AlcoholvrijeOmngeving.nl

Alcoholgebruik jongeren

1. De gemiddelde leeftijd waarop scholieren gaan drinken was in 2015 13,2 jaar
Vergeleken met 2003, zijn jongeren in 2015 gemiddeld ruim één jaar ouder als zij voor het eerst alcohol drinken (12,0 jaar versus 13,2 jaar).

2. Jongeren gaan rond het 15de, 16de jaar vaker maandelijks drinken
- 8% van de leerlingen van groep 8 van de basisschool heeft ooit alcohol gedronken. Vrijwel geen van deze scholieren heeft de laatste maand gedronken of is dronken geweest.
- Ongeveer 45% van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar in het voortgezet onderwijs zegt ooit in het leven alcohol gedronken te hebben, 25% deed dat de laatste maand.
- Van de 15-jarige leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft 40% de laatste maand gedronken, van de 16-jarigen is dat 50%.
- Naarmate leerlingen van het voortgezet onderwijs ouder worden neemt het percentage dat zegt ooit-gedronken te hebben toe.
- Jongens hebben vaker ooit in hun leven gedronken dan meisjes. Leerlingen uit welvarende en uit onvolledige gezinnen hebben ook vaker ooit eens gedronken.
- Bier is verreweg de meest populaire drank onder jongens in het voortgezet onderwijs, gevolgd door mixdranken. Voor meisjes is dit wijn, ook gevolgd door mixdranken.
- 85% van de studenten van 16 t/m 18 jaar op het MBO en HBO heeft ooit alcohol gedronken en bijna drie kwart heeft dit afgelopen maand nog gedaan.

3. Jongeren die drinken drinken ook veel
- In 2018 was 12,7% van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar - volgens het CBS - een zware drinker.
- Volgens de HBSC-2017 studie is 15,9% van de leerlingen van 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs minimaal één keer dronken geweest.
- Onder leerlingen van 12 t/m 16 jaar die alcohol gebruiken wordt flink gedronken: bijna een derde is recent dronken geweest en ruim 70% dronk in de afgelopen maand meer dan 5 glazen alcohol.
- Van de studenten MBO en HBO van 16 t/m 18 jaar die alcohol drinken, heeft 21% meer dan 10 glazen op één weekenddag gedronken: jongens (28%) twee keer zo vaak als meisjes (14%0.
- De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat in 2016 de helft van de drinkende jongeren van 15 t/m 19 jaar de laatste 30 dagen 6 glazen alcohol of meer had gedronken.

4. Vergeleken met 2003 drinken veel minder leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, maar drinken de drinkers onder hen juist meer
- Tussen 2003 en 2017 is het alcoholgebruik onder leerlingen van de basisschool sterk afgenomen. In 2003 had de helft van de leerlingen van groepen 7 en 8 al wel eens gedronken, nu heeft nog maar 8,4% van de leerlingen in groep 8 dat ooit gedaan.
- In 2003 dronk 18,9% van de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool de maand voorafgaande aan het onderzoek, in 2017 was dat bij de leerlingen van groep 8 nog slechts 1,7%.
- Het percentage leerlingen van 12 t/m 16 jaar uit klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs dat ooit alcohol heeft gedronken is tussen 2003 en 2017 ook spectaculair gedaald van 83,5% naar 41,6%.
- Het alcoholgebruik de laatste maand is bij deze groep leerlingen tussen 2003 en 2017 gedaald van 55,3% naar 21,7%.
- Bingedrinken onder drinkende leerlingen van 12 t/m 16 jaar uit klas 1 t/m 4 is in 2017 hoger dan in 2003. In 2003 had 63,7% in de laatste maand wel eens meer dan vijf glazen bij één gelegenheid gedronken. In 2017 is dat 72,0%.

5. Volgens de ESPAD studie uit 2015 drinken Nederlandse scholieren later dan gemiddeld in Europa, maar drinken ze vaker en meer per keer dan hun leeftijdsgenoten elders in Europa
- Van de Nederlandse 15-16 jarige scholieren heeft 26% voor hun 14e jaar al eens gedronken, terwijl het in de andere Europese landen gemiddeld 47% is.
- Het ooit gebruik is in Nederland met 73% ook lager dan het Europese gemiddelde van 80%, terwijl het gebruik in de afgelopen maand ongeveer gelijk is.
- Nederlandse drinkers van 15/16 jaar scoren hoog v.w.b. 'het aantal keren alcohol gedronken in de afgelopen maand'. Met drinkende leeftijdgenoten uit Liechtenstein, Cyprus, Vlaanderen en Malta staan ze in de top 5.
- Dat geldt ook voor 'de hoeveelheid alcohol gedronken op de laatste drink-dag'. Nederlandse jongeren staan op plaats 6 met boven ons Denemarken (hoogste frequentie), Estland, Zweden, Finland en Ierland.

6. WHO-cijfers over alcoholgebruik door 'oudere jongeren' laten een gunstiger beeld zien.
- Volgens die cijfers kwam bingedrinken in 2016 juist naar verhouding onder Nederlandse jongeren van 15 t/m 19 jaar (dus de wat oudere jongere!) minder voor dan in vele andere EU-landen. Bingedrinken is bij de WHO 6 glazen of meer drinken bij één gelegenheid.
- Landen die slecht scoren zijn Estland, Ierland, Letland, Luxemburg en Tsjechië. Daar drinken meer dan 4 op de 10 jongeren van 15 t/m 19 jaar vaak 6 glazen of meer bij één gelegenheid. In Nederland is dat 3 op de 10.
- In Cyprus, Griekenland, Italië, Kroatië, Malta, Portugal en Spanje drinken jongeren van 15 t/m 19 jaar juist minder vaak veel. Zij scoren ook beter dan Nederlandse leeftijdsgenoten.

7. Onder jongeren veel behandelingen voor comadrinken; de gemiddelde leeftijd van de comadrinker die in het ziekenhuis wordt opgenomen is 15,5 jaar
- In 2018 werden 1.400 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL.
- In 2017 zijn 860 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik. Bij 671 van de 860 opgenomen jongeren was er sprake van een coma als gevolg van alcoholvergiftiging (intoxicatie). Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 15,5 jaar.

8. Tot 2014 steeg in de verslavingszorg het aandeel jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar met alcoholproblematiek; in 2015 is er voor het eerst een daling
- Een kleine 1.800 jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar (1.794) meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg.
- Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers onder de 25 jaar bijna verdubbeld van 20/100.000 naar 37/100.000 leeftijdsgenoten.
- In 2015 is het aandeel jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar in de totale groep alcoholhulpvragen in de verslavingszorg voor het eerst gedaald.
- In vergelijking met 2014 waren er in 2015 20% minder jongeren/jongvolwassenen onder de 25 jaar met een alcoholhulpvraag.

9. Alcohol speelt rol bij ongevallen en incidenten
- Veiligheid NL telde in 2018 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 600 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio.

10. Ouders zijn niet soepel meer
- Uit de HBSC 2017 studie blijkt dat de helft van de leerlingen van het voortgezet onderwijs van 12 t/m 16 jaar zegt dat hun ouders het niet goed vinden als zij thuis drinken, zelfs niet één glas.
- De tolerantie van ouders voor het drinken van alcohol neemt met de leeftijd van hun kind toe.
- Ouders maken, in ieder geval in de ogen van hun kinderen, nauwelijks verschil in het stellen van regels over alcoholgebruik tussen hun dochters en zoons. Beide groepen worden op ongeveer dezelfde mate aangesproken op de noodzaak tot niet drinken.

11. Meer dan 2.000 jongeren krijgen jaarlijks een sanctie opgelegd wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (voor alcohol aanwezig hebben op een voor publiek toegankelijke plaats)
- in 2014 kregen 370 jongeren daarvoor een boete. In 2018 waren het 1.393 jongeren.
- in 2014 werden 256 jongeren daarvoor naar Halt gestuurd. In 2018 betrof het 698 jongeren.
- In 2014 kregen 629 jongeren daarvoor een waarschuwing. Hoeveel jongeren een waarschuwing kregen in 2018 is niet bekend.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers.
-