AlcoholvrijeOmngeving.nl

Feiten over alcohol & jongeren

1. Ongeveer de helft van de scholieren van 12 t/m 16 jaar had in 2013 alcohol gedronken, in 2014 had ongeveer de helft van alle jongeren van 12 t/m 17 jaar gedronken

Uit het HBSC-onderzoek 2013 naar scholieren van 12 t/m 16 jaar blijkt dat:
- 46,1% in 2013 ooit alcohol had gedronken.
- 26,7% ook de laatste maand had gedronken.
- Allochtone jongeren een lagere kans hadden om dagelijks alcohol te gebruiken in vergelijking met autochtone jongeren.
- Meisjes en jongens opvallend weinig verschilden m.b.t. laatste maand alcoholgebruik en drinken van 5 of meer glazen alcohol bij één gelegenheid.
- Voorverpakte en zelf gemixte mixdrankjes naast bier de meest populaire dranken onder scholieren waren.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2014:
- 45,6% van alle jongeren van 12 t/m 17 jaar - dus ook niet schoolgaande jongeren - ooit alcohol had gebruikt en dat 54,4% nooit alcohol had gedronken.
- Verder bleek dat 33,4% nog steeds alcohol gebruikte en dat 12,2% alcohol had gedronken, maar niet de laatste 12 maanden.

2. Veel jongeren die drinken zijn regelmatig dronken of zijn zware drinkers

- Onder de drinkende leerlingen uit de HBSC-studie uit 2013 kwam dronkenschap regelmatig voor. 25% was tenminste één keer dronken gedurende de laatste maand.
- 72,1% van de drinkende scholieren van 16 jaar uit de HBSC-studie had de laatste maand voor het onderzoek 5 glazen of meer tijdens een gelegenheid gedronken.
- 10,5% van de drinkende jongeren van 12 t/m 17 jaar uit de CBS-Gezondheidsenquête 2014 was - volgens het CBS - een zware drinker.

3. Vergeleken met 2003 drinken minder scholieren

- Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken is tussen 2003 en 2013 sterk gedaald van 83,5% naar 46,1%.
- Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat in 2013 zei de laatste maand alcohol te hebben dronken is in diezelfde periode ook scherp gedaald van 55,3% naar 26,7%.
- De daling in alcoholgebruik was het sterkst onder de jongste scholieren van 12, 13 en 14 jaar.
- De daling van het alcoholgebruik was bij 16-jarige scholieren beperkt.
- Hoewel het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat in 2013 ooit gedronken had of maandelijks dronk sinds 2003 sterk gedaald was, bleek er onder hen die wél drinken geen sprake van een afname van de hoeveelheid die gedronken wordt. Het aantal drinkers dat 5 of meer glazen drinkt op één gelegenheid nam tussen 2011 en 2013 zelfs toe, van 64,3 naar 72,1%.

4. Uit de laatste internationale cijfers blijkt dat drinkende Nederlandse scholieren vergeleken met andere Europese jongeren vooral veel drinken

- Het percentage vroege starters ligt duidelijk lager dan het Europese gemiddelde.
- Het percentage actuele gebruikers van alcohol ligt iets boven het Europese gemiddelde.
- Als het gaat om de hoeveelheid geconsumeerde alcohol tijdens de laatste drinkgelegenheid scoren Nederlandse scholieren hoog.
- Nederlandse scholieren staan bij de top voor wat betreft de hoeveelheid die gedronken wordt (blijkt ook uit een recente studie door het Verwey-Jonker instituut).

5. Veel alcoholgerelateerde SEH-behandelingen onder jongeren; comadrinken stijgt met name onder jongeren van circa 14 jaar

- In 2013 werden 1.400 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de Spoedeisende Eerste Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL.
- In 2014 zijn 783 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik (in 545 gevallen i.v.m. "comadrinken”). Dat blijkt uit cijfers van kinderartsen. In 2013 ging het nog om 713 jongeren en in 2012 om 706. Wat opvalt is dat het aandeel meisjes stijgt en dat de toename met name zit bij jongeren van rond de 14 jaar. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren lag op 15,4 jaar.

6. Er melden zich méér jongeren onder de 25 jaar met alcoholproblematiek bij de verslavingszorg dan voorheen

- Een kleine 1.800 jongeren onder de 25 jaar (1.794) meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de verslavingszorg.
- Gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw is in de periode van 2005 tot en met 2014 het aantal hulpvragers onder de 25 jaar bijna verdubbeld van 20/100.000 naar 37/100.000 leeftijdsgenoten. Vooral bij de vrouwen onder de 25 jaar is dat gestegen.

7. Alcohol speelt rol bij ongevallen en incidenten

- Veiligheid NL telde in 2013 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 420 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de FoodValley regio.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers.
-