NL EN
DONEER NU!
-

Lokaal alcoholbeleid

Directe link naar het ondersteuningsaanbod aan gemeenten

HIER is de directe link naar het speciale deel van onze website waar nadere informatie te vinden is over hetgeen STAP/Universiteit Twente gemeenten kunnen bieden, zoals mystery-shop onderzoek, doortap-onderzoek, alsmede advisering bij beleid en toezicht op het gebied van de Drank- en Horecawet.

Pijlers effectief lokaal alcoholbeleid

Effectief lokaal alcoholbeleid levert zowel gezondheidswinst als economische winst op. Het kenmerkt zich door een samenhangend geheel van maatregelen en interventies op het terrein van volksgezondheid en veiligheid. Een strategisch alcoholbeleid is gebouwd op interventies die gedurende een langere tijd worden uitgevoerd. Lokaal alcoholbeleid beoogt primair de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik te voorkomen, die niet alleen de gezondheid van een individu betreffen maar ook de veiligheid en de openbare orde binnen een gemeente. Het gaat bij alcoholbeleid om een combinatie van veiligheids- en gezondheidsdoelstellingen. Daarom is een integrale benadering vanuit verschillende beleidsdisciplines binnen de gemeente essentieel voor het voeren van effectief alcoholbeleid. Veelbelovende alcoholpreventieprojecten in Nederland geven inmiddels invulling aan een combinatie van beleidsterreinen.

Cirkels3

Drie beleidspijlers
Een effectief preventief lokaal alcoholbeleid kent drie pijlers:
1. Regelgeving
2. Handhaving
3. Educatie en bewustwording
Hoe effectief de pijler ‘regelgeving’ wetenschappelijk gezien ook is, het is vrijwel onmogelijk de pijler ‘regelgeving’ lokaal goed in te zetten zonder hulp van de pijler ‘educatie en bewustwording’ en de pijler ‘handhaving’. Een regel zonder voldoende handhaving is een loze regel. Handhaving is essentieel om de regelgeving effectief te maken.
Hetzelfde geldt voor educatie. Het reguleren van de alcoholverkoop is vaak niet populair onder het grote publiek en onder alcoholverstrekkers. Educatie en bewustwording is dan vooral ook nodig om draagvlak te creëren voor de te nemen maatregelen. Het omgekeerde geldt echter ook: aandacht voor educatie en bewustwording zonder duidelijke regels en toezicht op de naleving van deze regels is zinloos. Zo is alleen het inzetten van educatie in de vorm van voorlichting niet voldoende om schadelijk drinkgedrag effectief te veranderen en dat geldt des te meer voor de nog niet volwassen jonge drinker.

Toegenomen aandacht
De aandacht voor lokaal alcoholbeleid is sterk toegenomen sinds het begin van deze eeuw. Mede door de toegenomen jeugdproblematiek zagen steeds meer gemeenten zich genoodzaakt een adequaat lokaal alcoholbeleid te voeren. De wijzigingen van de Drank- en Horecawet met ingang van 1 januari 2013 en 1 januari 2014 hebben de gemeentelijke taken en bevoegdheden op dit terrein aanzienlijk uitgebreid.

Aanbevolen literatuur
In de uitgave Effectief alcoholbeleid, hoe pakt u dat aan? is veel informatie opgenomen over de organisatie van de aanpak op lokaal niveau (succes- en faalfactoren, bestuurlijk draagvlak, samenwerking etc.).
In de Handleiding Lokaal Alcoholbeleid en de opvolger daarvan de Handreiking Gezonde Gemeente (alcoholdeel) is meer informatie over de pijlers van het lokale alcoholbeleid te vinden.

Effectief alcoholbeleid; hoe pakt u dat aan? (357 kB)

Handleiding Lokaal Alcoholbeleid deel 1 (471 kB)

Handleiding Lokaal Alcoholbeleid deel 2 (419 kB)

Leeflijn behorende bij Handleiding Lokaal Alcoholbeleid (394 kB)

Hier een link naar het alcoholdeel van de Handreiking Gezonde Gemeente.

1. Regelgeving

Voor invulling van de pijler ‘regelgeving’ gebruiken de meeste gemeenten hun bevoegdheden op grond van de Drank- en Horecawet en die op grond van de Gemeentewet (daarin is de autonome bevoegdheid van de gemeente geregeld).

Burgemeester
De burgemeester voert op lokaal niveau de Drank- en Horecawet in medebewind uit. Hij/zij verleent ook de vergunningen aan slijterijen en horecabedrijven. De algemene vergunningsvoorwaarden zijn landelijk geregeld (zie paragraaf Drank- en Horecawet op themapagina Nationaal beleid).

Alhoewel op het terrein van vergunningen en ontheffingen het meeste nationaal bepaald is, kan de burgemeester, als bevoegd gezag, toch invulling geven aan het lokale alcoholbeleid. Hij/zij kan bijvoorbeeld een aanvraag weigeren om een ontheffing waarmee tijdens evenementen (maximaal 12 dagen) zwak-alcoholhoudende drank kan worden geschonken. Ook kan hij/zij besluiten wel zo’n evenementenontheffing te verlenen, maar die te beperken of er voorschriften aan te verbinden.

Verordenende bevoegdheden
Op grond van de Drank- en Horecawet kunnen (en in enkele gevallen moeten) gemeenteraden verordeningen vaststellen ter aanscherping van de landelijke regels. Het gaat om de volgende verordenende bevoegdheden:
- (Tijdelijk) verbieden/beperken alcoholverkoop horeca/slijterij
- Voorschriften aan vergunning verbinden
- Vergunning beperken tot zwak-alcoholhoudende drank
- Tijdelijk verbieden alcoholverkoop supermarkten, snackbars, bierkoeriers etc.
- Vaststellen schenktijden paracommercie (verplicht)
- Reguleren privé bijeenkomsten paracommercie (verplicht)
- Reguleren bijeenkomsten van derden paracommercie (verplicht)
- Toelatingsleeftijden bepalen voor horecalokaliteiten/terrassen (≤ 21 jaar)
- Toelatingsleeftijden koppelen aan tijdstippen (≤ 21 jaar)
- Verplichten van ID-check bij vaststellen toelatingsleeftijden horeca
- Verbod instellen extreme prijsacties in horeca (> 40%)
- Verbod instellen extreme prijsacties in detailhandel (> 30%)

Als de Alcoholwet (nieuwe naam voor gewijzigde Drank- en Horecawet) in werking treedt, naar verwachting 1 juli 2021, dan krijgen de gemeenten er nog enige verordenende bevoegdheden bij, nl.:
- Hogere vloeroppervlakte-eisen stellen aan horeca- en slijtlokaliteiten (minimum is 35m2 bij de horeca en 15m2 bij de slijterij)
- Slijters toestaan buiten openingstijden cursussen en proeverijen te organiseren
- Alcohol-overlastgebieden aanwijzen en daarbij passende maatregelen nemen.
- Eisen dat commerciële verstrekkers op boten en andere vervoermiddelen beschikken over een Diploma Sociale Hygiëne.

De bevoegdheid in een verordening extreme prijsacties in de detailhandel te verbieden komt te vervallen.

Veel gemeenten leggen hun lokale aanvullende regels vast in één lokale Drank- en Horecaverordening.

De verordenende bevoegdheid op grond van de Drank- en Horecawet is overigens wel beperkt. Artikel 40 van de Drank- en Horecawet zegt immers: “Voor zover in [de Drank- en Horecawet] niet anders is bepaald, kunnen ten aanzien van de onderwerpen, waarin zij voorziet, geen [ ] gemeentelijke verordeningen worden gemaakt”. Dat betekent simpelweg dat de gemeente geen verordeningen op grond van de Drank- en Horecawet mag maken als e.e.a. al bij wet geregeld is, tenzij dat uitdrukkelijk wordt toegestaan. Zo mag de gemeente bijvoorbeeld niet middels een verordening een leeftijdsgrens van 21 jaar voor de verstrekking van alcohol vaststellen, maar weer wel in een verordening bepalen dat de toelatingsleeftijd tot cafés in de gemeente 21 jaar is.

De meeste gemeenten hebben in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) óók alcoholregels opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om regels m.b.t.:
- Horecaopeningstijden en koopavonden/zondagen
- Terrassen (bijvoorbeeld: niet plaatsen van buitentaps)
- Exploitatievergunningen voor horeca-inrichtingen
- Alcoholreclame in de openbare ruimte
- Hinderlijk drankgebruik in het openbaar in een bepaald gebied binnen de gemeente

Effectiviteit mee laten wegen
Bij het maken van een keuze tussen de vele verordenende bevoegdheden kan de gemeenteraad mee laten wegen dat inmiddels veel bekend is over de effectiviteit van alcoholbeleidsmaatregelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderzoeksresultaten.

Overzicht effectiviteit alcoholbeleidsmaatregelen

  Effectiviteit Hoeveelheid onderzoek
Verhogen van de prijs +++ +++
Verkoopverboden +++ +++
Minimum verkoopleeftijd +++ +++
Beperken openingstijden ++ ++
Beperken aantal verkooppunten ++ +++
Meer handhaving bij verkooppunten ++ ++
Beperken alcoholreclame +/++ +++
Trainen barpersoneel 0/+ +++

Bron: Babor a.o. (2010) Alcohol, no ordinary commodity. Oxford University Press.

Handleiding ketenbeleid deel 1 (531 kB)

Handleiding ketenbeleid deel 2 (893 kB)

Tot in de kleine uurtjes (2,40 MB)

-

2. Handhaving

De pijler ‘handhaving’ is sinds 1 januari 2013 belangrijk geworden. Toen ging het toezicht op de naleving van Drank- en Horecawet grotendeels over in handen van door de burgemeester aangewezen bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s). Die moeten daartoe een extra opleiding met succes hebben afgerond. E.e.a. is neergelegd in een speciale regeling (zie hieronder).

In 2012, 2013 en 2014 viel de examencommisie onder de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Sinds 1 januari 2015 heeft de Exameninstelling Toezicht en Handhaving dit overgenomen. Inmiddels zouden er ruim 1.100 gediplomeerde toezichthouders zijn: 530 met een examen vanwege de NVWA en zo'n 600 à 700 vanwege Exth. Hoeveel daadwerkelijk als zodanig voor een gemeente werkzaam zijn is niet bekend. De inspecteurs Drank- en Horecawet hebben sinds enkele jaren een eigen vereniging: de NVDI.

De ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (die tot 1 januari 2013 als enigen toezicht hielden) hebben sinds die datum alleen nog maar enkele landelijke toezichtstaken. Zij houden toezicht namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op alcoholverstrekking
- in het personenvervoer;
- op legerplaatsen;
- in taxfree shops op vliegvelden;
- door de ambulante handel (vervoermiddelen).

Als de Alcoholwet (de nieuwe naam voor de gewijzigde Drank- en Horecawet) 1 juli 2021 in werking treedt, zal het takenpakket van de NVWA worden uitgebreid. Het gaat om het toezicht op de nieuwe regels m.b.t. prijsacties in de detailhandel en de regels m.b.t. 'verkoop op afstand'.

Bovendien gaat de NVWA toezicht houden op mogelijk nog vast te stellen alcoholreclameregels o.g.v. de Drank- en Horecawet.

De laatste jaren zie je hoe langer hoe meer een trend naar regionale samenwerking bij de handhaving van de Drank en Horecawet, in de vorm van een boapool. Er is veel variatie in de samenwerking, afhankelijk van de behoefte van individuele gemeenten. De samenwerking heeft als doel om het toezicht efficiënter en effectiever te maken. Meer hierover kunt u lezen in de factsheet van het CCV.

De politie heeft o.g.v. het Wetboek van Strafvordering algemene opsporingsbevoegdheid. Daarom kunnen politieagenten zo nodig óók handhavend optreden richting ondernemers. De controle van enkele wetsartikelen die niet bestuurlijk beboetbaar zijn moet zelfs, aldus recente jurisprudentie, door de politie geschieden of door boa's in het kader van hun opsporingsbevoegdheid o.g.v. de Wet economische delicten. Het gaat dan om artikel 20, vijfde en zesde lid, en artikel 21 van de Drank- en Horecawet. Ook kunnen politie-agenten optreden richting jongeren bij overtreding van artikel 45 Drank- en Horecawet.

Sancties voor ondernemers
Zowel de burgemeester als de minister kan verstrekkers die de Drank- en Horecawet overtreden een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete ligt vast in het zogenaamde Boetebesluit (zie hieronder). De opbrengst van de boetes die de gemeente oplegt komt in de gemeentekas, de opbrengst van de boetes die de minister oplegt in de schatkist. Maar er zijn méér sancties mogelijk. Zo kan de burgemeester een overtreder tijdelijk of permanent zijn vergunning intrekken en een levensmiddelenwinkel die de leeftijdsgrenzen driemaal in één jaar overtreedt tijdelijk het recht ontnemen om alcohol te verkopen. In bepaalde gevallen (bij ernstige overtredingen) zal de burgemeester of de minister geen bestuurlijke boete opleggen, maar wordt overgegaan tot strafrechtelijke sanctionering op grond van de Wet op de economische delicten.

Jongeren kunnen ook boete krijgen
Jongeren tussen 12 en 18 jaar die alcohol in hun bezit hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van vervoermiddelen, levensmiddelenwinkels en slijterijen) kunnen van boa’s domeinen I en II, gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet en van politie-agenten een boete krijgen volgens het commune strafrecht. De boete is momenteel €47,50 voor 16-minners en €95 voor jongeren van 16 en 17 jaar (exclusief administratiekosten). Beboet worden heeft later geen gevolgen voor het krijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag.

Jongeren kunnen - met toestemming van de Officier van Justitie - sinds enige tijd ook worden doorverwezen naar Halt, waar ze dan deelnemen aan de Halt-straf Alcohol. Verwijzing naar Halt na overtreding van de Drank- en Horecawet is toegestaan op grond van de brief van het College van Procureur-Generaals van 14 januari 2014. De verwijzing naar Halt geschiedt door de politie of door een boa. Dat laatste kan alleen als de betreffende boa daartoe - op verzoek van een gemeente - is aangewezen door de Officier van Justitie. Voordat boa’s naar Halt kunnen verwijzen, moet een recidivecheck in het registratiesysteem van de politie worden uitgevoerd. Boa’s hebben geen toegang tot dit systeem. Dit betekent dat de gemeente (als opdrachtgever van de boa) afspraken met de politie moet maken over het uitvoeren van de recidivecheck en het registeren van Haltverwijzingen en de afloop van de Halt-afdoening.

De Halt-straf Alcohol (een zogenaamde alternatieve straf) is recent aangepast omdat uit eerder onderzoek was gebleken dat de Halt-straf "oude stijl" niet effectief was.

Gebruik testkopers bij de handhaving en andere alternatieve methoden
Om de handhaving van de 18-jaargrens doeltreffender te maken zoeken veel gemeenten naar nieuwe wegen om te handhaven. Eén van de meest veelbelovende methoden is het inzetten van mystery-shoppers die mee op stap gaan met de Drank- en Horecawetinspecteurs. En dat zijn andere mystery-shoppers dan die welke worden ingezet bij onderzoek naar het nalevingsgedrag van alcoholverstrekkers. Ze worden daarom 'testkopers' genoemd.

Testkopers inzetten bij de handhaving is in Nederland nieuw. Het spaart veel observatietijd en kan leiden tot snelle constatering van overtredingen. Eindhoven en Utrecht zijn daarmee al voorzichtig aan het experimenteren. Maar ook kleinere gemeenten, zoals Twenterand. Begin 2019 heeft de Raad van State geoordeeld (ECLI:NL:RVS:2019:195) dat de inzet van testkopers, gelet op het belang om alcoholgebruik onder minderjarigen tegen te gaan, niet in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Er blijft echter discussie of het juridisch aanvaardbaar is als jongeren onder de 18 jaar worden inzet. Als de gewijzigde Drank- en Horecawet/Alcoholwet - in werking treedt, vermoedelijk 1 juli 2021, is dit probleem de wereld uit. Dan kunnen ook 16- en 17-jarige testkopers worden ingezet bij het toezicht.

Om gemeenten te helpen bij de handhaving van de Drank- en Horecawet heeft STAP een factsheet gepubliceerd waarin de diverse vormen van inzet van mystery-shoppers en testkopers bij onderzoek, toezicht en handhaving de revue passeren. Ook is een factsheet opgesteld waarin wordt ingegaan op de wettelijke basis van twee andere alternatieve handhavingsmethoden, namelijk 'naming & shaming' en de convenant-methode. In 2019 heeft STAP samen met de NVDI een onderzoek en een factsheet gepubliceerd over de inzet van jeugdige testkopers bij het toezicht op de naleving van de alcoholleeftijdsgrens. De belangrijkste adviezen voor het inzetten van testkopers staan daarin concreet beschreven.

Eén van de activiteiten in het kader van het Nationale Preventieakkoord is het gezamenlijk opzetten van een Handreiking toezicht Drank- en Horecawet. Sinds begin 2020 is deze handreikingdhw.nl online. Het is een nieuw dynamisch kennisplatform met betrouwbare informatie over het toezicht op de Drank- en Horecawet.

Aanpak van drankketen
Gemeenten hebben het beste zicht op de lokale problematiek en hebben daarom de regie bij het kiezen van een passende aanpak van schadelijk alcoholgebruik in drankketen. Om gemeenten daarbij te helpen heeft de overheid - met steun van diverse betrokken organisaties - enige jaren geleden een handleiding samengesteld om lokaal ketenbeleid te formuleren en te implementeren. In die handleiding is te vinden: een stappenplan, praktijkvoorbeelden, het bestuurlijk-juridisch kader voor de aanpak van drankketen en definities van de verschillende soorten drankketen. Ondanks deze handleiding heeft slechts 19,6% van de gemeenten een beleid op het gebied van hokken en keten.

Preventie- en handhavingsplan alcohol
Sinds 2014 bepaalt de Drank- en Horecawet dat gemeenten periodiek een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten vaststellen. Hierin moet t.a.v. de handhaving zijn opgenomen:
- De hoofdzaken van het handhavingsbeleid
- De doelstellingen van het handhavingsbeleid
- De wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd (hier kan bijvoorbeeld gemeld worden met welke (buur)gemeenten wordt samengewerkt)
- Welke handhavingsacties in de door het plan beschreven periode worden ondernomen

Verder bepaalt de Drank- en Horecawet dat in het lokale plan moet worden opgenomen welke resultaten de gemeente minimaal wil behalen in de jaren die het plan bestrijkt.

Het eerste plan moest vóór juli 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Uit een inventarisatie van STAP in opdracht van het Ministerie van VWS is gebleken dat ongeveer de helft van de gemeenten (44%) die datum gehaald heeft. Begin 2015 is het aantal gemeenten dat een plan heeft vastgesteld opgelopen naar 80,4%.
Het Trimbos-instituut heeft een model Preventie- en Handhavingsplan gemaakt. Hier te downloaden.

Risico's van gedogen van 'blurring'
Er zijn diverse pilots gestart in het kader waarvan werd of wordt geëxperimenteerd met het gedogen van overtredingen van de Drank- en Horecawet. Het gaat dan om het door de vingers zien van in de Drank- en Horecawet niet toegestane mengvormen tussen horeca en winkels/dienstverleners. Gedoogd wordt dat bij de kapper of bij de kledingzaak een glas wijn wordt aangeboden, dat de CD-winkel een bar heeft waar je bier kunt tappen en dat in de kroeg broeken worden verkocht. Populair heet dit 'blurring', omdat de grenzen tussen detailhandel en horeca 'vervagen'. De bekendste blurring-pilot was die van de VNG, waaraan in totaal 46 gemeenten hebben deelgenomen. De toenmalige staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, en de ministers van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken, hebben zich tegen deze en andere "gedoogpilots" uitgesproken. Functievermenging is immers verboden.
STAP en ook de SlijtersUnie, hebben bij tientallen aan pilots deelnemende gemeenten formeel bezwaar gemaakt tegen het gedogen van blurring-activiteiten in strijd met de Drank- en Horecawet omdat er grote risico's aan verbonden zijn. Inmiddels hebben vele andere organisaties laten weten eveneens tegenstander van blurring te zijn. Diverse rechters hebben gemeenten die blurren in strijd met de wet gedogen, zoals Zwolle en Nieuwegein, teruggefloten. Desondanks is de VNG-pilot tot 1 juli 2017 blijven doorlopen.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is voorstander van legalisering van blurring. Eén van de Tweede Kamerleden, Erik Ziengs, heeft een initiatiefwetsvoorstel aanhangig gemaakt om blurring te legaliseren. Dat wetsvoorstel is inmiddels overgenomen door Thierry Aartsen. In dat wetsvoorstel wordt mogelijk gemaakt dat horecaexploitanten en slijters straks aan de gemeente kunnen vragen of hun vergunning kan worden verruimd, zodat zij ook 'nevenactiviteiten' kunnen verrichten. Een nevenactiviteit voor een horecabedrijf kan zijn de verkoop van schilderijen die aan de wanden van de horecalokaliteit hangen, van serviesgoed of van de huiswijnen. Nevenactiviteiten van slijterijen kunnen zijn nootjes- en kaasverkoop en het houden van betaalde whiskyproeverijen in de zaak.

In de Drank- en Horecawet worden - als het aan het initiatiefwetsvoorstel ligt - verder twee nieuwe categorieën alcoholverstrekkers geïntroduceerd: het gemengd kleinhandelsbedrijf en het gemengd ambachtsbedrijf. Het gaat dan om winkeliers en dienstverleners die - ook met een gemeentelijke vergunning – als nevenactiviteit zwak-alcoholhoudende dranken mogen verkopen en schenken. Denk aan kleding- en boekenwinkels, kappers, barbiers, massagesalons, fietsherstellers, wasserettes, hakkenbars etc.

Het standpunt van STAP over blurring, een overzicht van wat de Drank- en Horecawet op dit punt nu toestaat, informatie over alle rechtszaken rond blurring, de actualiteiten en meer informatie over het wetsvoorstel van Ziengs/Aartsen is te vinden op de themapagina over blurring.

Documenten

Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet 1-1-2015 (27,3 kB)

Beleidsregels BOA.

Wijziging regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar (317 kB)

CCV Factsheet Regionale samenwerking handhaving DHW (1,13 MB)

Besluit Bestuurlijke Boete Drank- en Horecawet (95,9 kB)

Gemeentelijke uitvoering van de Drank- en Horecawet (2014) (1,48 MB)

Plannen in kaart (2015) (1,29 MB)

Factsheet De inzet van mystery-shoppers bij de handhaving van de Drank- en Horecawet (563 kB)

Factsheet Alternatieve vormen van handhaving op de leeftijdsgrens alcohol (513 kB)

Factsheet Testkopers bij de handhaving van de alcoholleeftijdsgrens van 18 jaar (434 kB)

Sintenie - Testkopers; uitlokking of de uitkomst (1,53 MB)

Het Trimbos-instituut heeft een model Preventie- en Handhavingsplan gemaakt. Hier te downloaden.

-

3. Educatie en bewustwording

Doel van deze beleidspijler is het creëren van een breed draagvlak voor het gemeentelijke alcoholbeleid. Het is belangrijk dat de gemeente helder communiceert en ook uitdraagt dat de regelgeving niet bedoeld is om het ondernemers, verenigingen, ouders of jongeren lastig te maken, maar ter bescherming van de volksgezondheid en veiligheid. Idealiter zijn zowel ondernemers als burgers bewust van de risico’s van alcoholgebruik, hebben zij begrip voor de maatregelen die op lokaal niveau genomen zijn of worden, en is er bereidheid om de regels (te doen) naleven.

Voorbeelden educatie en bewustwording
Het beleid in deze pijler betreft onder meer:
- Communicatie richting ondernemers, (sport)verenigingen, ouders en jongeren over het lokale beleid en de motieven daarachter
- Opstarten en financieren van lokale alcoholpreventieprojecten
- Zorgen voor aandacht voor de alcoholproblematiek in de media
- Organiseren van debatavonden en studiedagen
- Ondersteunen van burgerinitiatieven op dit terrein
- Bevorderen van een alcoholvrije leefomgeving voor jongeren (vooral binnen het onderwijs en het jeugd- en jongerenwerk)
- Financiering van training van barvrijwilligers van (sport)verenigingen

Onder de pijler ‘educatie en bewustwording’ kan ook gerekend worden preventie-activiteiten gericht op risicogroepen, zoals:
- Zorgen voor voorlichtingsmateriaal, met name op plekken waar risicogroepen komen
- Bevorderen van vroegsignalering, bijvoorbeeld binnen het onderwijs en de eerste lijn.

Preventie- en handhavingsplan alcohol
In het wettelijk verplichte gemeentelijke preventie- en handhavingsplan alcohol dient, ten aanzien van alcoholpreventie, de volgende zaken te zijn opgenomen:
– De hoofdzaken van het alcoholpreventiebeleid, met name richting jongeren (hier kan bijvoorbeeld gemeld worden op welke subdoelgroepen het beleid zich richt)
– De doelstellingen van het alcoholpreventiebeleid
– Welke acties worden ondernomen (specifiek gericht op alcoholpreventie of in samenhang met andere preventieprogramma’s, met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering).

Staplogo

STAP biedt gemeenten ondersteuning

Kennis van effectief preventief lokaal alcoholbeleid en ervaring met het uitvoeren hiervan is van groot belang. STAP geeft adviezen en voert - samen met de Universiteit Twente - onderzoek uit voor gemeenten in het kader van de ontwikkeling en implementatie van lokaal alcoholbeleid.

Hier vindt u nadere informatie over hetgeen STAP gemeenten kan bieden.

STAP-publicaties over dit thema

Factsheet Alternatieve vormen van handhaving op de leeftijdsgrens alcohol (7 december 2016)
Factsheet De inzet van mystery-shoppers bij de handhaving van de Drank- en Horecawet (1 februari 2016)
Tot in de kleine uurtjes; sluitingstijden van cafés, discotheken en voetbalkantines in Nederlandse gemeenten (10 september 2015)
Gemeentelijke uitvoering van de Drank- en Horecawet; analyse stand van zaken 2014 (26 september 2014)
Gemeentelijke organisatie van het alcoholtoezicht (11 juli 2013)
Effectief alcoholbeleid; hoe pakt u dat aan? (27 juni 2013)
Proces in uitvoering; een zoektocht naar de operationalisatie van cruciale procesfactoren in de uitvoering van regionale alcoholprojecten (1 juni 2013)
Factsheet keten en hokken (10 juli 2009)
Doorschenken in de Nederlandse horeca (19 december 2008)
Factsheet sluitingstijdenbeleid (27 juni 2008)
Visienota Keetbeleid - het hokjesdenken voorbij (1 november 2006)
Indrinken op eigen erf (1 april 2005)

In deze lijst zijn niet opgenomen de vele onderzoeken in opdracht van individuele gemeenten.

Recent nieuws

Halsema stelt noodverordening in wegens naderend kampioenschap Ajax (1 mei 2021)
Inzet testkpers bij handhaving geen ontoelaatbare uitlokking (22 april 2021)
Utrechtse kroegen op proef open (14 april 2021)
Breda wil take-away in parken (4 april 2021)
Winkelpersoneel mishandeld vanwege alcoholklok (4 april 2021)
VNG organiseert 7 alcohol webinars (1 april 2021)
Vijf cafés in Utrecht mogen open voor corona-experiment (31 maart 2021)
Alcoholverbod in Sonsbeekpark Arnhem (31 maart 2021)
Tweederde gemeenten heeft horeca al ruimere terrassen toegezegd (23 maart 2021)
Burgemeester wil biertap sportcafé altijd open. Mag dat? (21 maart 2021)
Keijzer: horeca Zeeuws-Vlaanderen kan niet open (19 april 2021)
Samenwerking NVDI en iCertified (18 maart 2021)
Rechter: geen boete, want twijfel over juistheid controlerapportage (18 maart 2021)
Een stadswandeling als steun voor de horeca (12 maart 2021)
Dordrecht wil alcoholoverlastgebied aanwijzen (11 maart 2021)
FIOD onderzoekt accijnsfraude met bier en wijn vanuit depot in Rucphen (11 maart 2021)
Nieuw modelplan Drank- en Horecawet voor gemeenten (10 maart 2021)
Gemeente Groningen verbiedt eet- en drinktochten (5 maart 2021)
Drankjes onder applaus geserveerd op druk terras Breda (2 maart 2021)
Geen kwijtschelding boetes Gooise Meren (19 februari 2021)
Eijsen-Margraten heeft alcoholverbod tijdens carnaval (10 februari 2021)
"Terechte boete voor indirecte verstrekking bier aan minderjarige" ((10 februari 2021)
Rechter: gemeente mag beperkingen opleggen aan kroegentochten (8 februari 2021)
Utrecht blijft optreden tegen alcoholverkoop en drukte bij afhaalzaken (7 januari 2021)
PVV Almere pleit voor alcohol- en drugsverbod op kinderspeelplaats (6 januari 2021)
Raad van State oordeelt dat horeca bij casino 24 uur open mag zijn (6 januari 2021)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl