenlijk (31 oktober 2014)
Heemskerk vreest voor rellen bij beboeten jongere met drank (31 oktober 2014)
Zuid-Limburgse gemeenten gaan samenwerken om alcoholgebruik terug te dringen (30 oktober 2014)
Café Frankrijk uit Eindhoven moet twee weken dicht (29 oktober 2014)
Universiteit van Amsterdam legt alcohol drinken aan banden (28 oktober 2014)
Urk moet extra onderzoek doen alcoholverkoop in jeugdhonken (24 oktober 2014)
Geen afname comazuipers in regio Eindhoven (24 oktober 2014)
Naleving Drank- en Horecawet in regio Nijmegen stijgt; sportkantines blijven achter (23 oktober 2014)
Aalten richt controle op supermarkt (21 oktober 2014)
Keurmerk-100% alcoholvrij voor Dordts Dalton lyceum (19 oktober 2014)
VVD-kamerlid komt terug op sluiten keten (15 oktober 2014)
C1000 in Klundert introduceert gezichtsherkenning bij leeftijdscontrole (15 oktober 2014)
Minister Opstelten bezoekt Utrechtse horeca (13 oktober 2014)
Rotterdam: overtreding bij 1 op 6 controles (13 oktober 2014)
Gemeente Súdwest-Fryslân wil mystery-shopper tegen alcoholverkoop (10 oktober 2014)
Friese VVD-ers willen keten juist open houden (10 oktober 2014)
Van Dalen: "Drankkeet ineens uitbannen is illusie" (9 oktober 2014)
Van Rijn zegt Kamer breed onderzoek toe (9 oktober 2014)
17-jarigen in Gooi- en Vechtstreek kunnen nog te makkelijk alcohol kopen (9 oktober 2014)
Bussums café eerder dicht vanwege groep veel drinkende 18-minners (7 oktober 2014)
Bedrijven spannen zaak aan tegen Amsterdam over horecaverboden binnenstad (6 oktober 2014)
Vergunning Amsterdams café geschorst na dronkenschap barvrouw (4 oktober 2014)
Burgemeester Schier: burgers moeten kroegbaas aanspreken (4 oktober 2014)
Burgemeester Wageningen krijgt geen extra geld tegen alcoholgebruik (30 september 2014)
Voetbalteams met NIX18 shirts (30 september 2014)
Handhavings-estafette Drank- en Horecawet in Brabant (30 september 2014)
Terschelling: strenge drankregels betekenen minder omzet, minder agressie (27 september 2014)
Van Rijn: gemeentelijke handhaving alcoholwetgeving moet echt beter (26 september 2014)
Persbericht: Meeste gemeenten houden toezicht op alcoholverstrekking, maar beboeten nauwelijks (26 september 2014)
Van Rijn informeert Tweede Kamer over toezicht Drank- en Horecawet (26 september 2014)
Horeca sluitingstijden in Súdwest Fryslân naar 04.00 uur (25 september 2014)
Burgemeester sluit café wegens ontbreken vergunning (25 september 2014)
Politie Amsterdam-Amstelland vangt liever boeven dan dronken fietsers (25 september 2014)
FrisValley positief over naleving alcoholregelgeving (19 september 2014)
Ede-Veenendaal: Boetes voor horeca-ondernemers die aan tieners schonken (18 september 2014)
Almere: alcoholverstrekking bij evenementen kan niet zonder plan (12 september 2014)
Think before you drink ontwikkelde NIX18 film (10 september 2014)
Arnhem: 16 boetes voor jongeren (10 september 2014)
KHN eist actie tegen illegale barretjes in Urk (9 september 2014)
Honderden minderjarigen tijdens introductieweken verwijderd (5 september 2014)
Koninklijke Horeca Nederland stuurt brief aan "Den Haag" (2 september 2014)
Hilversum gaat sportkantines aanpakken (2 september 2014)
Protest tegen varende bierfiets in Amsterdam (2 september 2014)
Burgemeester Hoorn: jongeren overtreden regels alcohol bewust en massaal (1 september 2014)
Den Haag: minder straatoverlast door alcoholgebruik (1 september 2014)
Edam-Volendam: meer thuisfeesten, minder DHW-overtredingen (28 augustus 2014)
Kamer voert op 11 september a.s. AO over alcoholleeftijd (28 augustus 2014)
40% Friese jongeren van 16 en 17 jaar zegt minder alcohol te kopen/drinken (28 augustus 2014)
Knevel & Van den Brink over drinkgelag op camping Appelhof (27 augustus 2014)
Amsterdam verplicht festivals gratis water aan te bieden (27 augustus 2014)
Studentenverenigingen weren eerstejaars onder de 18 jaar (26 augustus 2014)
Roosendaal zet jonge toezichthouders in (25 augustus 2014)
Zo'n 12% Utrechters zware drinker (21 augustus 2014)
Polsbandjes en ID controle tijdens Flora- en Visserijdagen (19 augustus 2014)
Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch controleren tijdens introductieweek (19 augustus 2014)
Almelo: maar 1.250 uren voor controle DHW (18 augustus 2014)
Gemeenten kiezen soms voor tijdelijke drooglegging bij kermissen (18 augustus 2014)
Redelijke naleving drankregels Terschelling (16 augustus 2014)
Groningse studentes drinken zich bewusteloos tijdens introductieweek (15 augustus 2014)
Studentenorganisaties kiezen voor een polsbandjessysteem (13 augustus 2014)
KHN gaat alcoholcontroles gemeenten onderzoeken (12 augustus 2014)
Friese horeca zegt alcoholleeftijd onmogelijk te kunnen naleven (11 augustus 2014)
Strengere controle op alcohol bij stadion PEC Zwolle (10 augustus 2014)
College B&W Hoorn reageert op brief raadsfracties over handhaven DHW (8 augustus 2014)
Den Helder houdt stevig toezicht op Drank- en Horecawet (7 augustus 2014)
Verschillende partijen Hoorn willen geen alcoholcontroles kermis (7 augustus 2014)
Geen alcohol voor minderjarige studenten tijdens Leidse introductieweken (6 augustus 2014)
Burgemeester Haarlem geeft detailhandelaar laatste waarschuwing (1 augustus 2014)
Partybussen Papendrecht rijden niet meer (29 juli 2014)
Wrevel bij horecaondernemers Bergen-op-Zoom over gratis drankje (25 juli 2014)
Overbetuwe en Lingewaard actief (19 juli 2014)
529 Toezichthouders geslaagd voor DHW-examen (18 juli 2014)
35 Waarschuwingen nieuwe alcohol in Velsen (18 juli 2014)
Hoorn pakt cafés en supermarkten nog niet aan bij overtreding alcoholwet (18 juli 2014)
FrisValley: "Deze zomer controles evenementen" (17 juli 2014)
Alcoholverbod voor recreatiegebieden in Hardenberg (16 juli 2014)
Urker cafébazen slepen gemeente voor rechter (16 juli 2014)
Burgemeester Ahne van Ommen gaat geen toezichthouders inzetten op jongerencampings (16 juli 2014)
Terschelling: geen drankvervoer meer per skelter (16 juli 2014)
Café moet dicht door ontbrekend wasbakje (15 juli 2014)
VNG wijzigt model-APV (14 juli 2014)
Succesvolle ouverture Pure Festivals (12 juli 2014)
Wim van Dalen: gemeenten traag met handhaving (12 juli 2014)
Van Rijn: gemeenten pas net bezig (12 juli 2014)
Gemeenten zien sancties als een middel voor later (12 juli 2014)
Controles in Drechtsteden flink opgevoerd (10 juli 2014)
Handhavingsafspraken Terschelling vastgelegd (4 juli 2014)
In Tiel wordt leeftijdsgrens goed nageleefd (3 juli 2014)
Dancetour Leeuwarden blijft voor alle leeftijden toegankelijk (1 juli 2014)
Meerderheid Zeeuwse horeca verkoopt alcohol zonder leeftijdscontrole (1 juli 2014)
Overgangsregeling examen DHW vervalt in najaar (1 juli 2014)
VNG doet uitvraag naar uitbreiding bevoegdheden BOA openbare ruimte (25 juni 2014)
Alcoholgebruik jongeren op Bonaire en Sint Eustatius alarmerend (24 juni 2014)
Maar 200 controles leeftijdsgrens alcohol Apeldoorn (23 juni 2014)
Sluis blijft actief strijden tegen drinken van alcohol onder de 18 (11 juni 2014)
Constructief gesprek over handhaving alcoholwetgeving Terschelling (11 juni 2014)
Haagse pubers kunnen makkelijk alcohol kopen (10 juni 2014)
Horecagelegenheid in Roosendaal betrapt op alcohol schenken aan minderjarigen (9 juni 2014)
Schouwen-Duiveland handhaaft op campings (6 juni 2012)
Van Rijn trapt niet in creatieve oplossingen campinghouders (5 juni 2014)
Bonussysteem voor ondernemers in Amsterdam (4 juni 2014)
Van Rijn gaat toezien op handhaving Drank- en Horecawet op Terschelling (5 juni 2014)
Mag gemeente exploitatievergunning verlangen van DHW-vergunninghouders? (3 juni 2014)
Katwijk tevreden over eigen alcoholbeleid (2 juni 2014)
Van Rijn: website Appelhof geen onjuist beeld (2 juni 2014)
B&W Westervoort: stoppen met alcohol- en drugsproject jongeren (8 mei 2014)
Oordeel over slecht levensgedrag kan o.g.v. bestuursrechtelijke overtredingen (8 mei 2014)
Proeflokaal bij supermarkt Heino gaat wijnproeverijen organiseren (8 mei 2014)
Nieuwkoop maakt afspraken met horeca over doorverstrekken alcohol (8 mei 2014)
Veel gemeenten in Zuid-Holland Zuid verbieden happy hours in de horeca (7 mei 2014)
PvdA-kamerlid beschuldigt Terschellinger camping Appelhof (1 mei 2014)
Terschelling treedt niet op tegen drankgebruik op jongerencamping (1 mei 2014)
13-jarig Meisje bestelt en krijgt drie glazen bier (29 april 2014)
Koningsdag Eindhoven: 31 mensen naar ziekenhuis, 5 boetes DHW-overtredingen (27 april 2014)
Amsterdam: minder ambulanceritten door alcoholbeleid (27 april 2014)
Onduidelijkheid over handhaving alcoholverbod op Amsterdam CS (26 april 2014)
Drank- en Horecawet wordt in Eindhoven slecht nageleefd (23 april 2012)
Amsterdam gaat méér ruimte bieden aan horeca (18 april 2014)
Horeca Hoorn wil helemaal geen later toegangsuur en onbeperkte sluitingstijd (17 april 2014)
Geen alcohol, geen festival? (16 april 2014)
Geen 18-minners meer bij Walzicht in Woerden (14 april 2014)
Overbetuwe en Lingewaard houden soms controles om drankverstrekkers te helpen (10 april 2014)
Nijkerkse leerlingen winnen FrisValley-wedstrijd (10 april 2014)
Volendamse meiden in ziekenhuis na comazuipen (8 april 2014)
Horeca in Wolvega rustig en inmiddels vooral gericht op 18 (8 april 2014)
KPJ Rucphen-Schijf werkt met polsbandjes (4 april 2014)
Vanaf mei SwipID in kroegen Eindhoven (3 april 2014)
Boa's Tilburg zien weinig overtredingen alcoholleeftijdsgrens (3 april 2014)
'Happy hour' in disco stuit op veto gemeente (3 april 2014)
Hoornse supermarkten gaan elkaar controleren (1 april 2014)
Minderjarigen mogen weer naar de kroeg in Breda (27 maart 2014)
Waddeneilanden maken eigen drankregels (26 maart 2014)
KPJ-feest onder 18-minners toch druk (24 maart 2014)
Teylingen scoort beter dan gemiddeld (20 maart 2014)
KPJ feesten Halsteren alleen nog voor 18+ (18 maart 2014)
Almere start met Jong Proef Preventie Methodiek (18 maart 2014)
Natte Horeca Nederland zoekt steun vanwege wildgroei horeca (18 maart 2014)
Leerlingen willen gala-avond over de grens (14 maart 2014)
Gemeenten willen met loktiener drankverkoop kunnen toetsen (13 maart 2014)
Heerenveen heeft eigen betaalpas (12 maart 2014)
Horeca meer geld kwijt aan vergunningen (12 maart 2014)
Winnaar Valentijnsactie 'In control of alcohol' neemt prijs in ontvangst (7 maart 2014)
Verhoogde alcoholleeftijd maakt APV-wijziging noodzakelijk (7 maart 2014)
Strenge naleving regels achtergrond van Rotterdamse daling gebruik (5 maart 2014)
Roosendaal: 'Man koopt alcohol voor minderjarigen' (5 maart 2014)
Campagnewedstrijd FrisValley van start (5 maart 2014)
Rotterdamse jeugd drinkt en blowt fors minder (5 maart 2014)
Geen extra controle op 18-minners tijdens carnaval; wel in diverse gemeenten polsbandjes (3 maart 2014)
Gedoogzone drankgebruik Bergen op Zoom (28 februari 2014)
Scholieren willen e-mailbom naar Tweede Kamer sturen (25 februari 2014)
Leeftijdscontrole tijdens carnaval vraagt om creatieve oplossingen (25 februari 2014)
Drie cafés Sint Oedenrode krijgen boete (25 februari 2014)
IkPas.nl: Oproep voor een maand zonder alcohol (24 februari 2014)
Gemeenten Ede en Roosendaal zien geen toename keten (22 februari 2014)
Horeca ziet toename zuipketen (21 februari 2014)
Eindhovense supermarkten gaan zichzelf controleren (20 februari 2014)
Amsterdam: Geen alcoholverstrekking in boekwinkel (19 februari 2014)
Gemeente Roosendaal verstrekt polsbandjes (18 februari 2014)
Geen alcohol tijdens carnavalsoptocht Nijmegen (17 februari 2014)
Alcoholwalm kost raadslid zetel (15 februari 2014)
Helft Utrechtse supermarkten verkoopt alcohol aan minderjarigen (5 februari 2014)
Ageviewers biedt gratis leeftijdscontrole aan na mislukken alcoholpilot Noord-Holland Noord (5 februari 2014)
Naleving leeftijdsgrens alcoholverkoop niet verbeterd in Noord-Holland Noord (5 februari 2014)
Mystery-shopping onderzoek zonder boetes (3 februari 2014)
Geen alcohol in carnavalsoptochten (31 januari 2014)
D!ce new style in Zeeland groot succes (31 januari 2014)
Van der Laan wil mogelijk alcoholverbod bij Champions Leaguewedstrijden (31 januari 2014)
Nieuwe vereniging van en voor toezichthouders Drank- en Horecawet (30 januari 2014)
Breda wil 'kliktieners' inzetten om alcoholregels te controleren (29 januari 2014)
Ouders hoe langer hoe strenger voor 13- en 14-jarigen (27 januari 2014)
Utrechtse Tivoli komt met alcoholvrije clubavond speciaal voor tieners (23 januari 2014)
Utrecht zet voorlopig in horeca geen loktieners meer in (21 januari 2014)
Utrechtse horeca positief over leeftijdscontrole met Ageviewer (21 januari 2014)
Polsbandjes met chip voor Eindhovense Stratumseind (17 januari 2014)
Tot nu toe vrijwel geen boetes voor overtreding verhoogde alcoholleeftijd (16 januari 2014)
Steeds meer gemeenten laten mystery-shop onderzoek doen (16 januari 2014)
Elburg sluit drankketen voor jeugd (15 januari 2014)
Café zonder alcohol voor jeugd in Oosterhout (15 januari 2014)
Nulmeting 2013: jongeren komen gemakkelijk aan alcohol (14 januari 2014)
Advocaat betwijfelt of inzet mystery-shopper toegestaan is (13 januari 2014)
Van Rijn beantwoordt Kamervragen n.a.v. omstreden overgangsregeling Drank- en Horecawet van de gemeente Katwijk (10 januari 2014)
Alcohol drinkende schoolkinderen op nieuwjaarsreceptie gemeente Dordrecht (10 januari 2014)
Particuliere inhuur boa's domein I mogelijk (7 januari 2014)
In Woerden houdt men zich probleemloos aan de nieuwe alcoholregels (6 januari 2014)
Alcoholvrij café in Boxmeer (6 januari 2014)
Burgemeesters: Gemeenten hebben te weinig mankracht en middelen voor controles (6 januari 2014)
Steekproef in Utrecht laat slechte naleving alcoholregels zien (4 januari 2014)
Gemeenten houden data van alcoholcontroles horeca liever geheim (3 januari 2014)

Drankcontroles in Betuwe direct tijdens nieuwsjaarsnacht (24 december 2013)
Camera's in Hoogeveense voetbalkantine om leeftijdscontrole alcohol (23 december 2013)
Ophef om laatste alcoholfeest voor jongeren (19 december 2013)
Weinig gemeenten beboeten in januari openbaar alcoholbezit 16- en 17-jarigen (19 december 2013)
Stijging naleving leeftijdsgrens alcohol supermarkten regio Foodvalley (19 december 2013)
Afspraken horecaontzegging Drachten (18 december 2013)
NEC-café op last van gemeente dicht (17 december 2013)
Gemeenten in Baronie werken samen bij toezicht op Drank- en Horecawet (17 december 2013)
Voetbalvereniging STEVO stopt met verkoop van alcohol in kantines op zaterdag (16 december 2013)
Resultaten NOS-onderzoek naar handhaving DHW18+ (16 december 2013)
In de meeste grote gemeenten geen boetes tijdens nieuwjaarsnacht, mogelijk wel controles (16 december 2013)
Burgemeester Zandvoort kan voortaan prijsacties, ook in supermarkt, verbieden (11 december 2013)
Oude-IJsselstreek stelt Drank- en Horecaverordening vast (11 december 2013)
In Zeeland draagvlak voor leeftijdsverhoging (10 december 2013)
Gemeente Edam-Volendam gaat hard optreden tegen drankfeesten in bedrijfsloodsen (10 december 2013)
In Arnhem lik op stuk beleid bij schenken aan jongere (9 december 2013)
Utrecht zet 18-jarigen in bij controle leeftijdsgrenzen (9 december 2013)
Gemeenten in Vallei regio steunen horeca bij invoering leeftijdsgrens alcohol (5 december 2013)
Wienen bevestigt dat er geen overgangsregeling komt; prioriteit bij handhaving winkelverkoop (3 december 2013)
Overgangsregeling Katwijk voor jongeren uit'96/'97 van de baan (3 december 2013)
Ruimte voor feest in dorpshuis Weststellingwerf (2 december 2013)
Negen aanhoudingen tijdens 'laatste happy hour' Breda (30 november 2013)
Van Rijn blijft bij alcoholverbod; géén overgangsregeling (29 november 2013)
Duizenden willen naar 'laatste happy hour' in Breda (29 november 2013)
Friese horeca boos over dorpshuisfeesten Tytsjerksteradiel (29 november 2013)
Burgemeester Katwijk zet gedoogstrategie door (29 november 2013)
West-Brabant en Tholen kiezen voor regionale samenwerking (27 november 2013)
ChristenUnie Katwijk: burgemeester haal gedoogplan van tafel (26 november 2013)
Hoogleraar: 'Burgemeester Katwijk passeert parlement' (26 november 2013)
Lokale politieke partijen willen - net als Katwijk - drankgebruik jongeren gedogen (26 november 2013)
Van Rijn gaat met Wienen praten (25 november 2013)
Burgemeester Katwijk zet hakken in het zand over drankbeleid (24 november 2013)
Staatssecretaris Van Rijn rekent op verantwoordelijkheid Katwijk (23 november 2013)
Burgemeester Katwijk geeft toelichting op omstreden plannen (23 november 2013)
Gemeente wil geen alcohol op pre-party schoolfeest (22 november 2013)
Inmiddels 253 gediplomeerde DHW-toezichthouders (19 november 2013)
Plannen Katwijk om overgangsregeling te treffen leiden tot Kamervragen (18 november 2013)
De nieuwe Drank- en Horecawet in de praktijk (14 november 2013)
Amsterdam gaat horeca bij overtreding toch eerst waarschuwen (13 november 2013)
Verbod happy hours ook in Kaag en Braassem (12 november 2013)
Gemeente Hoogeveen wil verbod alcohol op zaterdagavond in sportkantines (12 november 2013)
Naleving Drank- en Horecawet in Zuidoost-Brabant verbeterd (7 november 2013)
Horeca Raalte spreekt af: geen happy hours (6 november 2013)
SP wil verplicht afkicken voor dronkaards in centrum Amsterdam (5 november 2013)
Dinkelland wil geen buitensporig gestunt met drankprijzen (5 november 2013)
Drankpilot bij acht Rotterdamse sportclubs (5 november 2013)
Alcoholverbod Centrum Amsterdam (4 november 2013)
Noord- en Midden-Limburg pakken toezicht DHW samen op (1 november 2013)
Horeca Breda vraagt aanpak stuntacties supermarkten (1 november 2013)
Convenant alcoholverkoop in Roermond (31 oktober 2013)
Van 16 naar 18? Maklukzat! (31 oktober 2013)
Roosendaal gaat ook happy hours verbieden (31 oktober 2013)
Ook Hengelo voert verbod happy hour in (28 oktober 2013)
Breda verbiedt happy hours (24 oktober 2013)
Nieuwe boa's DHW voor Brabant (23 oktober 2013)
Burgemeester Enkhuizen wil alcoholleeftijd koppelen aan nachtvergunning (18 oktober 2013)
Persbericht: Nederland scoort in Europa slecht met naleving alcoholleeftijd (18 oktober 2013)
Deventer gaat indrinken op straat controleren (17 oktober 2013)
CDA wil leeftijdscontrole jongeren in Deventer (15 oktober 2013)
Beschonken Amsterdammers protesteren tegen handhaving (12 oktober 2013)
VWS informeert gemeenten over wijzigingen Drank- en Horecawet en begeleidende campagnes (10 oktober 2013)
Horeca Nederland vindt dronken gasten weigeren goed plan (8 oktober 2013)
Staatssecretaris beantwoordt kamervragen van Rebel over gemeentelijk toezicht DHW (8 oktober 2013)
Sluiting dreigt voor Amsterdamse cafés met dronken gasten (5 oktober 2013)
Taken BEM worden overgenomen door KHN Juridisch Advies (2 oktober 2013)
Happy hour Arnhemse horeca aan banden (2 oktober 2013)
Veel gemeenten hebben toezicht Drank- en Horecawet nog niet op orde (1 oktober 2013)
Toezichthouders willen inzet lokjongeren (1 oktober 2013)
Kritiek op Valkenswaardse burgemeester: 'Ederveen onderschat alcoholproblemen bij jongeren' (30 september 2013)
Jongeren onder 16 jaar kunnen ongestraft aan alcohol komen in Brabant (30 september 2013)
Nog dit jaar alcoholvrij café in Hilversum? (29 september 2013)
Happy hours verbod voor paracommercie in Amstelveen (26 september 2013)
Congres Lokaal Toezicht DHW 2013 (26 september 2013)
Amsterdam treedt strenger op bij overtredingen horeca 'Three strikes and you're out' (24 september 2013)
Zeven 'rode kaarten' voor Rotterdamse horeca tijdens mysteryshopactie (24 september 2013)
Katwijk: drempel voor aanschaf alcohol hoger (10 september 2013)
Minderjarigen in Hilversum komen makkelijk aan alcohol (6 september 2013)
Friese horeca bereidt zich voor op drankverbod jeugd (3 september 2013)
Lokale toezichthouders DHW bijgeschoold door Amerikaanse collega (30 augustus 2013)
Nieuwe Goese verordening paracommercie blijkt splijtzwam (29 augustus 2013)
Politieagenten willen niet dat boa's taken overnemen (24 augustus 2013)
Texel streng voor jongeren met alcohol op straat (23 augustus 2013)
Arnhemse discotheek stopt met actie (23 augustus 2013)
Minder alcoholverkoop aan jongeren in Weststellingwerf (23 augustus 2013)
Sportclubs verzetten zich tegen alcoholbeleid gemeente Den Helder (21 augustus 2013)
Controleurs positief over naleving DHW op Terschelling (20 augustus 2013)
Project geeft daklozen bier in ruil voor schoonmaakwerk (16 augustus 2013)
Politie Hardenberg: veel alcohol rondom uitgaan en evenementen (15 augustus 2013)
VVD-Amsterdam: afschaffen van exploitatie- en terrasvergunningen? (9 augustus 2013)
Streep door happy hours op Schouwen-Duiveland (6 augustus 2013)
Boete voor zes schippers met slok op (22 juli 2013)
Gemeente grijpt in bij horeca-actie (22 juli 2013)
Dwangsom voor slijter door comazuipende tieners (18 juli 2013)
Den Helder beperkt 'schenktijden'(sport)kantines (16 juli 2013)
Nijkerk bezig met nieuwe verordening Drank- en Horecawet (16 juli 2013)
Waarschuwing voor supermarkt voor overtreden leeftijdsgrenzen (15 juli 2013)
Themadeel Alcohol van Handreiking Gezonde Gemeente uitgebreid (12 juli 2013)
Jeugdhonken Dongeradeel: geen alcoholverbod, wel grenzen! (11 juli 2013)
Persbericht: Gemeenten hebben zware dobber aan nieuwe toezichtrol Drank- en Horecawet (11 juli 2013)
Groningen start offensief; mogelijk alcoholvrij café voor en door jongeren (10 juli 2013)
Extra controle op alcoholgebruik jongeren Nijmeegse vierdaagse (6 juli 2013)
Dalfsen betrekt burgers bij uitvoering Drank- en Horecawet (5 juli 2013)
Maastricht: slechte naleving leeftijdsgrenzen (2 juli 2013)
Handhaving DHW ook door particuliere boa's (1 juli 2013)
Goes en Hardinxveld-Giessendam willen supermarktacties alcohol verbieden (1 juli 2013)
Eindhoven: nieuwe schenktijden voor kantines en convenant met horeca over happy hour (28 juni 2013)
Dordrecht: schenktijden sportkantines van de baan (27 juni 2013)
In Oosterhout al per 1 juli nieuwe paracommercie-regels (26 juni 2013)
Van Rijn (VWS) roept gemeenten op meer te doen aan alcohol en jeugd (26 juni 2013)
Effectief alcoholbeleid, hoe pakt u dat aan? (26 juni 2013)
Ook KHN Friesland stuurt brandbrief aan gemeenten (25 juni 2013)
Krat bier op straat taboe in Hoogeveen (19 juni 2013)
Gemeenten houden gezamenlijk toezicht op horeca (18 juni 2013)
Eindhoven: veel draagvlak voor handhavingsplan Drank- en Horecawet (18 juni 2013)
IJsselstein: slechte naleving leeftijdsgrenzen (18 juni 2013)
Gemeente Amstelveen wil happy hours verbieden(17 juni 2013)
Actie in Groesbeek: 28 jongeren bekeurd (16 juni 2013)
Gemeente Den Helder komt met informatiekaart (14 juni 2013)
Horeca wantrouwt handhaving DHW in sportkantines (13 juni 2013)
Zuidoost-Brabant: Nog steeds alcoholverstrekking aan dronken jongeren (12 juni 2013)
Eindhovense Stratumseind: afspraken over happy hours (11 juni 2013)
Drinken tijdens derde helft ingeperkt (11 juni 2013)
Geen politieke steun meer voor nieuwbouw drankkeet in Genemuiden (7 juni 2013)
VVD Heerenveen: waarborg privacy bij invoering alcoholpas (3 juni 2013)
Ede: uitroeien drankkeet lukt niet, beheersen wel (29 mei 2013)
Veilig uitgaan in Ermelo met Barcode (29 mei 2013)
Kinderen komen online eenvoudig aan drank (25 mei 2013)
Regionale samenwerking in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (24 mei 2013)
In Rijssen-Holten verdeeldheid over drank- en horecaverordening (15 mei 2013)
Bestuursorgaan mag meteen exploitatievergunning tijdelijk intrekken (2 mei 2013)
Nijmeegse schoolfeesten mogelijk 100% alcoholvrij (26 april 2013)
FoodValley regio: ruim 100 controles, 27 overtredingen (25 april 2013)
Hilversumse horeca moet betalen voor veiligheidsmaatregelen (24 april 2013)
Gemeente Amsterdam ontmoedigt alcoholgebruik op Koninginnedag (24 april 2013)
Den Helder en Texel samen verder met toezicht Drank- en Horecawet (23 april 2013)
Alcoholpas voor jongeren in Heerenveen (19 april 2013)
Rechter acht sluiting café na vechtpartij rechtmatig (18 april 2013)
Hilversum centrumgemeente handhaving Drank- en Horecawet (15 april 2013)
Haarlemse handhavers in burger gaan verder (11 april 2013)
Factsheet alcoholverstrekking tijdens evenementen (11 april 2013)
Rechter: 'Sluiting bar door burgemeester Den Helder terecht' (9 april 2013)
Actie '30 dagen zonder alcohol' succesvol (8 april 2013)
Weststellingwerf maakt met supermarkten afspraken over mystery-shop onderzoeken (4 april 2013)
Burgemeester Urk wil meer controle bars op industrieterrein (4 april 2013)
EO over illegale bars op Urk (3 april 2013)
Zeeuws-Vlaamse gemeenten zetten in op terugdringen alcoholgebruik (30 maart 2013)
Marketingdeskundige Moers staat achter plannen om stunten met bier te verbieden (28 maart 2013)
Dordrecht wil grens aan alcoholaanbiedingen (27 maart 2013)
Alcoholgebruik jongeren één van de veiligheidsprioriteiten van gemeenten (26 maart 2013)
Verantwoord vooruit: nieuw Utrechts convenant sport en alcohol (21 maart 2013)
Regionale aanpak toezicht in FrisValley (20 maart 2013)
B&W Eindhoven wil supermarkten belonen voor drankbeleid (18 maart 2013)
VNG past Modelbepalingen Drank- en Horecawet aan (18 maart 2013)
6% ondernemers heeft controleur Drank- en Horecawet over de vloer gehad (18 maart 2013)
Brummen stelt paal en perk aan happy hours (16 maart 2013)
Alle risicoduels van FC Utrecht voortaan zonder alcohol (15 maart 2013)
Proef met vrije openingstijden in Apeldoorn (11 maart 2013)
Utrecht wil strenger toezicht op alcoholverkoop aan jongeren (8 maart 2013)
Handhavingsactie illegale horeca Dinkelland (27 februari 2013)
Gemeenten moeten binnen 6 maanden preventie- en handhavingsplan vaststellen (25 februari 2013)
College Hilversum drinkt maand geen alcohol (20 februari 2013)
Grote verschillen in leges voor horeca-vergunningen (20 februari 2013)
Renswoude en Veenendaal gaan samenwerken bij toezicht en handhaving (19 februari 2013)
40 dagen zonder alcohol in Best (13 februari 2013)
47 gemeentelijke toezichthouders DHW geslaagd (12 februari 2013)
Brabant controleert jongeren nauwelijks op alcohol (11 februari 2013)
Burgemeester Horst aan de Maas wil geen korting op bier (10 februari 2013)
BOA's FrisValley zijn klaar voor toezichtsrol Drank- en Horecawet (8 februari 2013)
Drooglegging Amsterdam op Koninginnedag? (7 februari 2013)
Ook gemeenten in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden trekken samen op in alcoholbeleid (7 februari 2013)
Staatssecretaris Martin van Rijn beantwoordt vragen over Rotterdamse aanpak middelengebruik (6 februari 2013)
Intergemeentelijke samenwerking Drank- en Horecawet (6 februari 2013)
Wetsvoorstel Voordewind geft raad belangrijke taak (5 februari 2013)
Dalfsen, Ommen en Hardenberg samen Fris over Drank (4 februari 2013)
Raad Eindhoven steunt plan tegengaan stuntprijzen niet (31 januari 2013)
Staatssecretaris Martin van Rijn beantwoordt vragen over DHW-toezicht (31 januari 2013)
Collectieve horecaontzegging Venray (29 januari 2013)
Jongerenraad Roosendaal geeft advies over nieuwe Drank- en Horecawet (25 januari 2013)
Amsterdam past three-strikes-out principe toe op de horeca (22 januari 2013)
In Schiedam worden overlastgevers horeca aangepakt (20 januari 2013)
Online register Svh Verklaring Sociale Hygiëne operationeel (18 januari 2013)
Breda: extra horecacontroles (17 januari 2013)
Lekker Friz stopt (17 januari 2013)
Noord-Holland pakt alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren regionaal aan (15 januari 2013)
Bergen leeft nieuwe horecaregels strikt na (11 januari 2013)
Burgemeesters in Twente nu nog terughoudend (10 januari 2013)
Eindhoven wil supermarkten verbieden te stunten met alcohol (10 januari 2013)
'Think before you drink' op TV bij Omroep Brabant (9 januari 2013)
Zeeuwse gemeenten samen in alcoholbeleid (8 januari 2013)
Onderzoek BHBW: ruim helft gemeenten niet klaar (4 januari 2013)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl