NL EN
DONEER NU!-

Alcohol & Jongeren

Op deze themapagina vindt u:
- Feiten over alcohol & jongeren
- Leeftijdsgrenzen in EU-lidstaten
- Effecten van alcohol op jongeren
- Meer over het project Alcoholvrije omgeving

Feiten over alcohol & jongeren

1. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan drinken was in 2015 13,2 jaar
Vergeleken met 2003, zijn jongeren in 2015 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst alcohol drinken (12,0 jaar versus 13,2 jaar).

2. Jongeren gaan rond het 15de, 16de jaar vaker maandelijks drinken
- 8% van de leerlingen van groep 8 van de basisschool heeft ooit alcohol gedronken. Vrijwel geen van deze scholieren heeft de laatste maand gedronken of is dronken geweest.
- Ongeveer 45% van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar in het voortgezet onderwijs zegt ooit in het leven alcohol gedronken te hebben, 25% deed dat de laatste maand.
- Van de 15-jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft 40% de laatste maand gedronken, van de 16-jarigen is dat 50%.
- Naarmate leerlingen van het voortgezet onderwijs ouder worden neemt het percentage dat zegt ooit-gedronken te hebben toe.
- Jongens hebben vaker ooit in hun leven gedronken dan meisjes. Leerlingen uit welvarende en uit onvolledige gezinnen hebben ook vaker ooit eens gedronken.
- Bier is verreweg de meest populaire drank onder jongens in het voortgezet onderwijs, gevolgd door mixdranken. Voor meisjes is dit wijn, ook gevolgd door mixdranken.
- 85% van de studenten van 16 t/m 18 jaar op het MBO en HBO heeft ooit alcohol gedronken en bijna drie kwart heeft dit afgelopen maand nog gedaan.

3. Jongeren die drinken drinken ook veel
- In 2018 was 12,7% van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar - volgens het CBS - een zware drinker.
- Volgens de HBSC-2017 studie is 15,9% van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs minimaal één keer dronken geweest.
- Onder leerlingen van 12 t/m 16 jaar die alcohol gebruiken wordt flink gedronken: bijna een derde is recent dronken geweest en ruim 70% dronk in de afgelopen maand meer dan 5 glazen alcohol.
- Van de studenten MBO en HBO van 16 t/m 18 jaar die alcohol drinken, heeft 21% meer dan 10 glazen op één weekenddag gedronken: jongens (28%) twee keer zo vaak als meisjes (14%0.
- De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat in 2016 de helft van de drinkende jongeren van 15 t/m 19 jaar de laatste 30 dagen 6 glazen alcohol of meer had gedronken.

4. Vergeleken met 2003 drinken veel minder leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, maar drinken de drinkers onder hen juist meer
- Tussen 2003 en 2017 is het alcoholgebruik onder leerlingen van de basisschool sterk afgenomen. In 2003 had de helft van de leerlingen van groepen 7 en 8 al wel eens gedronken, nu heeft nog maar 8,4% van de leerlingen in groep 8 dat ooit gedaan.
- In 2003 dronk 18,9% van de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool de maand voorafgaande aan het onderzoek, in 2017 was dat bij de leerlingen van groep 8 nog slechts 1,7%.
- Het percentage leerlingen van 12 t/m 16 jaar uit klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs dat ooit alcohol heeft gedronken is tussen 2003 en 2017 ook spectaculair gedaald van 83,5% naar 41,6%.
- Het alcoholgebruik de laatste maand is bij deze groep leerlingen tussen 2003 en 2017 gedaald van 55,3% naar 21,7%.
- Bingedrinken onder drinkende leerlingen van 12 t/m 16 jaar uit klas 1 t/m 4 is in 2017 hoger dan in 2003. In 2003 had 63,7% in de laatste maand wel eens meer dan vijf glazen bij één gelegenheid gedronken. In 2017 is dat 72,0%.

5. Volgens de ESPAD studie uit 2015 drinken Nederlandse scholieren later dan gemiddeld in Europa, maar drinken ze vaker en meer per keer dan hun leeftijdsgenoten elders in Europa
- Van de Nederlandse 15-16 jarige scholieren heeft 26% voor hun 14e jaar al eens gedronken, terwijl het in de andere Europese landen gemiddeld 47% is.
- Het ooit gebruik is in Nederland met 73% ook lager dan het Europese gemiddelde van 80%, terwijl het gebruik in de afgelopen maand ongeveer gelijk is.
- Nederlandse drinkers van 15/16 jaar scoren hoog v.w.b. 'het aantal keren alcohol gedronken in de afgelopen maand'. Met drinkende leeftijdgenoten uit Liechtenstein, Cyprus, Vlaanderen en Malta staan ze in de top 5.
- Dat geldt ook voor 'de hoeveelheid alcohol gedronken op de laatste drink-dag'. Nederlandse jongeren staan op plaats 6 met boven ons Denemarken (hoogste frequentie), Estland, Zweden, Finland en Ierland.

6. WHO-cijfers over alcoholgebruik door 'oudere jongeren' laten een gunstiger beeld zien.
- Volgens die cijfers kwam bingedrinken in 2016 juist naar verhouding onder Nederlandse jongeren van 15 t/m 19 jaar (dus de wat oudere jongere!) minder voor dan in vele andere EU-landen. Bingedrinken is bij de WHO 6 glazen of meer drinken bij één gelegenheid.
- Landen die slecht scoren zijn Estland, Ierland, Letland, Luxemburg en Tsjechië. Daar drinken meer dan 4 op de 10 jongeren van 15 t/m 19 jaar vaak 6 glazen of meer bij één gelegenheid. In Nederland is dat 3 op de 10.
- In Cyprus, Griekenland, Italië, Kroatië, Malta, Portugal en Spanje drinken jongeren van 15 t/m 19 jaar juist minder vaak veel. Zij scoren ook beter dan Nederlandse leeftijdsgenoten.

7. Onder jongeren veel behandelingen voor comadrinken; de gemiddelde leeftijd van de comadrinker is 15,5 jaar
- In 2017 werden 1.400 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL.
- In 2017 zijn 860 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik. Bij 671 van de 860 opgenomen jongeren was er sprake van een coma als gevolg van alcoholvergiftiging (intoxicatie). Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 15,5 jaar.

8. Tot 2014 steeg in de verslavingszorg het aandeel jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar met alcoholproblematiek; in 2015 is er voor het eerst een daling
- Een kleine 1.800 jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar (1.794) meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg.
- Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers onder de 25 jaar bijna verdubbeld van 20/100.000 naar 37/100.000 leeftijdsgenoten.
- In 2015 is het aandeel jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar in de totale groep alcoholhulpvragen in de verslavingszorg voor het eerst gedaald.
- In vergelijking met 2014 waren er in 2015 20% minder jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar met een alcoholhulpvraag.

9. Alcohol speelt rol bij ongevallen en incidenten
- Veiligheid NL telde in 2017 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 700 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio.

10. Ouders zijn niet soepel meer
- Uit de HBSC 2017 studie blijkt dat de helft van de leerlingen van het voortgezet onderwijs van 12 t/m 16 jaar zegt dat hun ouders het niet goed vinden als zij thuis drinken, zelfs niet één glas.
- De tolerantie van ouders voor het drinken van alcohol neemt met de leeftijd van hun kind toe.
- Ouders maken, in ieder geval in de ogen van hun kinderen, nauwelijks verschil in het stellen van regels over alcoholgebruik tussen hun dochters en zoons. Beide groepen worden op ongeveer dezelfde mate aangesproken op de noodzaak tot niet drinken.

11. Duizenden jongeren krijgen jaarlijks een sanctie opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (voor alcohol aanwezig hebben op een voor publiek toegankelijke plaats)
- in 2013 kregen 137 jongeren daarvoor een boete. In 2015 waren het 1.104 jongeren.
- in 2013 werden 727 jongeren daarvoor naar Halt gestuurd. In 2015 betrof het 902 jongeren.
- In 2013 kregen 176 jongeren daarvoor een waarschuwing. In 2015 ging het om 1.075 jongeren.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers.
-

Leeftijdsgrenzen in EU lidstaten

Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten - januari 2018 (188 kB)

-

Effecten van alcohol op jongeren

Alcohol is een verslavende drug en brengt daarom flink wat risico's met zich mee. In het algemeen geldt hoe hoger de totale consumptie van alcohol, hoe groter het risico op schade. Maar ook: hoe meer alcohol per keer wordt gedronken, des te ernstiger de schade (de aandoening of verwonding).

Verstoring doorgave van prikkels
Net zoals andere drugs, beïnvloedt alcohol de werking van de hersenen. Veel van de alcohol die we drinken komt via de maag en de dunne darm in het bloed. Via de bloedbaan komt het in de hersenen. De hersenen zijn extra gevoelig voor alcohol, omdat dit orgaan veel bloed bevat. Alcohol werkt op verschillende manieren in op de hersenen. Ten eerste stimuleert alcohol een remmend systeem in de hersenen en remt alcohol een stimulerend systeem in de hersenen. Door deze dubbele werking resulteert het drinken van alcohol in minder hersenactiviteit. Zo zien we bij een relatief lage dosis al een verminderd reactievermogen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot ernstige ongelukken, zoals verkeersongelukken, maar ook verdrinking en verstikking. De ontremmende werking van alcohol is ook een aspect van deze dubbele werking.

Black-out, geïrriteerd maagslijmvlies, acuut nierfalen en hartaandoeningen
Als iemand te veel drinkt kan een black-out het gevolg zijn. Meisjes kunnen vanaf 5 glazen* een black-out krijgen, jongens vanaf 9 glazen*. Bij volwassenen kan dit ook gebeuren, maar bij grotere hoeveelheden alcohol. Een black-out betekent dat gegevens uit het korte termijngeheugen niet worden doorgegeven aan het lange termijngeheugen. De persoon die gedronken heeft, weet dan niet meer wat er gebeurd is tijdens (een deel van) de periode waarin gedronken werd.
Eén keer zeer zwaar drinken, of een aantal keren in korte tijd, kan acute ontsteking en irritatie van de maag, de alvleesklier en de lever veroorzaken. Ook kan het leiden tot hartaandoeningen, nierfalen en longinfecties.
*1 glas is ongeveer 12 cc of 10 gram alcohol. Dat is de alcohol in een glas bier van 250 cc óf in een glas wijn van 100 cc óf in een glaasje van 35 cc jenever of andere gedistilleerde drank met 35% alcohol.

Standaardglazen

-

Alcoholvergiftiging
We spreken van een alcoholvergiftiging als iemand bewusteloos is geraakt als gevolg van het drinken van alcohol. Bij zeer hoge doses worden ook basale hersenfuncties uitgeschakeld en kan een levensbedreigende situatie optreden waarbij de hersenen niet meer op omgevingsprikkels reageren. Bij volwassenen is deze grens bereikt bij een bloedalcoholgehalte vanaf vier à vijf promille, dus vanaf zo'n 20 glazen. Bij kinderen en jongeren is het alcoholgehalte in het bloed bij eenzelfde hoeveelheid alcohol over het algemeen veel hoger, omdat ze meestal een kleiner lichaam hebben. Bij hen kan de fatale grens daarom bij veel minder glazen worden bereikt.

Katers
Met de kater bedoelt men de onplezierige nawerking van overmatig alcoholgebruik. Drink je in korte tijd veel, dan kan het lichaam de giftige stoffen niet snel genoeg afbreken en raakt het systeem overbelast. Giftige stoffen hopen zich op, wat resulteert in hoofdpijn, misselijkheid, braken en trillen. Dat komt deels door het vochtafdrijvend effect van alcohol (je droogt uit, omdat je veel moet urineren) en deels door congeners (aanverwante stoffen) in alcoholhoudende dranken.

Losser en een korter lontje
Na inname van hogere doses alcohol wordt het vermogen om het eigen gedrag te reguleren slechter. Hierdoor kunnen jongeren losser worden in hun gedrag en misschien dingen doen die ze niet zouden durven of willen doen in nuchtere toestand. Er is eerder sprake van "een kort lontje", wat behoorlijk wat gevolgen kan hebben. Denk hierbij aan ruzies en vernieling, maar ook op seksueel gebied kunnen jongeren verder gaan dan ze eigenlijk willen.

Hersenontwikkeling
De hersenen ontwikkelen zich tot ver in je twintiger jaren. Jongeren die veel drinken laten een abnormale en versnelde afname zien van het volume van de grijze stof, met name in de frontaalkwab. Omdat voorafgaand aan een aantal van de onderzoeken de onderzochte jongeren nog niet of zeer weinig gedronken, is het een sterk bewijs dat alcohol van invloed is op de verstoorde hersenontwikkeling.
Er is één goed onderzoek naar het volume van witte stof bij drinkende scholieren. Dat laat zien dat dat volume minder toeneemt bij alcoholgebruikers dan bij niet-alcoholgebruikers. De witte stof verbindt verschillende (verafgelegen) hersengebieden met elkaar waardoor geïntegreerde informatieverwerking mogelijk wordt.
In ongeveer de helft van de onderzoeken doen jongeren die alcohol drinken het slechter op school dan jongeren die niet drinken: ze bereiken een lager opleidingsniveau of ze verlaten de school zonder diploma. Het is echter niet duidelijk of dat aan de alcohol ligt. Het zou ook aan iets anders kunnen liggen, bijvoorbeeld aan risicozoekend gedrag.

Jong drinken: meer kans op verslaving
Psychiatrische stoornissen, maar ook alcoholgebruik op jonge leeftijd betekenen een grotere kans op alcoholverslaving. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die beginnen met drinken op een leeftijd onder de 15 een viermaal hoger risico op alcoholverslaving hebben dan jongeren die beginnen met drinken op de leeftijd van 19 jaar of ouder. Van de jongeren die voor hun 13e beginnen met drinken, is 40% op een bepaald moment in hun leven alcoholverslaafd. Factoren die meespelen bij het op jonge leeftijd beginnen met drinken, zijn impulsiviteit, een sterke drang naar nieuwe ervaringen, erfelijke factoren en alcoholmisbruik door gezinsleden. Hoe jonger tieners aan alcohol beginnen des te groter ook is de kans dat zij ook gaan roken of drugs gaan gebruiken.

Kinderen van verslaafde ouders: meer kans op verslaving
Kinderen van verslaafde ouders hebben eveneens meer kans op verslaving. Vergeleken met kinderen van gezonde ouders lopen ze vier keer meer kans om zelf afhankelijke drinkers te worden. Ook hebben ze twee keer zoveel kans op problemen op school, drie keer meer kans om zelfmoord te overwegen en vijfmaal meer kans op het ontwikkelen van eetstoornissen.

Soms hebben kinderen van verslaafde ouders een lagere respons op alcoholgebruik. Zij kunnen zonder duidelijk zichtbare effecten veel drinken, waardoor ze gemakkelijk overmatig alcohol gaan gebruiken. Ze geven aan dat ze minder last lijken te hebben van alcohol dan andere kinderen. Voor mensen met een lage respons op alcohol is overmatig alcoholgebruik echter even slecht als voor mensen die normaal op alcohol reageren.

Andere gezondheidsschade
- Bij meisjes en jonge vrouwen is met name het risico op ontwikkeling van borstkanker zorgwekkend. Uit onderzoek is gebleken dat hoe meer en hoe vaker jonge vrouwen alcohol gebruiken tijdens de adolescentie, des te groter de kans is op goedaardige borstaandoeningen. Goedaardige borstaandoeningen zijn een belangrijke voorspeller voor borstkanker. Ook het risico op diverse andere vormen van kanker wordt verhoogd.
Verder geldt dat:
- Organen als lever, maag en darmen beschadigd kunnen raken.
- Chronisch gebruik kan leiden tot bloedarmoede en een onderdrukt immuunsysteem.
- Veel alcohol drinken de absorptie van calcium verstoort en effect heeft op de botvorming.
- De kans op het krijgen van een hartinfarct toeneemt.
- Het risico op een bepaald type herseninfarcten wordt verhoogd.
- Het zenuwstelsel kan worden aangetast.
- Het de geslachtsdrift bij mannen vermindert.

Bronnen effecten van alcohol op jongeren (70,2 kB)

-

Alcoholvrije omgeving

Jongeren komen op verschillende plaatsen in aanraking met alcohol. Het aanbod van drank op schoolfeestjes, thuis, in de horeca en de invloed van reclame dragen bij aan de populariteit ervan bij jongeren. Daarom is STAP gestart met het project Alcoholvrije omgeving, dat heel concreet gericht is op het terugdringen van de aanwezigheid van alcohol in de leefomgeving van jongeren. Deze visie is gebaseerd op wetenschappelijke studies die het belang van de beïnvloeding van de omgeving van jongeren bepleiten (Jolder, 1998; Dekker et al., 2006).

De informatie die het project oplevert wordt geïnventariseerd en gebundeld. De bevindingen worden samengevat in de website www.alcoholvrijeomgeving.nl, waar scholen en ouders dan ook inspirerende voorbeelden kunnen lezen over het alcoholvrij maken van de leefomgeving van jongeren. Bijvoorbeeld van scholen in het voortgezet onderwijs die alcoholvrije schoolfeesten en werkweken organiseren. Hoe pakken de scholen dit aan? Tevens worden de ervaringen met indrinken en het gebruik van alcoholtesters beschreven. Op de website staat ook informatie voor ouders die kiezen voor een alcoholvrije opvoeding. Zo zijn er tips over de do’s en dont’s van alcohol tijdens de opvoeding te vinden.

De website www.alcoholvrijeomgeving.nl is een inspiratiebron voor iedereen die een alcoholvrije omgeving voor kinderen wenst. Het is de bedoeling dat u op de site binnenkort ook gegevens vindt over alcoholvrije vakanties en over horecaondernemers die leuke alcoholvrije evenementen organiseren.

HIER is de directe link naar onze speciale site alcoholvrijeomgeving.nl

-

Factsheets

Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten - januari 2018 (december 2017)
Alcoholgebruik door nederlandse jongeren (12 september 2011)
Alcohol gezondheidsrisico's voor kinderen (12 september 2011)
Drinken op school (13 mei 2009)
Blootstelling aan alcoholpromotie tijdens EK (3 feb 2009)
Merkbekendheid (19 dec 2008)
Hoe organiseer ik een ouderavond over alcohol? (21 jan 2008)
Wat maakt alcohol aantrekkelijk voor jongeren? (7 feb 2007)
Invloed alcoholincidenten op drinkgedrag jongeren (30 mrt 2007)
Prijsacties in de Nederlandse horeca (21 mrt 2007)
Wat maakt alcohol aantrekkelijk voor jongeren? (7 feb 2007)
Alcohol in soaps gerelateerd aan drinkgedrag van jongeren (6 sep 2006)
Jongeren onder de 16 jaar en het aanbod van alcohol (28 mrt 2006)

Recent nieuws

Twentse jongeren oefenen voor Lloret (16 juli 2019)
Werkman Stadslyceum: geen schoolfeesten bovenbouw vanwege alcohol (13 juli 2019)
Delftse studenten leren bewuster om te gaan met alcohol (10 juli 2019)
Van Dalen vindt Gronings alcoholconvenant een positieve doorbraak (2 juli 2019)
Groningse studenten moeten op alcoholcursus (25 juni 2019)
UT: ontgroening mag niet tot ellende leiden (25 juni 2019)
Verband tussen tolerantie ouders en drinkgedrag van hun kinderen (11 juni 2019)
STAP ziet verbod kinderchampagne wel zitten (10 juni 2019)
Sportieve Texelse jongeren gebruiken méér alcohol, tabak en cannabis (16 mei 2019)
Fake-ID's gebruiken komt veel voor onder minderjarigen (10 mei 2019)
Radboud Universiteit stelt gedragscode studentenverenigingen in (26 april 2019)
Alcoholgebruik oorzaak van honderdduizenden kankerdoden (22 maart 2019)
Onderzoekers: Urker jeugd drinkt extreem veel (20 maart 2019)
CBS: alcoholgebruik jongeren gedaald (19 maart 2019)
Koggenland pakt jongeren met vals ID harder aan (13 maart 2019)
Lingewaard beboet minderjarige carnavalsvierders (9 maart 2019)
Maastrichtse studenten gaan alcoholvrij tappen (8 maart 2019)
Blokhuis wil dat ouders hangjongeren aanspreken (7 maart 2019)
Zo bereid je jongeren voor op alcohol drinken (18 februari 2019)
Dronken op of voor je 15de? Meer kans op alcoholproblemen enkele jaren later (24 januari 2019)
Nieuw in Zwolle: stapavond voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar (24 januari 2019)
In 10 jaar 4.674 minderjarigen met alcoholintoxicatie in ziekenhuis 10 januari 2019

Veel veranderd sinds leeftijdsgrensverhoging alcohol en tabak (17 december 2018)
'Iedereen heeft het over NIX' (17 december 2018)
Alcohol en jongeren: invloed op hersenontwikkeling en op later alcoholgebruik (17 december 2018)
Veel Barneveldse jongeren drinken in (16 december 2018)
Minister Van Engelshoven: meer tolerantie voor alcoholvrije studenten (3 december 2018)
Jeugdmonitor: afname alcoholgebruik onder jongeren stagneert (30 november 2018)
Nieuwe cijfers over middelengebruik studenten MBO en HBO (29 oktober 2018)
Opvoedkundige: "Ouders kunnen gebruik maken van de leeftijdsgrens" (26 oktober 2018)
STAP is tevreden dat minder jongeren alcohol drinken (26 oktober 2018)
Verbod op alcoholverstrekking aan 18-min werkt (26 oktober 2018)
Voedingscentrum-expert: Vermijd alle dranken die lijken op alcohol (19 oktober 2018)
't Waeske ziet af van hoger beroep (9 oktober 2018)
Haarlemse sportverenigingen gaan verkoop alcohol aan minderjarigen tegen (2 oktober 2018)
Ouders achter alcoholleeftijdsgrens 18 jaar (1 oktober 2018)
Veroordeling jongerensoos nekslag zuipketen? (1 oktober 2018)
Nieuw WHO-rapport over alcoholgebruik Europese jongeren (27 september 2018)
Van Dalen: "Geef inspecteurs meer tijd voor controle op alcohol" (26 september 2018)
Van Dalen: "Alcoholverstrekkers moeten hun verantwoordelijkheid nemen" (26 september 2018)
STAP blij met expliciete uitspraak van de rechter (25 september 2018)
Veroordeling van jongerenvereniging 't Waeske in Guttecoven (25 september 2018)
Festival Hrieps laat alleen nog 18-plussers toe (24 september 2018)
Utrechtse ouders praten in de kroeg over drankgebruik kind (18 september 2018)
Van Dalen: "Niet eerder gebeurd" (14 september 2018)
Van Dalen: "Lastig probleem om te tackelen" (13 september 2018)
Blaastest dronken leerlingen, want er moeten nuchtere kinderen in de klas zitten (13 september 2018)
Rechter moet bepalen of jeugdhonk verantwoordelijk is voor dood 15-jarige jongen (11 september 2018)
Riskant drinkende student moet eerder in beeld komen (10 september 2018)
Leidse studentenvereniging in greep van drank (8 september 2018)
Slechte leeftijdscontrole introductiefestival Radboud (26 augustus 2018)
Appelpop wil 'indrinken' uitbannen (18 augustus 2018)
Overijssels zuipfilmpje massaal bekeken (15 augustus 2018)
Student in nauw door stress en 'drank en drugscultuur' (14 augustus 2018)
KEI-Groningen: begeleid dronken studenten (10 augustus 2018)
Kinderarts: ouders, scholen en sportclubs moeten meer verantwoordelijkheid nemen (4 augustus 2018)
Jongeren drinken veel, sociale leven doordrenkt met alcohol (4 augustus 2018)
Meerderheid ouders laat minderjarig kind alcohol drinken (4 augustus 2018)
Jongeren plaatsen op sociale media vaak berichten over alcohol met positieve associaties (25 juli 2018)
In Nijmegen 52 jongeren betrapt met alcohol (19 juli 2018)
Onder de 18 geen alcoholvrij biertje op Schiermonnikoog (14 juli 2018)
Delftse studentenclubs gaan meer voorlichting geven (12 juli 2018)
Weer blijkt: jong regelmatig drinken, méér problemen later (11 juli 2018)
Boete voor fietsende tiener (14) met bier in de hand (10 juli 2018)
Strenge controle drinkende jeugd Nijmeegse Vierdaagsefeesten (6 juli 2018)
Diplomadrankje? 'Het zijn geen leerlingen meer' (5 juli 2018)
Gedragscode voor alle Utrechtse studentenclubs (4 juli 2018)
Alcoholgebruik jongeren heeft mogelijk blijvend effect op het metabolietprofiel (2 juli 2018)
Jeugd Loppersum drinkt te vaak te veel (2 juli 2018)
Tien alcoholjongeren in ziekenhuis na TT (1 juli 2018)
Minder alcohol tijdens introductieweek Tilburg (29 juni 2018)
Ouders boos over blaastest bij ingang feesttent (26 juni 2018)
NRC-uitspraak Van der Lely ongefundeerd (25 juni 2018)
Amsterdamse eindexamenscholieren feesten op school doorgaans met fris (13 juni 2018)
Alcoholvrij bier verlaagt bij jongeren de drempel naar alcohol (8 juni 2018)
Ouders kritischer over alcohol, toch kopen sommigen alcoholvrij bier voor hun kind (24 mei 2018)
Handhavers Den Helder bekeuren jongeren voor alcoholgebruik (10 mei 2018)
Haaksbergen gaat strijd aan met drankgebruik onder jongeren (9 mei 2018)
Trimbos-instituut publiceert nieuwe factsheet (en samenvatting daarvan) (3 mei 2018)
Zestig jonge comazuipers in Drenthe (30 april 2018)
In 2017 lager percentage 18-minners dat drinkt, maar hoger percentage dat zwaar drinkt (20 april 2018)
Ophef over bierdrinkende Bickel Krabbé (14 april 2018)
Psychische gezondheid studenten stemt tot bezorgdheid (7 april 2018)
Later seks door social media en hogere alcoholleeftijd (22 maart 2018)
OM vervolgt jeugdhonk voor schenken van alcohol aan 15-jarige jongen (16 maart 2018)
Hoe alcoholproblemen zich voortplanten (13 maart 2018)
Jongeren in Weststellingwerf beginnen later met drinken (6 maart 2018)
Binge drinken door jongeren slecht voor de botten (12 februari 2018)
Wetenschapper denkt te weten hoe je jongeren minder laat drinken (11 februari 2018)
Tieners onderkoeld en bewusteloos van zuipen sterke drank tijdens carnaval (10 februari 2018)
Jongeren aan sterke drank tijdens carnaval (2 februari 2018)
Keet uit Fluitenberg is 'Beste Keet van Nederland' (26 januari 2018)
Een tiener zijn eerste glas laten drinken vergroot de kans op problemen (26 januari 2016)
Eindexamenleerlingen oneens met alcoholverbod Udens College (18 januari 2018)

Nieuw overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten (21 december 2017)
Beter geen alcoholvrij bier geven aan kinderen (15 december 2017)
Leerlingen Bonhoeffer College Enschede op bezoek bij Grolsch (15 december 2017)
Jongeren met problemen binnen gezin gebruiken meer alcohol en bingen vaker (11 december 2017)
Alcoholmisbruik geeft sterk verhoogde kans op letsel in maand erna (5 december 2017)
17% jeugd Haaglanden is bingedrinker (4 december 2017)
Comadrinken in vrieskou baart zorgen (4 december 2017)
Manifest Gooise scholen moet alcoholgebruik jongeren indammen (1 december 2017)
Voorzichtige daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren (30 november 2017)
Nederlandse jongvolwassenen tevreden (30 november 2017)
Onderzoek Objectief naar spontaan ID tonen (28 november 2017)
Onmogelijk om je kind te laten stoppen met drinken (24 november 2017)
Werkt de Gezonde School aanpak? (23 november 2017)
Drank en wiet verlagen kans op succes later (19 november 2017)
Jongeren Weert komen makkelijk aan alcohol (16 november 2017)
Alcoholgebruik Gooise jeugd baart scholen zorgen (15 november 2017)
De jeugdsoos in Hooghalen kom je niet in als je gedronken hebt (7 november 2017)
Heineken wil met F1 meer jongeren bereiken en digitale aanwezigheid vergroten (4 november 2017)
Permanente verwijdering uit de jeugdsoos na overlast in omgeving (4 november 2017)
Wim van Dalen: Partyproof niet het ei van Columbus (2 november 2017)
Grote daling in jeugdcriminaliteit Noord-Nederland (2 november 2017)
Alcoholverslaving straks te voorspellen (25 oktober 2017)
Brief gemeente Franekeradeel aan ouders over alcoholgebruik jongeren (14 oktober 2017)
Organisatie gesprekstafels jeugdverslavingszorg van start (10 oktober 2017)
Zuipen, seksen en de lucht van pis (7 oktober 2017)
Jongeren worden vaak aan reclame van bepaalde alcoholmerken blootgesteld (2 oktober 2017)
Klassefeest Alexia loopt door drank uit de hand (29 september 2017)
Tilburg: aanpak ID-fraude bij jonge stappers (27 september 2017)
Onderzoek Hendriks naar alcoholposts op social media (13 september 2017)
Jongeren verkiezen gezonde leefstijl boven het café (11 september 2017)
Stomdronken Groningse studenten misdragen zich in Sushi Mall (11 september 2017)
Start landelijke themaweek NIX zonder ID (7 september 2017)
De Volkskrant zoekt uit waarom de jeugd van tegenwoordig steeds verstandiger is geworden (2 september 2017)
Jongeren leveren 1.000 bierkratjes in bij supermarkt (29 augustus 2017)
Waddencamping blijft drankoord (24 augustus 2017)
Polsbandjes tijdens Arnhemse introweek (23 augustus 2017)
Jongeren van middelengebruik afhouden: IJsland lukt het (19 augustus 2017)
Radboud Universteit neemt maatregelen (15 augustus 2017)
KPJ Brabant: "vervelend, maar nodig" (15 augustus 2017)
KPJ Ossendrecht ontvlucht naar België (14 augustus 2017)
Alcohol en/of roken onder de 18 jaar? Zes vragen over NIX18 (1 augustus 2017)
Themaweek 'NIX zonder ID' van 7 tot 14 september 2017 (31 juli 2017)
Kleuters weten al iets over alcohol en alcoholgebruik (21 juli 2017)
Veel dronken jongeren tijdens Vierdaagsefeesten (19 juli 2017)
Feestgangers zuipen zich het ziekenhuis in (19 juli 2017)
App die zorgt dat je niet teveel drinkt en eerder naar huis gaat (18 juli 2017)
SV Honselersdijk gaat drinkende jeugdleden straffen (12 juli 2017)
Te veel Deurnese jongeren gebruiken drank en drugs (7 juli 2017)
Helft begeleiders ontgroening Groninger corps moet nuchter zijn (7 juli 2017)
De IJslandse jeugd is van de drank af (1 juli 2017)
Sandra van Ginneken: "Het duurt een generatie voor leeftijdsgrens is ingedaald (28 juni 2017)
Psychiatrische stoornissen in kindertijd verhogen risico op latere verslaving (27 juni 2017)
Meer soa's door alcohol- en drugsgebruik (26 juni 2017)
Afname alcoholgebruik vooral op VWO (26 juni 2017)
Afspraken over alcohol en roken maken had een beetje nut (26 juni 2017)
Start nieuwe NIX18-campagne (26 juni 2017)
Negen minderjarigen in ziekenhuis met alcoholvergiftiging na TT (25 juni 2017)
Alcoholverbod voor studenten Nijmeegs universiteitsgebouw (22 juni 2017)
Urk: Strengere regels en controle rond jeugdhonken (21 juni 2017)
Nijmgeese studenten protesten tegen betutteling universiteit (31 mei 2017)
Verhoogd risico op suïcide na SEH-bezoek voor alcohol of drugs (31 mei 2017)
Haags project leert kinderen nee te zeggen tegen drank (23 mei 2017)
Alcoholcontrole Moergestel: jongeren naar HALT (20 mei 2017)
Alcoholgebruik Amsterdamse mbo-studenten hangt vooral samen met leeftijd en etniciteit (19 mei 2017)
West-Friesland: ouders hebben veel invloed op drinkgedrag jongeren (2 mei 2017)
Politie Zwolle: zorgen over dronken minderjarigen (28 april 2017)
Crone: niet drinken onder de 18, ook niet op Koningsdag! (27 april 2017)
Vijftien jonge drinkers op de bon in regio Deventer (24 april 2017)
Meer jongeren met valse ID-kaart naar Halt (24 april 2017)
Stomdronken gevallen fietser van weg gehaald (23 april 2017)
Alcoholgebruik door docenten gebeurt vaker tijdens schoolreis (19 april 2017)
Docent op non-actief na drankmisbruik op studiereis (19 april 2017)
Je bent jong, dronken, doet gek en bekijkt dag later jezelf, het helpt (12 april 2017)
Toename van jonge comadrinkers lijkt gestopt (12 april 2017)
Minder Zeeuwse jongvolwassenen drinken te veel (28 maart 2017)
Moet drinken thuis onder de 18 verboden worden? (20 maart 2017)
Amphia: meer jonge comadrinkers (20 maart 2017)
Geen alcohol in Spar op Universiteitsterrein (20 maart 2017)
Ouders brengen aangeschoten kinderen naar een horecagelegenheid (11 maart 2017)
Tytsjerksteradiel maakt zich zorgen over alcoholgebruik onder minderjarigen (9 maart 2017)
Serious gaming voor grip op alcoholgebruik (8 maart 2017)
Bredase discotheek: geen minderjarigen meer (2 maart 2017)
Jongeren bieden spelende kinder alcohol aan (2 maart 2017)
Stratumseind Eindhoven weert tieners (23 februari 2017)
Alcoholgebruik Bladelse jongeren hoog (22 februari 2017)
Burgemeester van Pijnacker-Nootdorp: heel veel dronken jeugd (21 februari 2017)
Jongeren zien vaker alcoholmarketing dan volwassenen (20 februari 2017)
Limburgse jongeren drinken veel meer dan niet-Limburgse jongeren (14 februari 2017)
Dronken meisje op alcoholvrij feestje Breda (13 feruari 2017)
Scholen scherpen regels over roken en alcohol drinken verder aan (1 februari 2017)
Hoogleraar: "Puberbrein werkt nou eenmaal anders" (26 januari 2017)
Jongvolwassenen drinken, roken en blowen meer dan 25-plussers (26 januari 2017)
Politie Amersfoort confronteert jongeren met hun dronkenschap (5 januari 2017)

Nieuwe campagne FrisValley (28 december 2016)
Gezondheidsincidenten uitgaande jongeren vaak alcoholgerelateerd (22 december 2016)
Engelse kinderen proberen minder vaak dan ooit alcohol uit (15 december 2016)
Meisjes met verkeerd lichaamsbeeld nuttigen vaker veel alcohol (14 december 2016)
GGD Amsterdam: Havo en Vwo-leerlingen onderschatten schade drank en drugs (13 december 2016)
Vijf scholen Rijnstreek ontvangen keurmerk Alcoholvrije School (9 december 2016)
Had ophoging alcoholleeftijd invloed op drugsgebruik? (5 december 2016)
Verband tussen zwaar drinken in tienerjaren en abnormale hersenontwikkeling (5 december 2016)
Zuipfeest in zwembad Den Bosch maakt tongen los (3 december 2016)
Groningse jongere vaak en veel aan drank na eenmaal proeven alcohol (23 november 2016)
Nog steeds veel alcoholopnames jongeren in Westfriesgasthuis (21 november 2016)
Minderjarige bestelt sterke drank bij zogenaamde wodka-boys (18 november 2016)
Van veel drinken als je jong bent kun je levenslang last houden (4 november 2016)
GGD Hart voor Brabant: minder jongeren drinken alcohol (1 november 2016)
Rapport Bureau Youngworks naar drinksetting jongeren (27 oktober 2016)
Meer alcoholvergiftigingen op SEH-afdelingen (27 oktober 2016)
Halt-straf Alcohol verbeterd (24 oktober 2016)
Kroegverbod voor pubers na drinken alcohol (23 oktober 2016)
Dronken vrienden kopen veulen (19 oktober 2016)
100 Apeldoornse jongeren met alcohol betrapt (18 oktober 2016)
ESPAD: Nederlandse jongeren drinken vaker en meer per keer dan Europese leeftijdsgenoten (20 september 2016)
NIX18 heeft helemaal niet gefaald (14 september 2016)
Wim van Dalen in Uitgelicht over het drankgebruik van studenten (14 september 2016)
Van Rijn zendt Kamer brief over nieuw Trimbos-onderzoek (14 september 2016)
Van Rijn bezorgd over middelengebruik studenten (14 september 2016)
Veel 17-jarige HBO-studenten drinken (14 september 2016)
Frisfeesten in vier nieuwe steden (7 september 2016)
Ook Amersfoort werkt nu met camerabeelden (5 september 2016)
Verzet vanuit Universiteit tegen 'waterboarding met bier'(1 september 2016)
Hoeksch Lyceum krijgt keurmerk alcoholvrije school (24 augustus 2016)
Naaldwijkse jeugd gaat helemaal kapot aan de alcohol (23 augustus 2016)
Fiks alcoholgebruik tijdens introfeest Nijmegen (20 augustus 2016)
Lochemse jeugd drinkt veel (20 augustus 2016)
Kwart jeugd Den Helder is binge drinker (18 augustus 2016)
Minder alcohol tijdens introductie (9 augustus 2016)
Politie filmt dronken jongeren (31 juli 2016)
Jongeren mijden Nederlandse camping, volgens Recron mede wegens alcoholverbod onder 18 jaar (24 juli 2016)
Eén comadrinker per week bij GGD IJsselland (20 juli 2016)
Weer minder tieners beboet voor drinken alcohol (16 juli 2016)
Uitvallers Halt gaan vaker de fout in dan jongeren die straf wèl afronden (15 juli 2016)
Alcoholgebruik groep 7 en 8 basisschool spectaculair gedaald (5 juli 2016)
Leerlingen op het voortgezet onderwijs drinken minder (5 juli 2016)
Alcoholgebruik jongeren Noord-Holland Noord blijft om aandacht vragen (23 juni 2016)
Zeeuwse jongeren beginnen later te drinken (20 juni 2016)
Nul boetes en toch heeft alcoholproblematiek prioriteit in Dronten (19 juni 2016)
GGD Utrecht: "Jongeren in de regio leven steeds gezonder" (14 juni 2016)
Minderjarigen gepakt met sterke drank (14 juni 2016)
Geen controles of geen overtredingen? (13 juni 2016)
Drinkende minderjarigen in Lingewaard hard aangepakt (9 juni 2016)
Terschelling aan kop bij boetes voor minderjarige drinkers (8 juni 2016)
Zwolle heeft jongste minderjarige drinkers van Nederland (8 juni 2016)
In veel gemeenten geen boetes voor minderjarige drinkers (8 juni 2016)
Jonge drinkers krijgen vaker een boete, grote verschillen in Overijssel (8 juni 2016)
Oerlese jeugd drinkt zich in het ziekenhuis (30 mei 2016)
Naar het schoolfeest, dan eerst even blazen (29 mei 2016)
Zegers: "Maak een filmpje van je laveloze kind" (23 mei 2016)
RTL: meeste jongeren mogen thuis niet drinken (7 mei 2016)
Ouders kunnen beter hun kind geen slokje geven (27 april 2016)
D66 wil dat kabinet advies RVS vraagt over leeftijdsgrenzen (27 april 2016)
Rotterdam deelde in 2015 méér boetes uit aan alcoholdrinkende tieners (26 april 2016)
Dronken Bergse tieners hoeven niet naar Halt (22 april 2016)
Bus vol zeer dronken jongeren strandt (22 april 2016)
Meer Halt-straffen voor drinkende jongeren (18 april 2016)
Groninger jongeren zijn gezonder gaan leven (15 april 2016)
Meeste jongeren vinden wettelijke leeftijdsgrens goed (15 april 2016)
Van Dalen: "Ouders maken afspraken over drugs, niet over drank (12 april 2016)
Jongeren over de schreef met drank op schoolfeest (11 april 2016)
Alcoholvrije feesten voor jongeren uit de Drechtsteden (8 april 2016)
Utrechtse alcoholvrije feesten aan alcohol ten onder (7 april 2016)
Jonge comadrinkers uit Bergen op Zoom krijgen Halt-straf (7 april 2016)
Van Rijn beantwoordt 4 sets Kamervragen over alcoholintoxicaties (5 april 2016)
West-Brabantse jongeren drinken stevig in (5 april 2016)
Moeder na comazuipfeestje: 'Wat kon er gebeuren?' (4 april 2016)
Jongeren meestal nuchter in de auto, maar vaak dronken op de fiets (4 april 2016)
Vier kinderen met alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis (3 april 2016)
Walcherse jongeren mogen niet mee met partybus (30 maart 2016)
11% jongeren omzeilt strenge regels horeca met valse ID's (29 maart 2016)
Urker café gaat strijd aan met illegale horeca (23 maart 2016)
Staatssecretaris Van Rijn beantwoordt vragen over comadrinken (21 maart 2016)
Scholieren van 15/16 jaar dronken in 2015 minder dan in 2011 (15 maart 2016)
Europese scholieren dronken in 2013/2014 significant minder alcohol dan voorheen (15
Jongeren onderschatten hoeveel hun vrienden roken en drinken (10 maart 2016)
Vloggen om jongeren van de drank te houden (10 maart 2016)
Uitslag Stelling Telegraaf: 'Ouders zijn verantwoordelijk, maar doe mixdrankjes in de ban (10 maart 2016)
Bijna twee op de drie ouders in Woudenberg stelt grenzen aan alcoholgebruik kinderen (29 februari 2016)
Kinderen laten proeven blijkt geen effectieve preventie-strategie (22 februari 2016)
Jongeren Interventie Team nu ook actief in Den Helder (17 februari 2016)
Jongeren onder de 18 jaar kopen moeiteloos alcohol in Putten (12 februari 2016)
Jongeren met weinig regels van ouders drinken meer alcohol (11 februari 2016)
Carnaval in Noordwijkerhout: extra aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren noodzakelijk (10 februari 2016)
Alcoholvrij feest slaat aan bij jongeren (7 februari 2016)
'Verrassend' veel tieners met alcohol in Tienertent Nuenen (6 februari 2016)
Editie NL over bier kopen tijdens carnaval (5 februari 2016)
Moeder beboet om dronken meisje op feestje van dochter (29 januari 2016)
Van Rijn beantwoordt vragen van Voordewind (25 januari 2016)
Promovenda: 'Ouders hebben invloed op drinkende pubers' (22 januari 2016)
Jongeren Amersfoort proberen drank te kopen met valse ID-kaart (18 januari 2016)
Meeste deuren met carnaval dicht voor 18-minners (18 januari 2016)
Jong drinken verhoogt risico om later regelmatige drinker te worden (2 januari 2016)

Voordewind stelt spoedvragen over all-in feesten (30 december 2015)
Jonge Brabanders en Limburgers drinken het meest tijdens carnaval (29 december 2015)
Meerderheid bezorgd om gezuip op all-in feesten (29 december 2015)
Zorgen om gebruik energiedrankjes met alcohol (28 december 2015)
Dascha was dronken, café moet dat gezien hebben (9 december 2015)
Alcohol en jongeren: animatie van Jellinek (8 december 2015)
Van Dalen: "Blaastesten beter dan polsbandjes" (8 december 2015)
Alcoholverbod voor studieverenigingen? (13 november 2015)
Drie jongeren met alcohol in nachtbus Renesse (27 oktober 2015)
Jongeren Kuitaart blazen tijdens alcoholcampagne (25 oktober 2015)
Intraval-rapport: slechts 10% jongeren 16/17 jaar doet aankooppogingen (22 oktober 2015)
Gebruikt een derde van de jongeren meer drugs door alcoholverbod? (24 september 2015)
Van Rijn reageert op resultaten BNN-onderzoek (22 september 2015)
Van drank naar drugs? (22 september 2015)
Brabantse ziekenhuizen bezorgd (26 augustus 2015)
Trimbos: 'Campuscantus is een fout signaal' (25 augustus 2015)
Studenten TU/e feesten met water in plaats van bier (22 augustus 2015)
Van Rijn beantwoordt Kamervragen over effectiviteit schoolvoorlichting (17 augustus 2015)
41 kinderen met alcohol bij evenement in Dronten (15 augustus 2015)
Identiteitsfraude in Renesse om aan alcohol te komen (12 augustus 2015)
Wim van Dalen vindt meebetalen door jonge veeldrinkers geen goed idee (29 juli 2015)
CBS: Meerderheid wil dat jonge veeldrinkers meebetalen aan hulp (29 juli 2015)
Utrecht krijgt Disconnected jongerenfeesten (18 juni 2015)
Proefschrift over het voorspellen van verslavingsgedrag bij jongeren (9 juni 2015)
Meeste Brabantse eindexamenfeesten zonder alcohol (29 mei 2015)
Ouders niet aansprakelijk voor vandalisme pubers (19 mei 2015)
Alcoholvrije feesten in Roosendaal (8 mei 2015)
Kleinere groep jonge drinkers in Staphorst nuttigt meer (6 mei 2015)
STAP is het oneens met kinderombudsman (4 mei 2015)
Kinderombudsman tegen inzet minderjarigen (2 mei 2015)
Ouders strenger over alcoholgebruik tieners (2 mei 2015)
18 jaar? Rijles en alcohol kopen! (1 mei 2015)
Kinderen van overmatig drinkende ouders drinken zelf ook meer (1 mei 2015)
Leerlingen mogen van de rijdende rechter tijdens schoolactiviteiten niet drinken (28 april 2015)
Blaasactie Zoutelande: helft jongeren onder de 18 heeft ingedronken (28 april 2015)
Leerlingen dienen klacht in tegen Drachster Lyceum (25 april 2015)
Feestje Drachtster Lyceum afgelast om alcohol (23 april 2015)
Aan de slag met het thema alcohol en puberhersenen (9 april 2015)
Kind dat slokje mag 'drinkt éérder en is váker dronken' (31 maart 2015)
Slecht slapen voorteken voor alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (26 maart 2015)
Effectonderzoek NIX18-campagne: 18-minners drinken minder (17 maart 2015)
Student doet 25 shots wodka in minuut en sterft (17 maart 2015)
Met hoe meer vrienden je drinkt, hoe meer je drinkt (15 maart 2015)
Staatssecretaris Van Rijn geeft antwoord op Kamervragen over comadrinken (9 maart 2015)
Drents jeugdonderzoek laat minder jonge drinkers zien (9 maart 2015)
PAS effectieve psychologische interventie gericht op uitstel begin alcoholgebruik (5 maart 2015)
Oldenzaalse jeugd organiseet zelf disco-avonden (27 februari 2015)
Beantwoording Kamervragen over de opkomst van drunkorexia (25 februari 2015)
'Youtube-filmpjes schetsen positief beeld van alcoholgebruik' (21 februari 2015)
Een 17-jarige jongen over de alcoholleeftijd van 18 jaar (19 februari 2015)
De Looze: "Méér ziekenhuisopnamen na overmatig alcoholgebruik omdat ouders alerter zijn" (16 februari 2015)
Nico van der Lely: "Bij kinderen is alcohol in één keer te veel (16 februari 2015)
Van Rijn gaat toename comadrinkende kinderen onderzoeken (16 februari 2015)
Meer jongeren in ziekenhuis na te veel drank (16 februari 2015)
Blaastest bij entree schoolfeest (13 februari 2015)
'Drunkorexia groeiend fenomeen' (4 februari 2015)
Aantal jonge comazuipers Noord-Holland Noord stabiel (30 december 2014)
Alcoholgebruik bij pubers terugdringen via sociale marketing (17 december 2014)
Overmatig drinken door ouders heeft invloed op alcoholgebruik van hun kind (9 december 2014)
Verslavingszorg moet zich meer op kinderen van verslaafde ouders richten (2 december 2014)
Alcoholcontrole voorafgaand aan scholierenfeest in Nieuw Amsterdam (29 november 2014)
Rijdende Rechter beslist over alcoholgebruik door 18+ leerlingen op feest Valuascollege (27 november 2014)
Udense jeugd regelt zelf nieuw vertier (18 november 2014)
Eerste vignet Gezonde School VO voor preventie roken, alcohol en drugsgebruik (14 november 2014)
Vader furieus over wijnproeverij op school (13 november 2014)
Daling aantal alcoholvergiftigingen onder jongeren in Noord-Holland Noord zet voorzichtig door (5 november 2014)
Nieuwe NDM verschenen (4 november 2014)
Trimbos-studie naar middelengebruik bij jongeren in risicosettingen (30 oktober 2014)
Oratie Van den Putte over effectieve gezondheidspreventie (30 oktober 2014)
Drie op vier ouders positief over verhoging leeftijdsgrens alcohol, maar één op vier stelt regels (28 oktober 2014)
Jeugd smokkelt drank in yoghurtverpakking (28 oktober 2014)
Keurmerk-100% alcoholvrij voor Dordts Dalton lyceum (19 oktober 2014)
C1000 in Klundert introduceert gezichtsherkenning bij leeftijdscontrole (15 oktober 2014)
Meer dan de helft van de mysterykids krijgt alcohol mee (14 oktober 2014)
Reactie Van Rijn op HBSC-rapport (9 oktober 2014)
Aantal (jonge) alcoholrijders in 12 jaar gehalveerd (9 oktober 2014)
Aantal alcoholvergiftigingen op Spoedeisende Hulp in 2013 onverminderd hoog (3 oktober 2013)
Bitterheid kan rol spelen bij alcoholconsumptie jongeren (25 september 2014)
Regelmatig alcoholgebruik bij jongeren is te voorspellen (15 september 2014)
Van Dalen: "Mooi dat jongste groep minder drinkt" (8 september 2014)
Cultuuromslag in alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren < 16 jaar (8 september 2014)
40% Friese jongeren van 16 en 17 jaar zegt minder alcohol te kopen/drinken (28 augustus 2014)
Knevel & Van den Brink over drinkgelag op camping Appelhof (27 augustus 2014)
Studentenverenigingen weren eerstejaars onder de 18 jaar (26 augustus 2014)
Steun nieuwe alcoholleeftijd vooral bij niet drinkende jongeren (25 augustus 2014)
Telegraaf: jongerenreisclubs lappen regels aan hun laars (22 augustus 2014)
'17-jarige zonder bier roept medelijden met ons op. Wie is er nou sneu?' (15 augustus 2014)
36% Amsterdamse studenten drinkt zelden of nooit (15 augustus 2014)
Minderjarige jongeren naar campings in België (1 augustus 2014)
Jongeren zeer kwetsbaar voor advertenties van alcoholmerken (18 juli 2014)
Jongeren boeken - slecht geïnformeerd - drankreizen naar buitenland (4 juni 2014)
WK Voetbal risicosituatie voor overmatige alcoholconsumptie jongeren (4 juni 2014)
48% ouders laat 16- en 17-jarige kinderen nog drinken (27 mei 2014)
Geen duidelijk beeld comadrinken eerste kwartaal 2014 (27 mei 2014)
Persbericht: Daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren stagneert (27 mei 2014)
CSW in Vlissingen nu alcoholvrije school (16 mei 2014)
Jongere drinkt minder na veranderen stereotype beeld over drinken (31 maart 2014)
Docenten hebben moeite met alcoholvrije school (28 maart 2014)
5.300 patiënten op eerstehulp met alcoholvergiftiging (11 maart 2014)
ChristenUnie wil campagne over gevaren Neknomination (20 februari 2014)
Veel likes voor meisje dat drankspel 'Neknomination' weigert (19 februari 2014)
Geen angst voor Neknomination (14 februari 2014)
Horecaondernemers organiseren Project NiX-feesten (11 februari 2014)
Neknomination gevaarlijk drankspel (10 februari 2014)
Persbericht: Alcohol verdwijnt op schoolfeesten (10 februari 2014)
Café zonder alcohol voor jeugd in Oosterhout (15 januari 2014)
Next checkt: 'Alcohol thuis kun je als ouder beter helemaal verbieden' (13 januari 2014)
RTL-enquête: alcoholwet maakt ouders strenger (30 december 2013)
Enquête BNdeStem: jeugd 16/17 jaar zegt door te zullen drinken (28 december 2013)
Ouders vinden 18+ goede zaak, maar verbieden 16- en 17 jarigen niet te drinken (24 december 2013)
Verkapte marketing van Grolsch (24 december 2013)
Grolsch gaat drie doelgroepen waarschuwen voor alcohol (23 december 2013)
PARTYcetamol: alcoholvrij feesten voor jongeren (11 december 2013)
Hoog gebruik alchol, tabak en ecstasy door partygangers (3 december 2013)
Ouders comazuipende pubers worden gemeld bij AMK (7 november 2013)
Strenge alcohol-opvoeding: daling risicogedrag (18 oktober 2013)
Basisschoolleerlingen leren hoe je een "zuipkeet" opricht (18 oktober 2013)
Comazuipen treft jonge vrouwen het hardst (23 september 2013)
Peers hebben invloed op alcoholgebruik adolescenten (20 september 2013)
Zwaar drinken op jeugdige leeftijd risicofactor voor vroege dementie (13 augustus 2013)
Jongeren jeugdzorg drinken en blowen minder dan voorheen (28 juni 2013)
Persbericht: Aantal kinderen met alcoholvergiftiging licht gedaald (21 juni 2013)
Alcohol tijdens puberteit verhoogt kans op verslaving (21 mei 2013)
Meer jongeren en jongvolwassenen met alcoholvergiftiging en alcoholongevallen op spoedeisende hulp (10 maart 2013)
Persbericht: Wettelijke leeftijdsgrens definitief naar 18 jaar (1 maart 2013)
Carnaval en comazuipen (15 februari 2013)
SEH-afdelingen behandelden tijdens jaarwisseling meer patiënten door alcohol dan door vuurwerk (5 januari 2013)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl