Alcohol Actueel nr 19

4 augustus
2021
 

 

STAP is een onafhankelijk kennisinstituut dat zich inzet voor effectief alcoholbeleid en voor publieke bewustwording van de gezondheidsrisico's van alcohol.

EUCAM factcheckt de kernboodschappen van de alcoholindustrie


29 juli 2021

EUCAM factcheckt de kernboodschappen van de alcoholindustrie Wereldwijd gebruikt de alcoholindustrie vaak dezelfde argumenten om hun producten te verdedigen en effectief beleid te voorkomen of te vertragen.

De zeven meest gehoorde argumenten en kernboodschappen zijn recent door Wim van Dalen opnieuw op een rij gezet en gefactcheckt. De publicatie 'The seven key messages of the alcohol industry' is een uitgave van het project EUCAM.

Boodschap 1: Alcoholgebruik is normaal en sociaal, genieten van alcohol is onderdeel van een evenwichtige manier van leven.

Boodschap 2: Alcoholproblemen worden veroorzaakt door een kleine groep mensen die ook andere problemen hebben en daardoor niet met alcohol kunnen omgaan.

Boodschap 3: Verantwoord alcoholgebruik past in een gezonde leefstijl.

Boodschap 4: Alcoholreclame leidt niet tot een toename van het alcoholgebruik.

Boodschap 5: Voorlichting en opvoeding rond verantwoord gebruik is de beste manier om de samenleving te beschermen tegen alcoholproblemen.

Boodschap 6: Alcoholvrije en -arme dranken kunnen een rol spelen bij het verminderen van schadelijk alcoholgebruik.

Boodschap 7: Alcoholproblemen kunnen alleen opgelost worden als alle partijen samenwerken.

Bron: EUCAM-brochure.

Via deze link zijn gedrukte exemplaren van de brochure te bestellen (€ 1.50 per ex). In het najaar verschijnt er een Nederlandse versie.

 

 

Nieuwe regels ventilatie horeca ver onder norm


28 juli 2021

Nieuwe regels ventilatie horeca ver onder normNederland heeft met het schrappen van het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet volgens deskundigen op een onverantwoorde manier de ventilatieregels in de horeca versoepeld. De normen uit het Bouwbesluit die nu van toepassing zijn, liggen ver onder de norm die de WHO in het kader van het coronavirus adviseert.

Staatssecretaris Paul Blokhuis stelde afgelopen najaar tijdens een wetgevingsoverleg over de nieuwe Alcoholwet de Tweede Kamer gerust door te zeggen dat het RIVM had geconcludeerd dat de ventilatie-eisen uit het Bouwbesluit 'in het licht van corona' volstaan. Navraag van dagblad NRC bij het RIVM leert dat de organisatie toen geen verzoek van het ministerie heeft gekregen om de situatie voor de horeca te beoordelen. Een woordvoerder noemt de normen uit het Bouwbesluit 'minimaal'.

Het Outbreak Management Team schreef deze week in een advies dat er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is dat aangeeft welk niveau van ventilatie afdoende is om het besmettingsrisico in binnenruimtes zo klein mogelijk te houden, maar adviseert het kabinet voorlopig terug te gaan naar de eerdere, strengere ventilatienorm. Het is niet bekend of het kabinet dat advies overneemt.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het zelf ook niet eens met de versoepelde normen voor ventilatie in de horeca. De branchevereniging heeft zich vorig jaar oktober in een brief aan het kabinet al uitgesproken tegen de nieuwe ventilatienormen. "Als de coronacrisis één ding duidelijk gemaakt heeft, is het dat goede ventilatie in ruimten waar mensen bij elkaar komen cruciaal is", schreef KHN in de brief.

Bronnen: nos.nl, nos.nl en nrc.nl.

 

Lex specialis voor etikettering alcoholhoudende dranken?


21 juli 2021

De Europese Commissie is een consultatietraject gestart rond haar voornemen uit het Europe’s Beating Cancer Plan om de alcoholsector niet meer uit te zonderen van de plicht (o.g.v. de Verordening verstrekking van voedselinformatie aan consumenten 1169/2011) om op etiketten informatie te verschaffen over ingrediënten en voedingswaarden. Thans is dat geregeld middels zelfregulering van de diverse sectoren.

De Commissie rept over 3 opties:
- de uitzondering laten zoals die is, dus continuering van de sectorale zelfreguleringsbepalingen rond vermelding van ingrediënten en voedingswaarden;
- de alcoholsector verplichten consumenteninformatie deels off-label beschikbaar te stellen;
- de alcoholsector verplichten ingrediënten en voedingswaarden op het etiket te zetten.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP heeft de Commissie laten weten dat de twee eerst genoemde opties wat STAP betreft zeer ongewenst zijn. STAP is van mening dat de alcoholsector op het etiket de ingrediënten en de voedingswaarde moet vermelden, zoals geregeld in Verordening 1169/2011. Maar niet alleen dat, er moet ook gezondheidsinformatie op de etiketten komen te staan. En de vermelding van het alcoholgehalte en – indien van toepassing – de allergenen moet blijven.
STAP wil dit alles opnemen in een 'lex specialis', dus een aparte regeling. Alcoholhoudende dranken zijn geen 'gewone voedingsmiddelen', maar carcinogene, riskante en verslavende middelen, waardoor een speciale regeling passender is.


Eurocare, de Europese alliantie van alcohol-NGO’s, pleit er ook voor de etiketteringsregels voor alcoholhoudende dranken op te nemen in een 'lex specialis'.

Overigens gaat het nu nog om een inception impact assessment, de voorloper van de daadwerkelijke impact assessment. De formele/uiteindelijke consultatie over het impact assessment zal later in een volgende ronde volgen.

Bron: cibum.gr.

NB: link naar recent artikel over gezondheidsinformatie in Ierland

Wereldwijd meer dan 1 op de 25 kankergevallen alcoholgerelateerd


13 juli 2021

In 2020 werd 4,1% van alle nieuwe kankergevallen op de wereld veroorzaakt door alcohol. Dat is de schatting van een groep wetenschappers in een studie gebaseerd op de GLOBOCAN 2020 database, waarvan de resultaten verschenen zijn in The Lancet Oncology.

In de hele wereld waren in 2020 741.300 nieuwe gevallen van alcoholgerelateerde kanker. Het betreft met name slokdarmkanker, leverkanker en borstkanker. Mannen kregen vaker alcoholgerelateerde kankers dan vrouwen.

De meeste alcoholgerelateerde kankers kwamen voor bij stevige drinkers, maar zeer licht gebruik (1 standaardglas of minder per dag) leidde toch nog tot 41.300 nieuwe kankergevallen.


Het aan de populatie toe te rekenen aandeel en leeftijdsgestandaardiseerde incidentie van aan alcohol toe te schrijven kankergevallen bij mannen in 2020, per land

In Nederland waren in 2020 4.200 nieuwe gevallen van kanker alcoholgerelateerd. Het betrof 2.700 mannen en 1.500 vrouwen.

Harriet Rumgay, Kevin Shield, Hadrien Charvat, Pietro Ferrari, Bundit Sornpaisarn, Isidore Obot, Farhad Islami, Valery E P P Lemmens, Jürgen Rehm, Isabelle Soerjomataram. Global burden of cancer in 2020 attributable to alcohol consumption: a population-based study. The Lancet Oncology (2021) July 13, 2021 https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00279-5


 

Algemeen reclameverbod beschermt jongeren het beste


6 juli 2021

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat het ministerie van VWS laat onderzoeken in hoeverre wetgeving een effectief instrument is om te voorkomen dat alcoholmarketing op sociale media jongeren bereikt, inclusief de vraag in hoeverre wetgeving op dit terrein handhaafbaar is.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, heeft onderzoeksbureau Panteia de aard en omvang van marketing via sociale media voor alcohol en voedingsproducten die niet binnen de Schijf van Vijf vallen in kaart gebracht. Daarnaast is de wet- en regelgeving geïnventariseerd, zowel in Nederland als in enkele andere Europese landen.

Uit het onderzoek blijkt dat het vraagstuk rond werkwijzen, gedrag, bereik en effecten van alcoholreclame veelzijdig en complex is, o.a. door de wijze waarop regelgeving en praktijk van sociale media op dit moment zijn ingericht. Er zijn onvoldoende instrumenten om na te gaan welke boodschappen welke doelgroepen, dus ook kinderen of jongeren, bereiken. Zelfs wanneer adverteerders de intentie hebben om zich niet te richten op minderjarigen, kan alcoholreclame toch bij hen terecht komen. Bijvoorbeeld door niet-gesponsorde alcoholposts van onder andere influencers, maar ook door bewuste alcoholreclame van producenten en influencers. Dit komt vooral doordat veel minderjarigen zich online voordoen als volwassenen: zij kunnen zonder problemen een 18+ account aanmaken en dus informatie zien die niet voor hen bestemd is. Uit de enquête van Panteia blijkt dat meer dan 30% van de 13- tot 17-jarigen dit doet.


Alcoholpromotie op Instagram

Wanneer de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken gevolgd wordt, mogen alcoholproducenten reclame maken via influencers waarvan het kijkerspubliek voor maximaal 25% uit minderjarigen bestaat. Panteia concludeert dat alcoholproducenten kunnen kiezen om de grens lager te leggen, bijvoorbeeld op 5 of 10% of om met absolute aantallen te werken, zodat wordt voorkomen dat reclame bij tien- of honderdduizenden minderjarigen terecht komt. Daarnaast adviseert Panteia aan alcoholproducenten om reclame op een hogere leeftijdsgroep te richten, bijvoorbeeld op 25+.

Om het bereik en de beïnvloeding van minderjarigen door alcoholreclame terug te dringen is volgens de onderzoekers een algeheel verbod voor de hand liggend. Een dergelijke maatregel is bijvoorbeeld in Litouwen en Noorwegen van toepassing en blijkt het meest eenduidige en consequente instrument. Een algeheel verbod voorkomt namelijk dat er andere vormen van alcoholreclame in de plaats komen van de domeinen/tijdvakken waar reclame verboden is.

Bron: rijksoverheid.nl

marketing-voor-alcohol-en-voedingsproducten-via-sociale-media.pdfmarketing-voor-alcohol-en-voedingsproducten-via-sociale-media.pdf (2,05 MB)

Nieuwe regels wederverstrekking bij veel Nederlanders onbekend


1 juli 2021

Nieuwe regels wederverstrekking bij veel Nederlanders onbekendVrienden, ouders of andere volwassenen die alcohol in een bar, op een festival of op een andere openbare plek doorgeven aan een minderjarige riskeren een boete van € 100*. Dat is het gevolg van de nieuwe Alcoholwet die sinds vandaag van kracht is.

De minderjarige van 16 en 17 jaar die de alcohol aanpakt riskeerde al een boete van € 100 voor het aanwezig of voor consumptie gereed hebben van alcohol. En de verstrekker kan soms ook een boete verwachten.

Uit een flitspeiling in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder ruim duizend respondenten blijkt dat zes op de tien Nederlanders nog helemaal niet weet wat er met de nieuwe wet gaat veranderen. Van de circa 40% respondenten die aangeeft iets te weten over wat de nieuwe Alcoholwet inhoudt, weet driekwart dat jongeren en volwassenen allebei een boete kunnen krijgen als er alcohol wordt doorgegeven. Negen op de tien ondervraagden zou geen drankje voor een minderjarige bestellen als dat een boete van € 100 oplevert. Een op de 6 jongeren tussen de 18 en 25 zou dat echter nog steeds doen. Uit de flitspeiling blijkt ook dat Nederlanders niet weten hoe hoog de boetes eerst waren en sinds 1 juli zijn.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): "Ik hoop van harte dat er ontzettend weinig boetes uitgeschreven gaan worden naar aanleiding van de nieuwe wet. We doen dit niet om de schatkist te spekken, maar voor de gezondheid van jongeren. Alcohol onder de 18 is ongezond, daar is de Gezondheidsraad heel helder over. Maar te veel 18-minners drinken nog. Daarom doen we veel aan voorlichting om jongeren, hun ouders en vrienden ervan bewust te maken dat geen alcohol onder de 18 de gezonde keuze is. En als je de gezonde keuze maakt, hou je samen 200 euro op zak."

Bron: rijksoverheid.nl.

*Feitcode E209

Bezoek www.stap.nl voor meer actuele informatie over alcoholbeleid in Nederland en Europa

STEUN STAP
STAP krijgt geen subsidie van de overheid. Daarom is STAP in haar werk bijna geheel afhankelijk van de opbrengst van diensten en van donaties en legaten. STAP is een ANBI instelling zodat u schenkingen van uw fiscaal inkomen kunt aftrekken. Een gift kunt u overmaken op giro NL 19 INGB 0000 291066 t.n.v. Stichting STAP te Utrecht.
Copyright © Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP

Mail-adres: info@stap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp