AlcoholvrijeOmngeving.nl

Wat zegt de wet?

Op 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet (nu Alcoholwet) gewijzigd. In het kort hield deze wijziging in dat de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende dranken (bier, wijn en mixdranken) werd verhoogd van 16 naar 18 jaar. De leeftijdsgrens voor sterke drank is al vele decennia 18 jaar.

Dit betekent dat sinds 1 januari 2014 verstrekkers van alcoholhoudende dranken strafbaar zijn als ze alcohol aan jongeren verkopen zonder vooraf nauwkeurig te hebben vastgesteld of de koper wel 18 jaar of ouder is.

In die wet is ook geregeld dat jongeren onder de 18 jaar zelf strafbaar zijn wanneer zij op publiek toegankelijke plaatsen (dus in het openbaar) alcoholhoudende dranken aanwezig of voor consumptie gereed hebben. Dit verbod geldt op alle voor het publiek toegankelijke plaatsen (met uitzondering van levensmiddelenwinkels en slijterijen), dus op de openbare weg, overdekte winkelstraten, in parken en ook in de horeca. Het is voor jongeren onder de 18 jaar niet strafbaar om in de privésetting (bijvoorbeeld de thuissituatie) alcohol in bezit te hebben.

Voor jongeren onder de 18 jaar is bezit van alcohol op voor publiek toegankelijke plaatsen dus strafbaar. Een schoolgebouw wordt echter tijdens een normale schooldag NIET beschouwd als een voor publiek toegankelijke plaats. Wanneer mensen van buitenaf welkom zijn, bijvoorbeeld bij een open dag, de diploma-uitreiking of een eindexamenfeest, wordt de school wel gezien als een voor publiek toegankelijke plaats.

Een derde groep die strafbaar is zijn de volwassenen die alcohol wederverstrekken op voor publiek toegankelijke plaatsen. Wederverstrekking houdt in het kopen van alcohol voor een jongere en die drank ter plekke doorgeven aan die minderjarige.

1. De regelgeving in de ‘thuissituatie’ en 'niet voor publiek toegankelijke plaatsen'
Het gratis verstrekken van alcohol in een ‘thuissituatie’ of een 'niet voor publiek toegankelijke plaats' is niet strafbaar. Jongeren onder de 18 jaar en volwassenen kunnen daar dus geen boete voor krijgen.

2. Alle andere gevallen
Wanneer het verstrekken van alcohol echter 'bedrijfsmatig' is, er voor betaald moet worden of er een ander soort vergoeding wordt gevraagd, is een vergunning of een ontheffing van de burgemeester nodig. Maar ook mét zo'n vergunning of ontheffing mag geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verstrekt worden. Als dat gebeurt is de verstrekker strafbaar.
Jongeren onder de 18 jaar die op zo'n 'voor publiek toegankelijke plaats' alcohol aanwezig of voor consumptie gereed hebben kunnen zelf ook worden bestraft (boete € 50,00 als je onder de 16 bent en € 100,00 als je 16 of 17 bent).

Andere voorbeelden van plaatsen waar een school mee te maken krijgt:
- Locatie van een excursie (museum, dierentuin, natuur): voor publiek toegankelijke plaats
- Sportvereniging/ sportterrein van gemeente: voor publiek toegankelijke plaatsen
- Sportvelden/schoolplein van de school: hangt af van de toegankelijkheid voor het publiek
- Vakantiehuisje/ gastgezin: niet voor publiek toegankelijke plaatsen
- Horeca: voor publiek toegankelijke plaats
- Externe locatie voor schoolfeest: voor publiek toegankelijke plaats

Nota bene: het begrip 'voor publiek toegankelijke plaats' is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Er is op dit moment nog geen jurisprudentie over deze term in art. 45 Alcoholwet.