AlcoholvrijeOmngeving.nl

Feiten over alcohol & jongeren

1. Ongeveer de helft van de scholieren van 12 t/m 16 drinkt
Uit het HBSC-onderzoek 2013 naar scholieren van 12 t/m 16 blijkt dat:
- 46,1% ooit alcohol heeft gedronken.
- 26,7% ook de laatste maand heeft gedronken.
- Onder de jongeren die alcohol drinken dronkenschap regelmatig voorkomt. 25% was tenminste één keer dronken gedurende de laatste maand. 72% drinkt 5 glazen of meer bij één gelegenheid. 5% drinkt méér dan 10 glazen alcohol op een weekenddag.
- Allochtone jongeren een lagere kans hebben om dagelijks alcohol te gebruiken in vergelijking met autochtone jongeren.
- Meisjes en jongens opvallend weinig verschillen m.b.t. laatste maand alcoholgebruik en drinken van 5 of meer glazen alcohol bij één gelegenheid.
- Voorverpakte en zelf gemixte mixdrankjes naast bier de meest populaire dranken onder scholieren zijn.

2. Vanaf het 15de jaar drinkt meer dan de helft van de scholieren
- Vanaf het 15de jaar heeft meer dan de helft van de jongeren ooit alcohol gedronken.
- Bij 16-jarige scholieren liggen de cijfers m.b.t. alcoholgebruik nóg hoger: 79,3% heeft ooit gedronken; 66,3% de laatste maand.
- 72,1% van de actueel drinkende scholieren van 16 jaar hebben de laatste maand ook 5 glazen of meer per gelegenheid gedronken.

3. Vergeleken met 10 jaar terug drinken er minder jongeren onder de 16 jaar
- Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken is de laatste 10 jaar sterk gedaald van 83,5% naar 46,1%.
- Het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat de laatste maand alcohol zegt te hebben dronken is in diezelfde periode ook scherp gedaald van 55,3% naar 26,7%.
- De daling in alcoholgebruik is het sterkst onder de jongste scholieren van 12, 13 en 14 jaar.
- De daling van het alcoholgebruik is bij 16-jarige scholieren beperkt.
- Hoewel het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit gedronken heeft of maandelijks drinkt sterk gedaald is, is er onder hen die wél drinken geen sprake van een afname van de hoeveelheid die gedronken wordt. Het aantal drinkers dat 5 of meer glazen drinkt op één gelegenheid nam zelfs tussen 2011 en 2013 toe, van 64,3 naar 72,1%.

4. Uit de laatste internationale cijfers blijkt dat drinkende Nederlandse jongeren vergeleken met andere Europese jongeren vooral veel drinken
- Het percentage vroege starters ligt duidelijk lager dan het Europese gemiddelde.
- Het percentage actuele gebruikers van alcohol ligt iets boven het Europese gemiddelde.
- Als het gaat om de hoeveelheid geconsumeerde alcohol tijdens de laatste drinkgelegenheid scoren Nederlandse jongeren hoog.
- Nederlandse jongeren staan bij de top voor wat betreft de hoeveelheid die gedronken wordt (blijkt ook uit een recente studie door het Verwey-Jonker instituut).

5. Veel alcoholgerelateerde SEH-behandelingen onder jongeren; comadrinken stijgt met name onder jongeren van circa 14 jaar
- In 2013 werden 1.400 jongeren onder de 18 jaar i.v.m. een alcoholvergiftiging behandeld op de Spoedeisende Eerste Hulp van een ziekenhuis. Aldus VeiligheidNL.
- In 2014 zijn 783 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik (in 545 gevallen i.v.m. "comadrinken”). Dat blijkt uit cijfers van kinderartsen. In 2013 ging het nog om 713 jongeren en in 2012 om 706. Wat opvalt is dat het aandeel meisjes stijgt en dat de toename met name zit bij jongeren van rond de 14 jaar. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen jongeren lag op 15,4 jaar.

6. Alcoholgerelateerde ongevallen en incidenten
- Veiligheid NL telde in 2013 bij de Spoedeisende Eerste Hulp 420 behandelingen i.v.m. alcoholgerelateerde ongevallen en geweld bij jongeren onder de 18 jaar.
- Alcohol speelt een rol in 8,7% van door de politie geregistreerde incidenten met jongeren, zo bleek uit een recente studie van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar de alcoholincidenten in 2010 in 5 gemeenten in de Food Valley regio.

Meer tabellen, grafieken en cijfers, de bronnen van deze cijfers en de links naar deze bronnen zijn te vinden op de themapagina Feiten en cijfers.
-