NL EN
DONEER NU!

ANBI

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Conform de transparantievoorwaarden van ANBI vindt u hier een overzicht van onze gegevens.

Officiële naam

Stichting Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Kamer van Koophandel nummer: 411 872 38
RSIN/ fiscaal nummer: 8041.94.324
Bankrekeningnummer: NL 19 INGB 0000 291 066

Doelstelling

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is een onafhankelijke landelijke organisatie die zich er specifiek voor inzet dat effectief gebleken alcoholbeleidsmaatregelen die leiden tot een afname van alcoholgerelateerde schade worden ingevoerd dan wel worden gehandhaafd. Het gaat daarbij zowel om gezondheidsschade als gevolg van alcoholgebruik, als andere vormen van alcoholgerelateerde schade zoals overlast, verkeersongevallen en huiselijk geweld.

De officiële doelstelling, zoals vermeld in de statuten, vindt u via deze link

Beknopt beleidsplan

STAP richt zich in 2020 op de volgende concrete zaken:

1. Verspreiden van kennis over de gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid.
STAP streeft naar maatschappelijke bewustwording van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik voor de gezondheid, met name voor het ontstaan van kanker, in het bijzonder borstkanker. Weinig mensen zijn zich bijvoorbeeld bewust van het risico op het ontstaan van kanker als gevolg van zelfs matig alcoholgebruik. Ook beheert STAP een website met actuele informatie en tien themapagina’s, waaronder “alcohol en kanker”, “alcohol en hersenen” en “alcohol en zwangerschap”.

2. Lobby tegen uitbreiding van het aantal verkooppunten.
Voor zowel tabak als voor alcohol geldt dat als het aantal verkooppunten wordt beperkt het aantal gebruikers afneemt. En andersom: als het aantal verkooppunten stijgt, neemt het aantal gebruikers toe. En een toename van het aantal gebruikers, leidt per definitie tot een toename van de problematiek. Daarom verzet STAP zich tegen het initiatiefwetsvoorstel van het Kamerlid Erik Ziengs, dat strekt tot versoepeling van de regels voor verkoop en schenken van alcohol. Het zal betekenen dat er op veel plaatsen mengvormen van retail en horeca worden toegestaan.
STAP is ook kritisch t.a.v. bepaalde voorstellen in het in november 2019 ingediende wetsvoorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis. Zo zal het schrappen van de eis dat een horecalokaliteit minimaal 35m2 moet zijn, betekenen dat er kleine horecahoekjes in bijvoorbeeld winkels worden ingericht. STAP vindt uitbreiding van het aantal verkooppunten zeer onwenselijk.

3. Bijdragen aan een betere naleving en handhaving van de 18 jaarsgrens.
STAP voert nalevingsonderzoek uit i.s.m. de Universiteit Twente en geeft in dat kader beleidsadviezen die gericht zijn op een betere naleving van de 18 jaarsgrens. STAP ondersteunt de Nederlandse Vereniging van Drank- en Horecawetinspecteurs (NVDI) die o.m. is opgericht om de handhavingsdeskundigheid te verbeteren, o.a. door uitwisseling van kennis en ervaring.

4. Bevorderen dat alcohol niet te goedkoop wordt aangeboden.
STAP voert een krachtig pleidooi voor invoering van een minimumprijs voor alcohol. Onderzoek van de Universiteit van Sheffield heeft voor duidelijk aangetoond dat het invoeren van een minimumprijs voor alcohol met name effect heeft op de zware/schadelijke drinkers. Zij drinken namelijk een groot deel van de hele goedkope alcohol. De matige drinker wordt nauwelijks geraakt bij het invoeren van een minimumprijs. Dit komt doordat de matige drinker in de eerste plaats al weinig drinkt en in de tweede plaats meestal niet de hele goedkope alcohol drinkt. STAP denkt aan een minimumprijs in de orde van grootte van 35 cent per flesje bier. Dan zou een kratje met 24 flesjes minimaal €8,40 gaan kosten. Bij zo'n minimumprijs zou je voor een fles wijn minimaal €2,20 moeten gaan betalen.

5. Pleiten voor een verbod op alcoholreclame en alcoholsportsponsoring.
STAP pleit op landelijk en Europees niveau voor een totaalverbod op alcoholreclame en een verbod op sportsponsoring door de drankindustrie. Wetenschappelijk studies hebben aangetoond dat alcoholgebruik onder jongeren wordt gestimuleerd door reclame via radio, tv en billboard en in toenemende mate via sociale media. STAP dient ook op gezette tijden klachten in over alcoholreclame en -marketing bij de Reclame Code Commissie. Inmiddels is duidelijk geworden dat de vrijwillige regelgeving m.b.t. alcoholreclame van de alcoholindustrie (zelfregulering) onvoldoende effectief is. Daarom moet er wettelijk verankerde regelgeving komen, bij voorkeur een totaalverbod.

6. Vergroten van het draagvlak in de samenleving voor effectieve beleidsmaatregelen.
STAP adviseert overheden prioriteit te geven aan de 3 Best Buys, dat zijn beleidsmaatregelen die - internationaal erkend - betaalbaar, uitvoerbaar en kosteneffectief zijn, te weten: een verhoging van de prijs van alcohol, een beperking van het aantal verkooppunten en een verbod op alcoholreclame.
STAP probeert regelmatig via de media en contacten met de politiek en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Preventieakkoord) te wijzen op het belang van deze maatregelen. Ook heeft STAP het initiatief genomen om deze boodschap samen met andere gezondheidsorganisaties actief uit te gaan dragen. Zij werken sinds 1 januari 2020 samen als AAN: Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Bij dit initiatief hebben diverse maatschappelijke organisaties zich aangesloten.

Organisatie

Bestuur
STAP is een stichting met een bestuur met 3 leden:
- Dr. Corrie Hermann, voormalig directeur GGD en voormalig lid Tweede Kamer (voorzitter);
- Drs. Cees Goos, Europees consultant en o.m. voormalig medewerker WHO;
- Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA, accountant.

De bestuurders van STAP ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet.

Medewerkers
Een overzicht van de medewerkers en vaste adviseurs van STAP is hier te vinden.

Een deel van de medewerkers wordt bezoldigd conform de CAO Sociaal Werk. Anderen werken op uurbasis.

Jaaroverzicht STAP

Informatie over het werk van STAP in 2019 is te vinden in het Jaaroverzicht.

Jaaroverzicht 2019Jaaroverzicht 2019 (207 kB)

-

Kernprofiel van STAP

- Kennis van effectieve beleidsmaatregelen voor landelijk en lokaal beleid
- Jarenlange ervaring met gedegen onderzoek ten behoeve van lokaal beleid
- Beschikking over breed lokaal, landelijk en internationaal netwerk
- Samenwerking met universiteiten, met name de Universiteit Twente
- Specialistische kennis met betrekking tot de Drank- en Horecawet, alcoholmarketing, 'jongeren en alcohol', alcohol & kanker, - hersenen en - zwangerschap.

Financiële verantwoording

In onderstaande documenten vindt u het overzicht van baten en lasten en de balans:

Baten en lasten STAP 2019Baten en lasten STAP 2019 (652 kB)

Balans 2019Balans 2019 (889 kB)

-

Privacybeleid STAP

In onderstaand document kunt u meer lezen over het privacybeleid van STAP.

Privacybeleid STAPPrivacybeleid STAP (165 kB)

Opdrachtgevers

STAP verricht(te) werk voor: het Ministerie van VWS (monitoring-functie, inventarisatie gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen), het Ministerie van Buitenlandse Zaken (project in Roemenië), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), DG SANCO (Europese Commissie); DG Research & Innovation (Europese Commissie), ZonMw (ZorgOnderzoek Nederland), ca. 120 Nederlandse gemeenten, diverse regionale overheden en verschillende universiteiten bijvoorbeeld die van Maastricht, Nijmegen, Wageningen, Amsterdam en Twente.

Geschiedenis

STAP is opgericht in 1994. De oprichters waren vanuit diverse invalshoeken begaan met de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Een van de eerste aandachtsgebieden van STAP betrof het thema Alcohol en Zwangerschap. Aanvankelijk beschikte STAP over een beperkt budget. Vanaf 1998 ontving STAP een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De subsidie was bedoeld om alcoholreclame en alle andere vormen van alcoholmarketing op systematische wijze in beeld te brengen. Inmiddels is die subsidie stopgezet.

Vanaf 2002 is STAP op beperkte schaal een beroep gaan doen op bijdragen van fondsen. Daardoor was STAP vanaf toen in staat academisch opgeleide mensen aan te trekken. Dit heeft er toe geleid dat STAP kon uitgroeien van een bescheiden stichting met het karakter van een vrijwilligersorganisatie tot een professionele NGO, met lokale, nationale en internationale projecten/onderzoeksopdrachten en goede netwerken in zowel binnen- als buitenland. In 2009 heeft STAP, conform de identiteit van haar werkzaamheden, haar naam veranderd in Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

In 2015 heeft STAP voor het beleidsondersteunend onderzoek in opdracht van gemeenten en regio's een samenwerkingsafspraak gemaakt met de Universiteit Twente. Dat biedt STAP de ruimte om zich weer meer te gaan toeleggen op pleitbezorging van effectief alcoholbeleid op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Sinds 2016 wordt de promotie van effectieve beleidsmaatregelen in Nederland regelmatig gezamenlijk uitgevoerd met andere gezondheidsorganisaties. Het bekendste voorbeeld is het eind 2016 gepubliceerde Alcoholmanifest. Een deel van de organisaties achter het Alcoholmanifest werkt sinds 2020 samen als AAN: Alliantie Alcoholbeleid Nederland om ook in de toekomst op gezette tijden een gezamenlijk geluid te kunnen laten horen.

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl