NL EN
DONEER NU!






-

Europees beleid

Alcoholconsumptie en alcoholbeleid in Europa

Alcohol is in heel Europa een belangrijk volksgezondheids- en maatschappelijk vraagstuk. In the EU wordt 10,8 liter pure alcohol per 15-plusser per jaar gedronken. Dit is bijna twee keer zoveel als de gemiddelde alcoholconsumptie wereldwijd (=6,4 liter).

Alcoholgerelateerde schade is in de EU verantwoordelijk voor meer dan 15% van alle gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen bij mannen en circa 4% bij vrouwen. Schadelijk en riskant alcoholgebruik is ook (mede)verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal alcoholgerelateerde verkeersdoden op de Europese wegen en voor andere maatschappelijke gevolgen, zoals geweld, voetbalvandalisme, misdaad, gezinsproblemen en sociale uitsluiting, evenals lage arbeidsproductiviteit.

Op deze themapagina wordt ingegaan op:

- het alcoholbeleid van de Europese Unie
- het alcoholbeleid van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)
- het beleid in de Europese lidstaten
- leeftijdsgrenzen in landen van de EU
- accijnstarieven in landen van de EU
- Europese projecten

Eu1

I. Europese Unie

Vóór de EU Alcohol Strategy 2006-2012

In principe is volksgezondheidsbeleid een zaak voor lidstaten en heeft de Europese Unie maar een bescheiden rol. Toch nam de Europese Raad in 2001 een “Raadsaanbeveling over alcohol en jongeren, met name kinderen en adolescenten” aan, inclusief een set conclusies. In 2004 werd deze Raadsaanbeveling geëvalueerd. De uitkomst was dat de tijd rijp was om met een veelomvattende strategie te komen. De Raad vroeg daarop de Commissie om met zo’n document te komen.
Het schrijven van dat strategie-document duurde enkele jaren. Ten eerste omdat er veel verzet was tegen een gemeenschappelijke strategie van het belanghebbend bedrijfsleven. Ten tweede wilde de Commissie eerst enkele veelomvattende voorstudies laten uitvoeren naar aard en omvang van het alcoholgebruik en de alcoholproblematiek in Europa. De bekendste van die studies is het lijvige rapport “Alcohol in Europe, a public health perspective”. Verder gaf de Commissie opdracht tot uitvoering van twee zogenaamde effectrapportages. Eén m.b.t. de gezondheidsaspecten, één m.b.t. de economische aspecten.

De EU Alcohol Strategy 2006-2012

Het heeft uiteindelijk tot oktober 2006 geduurd voordat de Europese Commissie het eens kon worden over de “EU Alcohol Strategy”. De strategie - die gold voor de periode 2006 tot en met 2012 - bevatte zogenaamde soft law, hetgeen inhoudt dat er géén harmonisatie van wetgeving in wordt voorgesteld. Het document onderscheidde slechts prioritaire thema’s die relevant zijn in alle lidstaten en waarbij EU-actie in aanvulling op het nationale beleid van de lidstaten een meerwaarde heeft.

Prioritaire thema’s in deze strategie waren:
1. Beschermen van jongeren, kinderen en ongeboren kinderen;
2. Terugdringen van letsel en sterfgevallen als gevolg van alcoholgerelateerde verkeersongevallen;
3. Preventie van alcoholgerelateerde schade onder volwassenen en beperken van de negatieve effecten op de werkplek;
4. Informeren, opvoeden en bewustmaken van het effect van schadelijk en riskant alcoholgebruik, en van aanvaardbare drinkgewoonten;
5. Ontwikkelen en in stand houden van een gemeenschappelijke basis van wetenschappelijke gegevens op EU-niveau.

In november 2006 onderschreef de Europese Raad de "EU Alcohol Strategy". Maar in de conclusies hierover werd wel benadrukt dat alcoholgerelateerde schade immer coherent aangepakt dient te worden, met aandacht voor onderzoek, consumentenbescherming, vervoer, reclame, marketing, sponsoring, accijnsheffingen en andere vraagstukken m.b.t. de interne markt. Ook andere Europese instellingen, zoals het Europese Parlement, de European Economic and Social Committee en het Committee of the Regions reageerden positief, alhoewel er her en der wel wat kritische geluiden klonken.

Het meest concrete resultaat van de alcoholstrategie was het Alcohol & Health Forum dat in juli 2007 van start ging. Dit Forum is destijds opgezet om het belanghebbend bedrijfsleven en de relevante preventieorganisaties (zoals STAP) kennis en ervaringen te laten uitwisselen en de kans te geven de alcoholstrategie te ondersteunen door met concrete preventie- en voorlichtingsactiviteiten te komen. Het Forum werd in de loop de jaren uitgebreid met een Science Group en twee taskforces. Bovendien was er een jaarlijkse Open Forum Alcohol & Health.

De EU Lidstaten kregen hun eigen platform: de CNAPA: Committee on National Alcohol Policy and Action.

In 2009 heeft de Europese Commissie een stand van zaken rapport gepubliceerd over de implementatie van de "EU Alcohol Strategy 2006-2012".

Naar een nieuwe EU Alcohol Strategy?

Medio 2013 is een formele evaluatie van de "EU Alcohol Strategy 2006-2012" gepubliceerd. Die leidde niet tot een nieuwe strategie, mede omdat er in 2014 nieuwe Europese verkiezingen zouden komen. Maar er was wel behoefte aan enige structuur in de activiteiten van de EU lidstaten. Daarom besloot de Commissie begin 2014 te komen met een concept "Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking)" opgesteld voor de periode 2014-2016. In september 2014 heeft de CNAPA met dit actieplan ingestemd.
De zes actieterreinen die in het nieuwe actieplan beschreven worden zijn:
1. Beperken van het binge-drinken;
2. Beperken van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van alcohol voor jongeren;
3. Beperken van de blootstelling van jongeren aan alcoholmarketing en alcoholreclame;
4. Beperken van schade als gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap;
5. Zorgen voor een gezonde en veilige omgeving voor jongeren;
6. Steunen van monitoring en onderzoek.

De leden van de CNAPA hebben begin 2015, na de installatie van het team Juncker, een oproep gedaan om op korte termijn een nieuwe alcoholstrategie te formuleren. De CNAPA heeft daartoe een zogenaamde "Scoping Paper" opgesteld. De vertegenwoordigers van de lidstaten zeggen hierin dat met name enige grensoverschrijdende kwesties (prijs- en accijnsbeleid, alcoholreclame- en marketing, etikettering) regulering op EU-niveau behoeven.

Niet alleen de CNAPA, ook het Europese Parlement (EP) heeft de Europese Commissie aangespoord om actie te gaan ondernemen. Op 29 april 2015 nam de EP een resolutie aan waarin de Europese Commissie werd opgeroepen uiterlijk in 2016 met een voorstel te komen waarin op EU-niveau wordt geregeld dat ten minste de voedingswaarde op de etiketten van alle alcoholhoudende dranken komt. Verder wil het EP dat de Commissie onmiddellijk aan de slag gaat met de voorbereiding van een nieuwe Europese alcoholstrategie. De EP vindt ook dat grensoverschrijdende internetverkopen beter gereguleerd moeten worden.

Niet lang ná de aanname van de resolutie door het EP heeft Vytenis Andriukaitis, de EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, in een speech laten weten dat er - wat hem betreft - GEEN aparte nieuwe alcoholstrategienota zal komen. De Commissie wil - zo gaf hij toen aan - het Europese alcoholbeleid onderdeel laten zijn van een nota over het beleid gericht op chronische leefstijlziekten.

De Europese gezondheidsorganisaties zagen het onverwachte besluit van de Commissie om niet te komen met een aparte nieuwe alcoholstrategie, ondanks de oproep daartoe van de CNAPA en het Europese Parlement, als een kniebuiging voor de alcoholindustrie. De alcoholproblematiek is in de visie van de 21 organisaties méér dan een chronische ziekte. Alcohol heeft immers ook tal van maatschappelijke gevolgen, zoals rijden onder invloed en (huiselijk) geweld. Daarom zijn ze collectief uit het Alcohol and Health Forum gestapt, een stap die in 2013 al door vier preventieorganisaties was gezet. STAP is lid van Eurocare en heeft het forum dus ook verlaten. STAP zelf had overigens in het verleden al de nodige kritiek geuit op de effectiviteit van de concrete preventie- en voorlichtingsactiviteiten die in het kader van het Alcohol and Health Forum ondernomen werden, met name die van het belanghebbend bedrijfsleven.

De gezamenlijke ministers van gezondheid van de EU-lidstaten hebben 7 december 2015 in een formele EU-raadsvergadering de Europese Commissie ook gevraagd om met een nieuwe EU Alcohol Strategie te komen en wel vóór eind 2016. Deze speciale EU-strategienota zou – aldus destijds die raadsconclusies - gericht moeten zijn op maatregelen die alcoholgerelateerde schade met een grensoverschrijdende dimensie terugdringen. De nieuwe strategienota zou - in de visie van de ministers van gezondheid van de EU - aansluiting moeten zoeken bij de activiteiten die al verricht zijn door de CNAPA en de WHO.

Na de aanvaarding van de raadsconclusies begin december 2015 is de discussie over het Europese alcoholbeleid ruim één jaar geheel stil gevallen. In februari 2017 kwam er weer wat schot in toen het Europees Comité voor de Regio's een advies aannam waarin ook gepleit werd voor een nieuwe EU-strategie voor alcohol. Eén maand later, in maart 2017, bracht de Europese Commissie het langverwachte rapport uit met het standpunt over etikettering van de lijst van ingrediënten en de voedingswaarde van alcoholhoudende dranken. Helaas bleek dat standpunt weinig ferm: de Commissie bleek namelijk gekozen te hebben voor zelfregulering: de alcoholbranche werd uitgenodigd om binnen één jaar zelf te komen met een reguleringsvoorstel. Inmiddels heeft de alcoholbranche daaraan gehoor gegeven. Het is een voorstel dat ver onder de maat is.

Tijdens het EU voorzitterschap van Estland (tweede helft 2017) is opnieuw geprobeerd om beweging te krijgen in het inmiddels toch wel weigerachtig te noemen optreden van de Commissie m.b.t. het formuleren van een Europese alcoholstrategie.
Een en ander heeft december 2017 geresulteerd in wéér een nieuwe oproep van de ministers van gezondheid van de EU-lidstaten om met een tweede Europese alcoholstrategie te komen. Ook vroegen de gezondheidsministers in de raadsconclusies aan de Commissie:
- de Lidstaten te ondersteunen door nieuwe gezamenlijke acties (zogenaamde ‘joint actions’) te faciliteren;
- een nadere studie en evaluatie te laten verrichten naar de huidige regels m.b.t. online advertenties voor alcoholhoudende dranken;
- onderzoek te doen naar grensoverschrijdende aankopen van alcoholhoudende dranken;
- uiterlijk eind 2019 te komen met goede voorstellen m.b.t. etikettering van alcoholhoudende dranken.

Met name dat laatste is relevant nu de zelfreguleringsvoorstellen over consumenteninformatie en etikettering waarmee de alcoholsector is gekomen onder de maat blijken te zijn. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de paragraaf "Verplichte vermelding van productinformatie" op de themapagina over nationaal beleid.

Het is nu afwachten of de Commissie eindelijk met voorstellen zal komen. Want hoe lang kan de Commissie nog de wens van de Europese gezondheidsorganisaties en de verzoeken van de CNAPA, het EU-Parlement, het Europees Comité van de Regio's en (tweemaal) de gezondheidsministers van de EU Lidstaten naast zich neerleggen? Het enige dat de Commissie schijnt te willen is een herstart van het European Alcohol and Health Forum, maar laat dat nu net een overleg zijn waarover de meeste Europese gezondheidsorganisaties zeer kritisch zijn. Zij zijn er immers niet voor niets uitgestapt.

EU Alcohol Strategy (nederlandstalig) (211 kB)

Assessment EU Alcohol Strategy (2,31 MB)

Civil Society Organizations to leave Alcohol & Health Forum (482 kB)

Kritiek STAP op Alcohol & Health Forum (20,3 kB)

Actieplan alcoholgebruik jongeren en binge-drinken (230 kB)

Scoping paper CNAPA (393 kB)

Europese Parlement Resolutie Alcoholstrategie (113 kB)

Raadsconclusies Strategie van de EU ter beperking van aan alcohol gerelateerde schade (234 kB)

The need for and way towards an EU-strategy on alcohol-related issues (353 kB)

Mandatory labelling of the list of ingredients and nutrition etc. (327 kB)

Council Conclusions on Cross-border aspects in alcohol policy (370 kB)

Who-logo-en

-
-

II. WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)

Binnen de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is schadelijk alcoholgebruik al sinds de vroege jaren 90 van de vorige eeuw een belangrijk thema.

De eerste twee Europese actieplannen 1992-2005

Op Europees niveau werd in 1992 een "European Alcohol Action Plan" aangenomen. Dat plan riep op tot intensivering van het alcoholbeleid, zoals strengere wetgeving in de lidstaten en meer internationale samenwerking. Een van de uitvloeisels van dit actieplan was een Europese ministeriële conferentie over alcohol (1995), waar met algemene stemmen een "European Alcohol Charter” werd aangenomen.

In 1999 stemde het Europese Regionale Comité van de WHO in met het “European Alcohol Action Plan 2000-2005". In dit actieplan waren de politieke strategieën van het “European Alcohol Charter” uitgewerkt in concrete activiteiten en doelstellingen. In februari 2001 werd dit tweede actieplan, samen met een "Declaration on Alcohol and Young People” unaniem goedgekeurd tijdens een Tweede Europese ministeriële conferentie.

Het kaderbesluit en het vierde Europese actieplan 2005-2020

Het "European Alcohol Action Plan 2000-2005" werd gevolgd door een "Framework for Alcohol Policy in the WHO European Region”. Dat werd goedgekeurd in Boekarest in 2005. Door een gebrek aan capaciteit op het Europese Regionale Bureau van de WHO in Kopenhagen werd dit kaderbesluit nooit verder uitgewerkt.

In 2011 werd de draad op Europees niveau weer opgepakt. In september 2011 stemde het Europese Regionale Comité in met het “European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol 2012-2020”.
Dit plan bouwt voort op de drie eerdere Europese alcohol actieplannen, maar de hoofddoelstellingen en actiepunten zijn ook in lijn met de “Global Alcohol Strategy” (mei 2010) van de WHO.

De 10 actiepunten zijn:
1. zorg voor leiderschap, bewustwording en betrokkenheid
2. zorg voor goede preventie en gezondheidszorg voor patiënten met alcoholgerelateerde ziekten
3. ondersteun lokale acties en acties op het werk
4. formuleer beleid gericht op het tegengaan van rijden onder invloed
5. beperk de beschikbaarheid van alcohol
6. reguleer de marketing van alcoholhoudende dranken
7. ontwikkel een efficiënt en effectief alcoholaccijnsbeleid
8. verminder de negatieve gevolgen van het drinken van alcohol en van dronkenschap
9. verminder de gevolgen voor de volksgezondheid van zelfgemaakte en illegale alcohol
10. regel controle en toezicht.

Actieplannen van de WHO hebben geen kracht van wet, maar het is gebruikelijk dat de lidstaten deze documenten serieus nemen en na aanname ervan er mee aan de slag gaan.

In maart 2012 publiceerde het Europese Regionale Bureau van de WHO in Kopenhagen een rapport over alcoholgebruik, alcoholgerelateerde schade en alcoholbeleid in de Europese Unie, getiteld "Alcohol in de European Union 2012".

In 2018 is opnieuw gerapporteerd over de stand van zaken m.b.t. alcoholgebruik, alcoholgerelateerde schade en alcoholbeleid in de Europese Unie, plus Noorwegen en Zwitserland. Dit in de vorm van 30 factsheets. De data betreffen over het algemeen 2016.

European Alcohol Action Plan 2012-2020 (6,17 MB)

WHO Global Alcohol Strategy (1,72 MB)

Alcohol in the European Union 2012 (6,69 MB)

Public health successes and missed opportunities (5,20 MB)

Alcohol consumption, harm and policy response - fact sheets for 30 European countries, 2018 (12,8 MB)

-

III. Beleid in de lidstaten

In een rapport van de WHO (WHO, 2004) wordt een indeling van Godfrey & Maynard (1995) genoemd die het grote aantal opties voor alcoholbeleid in 3 groepen ingedeeld hebben. De volgende indeling wordt genoemd:
1. Populatie gerichte beleidsmaatregelen (Population-based policies): beleidsmaatregelen gericht op het veranderen van de alcoholconsumptie onder de bevolking. Hier moet men denken aan beleidsmaatregelen als accijns, reclamebeperkingen, het controleren van de beschikbaarheid van alcohol (e.g. minimum leeftijdsgrens) en gezondheidscampagnes. Deze maatregelen beïnvloeden niet alleen probleemdrinkers, maar alle drinkers. Op voorlichting na, is juist voor deze collectieve maatregelen de effectiviteit het duidelijkst aangetoond (WHO, 2004)
2. Probleem gerichte beleidsmaatregelen (Problem-directed policies): beleidsmaatregelen gericht op degenen met specifieke alcohol-gerelateerde problemen zoals rijden onder invloed (bijv. het inzetten van blaastesten) of alcoholgerelateerde overtredingen (minimum alcoholprijs). Omdat deze maatregelen gerichter zijn verlagen zij de kans om niet-probleem drinkers te raken. Het gevaar bestaat dat de focus op een specifiek probleem ervoor zorgt dat andere problemen te weinig aandacht krijgen en verslechteren (Godfrey & Maynard, 1995).
3. Directe interventies (Direct interventions): beleidmaatregelen gericht op individuele drinkers zoals ”brief interventions” en behandelprogramma’s. Vaak zijn directe interventies gericht op zware drinkers. Succesvolle directe interventies hebben belangrijke positieve effecten op de individuele drinker en zijn of haar omgeving, maar er moet een grote groep zware drinkers aanwezig zijn om de effectiviteit van deze maatregelen in de samenleving te kunnen waarnemen.

Waar in het verleden beleidsmaatregelen in en buiten Europa voornamelijk gericht waren op het terugbrengen van de collectieve alcoholconsumptie in de maatschappij, bestaat er een internationale trend waarin collectieve maatregelen steeds vaker plaatsmaken voor meer groeps- en probleemgerichte maatregelen (WHO, 2004). De WHO geeft aan dat in veel landen economische en commerciële belangen en hun invloed op beleid een belangrijke rol spelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de toenemende mate waarin alcoholproducenten zelf groeps- en probleemgerichte interventies opzetten en zich bijvoorbeeld richten op voorlichting aan ouders (EUCAM, 2009).

Er bestaat een grote verscheidenheid aan alcoholbeleid in Europese landen. Alleen al in de maatregelen rond de verkooppunten van alcohol zien we een verscheidenheid van staatmonopolies in Zweden en Noorwegen, een slijterijsysteem in Nederland tot verkoop van alle dranken in de supermarkt in andere Europese landen.

Graag verwijzen we naar vindplaatsen op internet met overzichten van alcoholbeleid in andere landen:

Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries 2013;
Status Report on Alcohol and Health part II;
Overview of Member States policies aimed at reducing alcohol-related harm;
Global Alcohol Report; Country profiles;
Alcohol consumption, harm and policy response (factsheets over 30 Europese landen).

Er is ook een Zwitserse site waarop veel informatie te vinden is over het alcoholbeleid in Europese landen: suchtschweiz.ch. Een overzicht van de reclame- en marketingregelgeving in andere Europese landen is op de EUCAM-website te vinden. Op basis hiervan heeft het Trimbos-instituut recent een overzicht samengesteld.

Alcoholreclame en restrictieve maatregelen (Trimbos o.b.v. EUCAM) (269 kB)

-

IV. Leeftijdsgrenzen in landen van de EU

Alle landen in de Europese Unie kennen alcoholleeftijdsgrenzen. In 21 landen is de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken minimaal 18 jaar. Slechts 7 EU-landen kennen voor de winkelverkoop en voor de horecaverkoop van zwak-alcoholhoudende dranken een leeftijdsgrens van 16 of 17 jaar. Tot die 7 landen behoren België en Duitsland. Kijken we naar de verkoop van sterke drank dan zien we dat er 2 landen zijn met een leeftijdsgrens van 16 jaar, 2 met 17 jaar en 24 landen met minimaal 18 jaar.

Leeftijdsgrenzen 1 januari 2018

Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten - januari 2018 (188 kB)

-

V. Accijnstarieven in landen van de EU

Alle landen in de Europese Unie heffen accijns op gedistilleerde dranken en op bier (overigens ook op tussenproducten). Bijna de helft van de EU-landen heft ook accijns op (mousserende) wijn.
Hieronder een overzicht van de tarieven per 1 januari 2019 per hectoliter bier, wijn en gedistilleerd (consumptiesterkte) en een grafiek waarin de verschillen in de accijnstarieven van de EU-lidstaten duidelijk naar voren komen.

Overzicht accijnstarieven in eu-lidstaten 2018 consumptiesterkte

-

Grafiek: Accijnstarieven in EU-lidstaten in euro's per hectoliter bier, wijn en gedistilleerd (consumptiesterkte) (meest gangbare tarief) per 1 januari 2019

Accijnstarieven 2019 consumptiesterkte

-

Excise duties alcoholic beverages 1 January 2019 (1,18 MB)

-

-

VI. Europese projecten

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is betrokken geweest of is nog betrokken bij de volgende Europese projecten:

Alice rap

ALICE-RAP: Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project (www.alicerap.eu)
Het project ALICE RAP (2012-1 april 2016) werd gesubsidieerd door de Europese Commissie. In het kader van dit breed opgezette project werkte STAP onder meer samen met de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Amsterdam. Onderzocht werd o.a. de effecten van blootstelling aan alcoholreclame op de hersenactiviteit van stevige drinkers en de klinische behandeling van alcoholpatiënten. Er werd onder meer nagegaan of alcoholreclame invloed heeft op de recidive van alcoholverslaving.

Ammie

AMMIE: Alcohol Marketing Monitoring in Europe
Dit project is gestart in 2008 en afgesloten in 2012. Binnen het AMMIE-project is alcoholreclame en alcoholsponsoring in 5 Europese landen (Denemarken, Duitsland, Italië, Bulgarije, Nederland) gemonitord. Ook is onderzocht hoe jongeren alcoholreclame interpreteren. Reclame die aantrekkelijk leek voor jongeren is zowel beoordeeld door jongeren uit de 5 landen als door de nationale klachtencommissies van de alcoholindustrie. Ook is een onderzoek gedaan naar de sponsoring door de alcoholindustrie van diverse takken van sport. De methodiek die is toegepast is gebaseerd op de jarenlange ervaringen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP met het monitoren van de alcoholmarketing in Nederland. STAP heeft deze vanaf 2002 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Alhoewel de deelnemende landen allemaal andere regelgeving hebben rond alcoholreclame en -marketing is het toch mogelijk gebleken één monitoring-instrument te ontwikkelen, dat toepasbaar is in alle 5 deelnemende landen. Er zijn diverse rapporten naar aanleiding van dit project uitgebracht. De resultaten zijn samengevat in het rapport Key findings of indepentent monitoring of alcohol marketing in five European countries hier te downloaden.

Amphora

AMPHORA (www.amphoraproject.net).
Het AMPHORA project (2009-2012) richt zich op onvoldoende onderzochte domeinen op het vlak van alcoholconsumptie en alcoholgerelateerde schade in Europa. De kennis die dit project oplevert zal verspreid worden onder beleidsmakers, opdat effectiever alcoholbeleid kan worden ontwikkeld en ingevoerd. Het project heeft een subsidie ontvangen van de Europese Commissie (financiering in het kader van het Zevende Kaderprogramma). De coördinatie wordt verzorgd door Hospital Clinic de Barcelona (Spanje). STAP voert een deel van het project uit, namelijk de coördinatie van een longitudinaal onderzoek naar de invloed van alcoholreclame op het drinkgedrag van jongeren in 4 landen (Duitsland, Italië, Nederland en Polen).

Alcohol policy network

APN: Alcohol Policy Network (www.alcoholpolicynetwork.eu)
Het APN is een Europees platform waarin kennis, ervaringen en standpunten m.b.t. alcoholbeleid worden gedeeld. Het is opgericht tijdens een bijeenkomst van het Bridging the Gap project in Warschau, Polen, in 2004. Inmiddels is het aantal deelnemers uitgebreid en is het een belangrijk netwerk geworden.

Bridging the gap medium

Bridging the Gap
Het Bridging the Gap project was actief in de periode 2004-2006. Het werd mede gefinancierd door de Europese Commissie. Doel van het project was het vormen van een netwerk dat invulling zou geven aan de “Raadsaanbeveling over alcohol en jongeren, met name kinderen en adolescenten”. Er namen 30 Europese landen aan het project deel, alsook het Europese Regionale Bureau van de WHO, het European Youth Forum en de European Public Health Alliance.

Building capacity medium

Building Capacity Project (www.ias.org.uk) .
Aan het project Building Capacity (2007-2009) hebben 31 landen en 10 Europese organisaties deegenomen. Doel was het bundelen en ontwikkelen van bestaande kennis om de Europese Commissie te ondersteunen bij hun communicatie op het gebied van alcohol. STAP coördineerde een van de workpackages in het Building Capacity Project. Er is een handleiding lokaal alcoholbeleid geschreven, gebaseerd op de theorieën van Harold Holder en Bob Reynolds. Zij ontwikkelden een visie op effectief lokaal alcoholbeleid, waarbij handhaving van wet- en regelgeving voorop staat.

DRAIN: Dutch Romanian Alcohol policy Implementation Network (www.drain-project.eu)
STAP heeft gedurende 2007-2010 een project in Roemenië uitgevoerd in samenwerking met het Center for Health Policies and Services te Boekarest. In het kader van dit project is in Piteşti, een stad van 200.000 inwoners, een model ontwikkeld voor lokaal alcoholbeleid. DRAIN werd gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Matra. Roemenië heeft geen traditie van alcoholbeleid, terwijl de grote alcoholindustrieën steeds meer grip krijgen op het drinkgedrag van Roemeense jongeren. Naast verbetering van de handhaving van wet- en regelgeving was het in het kader van het project daarom van belang om politici, beleidsmakers en burgers te doordringen van de gevaren die het drinken van alcohol met zich brengt. De ontwikkelde handleiding voor lokaal beleid is verspreid onder Roemeense gemeenten.

Elsa

ELSA: Enforcement of national Laws and Self-regulation on advertising and marketing of Alcohol (www.stap.nl/elsa) .
In de periode 2005-2007 heeft STAP het ELSA project gecoördineerd. In dit project dat mede gefinancierd werd door de Europese Commissie, namen 24 Europese landen deel. In dit project zijn de regels m.b.t. alcoholmarketing in de deelnemende landen nader bekeken, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in de aanbeveling aan de lidstaten om de bestaande regelgeving in die zin te verbeteren dat jongeren beter beschermd worden tegen de invloed van alcoholreclame.

EUCAM

EUCAM: European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (www.eucam.info).
De informatie en kennis van het ELSA- en het FASE-project over de impact van alcoholmarketing zijn terug te vinden op de website van het Europese Centrum voor het Monitoren van Alcohol Marketing (EUCAM). STAP is de initiatiefnemer van dit centrum, dat sinds 2007 bestaat. Participanten zijn: AV.OG.TIL (Noorwegen), IOGT-NTO (Zweden), Alcohol & Society (Denemarken), Eurocare Italië en STAP.
EUCAM voert onderzoek uit over het thema alcoholmarketing en informeert het veld over nieuwe ontwikkelingen door middel van een website en een maandelijkse nieuwsbrief.

Logo eurocare big

EUROCARE: The European Alcohol Policy Alliance (www.eurocare.org)
EUROCARE is een netwerk van volksgezondheidsorganisaties. EUROCARE is voorstander van het voorkomen en beperken van alcoholgerelateerde schade in Europa middels de inzet van effectieve en bewezen werkzame alcoholbeleidsmaatregelen. STAP is sinds 2002 lid van EUROCARE.

Eyes on ages

Eyes on Ages
Op verzoek van de Europese Commissie coördineerde STAP het onderzoek ‘Eyes on Ages’ naar de leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol in de lidstaten van de EU. STAP was hiervoor geselecteerd omdat STAP het debat over betere handhaving van de leeftijdsgrenzen had aangeslingerd. STAP voerde en voert nog steeds veel zogenaamde mystery-shoponderzoeken uit om na te gaan of supermarkten, slijterijen, horeca en sportkantines de leeftijdsgrens naleven.
Op 30 mei 2013 kwamen 85 vertegenwoordigers uit 28 verschillende landen in Amsterdam bijeen om de resultaten van het onderzoek van STAP te bespreken. De presentaties zijn hier te vinden.
Het eindrapport is verschenen in oktober 2013. U vindt het hier.

Fase

FASE: Focus on Alcohol Safe Environment (www.faseproject.eu).
Het FASE project (2007-2009) diende o.m. als voortzetting van het ELSA project. In het FASE project heeft STAP op basis van een uitvoerige literatuuranalyse onderzocht aan welke criteria de regelgeving met betrekking tot alcoholreclame moet voldoen om te voorkomen dat alcoholreclame het drinkgedrag van jongeren stimuleert. Uit het onderzoek is gebleken dat de bestaande regelgeving in Noorwegen (daar geldt een totaal reclameverbod) en in Frankrijk (daar geldt een vergaande beperking van alcoholreclame en sponsoring) verreweg het meest beschermend werkt voor jongeren. Het FASE project richtte zich ook op de werkplek en op de drinkomgeving (uitgaansgebieden). Het ging hierbij met name om het verzamelen en uitwisselen van best practices, bijv. over verzuimbeleid en over trainingen van barpersoneel.

Letithapyn2

Let it hAPYN! (www.eurocare.org/eu_projects/let_it_hapyn).
Het belangrijkste doel van het project 'Let it hAPYN!' was een beter beeld te krijgen van goede/slechte alcoholinterventies binnen jongerenorganisaties om vervolgens effectieve alcoholinterventies aan jongerenorganisaties aan te bieden. Het aantal betrokken jongerenorganisaties verdrievoudigde gedurende het project. In totaal zijn meer dan één miljoen studenten en jongeren bereikt. Het project, dat liep tot juni 2016, ontving subsidie van de Europese Unie (Gezondheidsprogramma).

Rahra

RAHRA: Reducing Alcohol Related Harm (www.rahra.eu)
RAHRA, deels gefinancierd uit het Health Programme van de Europese Unie, was een 3 jaar (2014-2016) durende Joint Action gericht op het ondersteunen van de lidstaten om verder te werken aan gemeenschappelijke prioriteiten in lijn met de EU Alcohol Strategie en de mogelijkheden van de lidstaten te versterken om alcoholgerelateerde schade aan te pakken en te verminderen. Het initiatief voor dit project was gekomen vanuit de lidstaten. STAP nam deel aan dit project, evenals twee andere Nederlandse instituten (Trimbos-instituut en RIVM).
Een van de meest concrete resultaten van RARHA is een Europese ‘Toolkit’ met daarin opgenomen 43, uitvoerig beschreven alcohol-interventies, ook aangeduid als good-practices. STAP heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van deze 'toolkit'.
Zie hierover dit bericht.

Factsheets

Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten - januari 2018 (december 2017)
Overzicht leeftijdsgrenzen alcohol in EU-lidstaten 1 juli 2015 (juni 2015)
Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten 01-01-2014 (jan. 2014)
Overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-27 01-01-2010 (jan 2010)
Regulering alcoholreclame op televisie in Europa (7 mrt 2007)

Recent nieuws over Europees alcoholbeleid

Andriukaitis en Hogan zwichten voor gedistilleerdsector (22 juli 2019)
Beoogd EC-voorzitter destijds voorvechtster stevig alcoholbeleid (3 juli 2019)
Lidstaten WHO weinig succesvol in beperken alcoholproblematiek (1 juli 2019)
Brouwsector voldoet in 2022 aan EU-regels consumenteninformatie (13 juni 2019)
Is de gedistilleerdsector bang voor transparantie? (5 juni 2019)
Gedistilleerdsector tekent MOU rond consumenteninformatie (4 juni 2019)
60% verkochte bieren voorzien van informatie over calorieën (28 mei 2019)
Geen akkoord in ECOFIN over harmonisering accijnsstelsels (17 mei 2019)
Nieuwe EU gedistilleerd verordening gepubliceerd (17 mei 2019)
ECOFIN praat over harmonisering van accijnsstelsels (16 mei 2019)
Boete van 200 miljoen voor hinderen export Jupiler-bier (13 mei 2019)
Preadvies over ongezond gedrag behandelt rol van het recht bij reguleren alcoholgebruik (12 april 2019)
EP-leden steunen voorstel voor EU-erkenning van laaggradige wijn (3 april 2019)
Europese artsen willen betere etiketten alcohol (21 maart 2019)
Jaarlijks zo'n €220 miljoen EU-geld naar wijnpromotie (12 maart 2019)
Alcoholverbod tijdens vluchten en op luchthavens? (14 februari 2019)
Geen steun in Europarlement voor aanscherping etiketteringseisen wijn (29 januari 2019)
Alcoholgebruik beïnvloedt Europese sterftecijfers sterk (10 januari 2019)
Europeanen gaven in 2017 in detailhandel €130 miljard uit aan alcohol (1 januari 2019)

Wijziging Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten gepubliceerd (28 november 2018)
Oproep aan Commissie om etikettering van alcoholhoudende dranken te reguleren (7 november 2018)
Nieuw WHO-rapport over alcoholgebruik Europese jongeren (27 september 2018)
Europese Commissie zoekt uitweg uit impasse rond etiketteringsvoorstellen (26 september 2018)
WHO: alcoholgebruik in Europa nog steeds hoogste in de wereld (12 september 2018)
Brouwers in geweer tegen nieuwe berekening Plato-gehalte (31 augustus 2018)
STAP kritisch over EU-wijnpromotiegelden (14 augustus 2018)
Europarlementariërs vragen Commissie alcoholetiketteringsvoorstel af te wijzen (6 augustus 2018)
Europese Commissie stemt in met Ierse etiketteringsplannen (2 augustus 2018)
Kabinet betreurt het dat EC geen verhoging minimum accijnstarieven voorstelt (23 juli 2018)
Supportersclubs blij met besluit UEFA alcoholverbod op te heffen (4 juli 2018)
Jack Daniel's verhoogt prijzen in EU na importtarieven (26 juni 2018)
Ook Jet2.com wil strengere controle alcoholverkoop luchthavens (25 juni 2018)
Ryanair wil stopzetting of betere controle alcoholverkoop op vliegvelden (22 juni 2018)
DG van WHO wijst op belang accijnzen (8 juni 2018)
Andriukaitis én EU-lidstaten niet tevreden over voorstel alcoholbranche (6 juni 2018)
EU blijft productie en promotie van wijn subsidiëren (1 juni 2018)
Europese Commissie wil accijnsstructuur hervormen (25 mei 2018)
Brief Eurocare en STAP aan Bruins (1 mei 2018)
Gaat Europese Commissie voorstel alcoholbranche verwerpen? (26 april 2018)
Voorstel alcoholbranche: voedselinformatie op etiket of online! (12 maart 2018)
Kritiek op EU-miljoenen voor wijnpromotie (6 maart 2018)
Juncker dreigt met heffing op o.m. bourbon-whiskey (5 maart 2018)
Europarlement vertrouwt gedistilleerdbranche (1 maart 2018)
Met welk voorstel gaat de alcoholbranche komen? (9 februari 2018)
Europese Commissie wil gratis kraanwater in de horeca niet verplichten (2 februari 2018)
Weer pogingen om Alcohol & Health Forum nieuw leven in te blazen (30 januari 2018)
Brussel wil dat o.m. alcohol standaard valt onder het hoge btw-tarief (18 januari 2018)

EPSCO neemt raadsconclusies over alcoholbeleid aan (8 december 2017)
Wordt Alcohol and Health Forum nieuw leven ingeblazen? (5 december 2017)
Europese Commissie wil fundamenteel meer geld voor preventie (29 november 2017)
Debat over Alcohol en Kanker tijdens Europese Alcohol Week (28 november 2017)
Gedistilleerdbranche wil pauze in onderhandelingen over nieuwe Europese verordening (22 november 2017)
Schadelijk alcoholgebruik onderwerp EU-Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (20 november 2017)
Europarlement wil onderzoek nullimiet alcohol en verkeer (14 november 2017)
WHO Europa lanceert trainingshandleiding over kortdurende alcoholinterventies in de eerste lijn (23 oktober 2017)
Europarlement wil alcoholverbod en alcoholslot voor vrachtverkeer (16 oktober 2017)
Discussie in Europees Parlement over etikettering alcoholhoudende dranken (27 september 2017)
Alcoholactieplan op de WHO Agenda (30 augustus 2017)
Dronken agressieve passagiers weren met Europese zwarte lijst (15 augustus 2017)
EC: er zijn naar schatting 169.000 alcoholgerelateerde doden in Europese Unie (1 aug 2017)
EC: Etikettering alcoholhoudende dranken moet per 100 ml worden (1 aug 2017)
Kabinet wil geen EU-regelgeving rond waarschuwingspictogrammen (28 juli 2017)
WHO document over etikettering alcoholhoudende dranken openbaar gemaakt (21 jul 2017)
EU-gezondheidsministers praten in Tallinn over alcoholbeleid (21 jul 2017)
EU-limiet voor alcoholgebruik vliegveld en luchthaven? (13 jul 2017)
Alcohol is prioriteit van nieuwe EU-voorzitter Estland (1 jul 2017)
EU Cultuur- en Mediaraad bespreekt AVMSD (21 jun 2017)
EU wil méér verkeersveiligheid onder meer door alcohol en drugs harder aan te pakken (9 jun 2017)
Europese gezondheidsorganisaties roepen Bussemaker op jongeren beter te beschermen tegen reclame (16 mei 2017)
Commissie Europarlement akkoord met zelf- en coregulering kindermarketing (25 apr 2017)
Nieuwe fase evaluatie EU structuurrichtlijn alcoholaccijnzen (19 apr 2017)
Eurocare reageert op EC rapport over etikettering van alcoholhoudende dranken (13 mrt 2017)
EC vraagt alcoholbranche te komen met zelfregulering van de etikettering (13 mrt 2017)
Europees Comité van de Regio’s komt met advies over alcohol (9 feb 2017)
Blauwe wijn mag geen wijn genoemd worden (17 jan 2017)
Estland gaat als voorzitter prioriteit geven aan EU alcoholbeleid (14 dec 2016)
Ministers van Financiën onderschrijven aanbevelingen accijnsrichtlijn (9 dec 2016)
Persbericht: Nederland moet kans grijpen om Europese wetgeving over alcoholreclame aan te scherpen (2 dec 2016)
Chronische ziekten kosten EU 115 miljard per jaar; 1 op 5 Europeanen is regelmatige bingedrinker (23 nov 2016)
Geen accijns meer op thuisgestookte alcohol? (28 okt 2016)
Nieuw rapport over alcoholconsumptie en alcoholgerelateerde sterfte in Europa (28 sep 2016)
Kabinet maakt zich niet druk over prijsdaling suiker, alcohol, tabak na TTIP (14 sep 2016)
Nieuw WHO-EU rapport over alcohol en zwangerschap (11 sep 2016)
Kamervragen over gevolgen van TTIP voor de volksgezondheid (15 aug 2016)
Ecorys: TTIP maakt alcohol veel goedkoper, extra maatregelen nodig (10 aug 2016)
Handel in namaak drank kost EU-lidstaten veel geld (27 jul 2016)
EASL wil verbod op alcoholreclame op televisie tot 11 uur ‘s avonds (25 jul 2016)
AVMSD: Nederland wil duidelijke randvoorwaarden ter bescherming van jongeren (23 jul 2016)
Europese Commissie wil gezondheidsorganisaties weer bij Alcohol and Health Forum (18 jul 2016)
Diageo gaat voedingswaarde vermelden, maar niet per 100 ml (13 jul 2016)
Brussel onderzoekt machtsmisbruik op Belgische biermarkt (30 jun 2016)
Zes gezondheids- en consumentenorganisaties starten petitie in reactie op ontwerpvoorstel nieuwe AVMSD (27 mei 2016)
Voorstel EC nieuwe regels audiovisuele reclame uitgelekt (24 mei 2016)
Officiële effectrapportage: TTIP kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid (16 mei 2016)
Europese Commissie publiceert rapport over alcoholreclame (3 mrt 2016)
Schotse minimum alcoholprijs alléén als die aantoonbaar effectiever is dan accijns (23 dec 2015)
WHO: 14% Europese verkeersdoden alcoholgerelateerd (9 dec 2015)
Nederlandse input voor evaluatie Europese richtlijn alcoholaccijnzen openbaar (8 dec 2015)
Ministers van Gezondheid van de EU roepen Commissie op met nota alcoholstrategie te komen (7 dec 2015)
Waarom geen ingrediëntenvermelding op wijn?(4 dec 2015)
STAP levert input voor vereenvoudiging Europese richtlijn alcoholaccijnzen (11 nov 2015)
Europese Commissie stelt rapport over etikettering alcoholhoudende dranken wéér uit (10 nov 2015)
Gemiddelde alcoholconsumptie in OECD-landen rond 9 liter per inwoner 15+ (5 nov 2015)
WHO slaat alarm om 'rokende' en 'drinkende' Europeanen (23 sep 2015)
Britten willen zwarte lijst voor dronken vliegtuigpassagiers (21 sep 2015)
Verenigd Koninkrijk wil dat EU de lidstaten ondersteunt bij aanpak alcoholschade (14 sep 2015)
Advocaat Generaal Europese Hof: Schotland mag minimum alcoholprijs invoeren (3 sep 2015)
Andriukaitis doet handreiking aan gezondheidsorganisaties (31 jul 2015)
Europarlementariërs richten zich tot Juncker en Timmermans (28 jul 2015)
Andriukaitis noemt oude Europese strategie niet effectief (19 jul 2015)
Eurocommissaris betreurt vertrek NGO’s uit Alcohol and Health Forum (12 jun 2015)
De Europese Commissie buigt het hoofd voor de alcoholindustrie (3 jun 2015)
Europese Commissie komt waarschijnlijk niet met aparte EU alcoholstrategie (22 mei 2015)
OECD brengt belangwekkend nieuw alcoholrapport uit (12 mei 2015)
Europese Parlement stemt in met resolutie over alcoholbeleid (29 apr 2015)
EU stemt woensdag naar verwachting in met resolutie over Europees alcoholbeleid (27 apr 2015)
Wijnsector verzet zich tegen voedingswaardevermelding op fles (24 apr 2015)
Vertraagt Frans Timmermans EC-standpunt over etikettering alcoholhoudende dranken? (22 apr 2015)
Health Ministers in Riga agree on the need for common EU alcohol policies (21 apr 2015)
Nederland ziet meerwaarde in Europese samenwerking rond alcoholmarketing en internetverkoop van alcohol (13 apr 2015)
Commissie ENVI van Europees Parlement neemt alcoholresolutie aan (1 apr 2015)
Europese Brouwers gaan meer informatie op bierflesjes zetten (26 mrt 2015)
Open brief aan ENVI-Committee van Europees Parlement (12 mrt 2015)
Britse Senaatscommissie wil dat EU haar bevoegdheden gaat gebruiken (6 mrt 2015)
Vertegenwoordigers EU-lidstaten komen met een Scoping Paper (25 feb 2015)
Europol vindt 275.000 liter illegale drank (17 feb 2015)
Commissie ENVI van Europees Parlement wil meer actie op alcoholdossier (3 feb 2015)
WHO: verbied of beperk alcoholreclame (20 jan 2015)
Europees voorstel nieuwe accijnstarieven alcohol wordt mogelijk geschrapt (12 dec 2014)
'Vermeld aantal calorieën op alcohol' (31 okt 2014)
Eurocare ingenomen met de nieuwe Europese code tegen kanker (14 okt 2014)
Lobby tegen meer Europese accijnsafspraken (10 okt 2014)
CNAPA stemt in met nieuw actieplan alcoholgebruik jongeren en binge-drinken (23 sep 2014)
Vytenis Andriukaitis EU commissaris volksgezondheid (10 sep 2014)
Eurocare bezorgd om effecten TTIP voor alcoholbeleid EU-lidstaten (17 jul 2014)
Subsidies voor wijnpromotie missen effect (1 jul 2014)
WHO/Europe publiceert rapport over alcohol en gezondheidsverschillen (23 apr 2014)
Volksgezondheidsorganisaties teleurgesteld: resolutie Europarlement gaat niet ver genoeg (21 mrt 2014)
Resolutie Europees Parlement vraagt om concreet actieplan (11 mrt 2014)
Europees alcoholbeleid beïnvloed door lobby van de alcoholbranche (22 feb 2014)
WHO waarschuwt voor alarmerende toename nieuwe kankergevallen (4 feb 2014)
Kan een Schotse wet de prijs van alcohol wereldwijd doen stijgen? (26 dec 2013)
Eurocare en EPHA roepen EC op gezondheid te laten prevaleren boven bedrijfsbelangen (20 nov 2013)
Probleemdrinken schadelijk voor Europese economieën (11 okt 2013)
Evaluatie EU Alcohol Strategy verschenen (13 aug 2013)
WHO Director: Big Alcohol is Serious Threat to Global Health (7 jul 2013)
Rapport EC: Alcohol use Among Adolescents in Europe (13 jun 2013)
WHO Overzichtsrapport alcohol en gezondheid verschenen (13 jun 2013)
Eyes on Ages over leeftijdsgrenzenbeleid in Europa (5 feb 2013)

Recent nieuws uit onze buurlanden

In UK meer omzet sterke drank na bevriezing accijns (22 juli 2019)
Brits onderzoek naar pubs Heineken (10 juli 2019)
Meer duidelijk over bezwaar Portugal tegen Welsche MUP (8 juli 2019)
Dronken voorzitter Vlaams parlement veroorzaakt auto-ongeluk (7 juli 2019)
Tien procent Britse ziekenhuispatiënten afhankelijk van alcohol (3 juli 2019)
In Duitsland staat de sterke drank in de supermarkt op slot (2 juli 2019)
Geen bier op neonazi-festival (23 juni 2019)
Bezwaar Portugal vertraagt introductie MUP in Wales (19 juni 2019)
Alcoholverkoop per hoofd van de bevolking in Schotland gedaald (19 juni 2019)
Belgische politie mag weer bier schenken tijdens feesten (1 juni 2019)
Duitsers schakelen steeds vaker over naar alcoholvrij bier en naturradler (25 april 2019)
FA Cup: geen champagne meer voor winnaar (24 april 2019)
Belgische onderzoekers: "Totaalverbod op alcoholreclame noodzakelijk" (24 april 2019)
België scherpt alcoholreclameregels aan (20 april 2019)
Duitsland: veel schade aan derden door alcoholgebruik (19 maart 2019)
Ex-sigarettenbaas wordt nieuwe voorzitter AB InBev (19 maart 2019)
Kabinet Wales werkt verder aan MUP van 50P (18 februari 2019)
Belgische IkPas start met 45.000 deelnemers (31 januari 2019)
"AB InBev brengt universiteit Leuven in verlegenheid met Lazaruscampagne"(12 januari 2019)

Wallonië verbiedt alcohol in tankstations, Vlaanderen niet (29 november 2018)
Record aantal Belgische jongeren in verband met alcohol op SEH (22 november 2018)
Voorstel De Bock krijgt kritiek en steun (22 oktober 2018)
België: voor 16- en 17-jarigen alleen nog bier en wijn (19 oktober 2018)
Wijn in Groot-Brittannië duur door Brexit (29 september 2018)
Bijna 500 bezoekers naar ziekenboeg op eerste dag Oktoberfest (23 september 2018)
Belgische overheid pleit voor nul alcohol tijdens zwangerschap (7 september 2018)
Alcoholbranche dankt aanzienlijk deel omzet aan riskante drinkers (22 augustus 2018)
Veel Britse vliegtuigpassagiers ervaren last van dronken medereizigers (16 augustus 2018)
Roep om alcoholverbod voor vliegtuigpassagiers (3 augustus 2018)
Belgische minister negeert advies en gaat door met eigen alcoholplan (13 juni 2018)
880 Britse pubs verbannen Europese dranken (13 juni 2018)
Belgische adviesraad: gratis water in restaurants en verbod op alcoholreclame (11 juni 2018)
Wie met Ryanair naar Ibiza vliegt mag geen taxfree alcohol meer drinken aan boord (5 juni 2018)
Duitse rechter: bier mag niet bekömmlich worden genoemd (17 mei 2018)
België zet met succes jonge controleurs in (7 mei 2018)
Schotland voert minimumprijs voor alcohol in (2 mei 2018)
Belgische prijs voor alcoholhoudend ijs tot ongenoegen van verslavingsexpert (23 april 2018)
Belgische wijn- en gedistilleerdbranche wil 18-jaarsgrens (29 maart 2018)
In Verenigd Koninkrijk toename verkoop magnumflessen wijn (16 maart 2018)
Wales neemt eerste horde naar minimumprijs alcohol (14 maart 2018)
Monniken boos op supermarkt om verkoop trappistenbier (9 maart 2018)
Advies Belgische onderzoekers: 'Verhoog prijs alcohol, niet minimumleeftijd' (21 februari 2018)
Alcoholslot werkt beter dan boete om herhaling te voorkomen (16 februari 2018)
Ex-alcohollobbyisten in openbaar bestuur diverse West-Europese landen (8 februari 2018)
Britten massaal ziek thuis op eerste maandag van februari (5 februari 2018)
Belgische horecazaken doen mee met Tournée Minérale (28 januari 2018)
Minstens 62.000 Belgen gaan voor maand zonder alcohol (26 januari 2018)
Strengere alcoholregels in Duits carnavalsdorp (17 januari 2018)
Meer dan de helft van de Britten drinkt om stress te onderdrukken (17 januari 2018)
Mogelijk wet beperking verkooptijden alcohol op vliegvelden Verenigd Koninkrijk (7 januari 2018)

Nieuw overzicht leeftijdsgrenzen alcoholverkoop in EU-lidstaten (21 december 2017)
Britten met filmpje van dronkaards gewezen op gevaren Mad Friday (15 december 2017)
Wijnglazen worden hoe langer hoe groter (14 december 2017)
Ook in Engeland actie alcohol en borstkanker (12 december 2017)
Brouwer boos op Belgische IkPasorganisatie (5 december 2017)
Alcoholmisbruik geeft sterk verhoogde kans op letsel in maand erna (5 december 2017)
Deelnemers Belgische IkPas drinken half jaar later nog steeds minder (5 december 2017)
De meeste Belgen willen de leeftijdsgrens voor alle alcohol op 18 jaar (4 december 2017)
Vlaamse kinderartsen willen alcoholpoli's en een leeftijdsgrens van 18 jaar (25 november 2017)
Gezichtsherkenning-app controleert leeftijd in Britse supermarkt (20 november 2017)
Minder doden en ziekenhuisopnamen door Schotse minimumprijs (16 november 2017)
Van Dalen: "Minimumprijs alcohol een enorme stap in de goede richting" (15 november 2017)
UK Supreme Court stemt in het basisprijs alcohol In Schotland (15 november 2017)
Supermarkten Wales laten klanten blazen (14 november 2017)
Woensdag duidelijkheid over basisprijs alcohol in Schotland (13 november 2017)
Kabinet Wales kondigt wetsvoorstel minimum alcoholprijs aan (23 oktober 2017)
Geen alcohol meer in Belgische bonbons (4 september 2017)
Aldi vindt oplossing voor weigercaissière (19 augustus 2017)
Heineken mag 1.900 Britse kroegen overnemen (18 augustus 2017)
Ryanair wil maximaal twee biertjes per passagier (15 augustus 2017)
Nederlandse militairen overtreden alcoholverbod en raken betrokken bij vechtpartij (18 juli 2017)
In Wallonië totaal alcoholverbod voor tankstations langs de snelweg (15 juli 2017)
Alcoholverslaafden drinken minder na behandeling met ketamine (3 juli 2017)
Mogelijk tweede slachtoffer van methanolvergiftiging in Belgische bar (29 juni 2017)
Methanol gevonden in Belgische pop-up zomerbar (15 juni 2017)
Schonk Belgisch café drank met methanol? (10 juni 2017)
Drang naar drank onder controle via elektrode (29 mei 2017)
Engelse adviesorganisatie vindt nuladvies aan zwangeren te hard (18 mei 2017)
Belgische IkPas zeer succesvol (17 mei 2017)
Duisburg doet proef met alcoholverbod in binnenstad (8 mei 2017)
Alcoholproducenten omzeilden de alcoholreclameregels tijdens EK Voetbal (27 april 2017)
Britse senaat: voer minimumprijs in als in Schotland succes is (4 april 2017)
Geen Alcoholplan in België, maar wel enkele losse maatregelen (25 maart 2017)
Heineken-bieren te duur voor Britse supermarkt (23 maart 2017)
Drinken binnen de Britse alcoholrichtlijn: kleinere kans op aantal hart- en vaatziekten (22 maart 2017)
Schotse regering krijgt advies over beteugelen alcoholmarketing (28 februari 2017)
Lloyds verbiedt drinken tijdens werk overdag (19 februari 2017)
Duitsers drinken minder bier (15 februari 2017)
Al meer dan 50.000 deelnemers aan Belgische IkPas (25 januari 2017)
Belgisch parlement weigert gratis alcohol van drankenkaart te schrappen (20 januari 2017)
Louis Theroux's documentaire over alcoholisme (20 januari 2017)

Alcohol speelt grote rol bij geweldsmisdrijven (19 december 2017)
Engelse kinderen proberen minder vaak dan ooit alcohol uit (15 december 2016)
Belgen kopen nu alcohol bij ons (10 december 2016)
Britse moeder krijgt elf maanden voor slaan puberdichter voor bar (4 december 2016)
Belgische biercultuur erkend als erfgoed (30 november 2016)
Verband tussen alcoholsportsponsoring en alcoholgebruik (29 november 2016)
Alcoholrichtlijn Vlaanderen naar beneden bijgesteld (25 november 2016)
Belgen zetten 41 dronken mensen uit vliegtuig (19 november 2016)
Komende decennia 135.000 Britse doden door alcoholgerelateerde kanker (18 november 2016)
Schotse whiskystolers blokkeren introductie minimum alcoholprijs (18 november 2016)
Felle discussies in België over alcoholplan (6 november 2016)Voorlopig geen Belgisch alcoholplan (25 oktober 2016)
Kirtiek op ondermaats Belgisch alcoholplan (24 oktober 2016)
Schotse rechtbank maakt weg vrij voor minimum alcoholprijs (21 oktober 2016)
Vlaams expertisecentrum doet drie voorstellen voor nieuw alcoholplan (20 oktober 2016)
Vlaams expertisecentrum vraagt on alcoholreclameverbod in sportclubs (30 september 2016)
Echt waar! In België moeten spelers na de wedstrijd uur naar het café (30 september 2016)
Belg vestigt record met alcoholpromillage van 5,4 (3 september 2016)
Ministerie van Volksgezondheid in België werft jonge controleurs alcohol en tabak (27 juli 2016)
Britten met lage SES drinken vaker extreem veel (19 juli 2016)
Wat zijn de standpunten van May met betrekking tot alcohol? (17 juli 2016)
Brussel onderzoekt machtsmisbruik op Belgische biermarkt (30 juni 2016)
Duitse bierreclame toont mannen met bierbuik (27 juni 2016)
Vlaams minister: "Drink een maand lang geen alcohol (8 juni 2016)
Kritiek Belgische politiechefs op extra blaasmarathons tijdens EK voetbal (6 juni 2016)
EditieNL over waarschuwingsteksten op flessen drank (18 mei 2016)
Foodwatch boos over Duits alcoholvrij bier met alcohol (16 mei 2016)
Waarschuwingen op alcoholflessen (13 mei 2016)
Duitse supermarkten en AB InBev maakten illegale prijsafspraken (10 mei 2016)
België heeft 2.433 jonge comadrinkers (13 april 2016)
Schotland: minimum alcoholprijs effectiever dan accijnsheffing (8 april 2016)
Vlaamse Christen-Democraten willen verkoop alcohol verder aan banden leggen (8 februari 2016)
Vlaamse jongeren onder de 16 drinken minder alcohol (4 februari 2016)
Duitsers drinken minder bier, maar export is gegroeid (29 januari 2016)
Britse overheid gaat keihard strijd tegen alcohol aan (26 januari 2016)
Britse alcoholindustrie teleurgesteld over nieuwe alcoholrichtlijnen (8 januari 2016)
UK houdt consultatie over nieuwe alcoholrichtlijnen (8 januari 2016)
Belgische regeringen komen eind oktober met alcoholplan (5 januari 2016)

Schotse minimum alcoholprijs alléén als die aantoonbaar effectiever is dan accijns (23 december 2015)
Beginnende bestuurder in België naar 0,2 promille (15 december 2015)
Duitse justitie pakt bende bieraccijnsfraudeurs (8 december 2015)
Britse tax-free shops verzegelen alcohol (25 november 2015)
Belgische bierbrouwer verwacht dat vermelding calorieën beeldvorming ten goede komt (21 november 2015)
Belgen op zoek naar goedkope drank (21 november 2015)
Alcoholgebruik kost België ruim 2 miljard euro per jaar (17 november 2015)
Belgen hamsteren drank in aanloop naar accijnsverhoging (24 oktober 2015)
Oktoberfeest München: 7 miljoen liter bier, 600 alcoholvergiftigingen (21 september 2015)
Britten willen zwarte lijst voor dronken vliegtuigpassagiers (21 september 2015)
Verenigd Koninkrijk wil dat EU de lidstaten ondersteunt bij aanpak alcoholschade (14 september 2015)
Advocaat-generaal Europese Hof: Schotland mag minimum alcoholprijs invoeren (3 september 2015)
Rechter: Bier is niet 'heilzaam' (25 augustus 2015)
Eén op de bijf babyboomers in Londen is probleemdrinker (24 augustus 2015)
Britse vrouwen boven 65 grote drinkers op vliegvelden (16 augustus 2015)
Geen alcohol meer tijdens zomerkampen van Belgische Chirogroepen (14 augustus 2015)
Dr. Van der Lely oordeelt negatief over inademen van alcohol (13 augustus 2015)
'Say no to drunks'-campagne gericht op tegengaan van indrinken (11 augustus 2015)
België gaat mogelijk extra accijns heffen op mixdrankjes (23 juli 2015)
Telt Nederland echt meer brouwerijen dan België? (2 juli 2015)
Aantal bierbrouwers in Nederland neemt flink toe (23 juni 2015)
Belgische jongeren drinken minder, maar roken meer (17 juni 2015)
Minder comazuipen, minder seks als gevolg van online gedrag (13 juni 2015)
Mensen drinken veel meer dan ze zeggen, in Engeland, maar óók in Nederland (26 mei 2015)
OECD brengt belangwekkend nieuw alcoholrapport uit (12 mei 2015)
Alcoholleeftijd in Schotland naar 21 jaar? (11 mei 2015)
VAD België publiceert factsheet (25 april 2015)
Nieuw Brits onderzoek toont zwakheden in de publiek-private samenwerking met alcoholindustrie (16 april 2015)
Ryanair voert op sommige vluchten alcoholverbod in (10 april 2015)
23 april 2015: Eerste Nationale Alcoholvrije Dag in België (7 april 2015)
Alcoholcampagnes overheid werken niet bij binge-drinkers (23 maart 2015)
Britse senaatscommissie wil dat EU haar bevoegdheden gaat gebruiken (6 maart 2015)
België verhoogt aantal controles op verkoop alcohol aan minderjarigen (4 maart 2015)
België: 15% meer processen-verbaal voor verkoop aan drinkende jongeren (23 februari 2015)
Berlijn wil alcoholverkoop na 10.00 uur 's avonds verbieden (18 februari 2015)
Europol vindt 275.000 liter illegale drank (17 februari 2015)
Verslaafd of dik? Cameron wil korten op uitkering als je hulp weigert (14 februari 2015)
Advies Britse gynaecologen: stop met alcohol als je zwanger wilt worden (11 februari)
Verenigd Koninkrijk: Initiatiefwet verplichte waarschuwing alcohol en zwangerschap (8 januari 2015)

België introduceert 0,2 promille voor beroepschauffeurs (28 december 2014)
Ook in Verenigd Koninkrijk veel leefstijlgerelateerde kankers (26 december 2014)
Britse artsen willen verbod op alcoholreclame binnen de sport (25 december 2014)
Minder jonge Duitse comazuipers (10 december 2014)
Schotland heeft nu ook 0,5‰ voor verkeersdeelnemers (5 december 2014)
'Moeder van kind met foetaal alcoholsyndroom pleegde geen misdrijf' (4 december 2014)
Belgische werkgevers: dronken zijn moet reden tot ontslag worden (20 oktober 2014)
België: accijns op wijn en gedistilleerd omhoog (9 oktober 2014)
Invoering minimumprijs van 45 pence zou in Engeland veel effect hebben (1 oktober 2014)
In Nederland komen geen bierkratautomaten (29 september 2014)
FOD Volksgezondheid België pleit voor nieuw alcoholplan (27 september 2014)
Hoge Franse bieraccijns blijft ondanks Belgisch protest (12 september 2014)
Intensivering Schotse lobby voor minimumprijzen (30 augustus 2014)
Mogelijk accijnsverhoging alcohol in België (21 augustus 2014)
Parlementariërs in Groot-Brittannië willen waarschuwingen op drankflessen (12 augustus 2014)
Public Health England gaat voor "one day on, one day off" (8 augustus 2014)
Veel Britten leven vanaf hun 36ste gezonder (28 juli 2014)
Steun adviseurs voor voorstel minimumprijs Wales (25 juli 2014)
Vragen over invloed van alcoholindustrie op overheidsbeleid in de UK (13 juni 2014)
Wiebes: bier België 4% goedkoper, bier Duitsland 23% duurder (28 mei 2014)
Zuipmarathon België zorgt voor ophef (28 mei 2014)
Bierindustrie boos over schokkende reclamespot (30 april 2014)
Duitse jeugd drinkt veel (8 april 2014)
Alcohol drinken tijdens zwangerschap wordt mogelijk misdrijf in VK (23 februari 2014)
In Engeland en Wales verbod verkoop drank onder de inkoopprijs (4 februari 2014)
België: verlaging promillegrens bestuurders tot 0,2? (21 januari 2014)
Duitse bieren waarschijnlijk duurder (19 januari 2014)
Kan een Schotse wet de prijs van alcohol wereldwijd doen stijgen? (26 december 2013)
Belgische inspecteurs volksgezondheid willen verbod alcohol onder de 18 (23 december 2013)
Geen akkoord over Belgisch alcoholplan (18 december 2013)
Belgische politie gaat disco's zuipreizen scherp in de gaten houden (16 december 2013)
Drankenlobby ziet Belgisch alcoholplan niet zitten (2 december 2013)
Duitse bieren worden duurder (26 juli 2013)
Nu ook in België aandacht voor naleven leeftijdsgrens alcohol (4 juli)
Alcoholaccijnzen in België 8% omhoog (2 juli 2013)
België start discussie over alcoholbeleidsplannen (29 juni 2013)
Britse regering ontwikkelt Drinking Mirror (25 juni 2013)
Belgische minister wil met spoed automatenverkoop alcohol verbieden (21 juni 2013)
België ook naar een alcoholleeftijd van 18 jaar? (20 juni 2013)
Duitse zorgen over dronken fietsers (21 mei 2013)
Duitse politiebond wil alcoholverbod in trein (16 mei 2013)
Schotse regering wint rechtszaak whisky-stokers (7 mei 2013)
In Engeland testen op het werk met AlcoSense (25 april 2013)
Alcoholbranche manipuleerde wetenschappelijk bewijs (25 april 2013)
Drankmisbruik kost Belgische maatschappij € 4,2 miljard (25 april 2013)
Schotse regering reageert op EU verzet tegen minimumprijzen (22 april 2013)
Duits kartelonderzoek naar bierbrouwers (22 maart 2013)
Belgische bierconsumptie met 4 procent gedaald (8 maart 2013)
Vlaamse jongeren drinken en roken minder (6 maart 2013)
Britse artsen willen zelfde soort waarschuwingen voor drank als op pakjes sigaretten (2 maart 2013)
In Groot-Britannië oudere vrouwen aan de drank (19 februari 2013)
Duitse CDU wil ouders comazuipers laten meebetalen (13 februari 2013)
In België komen strengere regels rond alcoholreclame (25 januari 2013)

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl